ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 72- ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ * ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΤΑΛΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΠΗΛΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ – ΠΙΟΝΙΑ Ἤ ΔΟΤΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ «ΚΑΤΑ ΜΑΝΝΑ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΤΑ ΓΙΟ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΕΡΑ» ΕΥΤΥΧΩΣ ΑΝΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ KAI ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ

 

* Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῶν συνεδρίων τῶν Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων τὸν Ἰούλιον 2017, ὅπου προσεκλήθημεν ἀπὸ τὸν Πρόεδρον τῆς Παμμακεδονικῆς Ἑνώσεως Ἀμερικῆς, τόν μεγάλον ἀγωνιστὴν κ. Στυλιανὸν Κυριμλήν
(https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-06-14/1217————23717)
17.7.2017
Τὸ δόγμα τοῦ μεγάλου «ἐθνάρχη» «ἀνήκουμε στὴ Δύση» ἐπέτρεπε, ὄχι μόνον στοὺς ξένους νὰ τὸ χρησιμοποιοῦν, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία, ἐδῶ καὶ ἑξήντα (60) χρόνια, ἀδιαμαρτύρητα νὰ διδάσκωνται οἱ ἑλληνόπαιδες : «Πέραν τῆς Θεσσαλονίκης ὑπάρχει καὶ τὸ κρατίδιο ,,Μακεδονία,,», ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ «Νότια Σλαβία»! ! ! . . .
Ἀπὸ τότε ὁ ἱδρώτας τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τὰ θαλασσοδάνεια ἐσκορπίζοντο, γιὰ τέτοιες ἀντεθνικές, ἀντικοινωνικὲς καὶ ἀντίχριστες πολιτικές.
Μάλιστα ὁ μέγιστος αὐτὸς « ἐθνάρχης » εἶχε ἐκδώσει καὶ νομοθετικὸ διάταγμα : «Δῆμοι, Κοινότητες, Ἱερὲς Μονὲς καὶ Ἱεροὶ Ναοὶ νὰ δίδουν εἰσφορὰ ὑπὲρ τῆς μασονίας», προδίδων τὰ ἀνθελληνικά του πιστεύω καὶ τὴν προδοτική του συμπεριφορά, γιὰ νὰ συνεχίσουν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ὄχι μόνον νὰ τὸν διατηροῦν, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸν ἐπιβάλλουν ὡς μέγιστο ἐθνάρχη, γιὰ πολλὲς δεκαετίες καὶ γιὰ νὰ μείνῃ στὴν ἱστορία ! ! !
Δυστυχῶς καὶ οἱ διάδοχοι τοῦ «Μεγάλου Ἐθνάρχου» ἀκολουθοῦν τὰ ἴχνη του καὶ προδίδουν τὴν ἑβραϊκή των καταγωγὴ καὶ ἐξοφλοῦν τὰ γραμμάτια, ποὺ ὑπέγραψαν μὲ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις γιὰ νὰ ἀναρριχηθοῦν, νὰ προβάλλωνται καὶ ἐπιβάλλωνται ὡς κυβερνῆται.
Ὁ παπποῦς καὶ τότε πρωθυπουργὸς ἔλεγεν, ὅτι μετὰ ἀπὸ 10 χρόνια, τὸ ὄνομα «Μακεδονία» θὰ ἔχει ξεχασθῆ.Ἡ θυγατέρα του ὡς Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος εἰσηγήθη νὰ δοθῇ στὸ Κράτος τῶν Σκοπίων τὸ ὄνομα «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας».
Ὁ κ. Κυριάκος σήμερα ἀναμασάει τὰ ἴδια. Ποῦ καταντήσαμε!!!!!! Οἱ δῆθεν ἐθνικόφρονες νὰ συνωμοτοῦν μὲ τὶς ξένες καταχθόνιες δυνάμεις καὶ νὰ ἀπεμπολοῦν τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας! ! ! . . .
Πρὸς τοῦτο καλοῦνται ὅλοι οἱ εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ Χριστιανοί, ἀλλὰ καὶ Ἑλληνόψυχοι νὰ ἀντιδράσωμε παντοιοτρόπως καὶ νὰ δώσωμε στοὺς ἰθύνοντες νὰ ἐννοήσουν, ὅτι ὁ λαός, ὄχι μόνον δὲν πουλάει τὴ πατρίδα του, ἀλλὰ καὶ κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου στοὺς ἐξωμότες, «νὰ κάνουν κροῦσιν πρύμνης» «γιὰ νὰ μὴ φᾶνε τὰ μοῦτρα τους».
Ὁ λαὸς ἔχει μὲν ἐξαχρειωθῆ καὶ ἐκμαυλισθῆ ἀπὸ τὰ φαυλότατα, αἰσχρότατα θεάματα καὶ ἀκροάματα, ἀλλὰ καὶ ἐξαθλιώθηκε μὲ τὴν βαρύτατη φορολογία, ποὺ ὑφίσταται, πλὴν ὅμως, ὁ σπινθὴρ τῶν αἰωνίων πυλώνων τῶν Ἑλλήνων δὲν ἔχει σβήσει. Εἶναι ἕτοιμος νὰ διεξαγάγῃ ἄλλες μάχες εἰς τοὺς Μαραθῶνες, τὶς Πλαταιές, τὴν Σαλαμίνα, στὸ Μανιάκι, στὰ Δερβενάκια, στὰ Καλαβρυτινὰ χωριὰ ἀπὸ τὴν Ἁγία Λαύρα, στὸ Μεσολόγγι καὶ πληθώρα ἄλλων ἔνδοξων μαχῶν, μέχρι καὶ τῶν καλογήρων τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου.
Εὐελπιστοῦμε νὰ βρεθῇ καὶ ἄλλος σύγχρονος Κολοκοτρώνης καὶ νὰ βροντοφωνήσῃ: «Φωτιὰ καὶ τσεκούρι στοὺς συγχρόνους Νενέκους».
Ἡ Μακεδονία ἦταν καὶ πρέπει νὰ παραμείνῃ μία ἑνιαία καὶ πρέπει ὅλοι μας νὰ σκεπτώμεθα τὶς ἀλύτρωτες πατρίδες, διότι «ὅσοι ξεχνοῦν τὴν Ἱστορία τους, τὴν καταγωγή τους καὶ τὸν προορισμό τους, κινδυνεύουν νὰ ἐξαφανισθοῦν»…
Ὄχι μόνον οἱ Μακεδόνες τῆς Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος,
ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ Παμμακεδόνες τῆς ὑφηλίου καὶ ἐμεῖς τῆς
Παλαιᾶς Ἑλλάδος, ὅλοι μαζί, μονιασμένοι καὶ ἀγαπημένοι,
νὰ βροντοφωνήσωμεν: «….Ἡ Μακεδονία ποτὲ δὲν ξεπουλιέ
ται καὶ πρέπει νὰ ἀγωνισθοῦμε ὅλοι μαζὶ διὰ νὰ παραμεί
νουν εἰς τὶς μνῆμες μας, ἀκόμη καὶ οἱ ἀλύτρωτες πατρίδες».
Ἡ ἀλώβητος Ὀρθοδοξία, ὁ ἀκραιφνὴς Ἑλληνισμός – ὁ
ἑλληνορθόδοξος Χριστιανισμός, τὸ ἀθάνατο ἑλληνικὸ
πνεῦμα καὶ ἡ μητέρα ὅλων των γλωσσῶν, ποὺ εἶναι
ἀκατανίκητες δυνάμεις, θὰ ἀγωνισθοῦν ὅλοι μαζὶ γιὰ τὸν
ἐκ νέου ἐκπολιτισμὸν τῶν παλιμβαρβάρων, διὰ νὰ
ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη :
«Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς
καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς»!!!…

ΠΗΓΗ :
http://www.echedoros-a.gr/2017/06/blog-post_32.htm
l https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-06-14/1217————23717

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *