ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 72- ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Α. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

 

1.Τὸ γεγονός, ὅτι ἡ ὑπόθεσις καρκινοβατεῖ, οὐδεὶς ὑφίσταται πλέον νὰ μὴ τὸ ἔχη ἀντιληφθῆ.

2. Παρὰ τὸ γεγονός, ὅτι ἀναθέτομεν τὴν Προεδρίαν εἰς τὸν ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπον καὶ εἰς τὴν ἑκάστοτε Διαρκῆ Ἱερὰν  Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διὰ δημοσίας κληρώσεως ἐκ τοῦ ἡμίσεος τῶν Συνοδικῶν Μητροπολιτῶν, ἐν τούτοις πολεμούμεθα λυσσαλέως ὑπὸ τῶν ἰθυνόντων, ὄχι μόνον τῆς πολιτειακῆς, νομοθετικῆς, αὐτοδιοικητικῆς ἐξουσίας, ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ τῆς διοικήσεως καὶ τῆς Ἐκκλησίας ! ! ! . . . Διότι ἀπαιτοῦμεν, ὄχι μόνον ἡμεῖς νὰ μὴ λαμβάνωμεν ἐκ τοῦ μόχθου τοῦ βίου μας καὶ ἐκ τοῦ «χρυσωρυχείου», τὸ ὁποῖον θὰ ὀνομάζεται «παγκάρι» τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους οὔτε μίαν «τρύπια δεκάρα» ἀλλὰ μέτ’ ἄκρας ἀνιδιοτελείας καὶ ἀπολύτου διαφανείας καὶ τὸ τελευταῖον δίλεπτον τῆς χήρας νὰ διατίθεται διὰ κοινωφελῆ ἔργα :
πνεύμονες πρασίνου, ἀναστηλώσεις ἱστορικῶν Ἱ. Μονῶν καὶ Ναῶν, ἐξοπλισμοὺς σχολείων, συσσίτια μαθητῶν, οἰκοδόμησιν καὶ συντήρησιν ὀρφανοτροφείων, γηροκομείων, στεγῶν ἀγάπης, ἐκπαιδευτηρίων καὶ λοιπῶν εὐαγῶν ἱδρυμάτων, τὰ ὁποῖα δὲν θὰ ὀνομάζωνται «Ἀναγνωστοπούλεια» καὶ δὲν θὰ ἀπαθανατίζουν «ὀνοματάκια» συγγενῶν καὶ φίλων, ἀλλά θὰ ὀνομάζωνται «Βασιλειάδες».

3.Ἐὰν ἐπετρέπομεν εἰς τοὺς ἰθύνοντας νὰ «ἀλωνίζουν», ὅπως ἔχουν συνηθίσει, θὰ εἶχαν ἁγιοποιήσει, ὄχι μόνον ἡμᾶς, ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς ἀνιδιοτελεῖς συνεργάτας μας! ! ! . . .

 

4.Τώρα μᾶς συμπεριφέρονται, ὡς ἀποδιοπομπαίους τράγους, διότι ἡμεῖς ὄχι μόνον δὲν «λαδώνομε», ἀλλὰ καὶ ἀπαιτοῦμεν νὰ μὴ συνεχίζουν νὰ συμπεριφέρωνται τοιουτοτρόπως, νὰ τοποθετοῦν «ἡμέτερα» «τρωκτικά» διὰ νὰ ἐξασφαλίζουν ἀκόμη καὶ τὰ τετρασέγγονά των ! ! ! . . .

5. Ἡμεῖς, ἐπαναλαμβάνομεν, ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἀπέλθωμεν ἐκ τοῦ ματαίου τούτου κόσμου, χωρίς, οὔτε κἄν νὰ ἀκουσθῇ τὸ ὄνομά μας ! ! !

6. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, Συνοδικὸς ὤν, (Ἰούνιος 2017), κατόπιν ἐπικοινωνίας του μαζί μας, μᾶς ἐζήτησε νὰ συναντηθῶμεν, πρὸς σύσκεψιν, ἀφορῶσαν εἰς αὐτὸ τοῦτο τὸ θέμα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Μετά μεγάλης ἱκανοποιήσεως ἀπεδέχθημεν τὸ αἴτημα τῆς Ἱ. Συνόδου καὶ ἐναγωνίως ἀνεμέναμεν τὴν συνάντησιν.

7. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, μετὰ τήν, κατὰ τὰ ἀνωτέρω, συνεννόησίν μας μετ’αὐτοῦ, πρὸς σύσκεψιν, προσῆλθεν τὴν Τρίτην 5.9.2017 ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τὸ ἀκίνητον τοῦ Ἱδρύματος μας ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Μουσῶν ἀρ.14 Ψυχικόν, ἐντεταλμένος παρ’ αὐτῆς νὰ μᾶς πείσῃ νὰ δεχθῶμεν νὰ τὰ «δώσωμεν ὅλα» εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ αὐτὴ νὰ ἀφεθῇ νὰ πράττῃ, κατὰ τὸ δοκοῦν.Ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει, ὡς μᾶς ἐτονίζετο, διατρέχομεν τὸν κίνδυνον «νὰ μᾶς τὰ πάρῃ τὸ αἰσχρότατον κατεστημένον». Σημειώνεται ὅτι, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ ἔπαυσε νὰ εἶναι μέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, κατὰ τὸν παρόντα χρόνον.

8.Ἐμεῖς ἐδηλώσαμεν, καὶ πάλιν, κατηγορηματικῶς, ὅτι οὐδεμίαν ἀντίρρησιν ἔχομεν νὰ εἶναι εἰς τὴν Διοικοῦσαν Ἐπιτροπὴν τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καί ἕξ (6) Συνοδικοὶ Μητροπολῖται τῆς ἑκάστοτε Συνοδικῆς Περιόδου, τρεῖς (3) παρά τῶν παλαιῶν χωρῶν καὶ τρεῖς (3) παρὰ τῶν νέων τοιούτων, ἐκλεγόμενοι, διὰ κληρώσεως, ἔχοντες τὴν πνευματικὴν δικαιοδοσίαν. Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Τάματος νὰ ἀποτελῇ καὶ τὸν Καθεδρικὸν

Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐντὸς αὐτοῦ νὰ τελῶνται ὅλαι αἱ ἐπίσημοι τελεταὶ τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πολιτείας. Ἀναφορικῶς, ὡς πρὸς τὸ ἰδιοκτησιακὸν καθεστώς, νομικῶς θὰ ἀνήκῃ εἰς τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν. Οὐσιαστικῶς θὰ ἀνήκῃ εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος – Γένος, τὴν Παγκόσμιον Ὀρθοδοξίαν καὶ εἰς τοὺς ἄνω τῶν 100.000.000 Πανέλληνας πρώτης, δευτέρας, τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς, ἀνὰ τὴν ὑφήλιον.

9.Νὰ εἴμεθα λίαν φειδωλοὶ ὡς πρὸς τὰ ἔξοδα καὶ νὰ ὑπολογίζωμεν καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ καὶ νὰ τὴν χρησιμοποιῶμεν μετ’ ἄκρας ἀνιδιοτελείας καὶ ἀπολύτου διαφανείας, δι’ ἵδρυσιν, ἐξοπλισμὸν καὶ συντήρησιν ὀρφανοτροφείων, γηροκομείων, στεγῶν Ἀγάπης καὶ λοιπῶν εὐαγῶν ἱδρυμάτων.

10. Ἡ συνδημιουργία κοινωφελῶν – ἀνθρωπιστικῶν εὐαγῶν Ἱδρυμάτων ὁμοὺ μετὰ τοῦ Τάματος δὲν εἶναι καθόλου ἄσχετος, ἀντιθέτως οἱ ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας θὰ αἰσθάνωνται ἀνάπαυσιν, ἐάν ὁ ὀβολὸς τῶν προσκυνητῶν τοῦ Τάματός των καταναλώνεται εἰς ἔργα δι’ ἀνακούφισιν τῶν δεινοπαθούντων ἀνθρώπων.

11. Τόσον εἰς τὸν θεμέλιον λίθον, ὅσον καὶ εἰς τὴν στήλην τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱ. Ναοῦ νὰ μὴ ἀναγραφῇ τὸ ὄνομα τοῦ δωρητοῦ ἤ συγγενῶν αὐτοῦ. Ὁ δωρητὴς ἐπιθυμεῖ νὰ κλείσῃ τοὺς ὀφθαλμούς του καὶ νὰ ἀπέλθῃ ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον, ὡς ἄγνωστος στρατιώτης καὶ οὔτε καὶ μετά τὸν θάνατον του νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά αὐτοῦ. Ἄς ἀπαθανατισθοῦν τὰ ὀνόματα Προέδρου Δημοκρατίας, Πρωθυπουργοῦ, Ἀρχιεπισκόπου καὶ τὰ ὀνόματα τῶν Συνοδικῶν καὶ ἄλλων ἰθυνόντων, οἱ ὁποῖοι, ἔστω κατόπιν ἐμπαιγμῶν δεκαετίας, «σαμποτάζ» καὶ τὰ τοιαῦτα, ἐνέδωσαν τὴν τελευταίαν στιγμήν, φοβούμενοι τὴν λαϊκὴν ρῆσιν:
« Φωνὴ λαοῦ, ὀργὴ Θεοῦ »! ! ! . . .

 

ΤΟ ΤΑΜΑ ΜΟΧΛΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

1.Ἄς ἀποτελέσῃ τὸ μεγαλεπήβολον Μνημεῖον Δοξολο
γίας, Εὐχαριστίας, Εὐγνωμοσύνης καὶ Λατρείας εἰς
τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστὸν πρότυπον διὰ τὴν
ὑφήλιον, ὁπότε τοιαῦτα μεγαλεπήβολα ἔργα, ὄχι μόνον
δὲν θὰ διαιροῦν καὶ χωρίζουν τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ θὰ
τοὺς ἑνώνουν. Τοιουτοτρόπως, τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, ἡ πα
λιμβάρβαρος ἀνθρωπότης θὰ ἐπανευαγγελίζεται, θὰ
ἐπιστρέψῃ εἰς τὰς ρίζας της, ὁπότε θὰ ἐπικαλεσθῇ τὸ
Θεῖον Ἔλεος καὶ θὰ ρυσθῇ ἀπὸ τοῦ ἀτέρμονος βαράθρου
τῆς ἀβύσσου, ὅπου ὡδήγησαν τοὺς λαοὺς ἡ αἰσχρὰ καὶ
ἀνυπόφορος ἀποικιοκρατία, ὁ καισαροπαπισμός, ὁ σιωνι
σμός – οἰκουμενισμὸς καὶ ἐν γένει οἱ ἀπαίσιοι καὶ διεφθαρ
μένοι « διαβολοπαρμένοι» ἰθύνοντες, ὄργανα τῶν καταχ
θονίων σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ οἱ γενίτσαροι τοῦ πνεύ
ματος, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἑκατομμύρια φορὰς περισσότερον
ἀπαίσιοι τῶν γενιτσάρων τῆς ξιφολόγχης.

2. Οἱ ἀναγεγεννημένοι ἄνθρωποι δὲν θὰ εἶναι
ἄπληστοι, ἐγωισταί, « φιλοτομαρισταί », ἐφαρμόζων
ἕκαστος, ἐξ αὐτῶν, ὄχι τό : « ἅρπαξε νὰ φᾶς καὶ κλέψε
νὰ ἔχῃς ἀμύθητους θησαυρούς», ἐπικρατούσης τῆς
χριστανικῆς διδασκαλίας ἐκ τῆς ἀκραιφνοῦς
Ὀρθοδοξίας, ἐκ τῆς ὁποίας ἀπορρέουν ἡ χριστιανικὴ
ἀγάπη, ἡ γαλήνη, ἡ εὐημερία ἁπάντων καὶ ἡ παγκό
σμιος εἰρήνη, καὶ ἐφαρμόζομενων τῶν γραφικῶν :

α) « ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς τὸ ὑμῶν
ὑστέρημα, ὅπως γένηται ἰσότης. » (Β΄ Κορ. 8, 14).
β) νὰ μὴ ὑπάρχῃ « ἀπεστερημένος μισθός » τῶν
ἐργατῶν, οἱ ὁποῖοι θερίζουν τὰς τεραστίας – ἀπεράντους
ἐκτάσεις τῶν ἀπλήστων φιλοτομαριστῶν γαιοκτημόνων.

 

Ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος ὀνομάζει « ἀπεστερημένον μισθόν » αὐτό, τὸ ὁποῖον οἱ μαρξισταὶ ὀνομάζουν «ὑπεραξίαν» εἰς τὸ «Κεφάλαιον», τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ «εὐαγγέλιον» των.
Οἱ δὲ γαιοκτήμονες ἐπονομάζονται, παρά τῶν μαρξιστῶν, ὡς ἐκμεταλλευταί, ἐνῷ κατὰ τὸν ἀδελφόθεον Ἰάκωβον, περίπου 1850 ἔτη ἐνωρίτερον, ὀνομάζονται δολοφόνοι.
γ) διὰ νὰ μὴ τρώγουν οἱ σκώληκες (σκῶρος) τὴν ἀμέτρητον πληθώραν τοῦ πολυτελεστάτου ἰματισμοῦ τῶν ἰσχυρῶν καὶ τῶν δυναστῶν.
δ) νὰ μή « σκουριάζῃ » ὁ χρυσός.
Παραθέτομεν κατωτέρω αὐτούσιον τὸ σχετικὸν κείμενον τοῦ ἀδελφοθέου Ἰακώβου (Καθολικὴ Ἐπιστολὴ Ἰακώβου, Κεφ. 5, στ 2-4) :
«…ὁ πλοῦτος ὑμῶν σέσηπε καὶ τὰ ἱμάτια ὑμῶν σητόβρωτα γέγονεν, ὁ χρυσὸς ὑμῶν καὶ ὁ ἄργυρος κατίωται, καὶ ὁ ἰὸς αὐτῶν εἰς μαρτύριον ὑμῖν ἔσται καὶ φάγεται τὰς σάρκας ὑμῶν ὡς πῦρ. ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡμέραις. ἰδοὺ ὁ μισθὸς τῶν ἐργατῶν τῶν ἀμησάντων τὰς χώρας ὑμῶν ὁ ἀπεστερημένος ἀφ’ ὑμῶν κράζει, καὶ αἱ βοαὶ τῶν θερισάντων εἰς τὰ ὦτα Κυρίου Σαβαώθ εἰσεληλύθασιν… ».

3.Δυστυχῶς, ὅμως, ἡ ἐπίσημος Ἐκκλησία – οἱ ἰθύνοντες αὐτῆς, δὲν ἐπιτρέπουν νὰ προβληθῇ συστηματικῶς καὶ ὠργανωμένως ἡ κοινωνικὴ διδασκαλία τοῦ Θεανθρώπου. Τοιουτοτρόπως, ἔρχονται οἱ διάφοροι «μαρξίζοντες – σοσιαλίζοντες» καὶ αὐτὰς τὰς ἀνεκτιμήτους διδαχὰς τοῦ Χριστιανισμοῦ, τὰς οἰκειοποιοῦνται, τὰς διαστρεβλώνουν καὶ τὰς προβάλλουν καὶ ἐπιβάλλουν, διὰ τῆς βίας.

4.Παραδείγματα διαστρεβλωμένων χριστιανικῶν διδασκαλιῶν :
α) αὐτὸ τὸ ὁποῖον εἶχαν ἀναγράψει διὰ χρυσῶν γραμμάτων εἰς τὸ Κρεμλῖνον : « Ὁ μὴ ἐργαζόμενος μηδὲ ἐσθιέτω »,
τὸ ὁποῖον ἦτο καὶ ἄρθρον τοῦ Σοβιετικοῦ Συντάγματος.

Καὶ ἔρχεται ὁ σοσιαλιστής Μπέρναντ Σὼ καὶ ἄλλοι
σοσιλ-λησταὶ καὶ λέγουν : « Τί βλακεῖες λέγει ὁ
Παῦλος». Ὅμως, ὁ Παῦλος δὲν λέγει βλακεῖες, ἀλλὰ διὰ
αὐτοὺς ἐφαρμόζεται ἡ ρῆσις τοῦ Μεγάλου Βασιλείου :
«Ἀνέγνως, ἀλλ’ οὐκ ἔγνως. Εἰ γὰρ ἔγνως, οὐκ ἂν κατέ
γνως» (Διάβασες, ἀλλὰ δὲ τὸ κατάλαβες. Ἐὰν τὸ κατα
λάβαινες, δὲν θὰ τὸ ἀγνοοῦσες) ! ! ! . . .
Πράγματι, ὁ Παῦλος εἰς τὸ Κεφάλαιον Γ, 10 -11 πρὸς τοὺς
Θεσσαλονικεῖς Β΄ γράφει :
«…εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδέ ἐσθιέτω. ἀκούομεν
γάρ τινας περιπατοῦντας ἐν ὑμῖν ἀτάκτως, μηδὲν ἐ
ργαζομένους, ἀλλὰ περιεργαζομένους.».
Τοῦτο σημαίνει : οἱ ἀργοί, οἱ περιεργαζόμενοι, οἱ πονηροί,
ὅσοι θέλουν νὰ διαβιοῦν εἰς βάρος τῶν ἄλλων, αὐτοὶ νὰ
μὴ τρώγουν, ὅμως τὰ μικρὰ παιδιά, οἱ ἀσθενεῖς, οἱ γέ
ροντες, οἱ ἄνεργοι νὰ τρώγουν, ἀσχέτως ἄν δὲν
ἐργάζωνται, καὶ μάλιστα νὰ καταναλώνουν περισσό
τερα ἀπὸ ὅ,τι οἱ ὑγιεῖς.
β) Αὐτό, τὸ ὁποῖον λέγει ὁ μέγας σοσιαλιστὴς Ἀνδρέας :
«Ἐδῶ καὶ τώρα», ἀπορρέει ἐκ τῆς αἰωνίου διδασκα
λίας τοῦ Θεανθρώπου , ὁ ὁποῖος μᾶς διδάσκει νὰ μὴ
ἔχωμε νοοτροπίαν: « Ἐς αὔριον τὰ σπουδαῖα», ἀλλὰ τοῦ
«Στὴν βράση κολλάει τὸ σίδερο», διατυπώνων : «ἰδοὺ
νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας»
(Β΄ Κορ. 6, 2), δηλαδὴ «ποτὲ μὴ ἀναβάλεις», ὅπως τὸ εἶχε
ἐφαρμόσει καὶ ὁ μέγιστος πρόγονός μας Μέγας
Ἀλέξανδρος : «ὅσα δὲν λύονται, κόπτονται». Διὰ
τοῦτο, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος εἰς τὰ 33 του ἔτη εἶχε
ἐκπολιτίσει τὴν τότε γνωστὴν ἀνθρωπότητα! ! ! . . .

 

 

 

ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ
1. Ἐπανερχόμενοι εἰς τὸ Τάμα, ἐνημερώνομεν περαιτέρω.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς, κατὰ τὴν ἐπίσκεψίν του τὴν 5.9.2017 μᾶς διεβεβαίωσεν, ὅτι τὸ ὑπόμνημά μας, τὸ ὁποῖον τοῦ ἐνεχειρίσαμεν, θὰ τὸ ἔδιδεν εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον ἀμέσως. Ἔκτοτε παρῆλθον δύο μῆνες καὶ οὔτε φωνή, οὔτε ἀκρόασις ! ! ! . . .

2. Διὰ τὴν χρηστὴν χρῆσιν τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ χρήματος ἔχομεν σκεφθῆ καὶ θεσπίσει εἰς τὸν Ἐσωτερικὸν Κανονισμόν μας διαφόρους δικλίδας ἀσφαλείας. Παραδείγματα :

α) Τὰ ἔσοδα θὰ καταμετρῶνται εἰς αἰθούσας, αἱ ὁποῖαι θὰ βιντεοσκοπῶνται.
β) Τέσσερα (4) μέλη τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς θὰ ἐπαγρυπνοῦν ἀπὸ τὰ τέσσερα (4) σημεῖα τῆς αἰθούσης, διὰ νὰ ἀποφεύγουν τινες νὰ πίπτουν εἰς τὸν πειρασμὸν καὶ νὰ ἀποσποῦν χονδρὰ νομίσματα εἰς εἰδικὰ θυλάκια.
γ)Ὅλα θὰ καταχωρῶνται εἰς ἐπίσημα βιβλία.
δ) Θὰ διασταυρώνωνται τὰ ποσὰ ὡς πρὸς τὰς ἀποδείξεις, τὰς ὁποίας θὰ λαμβάνουν οἱ δωρηταί, διὰ νὰ ἀποφεύγωνται σατανικαὶ ἐνέργειαι, νὰ ἀναγράφωνται ἄλλα ποσὰ εἰς τὰς ἀποδείξεις, τὰς ὁποίας λαμβάνουν οἱ παραλῆπται, καὶ ἄλλα ποσὰ νὰ καταχωρῶνται εἰς τὰ βιβλία μας (ὡς παραδείγματος χάριν, ἐὰν τις δώσῃ 1.000 Εὐρὼ καὶ εἰς τὸ ἀντίγραφον τοῦ στελέχους παραληφθοῦν τὰ δύο μηδενικὰ καὶ νὰ γράφῃ, φέρ’εἰπεῖν 10 – ὁ φόβος φυλᾶ τὰ ἔρημα) ! ! ! . .

3. Μήπως οἱ ἰθύνοντες τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἀντελήφθησαν ὅτι ἔχουν καταγανακτήσει τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα καὶ ἐπειδὴ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία λαϊκῶν καὶ κληρικῶν ἔχουν καταγανακτήσει διὰ τῆς ἄκρως ἀπαραδέκτου καὶ ἀχαρακτηρίστου συμπεριφορᾶς τῶν Ἁγίων Πατέρων, προσποιοῦνται ὅτι ἐνδιαφέρονται καὶ ρίχνουν « στάχτη στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων», ἐφαρμόζοντες περαιτέρω τὸ δόγμα :
« γέλα μὲ νὰ σὲ γελῶ νὰ περνοῦμε τὸν καιρό» ; ; ; . . .
Μήπως αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις, χρησιμοποιοῦσαι ὡς
ὄργανά των καὶ ἰθύνοντας τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας,
νομίζουν ὅτι τοιουτοτρόπως θὰ φθάσῃ ἡ 25η Μαρτίου 2021
καὶ δὲν θὰ ἔχῃ γίνει τίποτε, διὰ τὴν Ἐθνικήν μας Παλιγ
γενεσίαν, ὁπότε θὰ τρίβουν τὰ χέρια των καὶ θὰ
ἀναφωνοῦν : « τὸν φάγαμε καὶ αὐτόν» ; ; ; . . .

Ἤ μήπως, διὰ νὰ δικαιολογῶνται νίπτοντες τὰς χεῖρας
των εἰς ἐπικειμένην ἀναθεώρησιν τοῦ Συντάγματος, προ
δώσουν τὰ πρωτοτόκια, ἰσχυριζόμενοι, ὅτι διὰ τὸ Τάμα τοῦ
Ἔθνους εἶναι ἁρμοδία ἡ Πολιτεία καὶ κηρύξουν τὴν
Ἐκκλησίαν, ὡς ἀνευθυνοϋπεύθυνην; ; ;

4. Ἀκόμη καὶ ἐπὶ Τουρκοκρατίας, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν
ἀπελευθέρωσιν ἐκ τῆς Τουρκοκρατίας ἐπὶ αἰχμαλωσίας
εἰς τὴν Φραγκοκρατίαν, ἡ Ἐκκλησία εἶχε τὸν πρῶτον
λόγον καὶ πρέπει νὰ τὸν τηρήσῃ. Ἡ συστηματικὴ
ἀπεμπόλησις τῶν δικαιωμάτων τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ
μὴ ὀρθώνῃ λόγον δριμυτάτης διαμαρτυρίας ἔναντι
τῶν ἀντιχρίστων, τῶν σιωνιστῶν, τῶν μαρξιστῶν, τῶν
ἀμοραλιστῶν καὶ ἐν γένει τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης
κλίκας, πρὶν νὰ ψηφισθοῦν καὶ παγιωθοῦν τὰ
ἀπάνθρωπα, ἀντικοινωνικὰ καὶ ἀντιχριστιανικὰ νο
μοσχέδια σημαίνει ἐσχάτην προδοσίαν καὶ ἡ ἱστορία
θὰ ἀναφέρῃ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἐξωμότας διὰ τῶν με
λανοτέρων γραμμάτων ὡς προδότας τῶν ἱερῶν καὶ
τῶν ὁσίων.

5. Ἅγιε Αὐγουστῖνε Καντιώτη, ἐάν ἔζης σήμερον,
μετ’ἀκμαίων δυνάμεων, θά ἐξηκολούθεις
ἀγωνιζόμενος, νὰ ἐστηλίτευες, διά τῶν πυρίνων κη
ρυγμάτων σου τά κακῶς τεκταινόμενα, τά παροργί
ζοντα τόν Πανάγαθον Θεόν καὶ θὰ ἐκάλεις τὸ Χριστε
πώνυμον πλήρωμα νὰ ἐκδηλώσῃ τὴν μεγίστην κατα
γανάκτησίν του. Τώρα εὑρισκόμενος εἰς τὴν Θριαμ
βεύουσαν Ἐκκλησίαν, παρακαλοῦμε νὰ ἱκετεύῃς τὸν Θεάνθρωπον Χριστὸν καὶ τὴν Παναγίαν Αὐτοῦ Μητέρα νὰ μὴ ἐπιτρέψουν τὴν ἀπεμπόλησιν καὶ τῶν ἐλαχίστων ἐναπομεινουσῶν ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν ! ! ! . .

6. Ἄς φιμώσῃ ἐξωμότας καὶ φρικτοὺς προδότας καὶ ἄς ἀναδείξῃ Ἰωάννους Προδρόμους, Ἱεροὺς Χρυσοστόμους καὶ ἄλλους Ἁγίους Πατέρας νὰ κατακεραυνώσουν τοὺς ἐξωμότας τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοὺς ἀντιχρίστους ἰθύνοντας, νὰ λυτρωθῇ ἡ ἀνόθευτος Ὀρθοδοξία, ἡ ἀδιάφθορος ἑλληνικὴ οἰκογένεια καὶ νὰ εἶναι ἀκεραία ἡ ἑλληνικὴ πατρίς, πρὶν αὔριον εἶναι πάρα πολὺ ἀργά.

Ἄς μὴ τοὺς ἐπιτρέψῃ ὁ Θεὸς νὰ ἀναφωνήσουν :
« εἴδατε τί ἀπίθανοι εἴμεθα ἐμεῖς ; ; ; . . . ὅλους τοὺς καταφέρνουμε καὶ ἐκτελοῦμε τὶς ἐντολές των μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια ! ! !»…

7. Ἀντὶ νὰ μᾶς παρακαλοῦν καὶ νὰ μᾶς ἐνισχύουν παντοιοτρόπως, πράττουν τὸ πᾶν διὰ νὰ μᾶς ἀποκαρδιώσουν καὶ νὰ ἐπέλθῃ εἰς ὅλους μας ἀθυμία ! ! ! . . .

Β. Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Κάλεσμα της Δούρου σε ιδιώτες να
επενδύσουν στο Πεδίον του Άρεως
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 05/07/2017

Η Περιφερειάρχης Αττικής στηρίζει το σχέδιό της για την
ανατροπή της αρνητικής εικόνας του μεγάλου πάρκου
στο κέντρο της Αθήνας, στην ιδιωτική επιχειρηματική
δραστηριότητα.
Στους ιδιώτες επενδυτές στρέφεται η Περιφερειάρχης
Αττικής Ρένα Δούρου, προκειμένου να αντιμετωπίσει
την οικτρή κατάσταση που επικρατεί στο Πεδίον του
Άρεως, ο χώρος του οποίου έχει μετατραπεί σε άντρο
ανομίας. Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, η κυρία
Δούρου απηύθυνε κάλεσμα πρὸς τους ιδιώτες να
επενδύσουν και να δημιουργήσουν επιχειρήσεις στο
πάρκο που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, ενώ προ
έτρεψε τις εταιρείες φύλαξης να αναλάβουν δράση, προ
κειμένου να ανατραπεί το αρνητικό σκηνικό που έχει δια
μορφωθεί, επηρεάζοντας μία τεράστια περιοχή στοκέν
τρο της ελληνικής πρωτεύουσας.

Ο σχεδιασμός για τις επόμενες κινήσεις και το μέλλον
του χώρου παρουσιάστηκε την Τρίτη σε συνέντευξη
Τύπου……

ΑΜΕΣΟΣ ΥΠΗΡΞΕΝ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΜΑΣ

Ἀπεστείλαμε τὸ κατωτέρω ὑπερκατεπεῖγον, αὐστηρῶς προσωπικὸν ἔγγραφον ὑπ’ἀριθμ. 560/11.7.2017 πρὸς τὴν Περιφερειάρχην Ἀττικῆς, προτείνοντες εἰς αὐτὴν νὰ ἐπενδύσωμεν τὰς μιᾶς ὁλοκλήρου ζωῆς στερήσεις μας καὶ τὸν μετ’ ἀπεριγράπτων σωματικῶν καὶ ψυχικῶν ἀλγηδόνων μόχθον τοῦ βίου μας, διὰ νὰ πραγματοποιήσωμεν εἰς τὸ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ μέχρι καὶ ζωολογικὸν κῆπον, ἀκόμη καὶ τεχνιτὰς λίμνας μετὰ κύκνων καὶ διαφόρων ἄλλων ζώων, ἀθλοπαιδιᾶς καὶ λοιπῶν. Ὅλα αὐτὰ νὰ παρέχωνται εἰς τὸ κοινὸν τελείως δωρεάν, νὰ δύνανται νὰ τὰ ἐπισκέπτωνται, ὄχι μόνον οἱ ἔχοντες καὶ κατέχοντες, ἀλλὰ κυρίως οἱ πτωχοί. Νὰ λέγουν οἱ γονεῖς εἰς τὰ παιδιά των : «Ἅμα διαβάζετε τὰ μαθήματα σας καὶ εἶσθε ἄριστοι μαθηταί, τὸ Σάββατον ἤ τὴν Κυριακὴν θὰ σᾶς πάω ἐκδρομὴν εἰς τὸ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ, νὰ προσκυνήσωμεν τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ καὶ λοιπῶν ἡρώων καὶ μετὰ νὰ ἴδητε καὶ θαυμάσετε τὴν ζωντανὴν φύσιν στὴν καρδιὰ τῆς Ἀθήνας»…
Δηλαδὴ πραγματικῶς τὸ τερπνὸν μετὰ τοῦ ὠφελίμου.

Ἄς μὴ λησμονῶμεν, ὅμως, ὅτι καὶ ἡ κ. Δούρου διάκειται δυσμενῶς καὶ κατὰ τῆς ἀριστείας ! ! !

Δυστυχῶς, ὅμως, τὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφόν μας τὸ ἔδωσεν ἡ κ. Περιφερειάρχης εἰς τὸν «Περιφερειακὸν Συμπαραστάτην τοῦ Πολίτου καὶ τῆς Ἐπιχείρησης», κ. Βασίλειον Σωτηρόπουλον, ὁ ὁποῖος ἤ οὐδόλως ἀνέγνωσε τὸ ἔγγραφόν μας ἢ ἐφηρμόσθη ἡ ρῆσις τοῦ Μεγάλου Βασιλείου «Ἀνέγνως, ἀλλ’ οὐκ ἔγνως. Εἰ γὰρ ἔγνως, οὐκ ἂν κατέγνως» (Διάβασες, ἀλλὰ δὲ τὸ κατάλαβες. Ἐὰν τὸ καταλάβαινες, δὲν θὰ τὸ ἀγνοοῦσες).
Καὶ ἰδοὺ τὸ κατάντημα.

 

 

Ὄχι μόνον εἰς τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν  εὐρυτέραν περιοχὴν ἡ κατάστασις καθημερινῶς ἐκτραχύνεται. Ἐλευθέρως καὶ ἀνελέγκτως, οἱ ναρκομανεῖς καὶ λοιποὶ περιθωριακοὶ καὶ ἐγκληματικὰ στοιχεῖα εἰσβάλλουν
μέχρι καὶ τῶν αἰθουσῶν διδασκαλίας τοῦ γειτνιάζοντος,
πρὸς τὸ ἐν λόγῳ ἄλσος Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου,
διὰ νὰ «διδάσκεται» ἡ φοιτιῶσα νεολαία, πῶς νὰ
ἀντιμετωπίζῃ τὰ προβλήματα τῆς ζωῆς. Μέχρι καὶ ὁ
κοσμικὸς Πρύτανις ἠναγκάσθη νὰ διαμαρτύρεται δη
μοσίως. Ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, ἡ κ. Περιφερειάρχης
καὶ οἱ ἀκριβοπληρωνόμενοι συνεργάται της οὐδόλως
ἐνδιαφέρονται, διὰ τὴν πνευματικὴν ἀναγέννησιν τῆς
νεολαίας, ἀλλὰ οὐσιαστικῶς ἐπιθυμοῦν νὰ πολλαπλα
σιάζεται ἡ ἀνηθικότης εἰς τὸ ἄκρον ἄωτον καὶ νὰ με
τατρέπωνται ὅλαι αἱ περιοχαὶ τῆς Ἀττικῆς εἰς Σόδομα
καὶ Γόμοῤῥα καὶ εἰς Πομπηίαν.

Δι’ αὐτοὺς τοὺς λόγους, καὶ τὴν ἀνταπάντησίν μας,
ἔγγραφόν μας 702/31.8.2017, τὴν ἔγραψαν εἰς τὰ παλαιά
των ὑποδήματα ἐπὶ δύο μῆνας ὁλοκλήρους, ἐνῷ ἡ κει
μένη νομοθεσία ρητῶς ὁρίζει, ὅτι τὰ ἔγγραφα πολιτῶν ἤ
φορέων ὀφείλουν νὰ ἀπαντῶνται ἐντὸς 60 ἡμερῶν καὶ εἰς
περίπτωσιν ἀρνητικῆς ἀπαντήσεως ἡ ἄρνησις τῶν
ὑπηρεσιῶν πρέπει νὰ εἶναι ἀπολύτως τεθεμελιωμένη
καὶ ὄχι μετὰ τῶν εὐτελῶν ἀπαντήσεων, τὰς ὁποίας
εἴθισται νὰ δίδουν αἱ διάφοροι δημόσιοι ὑπηρεσίαι.
Ἀλλὰ τὶ νὰ ἀναμένῃ τις, ὅταν ὁ Πρῶτος τῆς Ἐκκλησίας
δὲν θέλει νὰ χρησιμοποιήσῃ τὴν γλῶσσαν Ἰωάννου Προ
δρόμου, Ἰωάννου Χρυσοστόμου καὶ λοιπῶν πανσόφων
καὶ μεγίστων φωστήρων τῆς τρισηλίου Θεότητος ! Τοιου
τοτρόπως, ἀντὶ νὰ συνετίζωνται οἱ ἰθύνοντες,
ἀποθρασύνονται εἰς τὸ ἄκρον ἄωτον.Ἄν ὅμως ὁ Λαὸς συνειδητοποίει τὸ καθῆκον του καὶ ἀπέστελνε χιλιάδας ἐπιστολὰς εἰς τά «δέρματα» (κοινῶς «τομάρια»), τοὺς ἰθύνοντας, ἴσως φαινομενικῶς νὰ συνετίζοντο οἱ ἰθύνοντες, κατὰ τὴν λαϊκὴν ρῆσιν : «Φωνὴ λαοῦ ὀργὴ Θεοῦ».

Ἀξιότιμη Κυρία Ρένα Δούρου
Περιφερειάρχη Ἀττικῆς
Λεωφόρον Συγγροῦ 15-17, 11743 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 213-2063750 Φαξ 210-6984182
e mail gperatt@patt.gov.gr
Ὑπερεπεῖγον -Αὐστηρῶς προσωπικὸν

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθ. 560/11.7.2017

Ἀξιότιμη κ. Περιφερειάρχη,

Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα νὰ εἶσθε πάντοτε καλά, γιὰ νὰ δύνασθε νὰ συνεχίσετε τὸ θεάρεστο κοινωφελὲς ἔργο σας, ὄχι μόνο, στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως, ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα μέρη τῆς Ἀττικῆς.

1.Ὡς γνωστόν, ἔχουμε ἐπικοινωνήσει μαζί σας παλαιότερα γιὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ. Εἴχαμε «ἐρωτευθῇ» τὸν λόφο Ἀγχεσμός – Ἀττικὸ Ἄλσος (πρώην Τουρκοβούνια) καὶ τὰ πρώην ἀσβεστάδικα ἀπὸ πάνω ἀπὸ τὸ Γαλάτσι καὶ πάνω ἀπὸ τὸ Ψυχικό.
Ὁ προκάτοχός σας κ. Ἰωάννης Σγουρὸς μᾶς ἐρωτοῦσε, ἐὰν θέλουμε μόνο 50 στρέμματα ἢ ὅλον το Ἀττικὸ Ἄλσος, γιὰ νὰ γλυτώσῃ ἡ Περιφέρεια ἀπὸ φροντίδες καὶ ἔξοδα.

2.Δυστυχῶς, ὅμως, κάποιος ἰθύνων τορπίλλισε τὴν ἐν λόγῳ προσπάθεια, παρ᾽ ὅλον ποὺ ἐμεῖς πασχίζομε ἀνιδιοτελῶς νὰ οἰκοδομήσωμε τὸ μνημεῖο εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης, δοξολογίας, λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, δηλαδὴ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους – τὸ Τάμα Κολοκοτρώνη-Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας μετὰ τῶν προσκτισμάτων του – ἀναμνηστικῶν στηλῶν πεσόντων Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων, καθὼς καὶ ὅλων τῶν ἄλλων, ποὺ συνέβαλαν τὰ μέγιστα εἰς τὴν ἀποτίναξι τοῦ ἀνυπόφορου μωαμεθανικοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ ! ! ! . . .

 

 

 

3.Πληροφορηθήκαμε, ὅτι τώρα ζητᾶτε κατεπειγόντως
ἐπενδυτὲς νὰ ἐπενδύσουν στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως.

4.Σπεύδουμε καὶ προσφερόμαστε, τὸ Ἵδρυμα Προασπί
σεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (ΦΕΚ
853Β/25.9.1997) νὰ ἀναλάβῃ τὴν ἀξιοποίησι τοῦ Πεδίου τοῦ
Ἄρεως, πραγματοποιώντας τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, περι
βαλλόμενο ἀπὸ ἕνα ἐπίγειο Παράδεισο μὲ πνεύμονες
πρασίνου, δωρεὰν χώρους ἀναψυχῆς, παιδικὲς χαρές,
ἀθλοπαιδιές, βοτανικοὺς καὶ ζωολογικοὺς κήπους,
αἴθουσες γιὰ ὅλες τὶς χρήσεις, καὶ γενικὰ γιὰ δραστη
ριότητες γιὰ ὅλες τὶς ἠλικίες, σὲ ἐσωτερικοὺς καὶ
ἐξωτερικοὺς χώρους τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως, ποὺ θὰ
ἀνακουφίσουν τὸ πολύπαθο ἱστορικὸ Πάρκο ἀπὸ κάθε
ἄποψι. Ἰδιαίτερη μέριμνα θὰ δοθῆ στὴν ἀξιοποίησι τοῦ
ὑπόγειου ὑδάτινου πλούτου τῆς Ἀττικῆς (σχ.1) ! ! ! . . .

5. Ἡ βαρυσήμαντη καὶ αὐταπόδεκτη σχετικὴ ἱστορικὴ
συνέχεια τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως ἀναδύεται μέσα ἀπὸ
τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, διάφορα ΦΕΚ καὶ
λοιπὰ σπουδαῖα συγγράμματα (σχ. 2.)

6. Τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ
Κολοκοτρώνη-Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς
Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας δὲν θὰ ἀνήκῃ στὸ ἑλληνικὸ
κράτος, ἀλλὰ εἰς τὸ ἑλληνικὸ Ἔθνος-Γένος. Δὲν θὰ
ἀνήκῃ στὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία, ἀλλὰ στὴν παγκόσμια
Ὀρθοδοξία καὶ τοὺς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες (σχ. 3) ! ! ! . . .
7. Πρὸς τοῦτο, παρακαλοῦμε, νὰ μᾶς παραχωρή
σετε τὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως, ποὺ ἀπὸ ἄντρον
ἀκολασίας, ἐμπόρων λευκῆς σαρκός,
ναρκωτικῶν, ὅπλων καὶ λοιπῶν ἁμαρτωλῶν
παρανομιῶν, ποὺ ἔχει καταντήσει, θὰ τὸ μετα
τρέψουμε σὲ ἐπίγειον παράδεισο δι᾽ ἐλευθέρη
πρόσβασι Ελλήνων καί ξένων τελείως δωρεάν

(ἀναλυτικώτερα γιὰ σκοποὺς καὶ προοπτικὲς τοῦ μεγαλεπιβόλου αὐτοῦ ἔργου βλ. σχ. 4).
Νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπιτέλους τὸ Τάμα Κολοκοτρώνη-Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἐκεῖ ποὺ ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος καὶ ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Ἀλέξανρος Ζαΐμης ἔθεσαν τὴν 30 Μαρτίου 1930 τὸν θεμέλιον λίθον, εἰς τὶς ἀποψιλωμένες ἐκτάσεις τοῦ Πεδίου τοῦ Ἀρέως.

8. Πέραν τῶν ἀνωτέρω, αὐτὴ καθ’αὐτὴ ἡ κατασκευὴ τοῦ Μνημείου ἀποτελεῖ μία σοβαρότατη ἐπένδυσι, ὅπου θὰ δημιουργηθοῦν χιλιάδες θέσεις ἐργασίας, θὰ ἐνισχύεται ὁ Κρατικὸς Προϋπολογισμός, θὰ ἐπωφεληθοῦν τὰ Ὑπουργεῖα Ἐργασίας, Παιδείας, Πολιτισμοῦ, Περιβάλλοντος, Τουρισμοῦ.
Πρόκειται γιὰ ἕνα μεγάλο ἐπενδυτικό, πολιτιστικό, φιλανθρωπικὸ ἔργο ἀσύλληπτης σπουδαιότητος! ! ! . . .

9. Γι᾽ ὅλα αὐτὰ δὲν ζητοῦμε ἀπὸ τοὺς καθ᾽ ὕλην ὑποχρέους Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, οὔτε μία τρύπια δεκάρα. Ὅλα θὰ τὰ καταβάλλουμε ἐμεῖς ἀπὸ τὰ θυλάκιά μας καὶ ἀπὸ τὴν χρηστὴ διαείρισι τῶν ἐσόδων καὶ ἐξόδων.
Ἀπὸ τοὺς καθ᾽ ὕλην ὑποχρέους Ἐκκλησία ἀπαιτοῦμε νὰ πρωτοστατῇ καὶ νὰ εὐλογῇ καὶ ἀπὸ τὴν Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα.

10.Πλὴν ὅμως δὲν εὑρήκαμε τὴν δέουσα κατανόησι μέχρι σήμερα οὔτε ἀπὸ τὴν Πολιτεία ἀλλὰ φεῦ οὔτε καὶ ἀπὸ τὴν Διοικοῦσα Ἐκκλησία.

11.Ὅμως τὸ πλῆθος τῶν Ἑλλήνων ποὺ ἀγωνιοῦν γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Μνημείου αὐτοῦ ἑνώνεται μὲ τὶς φωνὲς τῆς πλειοψηφίας τῶν σωφρόνων Μητροπολιτῶν, ὅπως τοῦ Μητροπολίτη Μεσογαίας κ. Νικολάου ποὺ ἐνθαρρύνει μὲ τὰ λεγόμενά του – γραφόμενά του ἀπό 16.2.2015 : «…Δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχῃ μεγαλύτερο, ὡραιότερο καὶ σημαντικότερο ὅραμα γιὰ τοὺς σύγχρονους Ἑλληνες καὶ πιστοὺς Χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ ,,Τάματος τοῦ Ἔθνους,, μάλιστα ἐν

ὄψει καὶ τῆς ἐπικειμένης ἐπετείου τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ
τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας. Ταυτόχρονα, ὅμως, δὲν
ὑπάρχει καὶ μεγαλύτερο σκάνδαλο άπὸ τὴν μὴ πραγμά
τωσί του»!

12. Στὴν ἀτυχὴ περίπτωσι ποὺ συνεχίσει ἡ Διοίκησις τῆς
Ἐκκλησίας νὰ παρακωλύῃ, τότε θὰ ἀναγκασθοῦμε νὰ
συνεργασθοῦμε μὲ ἕνα ἄλλο Πρεσβυγενὲς Ὀρθόδοξον
Πατριαρχεῖον, εἰς αἰώνια καταισχύνη καὶ ἐντροπὴ ὅλων
ὅσων ἐμποδίζουν ἐπὶ μία δεκαετία! ! ! . . .

13. Γιὰ νὰ σχηματίσετε μία περισσότερο ὁλοκληρωμένη
εἰκόνα γιὰ μᾶς, παρακαλοῦμε διαβάστε καὶ τὸ συνημμένο
σχ. 5 περὶ τῶν δραστηριοτήτων μας.

14. Ἐὰν ἔχετε πεισθῆ ὅτι ὅλα αὐτὰ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ
Θεοῦ καὶ τὴν ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτη διαφάνεια
εἶναι ἐφικτά, τότε ἄς προχωρήσουμε ἀμέσως.

15. Καὶ στὴν ἑπομένη θητεία σας, παρακαλοῦμε νὰ πρω
τοστατήσετε, ὥστε νὰ μᾶς παραχωρηθῇ ὁ τοῦ «Κρα
νίου Τόπος» ἀπάνω ἀπὸ τὸ Γαλάτσι, γιὰ κοινωφελῆ
ἱδρύματα ὡς συνημμένον σχ. 4.

Ὁ πρώην δήμαρχος τοῦ Γαλατσίου, κ. Κυριάκος Τσί
ρος ἔλεγε: « ἡ χούντα μᾶς πούλησε, ἡ ΝΔ μᾶς πούλησε,
τὸ ΠΑΣΟΚ μᾶς πούλησε, ,,νῦν ἐγγύς ἐστιν ἡ ὥρα
ἀναδείξεως τοῦ Γαλατσίου ! ,, ».
Ἐλπίζομε νὰ μὴ καταδικασθῇ τὸ Γαλάτσι, νὰ παραμείνῃ
γιὰ ἄλλα 50 – 100 χρόνια «Κρανίου Τόπος»! ! ! . . .

16.Ὅποιος Περιφερειάρχης ἢ κόμμα πρωτοστατήσει
ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἶναι βέβαιον, ὅτι θὰ
ἐκλεγῇ, διότι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ
ἑλληνικοῦ λαοῦ τάσσεται ὁμοθυμαδὸν καὶ ἀναφανδὸν
ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, μάλιστα δὲ ἐν ὄψει καὶ
τῆς 200ῆς ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας
τὴν 25.3.2021!

17.Ὁ δωρητής, ὄχι μόνον, δὲν θέλει νὰ ἀναγραφῇ τὸ
ὄνομά του πουθενά, ἀλλὰ οὔτε κἄν μετὰ θάνατον νὰ

ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά του. Ἐπιθυμεῖ νὰ κλείσῃ τοὺς ὀφθαλμούς του καὶ νὰ ἀπέλθῃ ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον ὡς ἄγνωστος στρατιώτης! ! ! . . .
Μόνον ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, οἱ Ἀρχιερεῖς, ὁ Πρωθυπουργός, ἡ Περιφερειάρχης, ὁ Δήμαρχος καὶ λοιποὶ ἁρμόδιοι, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῶν ὁποίων θὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Μνημεῖο, ἔστω καὶ 200 χρόνια μετά, θὰ μείνουν μὲ χρυσὰ γράμματα στὴν ἱστορία. Εὐχόμαστε νὰ γίνῃ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν σας !

Ὁποιαδήποτε ἀπορία καὶ ἂν ἔχετε εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ τὴν συζητήσωμε μὲ ἐσᾶς καὶ τοὺς ἁρμοδίους συνεργάτες σας.
Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμε, ὅπως μᾶς κλείσετε ἡμερομηνία καί ὥρα συναντήσεως.

Τὸ ἔγγραφόν μας συνοδεύεται μὲ ἕνα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ὅπου
ἀναπτύσσομεν τὴν σπουδαίαν ἀνάδειξιν τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως ἐν συνδιασμῷ μὲ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγεγεσίας, εἰς τὸν τόπον μάλιστα ὅπου ἐτέθη ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ συγκεκριμένου Μνημείου τὴν 30.3.1930 ὑπὸ τῶν Ἐλευθερίου Βενιζέλου καὶ τοῦ τότε Πρόεδρου τῆς Δημοκρατίας Ἀλεξάνδρου Ζαΐμη.

Ἐπίσης ἀναφερόμεθα εἰς τὴν χρηστὴν Διοίκησιν αὐτοῦ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, μὲ τὴν διαφάνειαν καὶ ἀνιδιοτέλειαν τῆς ὁποίας Διοικήσεως θὰ ἐπιτευχθῇ μέγα κοινωνικὸν ἔργον. Κάνομεν τέλος μίαν μικρὰν ἀνασκόπησιν τῶν μέχρι τώρα δραστηριοτήτων μας.
Ὅλα αὐτὰ τὰ ἔχομεν διακηρύξει ἐπανειλημμένως εἰς τὰ τεύχη τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς καὶ τὴν ἱστοσελίδα μας
www.fotgrammi.gr.
Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν δὲν ἐπεκτεινόμεθα ἐδῶ.

 

 

ΝΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ

Ἀξιότιμη Κυρία Ρένα Δούρου
Περιφερειάρχη Ἀττικῆς Ὑπερεπεῖγον, Αὐστηρῶς προσωπικὸν
Λεωφόρον Συγγροῦ 15-17, 11743 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 213-2063750 Φαξ 210-6984182 mail gperatt@patt.gov.gr

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθ. 702/31.8.2017 ΚΑΝ

Ἀξιότιμη κ. Περιφερειάρχη,

Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα τόσον ἐσεῖς ὅσο καὶ ὅλοι οἱ
ἀγαπητοὶ συνεργάτες σας νὰ εἶσθε καλὰ καὶ ὁ Θεὸς νὰ
εἶναι συναντιλήπτωρ σας, γιὰ νὰ δύνασθε νὰ φέρετε εἰς
πέρας τὸ βαρύτατο ἔργο, ποὺ ἔχετε ἀναλάβει, γιὰ τὸ πε
ρίπου 55% τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ.

1.Ἐπειδὴ τὸ ἔγγραφόν μας ὑπ’ ἀριθμ. 560/11.7.2017 δὲν
ἔτυχε, δυστυχῶς, κατανοήσεως ἐκ μέρους τοῦ
Περιφερειακοῦ Συμπαραστάτου τοῦ Πολίτου καὶ τῆς
Ἐπιχείρησης κ. Βασιλείου Σωτηροπούλου, σᾶς στέλνουμε
συνημμένως πάλι τὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφό μας
560/11.7.2017, μὲ τὶς ἑξῆς διευκρινίσεις :

α) Ἐμεῖς δὲν διαμαρτυρηθήκαμε στὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφό
μας, ὥστε νὰ ἐπιληφθῇ ὁ ἐν λόγῳ συνεργάτης σας.

β) Οὐδόλως εὐσταθεῖ ἡ ἑρμηνεία τοῦ Νόμου 3852/2010,
ποὺ ἐπικαλεῖται ὁ ἐν λόγῳ συνεργάτης σας. Αὐτὸ σᾶς
τὸ καταρρίψαμε μὲ ἀτράντακτα στοιχεῖα, κατόπιν
γνωμοδοτήσεως ἑπτὰ (7) δικηγόρων, οἱ ὁποῖοι ἐπὶ
μῆνες ὁλοκλήρους μελέτησαν τὴν περίπτωση καὶ σᾶς
τὸ ἀνελύσαμε μὲ τὸ συνημμένον ἀπὸ 17.3.2015 ἔγγραφό

γ) Ἀρχικῶς, ὁ προκάτοχός σας κ. Ἰωάννης Σγουρὸς μᾶς
ἐρωτοῦσε πρὸ 5 ετίας : «ἄν θέλουμε μόνον 50 στρέμματα
τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους, ἤ νὰ μᾶς παραχωροῦσε ἡ Περιφέρεια
τὴν ὅλη ἔκταση, γιὰ νὰ μὴ ἔχῃ ἡ Περιφέρεια φροντίδες καὶ
ἔξοδα.». Ὅμως, ἀργότερα ἔλαβε ἄνωθεν ἐντολὴ ἀπὸ
φασιστικοὺς κύκλους, οἱ ὁποῖοι τὸ παίζουν «ἐθνικόφρονες πατριῶτες» καὶ ὁ κ. Σγουρὸς ἦρθε σὲ σύγκρουση μὲ τὸν τ. Ἀντιπεριφερειάρχη Πειραιῶς κ. Στέφανο Χρήστου, ὁ ὁποῖος συμμετεῖχε στὴν ἐν λόγῳ Ἐπιτροπὴ ἐμπειρογνωμόνων δικηγόρων. Χάνοντας τους ψήφους τοῦ κ. Στέφανου Χρήστου, ἐπῆλθε ἀλλαγὴ καὶ στὴ Περιφέρεια καὶ ἔτσι ὁ κ. Σγουρὸς ἔχασε τὴν πλειοψηφία.

δ) Τὸ Τάμα τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ – τοῦ Καποδίστρια καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας εἶναι ριζωμένο βαθύτατα στοὺς εὐλαβεῖς Χριστιανοὺς καὶ Ἐθνικὰ σκεπτομένους Ἕλληνες καί, ὡς σᾶς γράφαμε στὴν 16η παράγραφο τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 560/11.7.17 ἐγγράφου μας, ὅποιος Περιφερειάρχης καὶ ὅποια Κυβέρνηση τολμήσει νὰ ταχθῇ ἀνοικτὰ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, θὰ κερδίζῃ τὶς ἐκλογὲς γιὰ πολλὲς τετραετίες.

ε) Ὁ ἴδιος ὁ τ. Περιφερειάρχης κ. Ἰωάννης Σγουρὸς καὶ οἱ συνεργάτες του δὲν ἐπίστευσαν ποτέ, ὅπως ψευδῶς διεβεβαίωσε ἐμᾶς, ὅτι δῆθεν βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας, δὲν ἐπιτρέπεται ἡ παραχώρηση (ἴδ. συνημμένως τὸ ἐπισυναπτόμενο εἰς τὸ ἀπὸ 17.3.2015 ἔγγραφό μας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ).

στ) Τὸ ἴδιο πρέπει νὰ μὴ πιστεύῃ καὶ ο εὐφυής συνεργάτης σας κ. Βασίλειος Σωτηρόπουλος καὶ ἀναφέρει αὐτὴν τὴν ψευδολογία. Ἁπλούστατα ὁ ἴδιος ὁ κ. Ἰωάννης Σγουρὸς παρεχώρησε ἀργότερα ἕνα τμῆμα τοῦ Ἄλσους Ν. Φιλαδελφείας καὶ 20.000.000 Εὐρουδάκια εἰς τὴν ΑΕΚ καὶ 10.000.000 Εὐρουδάκια εἰς τὸν κ. Ἀλαφοῦζο γιὰ τὴν ποδοσφαίρα.
Δηλαδὴ νὰ συγκεντρώνωνται οἱ φανατικοὶ τῆς ποδοσφαίρας, νὰ τὰ κάνουν γυαλιά – καρφιὰ καὶ νὰ ἀλληλοσπαράσσωνται, δημιουργῶντας καταστροφὲς μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὰ γήπεδα, ἀναστατώσεις στὶς γειτονιές, καταστήματα, συγκοινωνίες, δρόμους, γιὰ νὰ πληρώνῃ ὁ βαρύτατα
φορολογούμενος πτωχὸς ἑλληνικὸς λαός.

ζ) Ὅσον ἀφορᾶ στοὺς σκοποὺς τοῦ Ἱδρύματος μας, ἔχουν
ἐπεκταθῆ διὰ τῶν συμβολαιογραφικῶν πράξεων
ὑπ’ἀριθμ. 24685/9.5.2008 καὶ 28903/17.5.2011 τοῦ συμβολαι
ογράφου Ἀθηνῶν Κων/νου Κωνσταντίνου καὶ ὑπ΄ ἀριθμ.
4764/5.6.2013 τῆς συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Αἰκατερίνης
Ν. Μαυρουδῆ.
Βάσει αὐτῶν εὐδόκησε ἐπιτέλους ὁ ἁρμόδιος Ὑφυπουργὸς
Οἰκονομικῶν κ. Τρύφων Ἀλεξιάδης νὰ ὑπογράψῃ τὴν συ
νημμένη γνωμοδότηση τοῦ Συμβουλίου Ἐθνικῶν
Κληροδοτημάτων (πρακτικὸ ὑπ’ἀριθμ. 14/23.10.2013)
καί, κατὰ συνέπεια, συμπεριλαμβάνεται εἰς τοὺς
σκοποὺς τοῦ Ἱδρύματός μας, καὶ τὸ Μνημεῖο
εὐγνωμοσύνης, δοξολογίας, εὐχαριστίας καὶ λατρείας
εἰς τὸν ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, ὡς τοῦτο ἔχει
ὁρισθῆ ἀπὸ τὸ Η΄ Ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως /
31.7.1829), τὰ ΦΕΚ 5/29-1-1834 & 12/11-4-1838, κ.λπ.
ἀποφάσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους.

2. Ἐπανερχόμενοι, λοιπόν, ἀπαιτοῦμε τὴν παραχώ
ρηση τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως, εἰς τὰ ξέφωτα τοῦ ὁποίου
τὴν 30.3.1930 ὁ Ἐθνάρχης Ἐλευθέριος Βενιζέλος καὶ ὁ
διατελέσας ἐπὶ ἕξ φορὲς Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδςς,
δύο φορὲς Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, Πρόεδρος τῆς Γερου
σίας, ὝπατοςἈρμοστὴς τῆς Κρήτης, καὶ τότε Πρόεδρος
τῆς Δημοκρατίας ἀείμνηστος Ἀλέξανδρος Ζαΐμης
ἔθεσαν τὸν θεμέλιο Λίθο τοῦ Μνημείου αὐτοῦ.

3. Ἦρθε ἐπὶ τέλους ἡ ὥρα νὰ ἀπολαύσῃ καὶ ὁ πτωχὸς
ἑλληνικὸς λαὸς ὅλα ὅσα ἀναγράφονται εἰς τὸ πρὸς ὑμᾶς,
ἀνωτέρω ἀναφερόμενον ἔγγραφόν μας ὑπ’ ἀριθμ.
560/11.7.17 καὶ ὄχι μόνον οἱ ἔχοντες καὶ κατέχοντες.

4. Πρὸς τοῦτο, παρακαλοῦμε εὐγενῶς, ὅπως μελετήσετε
προσωπικῶς τὴν ἐν λόγῳ ὑπόθεση καὶ ἀποφανθῆτε
θετικῶς γιὰ τὴν ἐν λόγῳ πρωτότυπη καὶ μεγαλεπήβολη ἰδέα, γιὰ νὰ μείνετε στὴν ἱστορία καὶ νὰ σᾶς εὐγνωμονοῦν γενεὲς γενεῶν. Σᾶς γνωστοποιοῦμε τὴν σφοδρὴ ἐπιθυμία ἄπειρων χιλιάδων πολιτῶν (τὸ περιοδικόν μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ὡς γνωστόν, ἐξακολουθεῖ νὰ ἐκδίδεται εἰς ἄνω τῶν 60.000 ἀντιτύπων καὶ διανέμεται δωρεὰν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον).

Μὴ παραγκωνιζώμεθα ἄλλο ἐπειδὴ ἐμεῖς δὲν λαδώνουμε καὶ δὲν παραχωροῦμε γερὲς μίζες, ὡς εἴθισται. Ἐμεῖς εἴμαστε ἰδεολόγοι καὶ ἐπιθυμοῦμε καὶ ἡ τελευταία δεκάρα ποὺ διαχεριζόμαστε νὰ διατίθεται γιὰ κοινωφελῆ ἔργα, πρὸς δεινοπαθοῦντες συναθρώπους μας, πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Διὰ ἔμπρακτη κατανόησή σας καὶ ἄμεση θετικὴ ἀπάντησή σας, οὕτως ὥστε νὰ σπεύσουμε καὶ μεῖς νὰ ἀλλάξουμε τὸν Ἐσωτερικό μας Κανονισμὸ καὶ νὰ θέσουμε ὑμᾶς ὡς πρώτη Ἀντιπρόεδρο, σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμότατα ἐκ τῶν προτέρων. Ἐν ἀναμονῇ

Υ.Γ.
Παρακαλοῦμε, ἐνημερώσατέ μας, ποία ἡμέρα καὶ ὥρα θέλετε νὰ συναντηθοῦμε μαζί σας, γιὰ νὰ σᾶςπαράσχουμε κάθε διευκρίνιση καὶ κάθε στοχεῖο. Μία τέτοια συνάντησις εἶναι λίαν ἐπιβεβλημένη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *