ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73- ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΣ ΑΡΟΑΝΙΑΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 27.5.2017 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

Σεβασμιώτατοι Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιε,
Ἠλιουπόλεως τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας
κ. Θεόδωρε,
Σεβαστὸν ἱερατεῖον,
Ἐκπρόσωποι Πρεσβειῶν φίλων χωρῶν,
Ἐκπρόσωπε τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ καὶ
Ναυτικοῦ, Ταξίαρχε κ. Ζώη,
Ἀγαπητοὶ ἐκπρόσωποι τῆς Περιφερειακῆς καὶ Τοπικῆς
Αὐτοδιοικήσεως,
Κύριοι Ἀνώτατοι Δικαστικοὶ καὶ Στρατιωτικοί,
Κύριοι Βουλευταί,
Κυρίαι καὶ Κύριοι Ἐκπαιδευτικοί,
Κυρίαι καὶ Κύριοι Ἐκπρόσωποι φορέων,
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφαί.

1. Τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια τῶν φορέων μας :
Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,
Ἴδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,
καὶ τὸ Περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή»,
σᾶς εὐχαριστοῦν θερμότατα, διὰ τὴν τιμήν, τὴν ὁποίαν
μᾶς ἐπεφυλάξετε καὶ προσήλθατε ἐκ πάσης γωνίας
τῆς γῆς νὰ συμπροσευχηθῶμεν καὶ νὰ
συμπνευματισθῶμεν διὰ λύσεις εἰς τὰ δεινὰ τῆς πατρί
δος μας καὶ ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος ! ! ! …

 

 

2. Τιμῶμεν τοὺς Νεομάρτυρας καὶ Ἐθνομάρτυρας, διότι εἰς αὐτοὺς ὀφείλομεν τὴν ἀποτίναξιν τοῦ Ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ. Δὲν «ἐπρολάβαμεν», ὅμως, νὰ χαροῦμεν τὴν ἐλευθερίαν μας καὶ ἀμέσως ἤ ἐμμέσως οὐσιαστικως ὑπεδουλώθημεν, προσδεδεμένοι εἰς τὰ ἅρματα τοῦ παπισμοῦ, τοῦ διαβοήτου οἰκουμενισμοῦ, τῆς νέας ἐποχῆς καὶ νέας τάξεως πραγμάτων, τῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ ἐν γένει τῶν καταχθονίων σχεδίων τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων, αἱ ὁποῖαι δροῦν ὡς δυνάσται!!!…

3. Τὰ ἀνωτέρω τὰ ἀναπτύσσομεν ἐκτενῶς, εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τήν «φωνήν μας», μέσῳ τοῦ ὁποίου κοινοποιοῦμεν τὰς δραστηριότητάς μας καὶ προσπαθοῦμεν νὰ δίδωμεν τὸ σωτήριον ἔναυσμα διὰ διαφόρους κοινωφελεῖς καὶ ἐθνωφελεῖς ἐνεργείας. Τὸ ἀποστέλλομεν δωρεὰν εἰς 60.000 ἀντίτυπα, ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ ἔχει προκαλέσει τὸν θαυμασμὸν καὶ τὸν ἔπαινον, ὄχι μόνον τῶν Ἑλληνοφώνων Πατριαρχῶν, ἀλλὰ μέχρι καὶ αὐτοῦ τοῦ Πατριάρχου τῆς Μόσχας καὶ πασῶν Ρωσιῶν.
Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ τὸ λαμβάνουν δωρεάν, παρακαλοῦμεν νὰ μᾶς τηλεφωνήσουν εἰς τὸ 210-3254321.
Ἐτολμήσαμεν καὶ ἐξεδώσαμεν καὶ ἀναλυτικὸν μοναδικὸν Ἑορτολόγιον, διὰ τὸ ὁποῖον ὡρίσαμεν μίαν μικρὰν συμβολικὴν ἀξίαν. Ὅμως, παρὰ τὰ συγχαρητήρια, ἐλάχιστοι ἔδειξαν ἔμπρακτον κατανόησιν διὰ τὸ ἑορτολόγιον, μάλιστα δὲ τινες κακοήθεις ἐνσπείρουν λασπολογίας καὶ μᾶς ψέγουν.

4. Τὸ Ἵδρυμά μας ἀνήγειρε τὸ ἔτος 1996 τὸν περίλαμπρον αὐτὸν Ἱερὸν Ναὸν καὶ τὰ προσκτίσματά του εἰς μνήμην Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων, διὰ νὰ τιμήσωμεν τὸν Ἅγιον καὶ νὰ βοηθήσωμεν εἰς τὴν ἀναστροφὴν τῆς ἐρημώσεως τῆς Ἐπαρχίας. Διότι κατὰ τὸν Ὀδυσσέα Ἐλύτη: «Κάθε χωριὸ καὶ πολιτισμός».
Ἡ σοφία τοῦ Λαοῦ λέγει «Κακὸ χωριὸ τὰ λίγα σπίτια καὶ χωριὰ χωρὶς παπὰ καὶ δάσκαλο εἶναι καταδικασμένα νὰ σβήσουν» ! ! ! . . .

Ὁ Ἅγ. Παῦλος εἶναι εἷς ἐκ τῶν ἑκατομμυρίων Νεομαρτύ
ρων. Χάρις εἰς τὸν ἡρωισμὸν καὶ τὴν αὐτοθυσίαν τῶν
ἐνδόξων αὐτῶν προγόνων μας, προετοιμάσθη ἐπιτυχῶς
ἡ Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία, διὰ νὰ ἐκκινήσῃ ἡ Ἐπανάστασις,
κατὰ τὰ μέσα Μαρτίου τοῦ ἔτους 1821 εἰς τὰ Καλαβρυτο
χώρια καὶ τὴν Ἁγίαν Λαύραν.

Εἶναι ὁ μοναδικὸς Ἱ. Ναὸς τῆς ὑφηλίου, ὅπου κυριαρχοῦν Νεομάρτυρες ἐξ ὅλης τῆς Οἰκουμένης.
Τὸ ἔργον ἐγένετο διὰ φοβερῶν κόπων καὶ πόνων καὶ
μέχρι ἀκόμη καὶ σήμερον ἐπιδιορθώνομεν ! ! !
Ἐὰν δὲν ἐβλέπαμε τὰ χειροπιαστὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου
Παύλου, θὰ εἴχαμε διακόψει τὰ ἔργα εἰς αἰώνιον καται
σχύνην ὅλων τῶν δαιμονιωδῶς ἀντιδρώντων. Ὅμως τὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου μᾶς ἐνεψύχωναν καὶ μᾶς
ἐμφυψώνουν νὰ συνεχίσωμεν.

Τὰ πολυτελέστατα ξυλόγλυπτα ἐπὶ ξύλου δρυὸς καὶ
γενικῶς ὅλα τὰ ἔργα τὰ ἔχουν θαυμάσει πληθώρα προ
σωπικοτήτων τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ, ὅπως
πχ. ὁ ἀείμνηστος τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας,
Κωστὴς Στεφανόπουλος, ὁ ὁποῖος μὲ «ἀνοιχτὸ τὸ στόμα» διηρωτᾶτο :

« ἀνθρώπινο ἤ θεῖο χέρι τὰ κατασκεύασε ὅλα αὐτά;;; …».

Ὅλα αὐτὰ ἐπραγματοποιήθησαν μὲ ἀπερίγραπτους κα
τατρεγμούς, οἱ ὁποῖοι μᾶς δημιούργησαν ἀνυπόφορες
ψυχικὲς ἀλγηδόνες καὶ τεράστια περιττά ἔξοδα.

5. Διαθέτομεν τὸν Ἱ. Ναὸν καὶ τὰ προσκτίσματά του τε
λείως δωρεὰν διά :

α) βαπτίσεις,

β) γάμους (ἀκόμη καὶ νυφικὰ διαθέτομε δωρεάν),

γ) καὶ ὅλας τὰς ἱεροτελεστίας καὶ τὰ μυστήρια τῆς
Ὀρθοδοξίας μας,

 

δ) ἱεροδιδασκαλεῖον διὰ γυναῖκας καὶ ἄνδρας.

Καὶ οἱ μὲν ἄνδρες ἱερεῖς νὰ τελοῦν τὰς ἱεροτελεστίας
καὶ μετὰ νὰ διδάσκουν εἰς σχολεῖα, ὄχι μόνον τὰ
μικρὰ παιδιά, ἀλλὰ καὶ μεγάλους,

ε) τὴν ἐπιμόρφωσιν γυναικῶν ὥστε νὰ γίνουν πρε
σβύτεραι διὰ νὰ συνδράμουν τὸν ἱερέα σύζυγόν των
εἰς τὸ δυσκολώτατον ἔργον διαπαιδαγωγήσεως καὶ
ἐπανευαγγελισμοῦ ἤ νὰ γίνωνται κοινωνικοὶ λει
τουργοί,

στ) κέντρον ἑλληνισμοῦ – διεθνῆ σεμινάρια τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης,
Ἐδῶ νὰ εἶναι ἕδρα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, ἡ ὁποία πρέπει νὰ διαδοθῇ ὡς παγκόσμιος γλῶσσα, διὰ τὸν ἐκπολιτισμόν, τὴν κοινωνικὴν γαλήνην, τὴν εὐημερίαν τοῦ συνόλου καὶ τὴν παγκόσμιον εἰρήνην ! ! !
Δυστυχῶς, ὅμως καὶ δι’ αὐτὰ οὐδεὶς συνεκινήθη, ἐθελοτυφλοῦντες οἱ ἁρμόδιοι διὰ τὸν ἐπερχόμενον κίνδυνον, δηλαδὴ ὅτι κινδυνεύομεν μετὰ παρέλευσιν δεκαετιῶν τινων νὰ μετακαλῶμεν Βάσκους, Ἱσπανούς, Καταλανούς, Γερμανοὺς καὶ λοιποὺς ἑλληνιστὰς διὰ νὰ διδάσκωνται οἱ Ἑλληνόπαιδες ἑλληνικά ! ! ! ! ! . . . . .

ζ) τὴν πραγματοποίησιν πανελληνίων καὶ παγκοσμίων ἐπιστημονικῶν συνεδρίων ὅλων τῶν κλάδων,

η) Συσκέψεις διὰ τὴν εἰρήνην, τὴν οἰκολογίαν, τὴν μείωσιν-κατάργησιν τῶν ῥαντισμάτων ἐπιβλαβῶν χημικῶν ὅπλων,

θ) τὴν λῆψιν δρακοντείων μέτρων, διὰ τὴν ἐξάρθρωσιν καλλιεργείας, ἐμπορίας καὶ χρήσεως ναρκωτικῶν οὐσιῶν διὰ νὰ ἀπαλλαγῇ ἡ νεολαία καὶ οἱ μεγαλύτεροι τῆς καταστρεπτικῆς μάστιγος τῶν ψυχοτρόπων οὐσιῶν καὶ νὰ λυτρωθῇ ἡ κοινωνία ἀπὸ τῆς σωματικῆς καὶ ἠθικῆς καταπτώσεως τῶν ἀνθρώπων.

 

ι) τὴν λῆψιν μέτρων πρὸς πρόληψιν καὶ κατάργησιν τῆς ἑτέρας μάστιγος, τοῦ ἀλκοολισμοῦ,

ια) ἐπίσης τὴν λῆψιν μέτρων διὰ τὴν κατάργησιν τῶν εἰδεχθεστάτων ἐγκλημάτων σφαγιασμοῦ μιᾶς μεγαλουπόλεως ἄνω τῶν 500.000 ἀκάκων καὶ ἀθώων ἀγγελουδιῶν ἐτησίως διὰ τῶν ἐκτρώσεων. Τοιουτοτρόπως, θὰ λυθῇ καὶ τὸ μακροχρόνιον δημογραφικὸν πρόβλημα καὶ θὰ σταματήσῃ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ! ! ! . . .
Δυστυχῶς ὅμως ἰθύνοντες καὶ τοπικὸς πληθυσμὸς δὲν
ἠγάπησε τὰ ἔργα, ἀλλὰ τὰ θέλουν μόνον διὰ κοσμικὰ
γλέντια καὶ πανηγύρια!!!…

Γενικῶς οἱ ἰθύνοντες δὲν ἐπίστευσαν αὐτὰ καὶ δὲν
ἐπίεσαν τὸ διεφθαρμένον κατεστημένον, νὰ σταματή
σουν τὰ ὄργια τῶν σπαταλῶν καὶ τῶν προκλήσεων καὶ νὰ διατίθηνται χρήματα διὰ τὴν παντοειδῆ στήριξιν τῆς ὑπαίθρου καὶ τὴν ἐπανόρθωσιν τοῦ κακοῦ, τὸ ὁποῖον διέπραξαν, υἱοθετοῦντες τὰ ἀνθελληνικά, ἀντίχριστα καὶ ἀπάνθρωπα ξενοκίνητα σχέδια, «μὲ τούς βαρύγδουπους τίτλους ,,Καποδίστρια καὶ Καλλικράτη,,». Ἀπεδείχθη ὅτι εἶναι ὄντως «ταφόπλακα» διὰ τὴν ὕπαιθρον.
Οἱ φυσικοὶ νόμοι τονίζουν : τὸ κενὸν (ἐξ Ἑλλήνων) πληροῦται (παρὰ τῶν εἰσβολέων ἀλλοφύλων, ἐποίκων καὶ λοιπῶν ἀλλοεθνῶν ἐπιδρομέων) ! ! ! . . .

6. Προϋπόθεσις αὐτῶν εἶναι νὰ ἐκπαιδεύωνται οἱ ἄνθρωποι εἰς τομεῖς ὅπου ὑπάρχει ζήτησις ἐργατικῶν χειρῶν, νὰ ὑπάρχουν ἐργασίαι, νὰ ἀμείβωνται δικαίως οἱ ἔχοντες ἦθος ἐργασίας, νὰ λαμβάνουν τὰ νέα ζεύγη ὀρθῶς κατεσκευασμένας κατοικίας μὲ ἐπιτόκια καταθέσεων καὶ ὄχι λήψεως δανείων καὶ διὰ τοὺς τριτέκνους καὶ ἄνω πρέπει νὰ χαρίζωνται τὰ δάνεια, διὰ νὰ δύνανται νὰ ἐπιμορφώνουν καὶ νὰ τρέφουν τὰ τέκνα των.

Τέλος δὲν θὰ παραμένουν γυναῖκες καὶ ἄνδρες ἄγαμοι διὰ νὰ «παίζουν τοὺς παντρεμένους», οὔτε θὰ ὑπάρχῃ ἐκμετάλλευσις τοῦ ἑτέρου φύλου, οὔτε πορνεῖαι, οὔτε μοιχεῖαι, οὔτε ἄλλαι σοδομητικαὶ ἁμαρτίαι, ὅπως τῆς Πομπηΐας καὶ ἀνωμαλίαι τῆς ἀρσενοκοιτίας καὶ τῶν λεσβίων. Θὰ ἐφαρμόζεται ἡ λαϊκὴ παροιμία : «ἤ μικρὸς παντρέψου ἤ μικρὸς καλογερέψου» ! ! ! . . .

Δυστυχῶς ὅμως ἡ πανσεξουαλικὴ κοινωνία δὲν πιστεύει Χριστόν, ἀλλὰ χρυσόν, δὲν πιστεύει εἰς τὴν Ἁγίαν Τριάδα, ἀλλὰ εἰς ἑτέραν τριάδα.

Πλὴν ὅμως ἐμεῖς φρονοῦμεν, ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ διδάσκωμεν διὰ τοῦ παραδείγματος.

7. Συνεχίζομεν νὰ ἀγωνιζώμεθα διὰ τὴν ἀναστήλωσιν
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φανερωμένης Ἀροανίας Καλαβρύ
των, ἀλλὰ δυστυχῶς οὐδεμιᾶς ἐμπράκτου κατανοήσεως ἐτύχομεν, παρὰ τῶν ἰθυνόντων καὶ ἐντοπίων ! ! ! . . .

8. Σχεδόν, διὰ δευτέραν δεκαετίαν πασχίζομεν νὰ
εὕρωμεν μίαν εὐλαβῆ ὁμάδα μοναχῶν ἤ μοναζουσῶν,
νέους ἀνθρώπους μὲ ἱκανότητας, ἦθος ἐργασίας καὶ με
ράκι, νὰ συνεργασθοῦν, νὰ ὑποδέχωνται τοὺς προσκε
κλημένους, νὰ τοὺς φιλοξενοῦν καὶ νὰ τοὺς κατηχοῦν εἰς τὰ νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας. Διότι, ὄχι μόνον χωρικοί, ἀλλὰ καὶ κάτοικοι τῶν πόλεων ἔχουν γίνει παλιμβάρβαροι καὶ χρειάζονται ἐπανευαγγελισμοῦ.

Ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν ἕν ἕτερον εἶδος τοῦ «ἀδιαλείπτως
προσεύχεσθε» καὶ τοῦ «Μνημονευτέον Θεοῦ μᾶλλον ἤ
ἀναπνευστέον» (Ἁγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος). Δηλαδή,
ἐπιβάλλεται νὰ μνημονεύωμεν τοῦ Θεοῦ περισσότερον
ἀπ’ ὅ,τι ἀναπνέομεν.

Αὐτὸ νὰ γίνῃ, μέχρι νὰ κτισθῇ μία νέα πτέρυξ εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν Φανερωμένης (ἀφοῦ ὑπερπηδηθοῦν καὶ τὰ ἀδικαιολόγητα ἐμπόδια μὲ τὸ δασαρχεῖο καὶ παύσῃ ἡ ἀδιαφορία τῶν ἰθυνόντων), διὰ νὰ δύνανται νὰ διαβιοῦν ἀνθρωπίνως οἱ μοναχοὶ ἤ αἱ μοναχαί. Δυστυχῶς ὅμως καὶ δεκάδες πνευματικοί-ἐξομολόγοι, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται ὡς φίλοι, δέν ἐνδιεφέρθησαν οὐσιαστικῶς. Εἶναι καὶ αὐτοὶ δυστυχῶς «θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνᾶ», ἐκ τῆς ὁποίας εἶναι ὑπερχορτάτη ἡ κοινωνία μας. Δυστυχῶς καὶ δι’ αὐτοὺς ἐφαρμόζεται τό «ἀγρὸν ἠγόρασα …, ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε…, γυναῖκα ἔγημα…, ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον» (Λουκ. 14, 18) ! ! ! . . .
Ἀκόμη καὶ Ἁγιορεῖται Πατέρες, περιωρίσθηκαν νὰ παρηγοροῦν μόνον διὰ λόγων καὶ νὰ μᾶς συμβουλεύουν «καλύτερα νά παραμείνῃ ὁ Ἱ. Ναὸς καί τὰ προσκτίσματά του κλειστά, παρὰ νὰ ἀναθέσωμε εἰς ἀκατάλληλα πρόσωπα καὶ νὰ δίδουν ἀφορμὴν εἰς κουτοπονήρους, οἱ ὁποῖοι ρέπουν «στὸ κουτσομπολιό» καὶ εἶναι συνηθισμένοι νὰ «κάνουν τὴν τρίχα τριχιά» ! ! ! …

9. Ὡς γνωστόν, κατ’ ἔτος, τιμῶμεν ἥρωας καρτερίας, ἤθους, ἀρετῆς, εὐπρεπείας καὶ εὐποιΐας, διὰ νὰ δημιουργῶμεν πρότυπα, διὰ τὰς ἐπερχόμενας γενεὰς καὶ νὰ μὴ «βασιλεύουν» μόνον φαῦλοι, «φελλοί» καὶ ἀντίχριστοι!!!…

Πέρυσι ἐβραβεύσαμεν καὶ τὸν Σεβασμιώτατον Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιον, ἑλληνόψυχον, μέγαν ὑπερασπιστὴν τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἔθνους μας. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες εὔχονται νὰ ζήσῃ πολλὰ χρόνια, γενναῖος καὶ ἀγωνιστής. Τοιούτων ἀνθρώπων ἀνάγκην ἔχει ἡ Ἀνθρωπότης !

Ἐφέτος βραβεύομεν τὸν
Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἠλιουπόλεως κ. Θεόδωρον, ἐκπρόσωπον τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Ὑπέρτιμον καὶ Ἔξαρχον Μέσης Αἰγύπτου, ταπεινόν καὶ ἑλληνόψυχον ἀγωνιστήν.

Ἐπίσης καὶ ἄλλους Πρέσβεις Καλῆς Θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, οἱ ὁποῖοι μὲ ἀνιδιοτέλειαν, αὐτοθυσίαν, πείσμα συμπάσχουν ὁμοῦ μεθ’ἡμῶν διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη ! ! ! . . .

 

 

ΕΙΔΙΚΩΣ ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

1.Ὡς γνωστόν, ἀγωνιζόμεθα πέραν τῆς δεκαετίας διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

2. Οἱ ἀνιστόρητοι ἱστορικοί, οἱ διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, ἄθεοι, ἀντίχριστοι καὶ ὄργανα – στυλοβάται τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων διαστρεβλώνουν βαναύσως τὴν ἱστορίαν. Ἀπὸ τοῦ ἔτους 1829 « πετοῦν » εἰς τὸ ἔτος 1969, δηλαδὴ σκοπίμως παρασιωποῦν 140 ὁλόκληρα ἔτη. Εἰς τὸ διάστημα αὐτό, κατὰ προσφάτους « ἀνακαλύψεις » μας (διότι δυστυχῶς αὐτὰ ἐπισήμως ἀποσιωπῶνται) Βασιλεῖς, Πρόεδροι Δημοκρατίας, Πρόεδροι Βουλῆς, Πρωθυπουργοὶ καὶ πληθώρα προσωπικοτήτων (Βασιλεὺς Γεώργιος ὁ Α΄, Θρασύβουλος Ζαΐμης, Δημήτριος Βικέλας, Σπυρίδων Λάμπρος, Θεμιστοκλὴς Σοφούλης, Ἐλευθέριος Βενιζέλος, Ἀλέξανδρος Ζαΐμης, Αὐγουστῖνος Καντιώτης) διετέλεσαν ἀκόμη καὶ Πρόεδροι Ἐπιτροπῶν διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος. Εἶχαν ἀποφασίσει νὰ τὸν κατασκευάσουν, κατὰ καιροὺς εἰς τὴν Πλ. Ὀμονοίας, Λυκαβηττόν, Ζάππειον, Ἀρδηττοῦ, Πεδίον Ἄρεως.

3. Ὅμως ἐξακολουθοῦν δαιμονιζόμενοι ὄχι μόνον λαϊκοί, ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ κληρικοὶ καί, μὲ προφάσεις «ἐν ἁμαρτίαις», ἐπὶ 188 συναπτὰ ἔτη δὲν ἐπραγματοποιήθη καὶ πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ μὴ πραγματοποιηθῇ τὴν 21ην Μαρτίου 2021 ! ! ! . . .
Ἑλληνόψυχοι πατριῶται φίλοι καὶ Φιλλέληνες μᾶς ἐρωτοῦν :
« Τὶ σόι πανηγυρικὲς ἐκδηλώσεις θὰ κάνουμε τὴν 21η Μαρτίου 2021, ἐὰν δὲν πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ; ; ; . . .».

4. Παρ’ ὅλον ὅτι ἔχομεν γράψει χιλιάδας σελίδας εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ ἔχομεν καταρρίψει τὰ σατανικὰ φληναφήματα ἀνιστορήτων ἤ ἰδιοτελῶν «εὐσεβοσχήμων» λαϊκῶν καὶ κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι παραπληροφοροῦν καὶ δημιουργοῦν φανατικούς, ὅτι δῆθεν τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἔχει πραγματοποιηθῇ εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀθηνῶν ἤ εἰς τὸ Ὀρφανοτροφεῖον Αἰγίνης ἢ ἐπραγματοποιήθη μὲ τὸν τεράστιον Ναὸν τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου εἰς τὸ Μήλεσι, ἐν τούτοις ὑπάρχουν μέχρι σήμερον ἀκόμη ὄχι μόνον λαϊκοὶ ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ κληρικοί – Συνοδικοί, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ δόλον καὶ ἰδιοτέλειαν τὰ ἐπαναλαμβάνουν :

α) Ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀθηνῶν εἶναι, βάσει ἀδιασείστων ἱστορικῶν στοιχείων, ὁ Δημοτικὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος κατεσκευάσθη, ὁμοῦ μετὰ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Αἰόλου, δι’ ἐπὶ μέρους χρημάτων συγκεντρωθέντων ἐπὶ Ὄθωνος διὰ τὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ Σωτῆρος.

β) Ὁ εὐλαβέστατος καὶ εὐσεβέστατος Ἰωάννης Καποδίστριας, κατεσκεύασεν καὶ ναΰδριον εἰς τὸ Ὀρφανοτροφεῖον Αἰγίνης τὸ 1828 εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἐὰν αὐτὸ τὸ εἶχεν κατασκευάσει εἰς ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὁ ἔχων ὑγιέστατον νοῦν Καποδίστριας δὲν θὰ ἐφρόντιζεν νὰ ἐκδοθῇ ὁμοφώνως τὸ 1829 τὸ Η΄ ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως «περὶ ἐκπληρώσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».
Τοῦτο ἀποτελεῖ δόλον καὶ δεινοτάτην ὕβριν διψύχων καὶ ἰδιοτελῶν ἀνθρώπων ἐναντίον τοῦ ἁγίου τῆς πολιτικῆς Ἰωάννου Καποδιστρίου.

Τοῦτο ἔχει τονίσει καὶ ὁ ἁρμόδιος πρὸς τοῦτο σεβαστὸς Πρωτοπρεσβύτερος π.Ἐμμανουὴλ Γιαννούλης εἰς σχετικὰ πονήματά του ἀλλὰ καὶ διακηρύττει εἰς τὴν κατωτέρω, προσφάτως ἀποσταλεῖσαν ἐπιστολήν του ἀπὸ 13.9.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

γ) Καὶ ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ἔντιμος ὤν, δὲν κατεχρᾶτο τὰ τεράστια ποσά, τὰ ὁποῖα τοῦ ἔδιδον διάφοροι εὐλαβεῖς καὶ τὰ ἐπενέδυσεν εἰς τὸ Μήλεσι, εἰς τεράστιον Ἱ.Ναὸν καὶ αἰθούσας, χωρὶς νὰ διανοηθῇ νὰ εἶναι εἰς ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ! ! ! . . .

Τοῦτο, ἐκτὸς τοῦ ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου Θεολόγου ἀειμνήστου Νικολάου Σωτηροπούλου (ἴδ. ἔγγραφόν του ἀπὸ 17.7. 2009, εἰς Φωτεινὴ Γραμμή, τεῦχος 40, σελ. 18-20 , τεῦχος 57, σελ. 1-13 καὶ ἱστοσελίδα μας https://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/803-241213———-/24.12.2013, τὸ ἐπιβεβαιοῖ καὶ ὁ ὑποτακτικὸς τοῦ Ἁγ. Πορφυρίου, ταπεινὸς καὶ εὐλαβής μοναχὸς Ἀκάκιος Καυσοκαλυβίτης, ὅπως ἔχει ἀναγραφεῖ εἰς τὸ βιβλίον ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΕΝΟΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΥ, τ. Α΄ Ἐκδόσεις Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΜΗΛΕΣΙ 2016) σελ 273 -274, ὅπου ρητῶς ἀναφέρεται, ὅτι οὐδέποτε ἄκουσαν τὸν Γἐροντα νὰ λέγῃ κάτι τέτοιο.

Τὴν παροῦσαν πληροφορίαν τὴν δημοσιεύομεν πρὸς σωφρονισμὸν ὅλων ἐκείνων τῶν δαιμονιωδῶς διατυμπανιζόντων «εὐλαβῶν» χριστιανῶν – κατὰ τὸν ἀείμνηστον ἀκραιφνῆ Θεολόγον Νικόλαον Σωτηρόπουλον «χριστιανῶν, ἀχρίστιανων» – ἰδιαιτέρως δὲ τῶν κληρικῶν ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι διὰ ἴδιον ὄφελος διαστρευλώνουν βαναύσως τὴν ἀλήθειαν.

5. Μόνον, ἐὰν τελικῶς ἀγωνισθῶμεν διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τότε θὰ ἀναζοωγονηθῇ καὶ θὰ ἐνθαρρυνθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων.

Εἰς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους χωροῦν δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί. Τὸ Τάμα δὲν διαιρεῖ ἀλλὰ ἑνώνει. Ὅποτε οἱ Ἕλληνες ἦσαν ἑνωμένοι, μὲ τήν βοηθείαν τοῦ Θεοῦ ἐποίουν θαύματα. Ὅταν ὅμως ὑπῆρχε διχόνοια, ἐπήρχετο ἡ καταστροφή ! ! ! . . .

 

6. Ὅλα τὰ ἔξοδα αὐτοῦ, ἀκόμη καὶ τῆς συντηρήσεως καὶ τῆς μισθοδοσίας τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τὰ ἀναλαμβάνομεν ἐμεῖς καὶ δὲν ζητοῦμεν οὔτε μίαν «τρύπια δεκάρα» παρὰ τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ μόνον, τὸ ὁποῖον ζητᾶμε εἶναι ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ διευκολύνῃ νομοθετοῦσα!!!…

7. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους θὰ διοικῆται ὑπὸ ἀμίσθου Ἐπιτροπῆς, εἰς τὴν ὁποίαν Πρόεδρος θὰ εἶναι ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, Ἀντιπρόεδρος εἷς ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς καὶ ἄλλοι τρεῖς Μητροπολῖται ἐξ ὅλης τῆς Ἑλλάδος. Ἡ αὐστηροτάτη Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ θὰ ἐπιβάλλῃ τὴν ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν, τὴν ἀπόλυτον διαφάνειαν καὶ θὰ ὑπολογίζῃ καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν, ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ ! ! !

Τά ἔσοδα θὰ κατατίθενται εἰς εἰδικοὺς λογαριασμούς, ἀποκλειστικῶς διὰ κοινωφελεῖς σκοπούς, δι’ ὀρφανοτροφεῖα, ἐκπαιδευτήρια, γηροκομεῖα, διὰ συσσίτια, δι’ ἀναστήλωσιν ἱστορικῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν.

Τὸ ἔργον θα καταπολεμήσῃ τὴν ἀνυπόφορον μάστιγα τῆς ἀνεργίας, θὰ εἰσέλθῃ χρῆμα εἰς τοὺς ἀσφαλιστικοὺς ὀργανισμούς, θὰ ἀναπτύξῃ τὸν πολιτισμόν, τὸν τουρισμόν, τὸ περιβάλλον.

Συμβατικῶς ἔχομεν δεσμευθῆ, τὸ 80 % ἐπὶ τῶν καθαρῶν ἐσόδων νὰ διοχετεύεται οὐσιαστικῶς ἐμμέσως εἰς τὸν Κρατικὸν Προϋπολογισμόν διὰ κοινωφελῆ ἔργα καὶ ἔργα ὑποδομῆς.

8. Ὁ διαθέτων τὰ χρήματα δὲν ἐπιθυμεῖ, οὔτε μετὰ τὸν θάνατόν του νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά του, ἀλλὰ νὰ κλείσῃ τοὺς ὀφθαλμούς του ἐκ τοῦ ματαίου τούτου κόσμου καὶ νὰ ἀπέλθῃ ὡς ἄγνωστος στρατιώτης. Τὸ μόνον, τὸ ὁποῖον ἐπιθυμεῖ εἶναι οὔτε μία τρύπια δεκάρα νὰ μὴ περιέλθῃ εἰς χεῖρας «ἡμετέρων», ἀλλὰ νὰ ἀξιοποιῆται, διὰ τοὺς κοινωφελεῖς σκοπούς ! ! ! . . .

9. Αὐτὸ τὸ μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστὸν εἰς οὐδεμίαν οἰκογενειοκρατίαν θὰ ἀνήκῃ, εἰς οὐδένα ἕτερον θεσμόν, εἰ μὴ μόνον εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος – εἰς τοὺς ἁπανταχοῦ Ἕλληνας καὶ τὴν παγκόσμιον Ὀρθοδοξίαν ! ! ! . . .

10. Δυστυχῶς, ὅμως, ὄχι μόνον δὲν ἠθέλησαν οἱ ἰθύνοντες νὰ μᾶς ἐννοήσουν, ἀλλὰ ἀπεναντίας μᾶς κατατρέχουν παντοιοτρόπως ! ! ! . . .

Διὰ τοὺς πάντας καὶ τὰ πάντα (ἀκόμη καὶ διὰ μωαμεθανικὰ τεμένη) δεικνύουν κατανόησιν καὶ παραχωροῦν δωρεὰν ἤ ἔναντι «πινακίου φακῆς» τεράστια πανάκριβα «φιλέτα». Ἀλλὰ δι’ ἡμᾶς, διὰ νὰ πραγματοποιήσωμεν τὴν ἱερὰν παρακαταθήκην τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, εἶναι μικροπρεπέστατοι καὶ μᾶς ἐμπαίζουν ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως ἐπὶ 10 ετίαν, χρησιμοποιοῦντες τὴν μέθοδον τῆς λεγομένης καταπονήσεως ! ! ! . . .
Καὶ τοῦτο, διότι ἡμεῖς, ἰδεολόγοι ὄντες, δὲν κάνομεν ἀβαρίαν εἰς τὴν συνείδησίν μας καὶ δὲν «λαδώνουμε»…

11. Ἐὰν τελικῶς μέχρι τέλος Ἰουνίου τοῦ ἔτους 2017 δὲν τύχωμεν τῆς δεούσης κατανοήσεως ἐκ μέρους τῶν ἰθυνόντων καὶ δὲν παύσουν νὰ μᾶς ἐμπαίζουν, νὰ μᾶς παραγκωνίζουν καὶ νὰ μᾶς «σαμποτάρουν», τόσον ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως, θὰ ἀναγκασθῶμε νὰ δεχθῶμεν συνεργασίαν μὲ ἄλλα Πατριαρχεῖα ἤ μὲ ἄλλους φορεῖς ἤ νὰ πραγματοποιήσωμεν τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἰς ἰδιόκτητα οἰκόπεδα, τὰ ὁποῖα ὅμως δὲν εἶναι ἐνδεδειγμένα, λόγῳ ἐλλείψεως ὑποδομῶν, εἰς αἰωνίαν καταισχύνην τῶν ἀδιαφορούντων καὶ τῶν διαμονιωδῶς παντοιοτρόπως ἀντιδρώντων ! ! ! …

 

12. Δυστυχῶς ζῶμεν εἰς μίαν κοινωνίαν μὲ κραυγαλέας καὶ λίαν προκλητικὰς ἀντιθέσεις «… καὶ ὅς μὲν πεινᾷ, ὅς δὲ μεθύει.» (Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 11, 21), δηλαδὴ «ἄλλοι λιμοκτονοῦν καὶ ἄλλοι λυσσομαχοῦν».

Ἐνῷ, παραδείγματος χάριν, τὰ νοσοκομεῖα μας δὲν ἔχουν ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως ὄχι μόνον τὰ σωστὰ καὶ ἐνδεικνυόμενα ὄργανα, φάρμακα, ἀλλὰ ἀκόμη, οὔτε καὶ παραφαρμακευτικὸν ὑλικόν, συνεχίζουν οἱ ἰθύνοντες νὰ ἀφιονίζουν τὸν λαὸν μὲ Eurovision, μὲ ποδοσφαῖρες καὶ λοιπὰ ἐκμαυλιστικὰ καὶ δαπανηρότατα θεάματα καὶ ἀκροάματα ! ! ! . . .

Διὰ νὰ ἀναπτύξῃ τίς καὶ αὐτὸ τὸ κεφάλαιον, θὰ ἔπρεπε νὰ συγγράψῃ διδακτορικὰς διατριβάς, ὑφηγεσίας καὶ καθηγεσίας, πλὴν ὅμως, οὔτε ὁ χρόνος, οὔτε ὁ χῶρος, καὶ προπαντὸς οὔτε καὶ αἱ γνώσεις μας εἶναι ἀρκεταί, διὰ νὰ ἀναπτύξωμεν τοιαῦτα σπουδαιότατα συγγράματα καὶ νὰ κρούσωμεν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, πρὸς ἀποτροπὴν τῶν κραυγαλέων αὐτῶν κοινωνικῶν προκλήσεων καὶ νὰ ἀποφευχθοῦν κοινωνικαὶ ἀναστατώσεις καὶ ἀλληλοεξοντώσεις ! ! ! . . .

Ὅμως θὰ προσπαθήσωμεν νὰ ἀναφέρωμεν ἐπιγραμματικῶς τοιαύτας τινάς λίαν ἐπικινδύνους προκλήσεις, πρὸς ἀποφυγὴν κοινωνικῶν ἀναστατώσεων.
Εἰς τὰς προηγμένας Δημοκρατίας ἀποφεύγονται κραυγαλέαι προκλήσεις καὶ οἱ ἰθύνοντες δίδουν τὸ καλὸν παράδειγμα εἰς τοὺς ὑπηκόους των, χορηγοῦντες λογικοὺς μισθούς, ἀποζημιώσεις εἰς τοὺς Βασιλεῖς, Προέδρους Δημοκρατίας καὶ λοιποὺς πολιτειακοὺς ἄρχοντας. Ὅμως εἰς τὴν Πατρίδα μας, πολιτικοί, σύμβουλοι ὑπουργῶν, πρόεδροι ΔΕΚΟ καὶ ἀνωτάτων δικαστηρίων, οἱ συμμετέχοντες εἰς ἐπιτροπάς (οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς τὰς περισσοτέρας φορὰς εἶναι «ἀετονύχηδες», «πατριάρχαι» τῆς διαπλοκῆς, «κομπιναδόροι», στυλοβάται τοῦ τρισαθλίου κατεστημένου, «ἑξαπτέρυγα» καὶ «δεκανίκια» ἐκ τοῦ συρφετοῦ τῶν συνδικαλιστικῶν καὶ κομματικῶν ὀργανώσεων) λαμβάνουν ἀστρονομικὰς ἀποζημιώσεις ! ! ! . . .

Αὐτὴ ἡ ὑποβόσκουσα πρόκλησις εἶναι λίαν ἐπικίνδυνος καὶ πρέπει πάσῃ θυσίᾳ νὰ ἀγωνισθῶμε, διὰ νὰ ἀποτραπῇ ἐμφύλιος σπαραγμὸς καὶ νὰ ἀγωνιζώμεθα, διὰ τὴν εὐημερίαν, πρόοδον καὶ εὐτυχίαν τοῦ συνόλου καὶ ὄχι μόνον τῶν ἰσχυρῶν, τῶν ἐχόντων καὶ κατεχόντων, πρὶν αὔριο εἶναι πολὺ ἀργά.

Δυστυχῶς αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις δὲν θέλουν νὰ εἶναι οἱ Ἕλληνες ὁμονοοῦντες. Ἐφαρμόζοντες τὴν σατανικὴν πολιτικήν των «διαίρει καὶ βασίλευε», κατορθώνουν μέσῳ τῶν ἐξωμοτῶν πολιτικῆς, πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας νὰ καταντήσωμεν, ὄχι μόνον διῃρημένοι, ἀλλὰ νὰ εἴμεθα καὶ ὑπόδουλοι ! ! ! . . .

Εὔχεσθε καὶ προσεύχεσθε, πατέρες καὶ ἀδελφοί, ὁ Θεὸς νὰ μᾶς τὰ φέρῃ κατ’εὐχὴν διὰ νὰ τελεσφορήσουν τὰ ἔργα καὶ νὰ ἀποβοῦν ταῦτα ἀπότοκα ἀγλαῶν καρπῶν.

Ἐμεῖς ἐθυσιάσθημεν δι’ἀπεριγράπτων σωματικῶν καὶ ψυχικῶν ἀλγηδόνων καὶ στερήσεων μιᾶς ζωῆς ὁλοκλήρου, ἐκ βάθους καρδίας, πρὸς δόξαν Θεοῦ, καὶ εἶναι μέγιστον κρῖμα νὰ μὴ ἀξιοποιῶνται τὰ ἔργα, διὰ τοὺς ἀνωτέρωἀάναφερομένους καὶ διὰ πολλοὺς ἄλλους κοινωφελεῖς σκοπούς.

Ἄς εὐχηθῶμεν καὶ προσευχηθῶμεν ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φωτίσῃ, νὰ μᾶς ἑνώσῃ, νὰ ὁμονοήσωμεν, νὰ ἀγαπώμθεα πρὸς ἀλλήλους διὰ νὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτη :

«Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς» ! ! ! . . .

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *