ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 72- ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ

Ὡς γνωστόν, ἐτολμήσαμεν καὶ ἐξεδώσαμεν ἀναλυτικόν, μοναδικὸν Ἑορτολόγιον.
Ἐκτιμήσαμεν μίαν μικρὰν συμβολικὴν τιμὴν τῶν 2 Εὐρὼ ἀνὰ τεμάχιον καὶ κλιμακωτῶς κυμαινομένην τιμήν, ἀναλόγως τῶν τεμαχίων, συμπεριλαμβανομένων 24% ΦΠΑ, ηὐξημένων ταχυδρομικῶν καὶ ἐν γένει ἐξόδων ἀποστολῆς. Ἐπειδὴ ὅμως ἀπεδείχθη ὅτι τὸ κόστος τῶν ἐν τῷ μεταξὺ ηὐξημένων ταχυδρομικῶν τελῶν εἶναι ἄκρως δυσανάλογον καὶ ὡς ἐκ τούτου λίαν ἀσύμφορον (τοιουτοτρόπως αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις ἀπαγορεύουν τὴν ἐλευθέραν κυκλοφορίαν τῶν ἰδεῶν), ἐπιβάλλεται νὰ καλύπτωμεν τουλάχιστον τὰ ἔξοδα χάρτου καὶ ἐκτυπώσεως. Τοῦτο θὰ ἐπετυγχάνετο μόλις καὶ μετὰ βίας, ἐὰν καὶ ἐφ’ὅσον οἱ ἐνδιαφερόμενοι πρὸς ἀγορὰν τῶν ἀνωτέρω, προσήρχοντο εἰς τὴν διεύθυνσιν, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Μουσῶν ἀρ. 14, 15452 Ψυχικόν, ἀλλά, ὡς εἶναι φυσικόν, τοῦτο εἶναι ἀδύνατον. Διὰ τοῦτο καὶ ἀποστέλλομεν ταχυδρομικῶς μόνον ἄνω τῶν 50 τεμαχίων πρὸς 1,50 εὐρὼ τὸ τεμάχιον καὶ ἄνω τῶν 100 τεμαχίων πρὸς 1,20 εὐρώ, πρὸς κάλυψιν τῶν ηὐξημένων ἐξόδων μας.
Ὅσοι ἔχουν ἀναγνώσει τὰ ἑορτολόγια μας, μᾶς δίδουν συγχαρητήρια καὶ τὰ θεωροῦν, ὡς τὸ καλύτερον πνευματικὸν δῶρον, δὶ’ ἑορτὰς ἀντὶ γλυκῶν, τὰ ὁποῖα εἶναι ἐπιβλαβῆ διὰ τὴν ὑγείαν, καὶ λοιπῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν.
Ὅμως, παρὰ τὰ συγχαρητήρια, ἐλάχιστοι ἔδειξαν ἔμπρακτον κατανόησιν νὰ προμηθευθοῦν καὶ νὰ διαδίδουν τὰ Ἑορτολόγιά μας. Δυστυχῶς, δὲν ἔλειψαν καὶ τινες κακοήθεις λασπολόγοι, αἰσχροὶ συκοφάνται, ἀνεξελέγκτως νά καθίστανται τυφλὰ ὄργανα τοῦ μισανθρώπου Σατανᾶ, νὰ ἐνσπείρουν λασπολογίας καὶ νὰ μᾶς ψέγουν, ὅτι «πᾶμε νὰ τὰ οἰκονομήσουμε» ! ! ! . . .
Εἰς στοὺς κακοήθεις, αἰσχροὺς λασπολόγους – συκοφάντας μας, οἱ ὁποῖοι μᾶς διασύρουν, καὶ ὅτι θέτομεν τὸ

 

ἔνθετον, διὰ νὰ τὰ οἰκονομήσωμεν, διευκρινίζομεν : Ὑπάρχουν, εὐτυχῶς, τῷ ὄντι τινές εὐσυνείδητοι καὶ φιλότιμοι, ταπεινοὶ Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἔχοντες συνειδητοποιήσει τὸ μέγιστον κοινωφελὲς ἔργον, τὸ ὁποῖον ἐπιτελοῦμεν, ἐπιθυμοῦν νὰ μᾶς βοηθήσουν καὶ νὰ μᾶς ἐμβάσουν «τὸ δίλεπτόν» των.
Ἐπειδὴ εἶναι ὀλιγομαθεῖς καὶ μὴ ἐξοικειωμένοι εἰς ἐμβάσματα, μᾶς παρακαλοῦν, νὰ θέτωμεν ἔνθετα ταχυπληρωμῆς εἰς τὴν ΦΩΤΕΙΝΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ, διὰ νὰ τοὺς διευκολύνωμεν. Ἐμεῖς οὐδέποτε ἐπωλήσαμεν, οὔτε ἕν περιοδικόν μας – βιβλίον μας. Καὶ τὰ 60.000 ἀντίτυπα, τὰ ὁποῖα ἀποστέλλομεν καθ’ ἕκαστον τρίμηνον ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, φέρουν τὴν ἔνδειξιν « διανέμεται δωρεάν ».
Ἐπίσης διευκολύνονται τοιουτοτρόπως τὰ 400 μέλη τοῦ Σωματείου « Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους » νὰ πληρώνουν τὴν ἐκ πέντε (5) Εὐρὼ ἐτησίαν συνδρομήν των. Μέχρι τῆς ἡμερομηνίας τῆς ἐτησίας Γενικῆς Συνελεύσεώς μας καθ’ ἕκαστον Ἰούνιον, δὲν ἔχουν πληρώσει οὔτε 100 μέλη τὴν συνδρομήν των. Ἄλλα περίπου 100 μέλη καταβάλλουν τὴν συνδρομὴν των, κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν. Οἱ ὑπόλοιποι, στερούμενοι πόρων, καταβάλλουν μέρος τῆς συνδρομῆς των, διὰ τῶν ταχυπληρωμῶν.
Ἡ ὅλη διαδικασία, διὰ τὴν εἴσπραξιν τῶν εἰσφορῶν μᾶς κοστίζει ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει, εἰς χρόνον, χρῆμα καὶ ὑπερβολικὴν ἔντασιν, πολὺ περισσότερον. Ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος « Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος » καὶ τὸ Σωματεῖον « Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους » δὲν πληρώνουν ἐνοίκιον, ἠλεκτρικόν, ὕδρευσιν, θέρμανσιν, καθαριότητα καὶ λοιπὰ ἔξοδα. Ὅλα τὰ πληρώνει εἰς αὐτοὺς τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν – ὁ ἱδρυτὴς καὶ ὁ δωρητὴς ἐκ τῶν θυλακίων του. Ἀκόμη καὶ ἂν ὅλοι νὰ ἐπλήρωναν τὴν συνδρομήν των, δὲν συγκεντρώνονται οὔτε 4.000 Εὐρώ ἐτησίως, τὰ ὁποῖα ἀντιστοιχοῦν μόλις διὰ μίαν φορὰν ἀγορᾶς γραμματοσήμων. . .

Τοιουτοτρόπως, ἔσοδα δὲν ἔχουν, τόσον ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος « ὁ Ἀπόστολος Παῦλος », ὅσον καὶ τὸ Σωματεῖον «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους » καὶ διὰ νὰ καλύπτουν τὰ ἔξοδά των, δίδομεν συνεχῶς ἀτόκους ταμειακὰς διευκολύνσεις, διὰ νὰ μὴ διασύρωνται ὑπὸ τῶν κακοήθων καὶ ἀλχημιστῶν-τριχοτόμων, ὡς κακοπληρωταί. Ἤδη ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὀφείλει, ὅπως ἔχουν διεξοδικώτατα ἐρευνήσει τὰ μέλη τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς, κατά τὰ τελευταῖα 10 ἔτη ἄνω τῶν 500.000 Εὐρὼ εἰς τὸν Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ οἱ ἔλεγχοι ἔχουν ὁμοφώνως ἐγκριθῆ ὑπὸ δέκα (10) Γενικῶν Συνελεύσεων.
Καὶ τὸ Σωματεῖον « Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους » ὀφείλει 8.847,69 Εὐρὼ κατὰ τὸν ἰσολογισμὸν τοῦ 2016 εἰς τὸν Πρόεδρον, ἐκτὸς τῶν τεραστίων ἐπιβαρύνσεων, τὰς ὁποίας ἔχει ὁ Πρόεδρος, διὰ νὰ τὸ φιλοξενῇ τελείως δωρεάν.
Ἐντὸς τῶν τεραστίων ποσῶν, τὰ ὁποῖα καταβάλλει ὁ Πρόεδρος, διὰ νὰ καλυφθοῦν τὰ τεράστια ἔξοδα, ἔχει δηλώσει ἐπανειλημμένως, ὅτι δέχεται νὰ πληρώσῃ καὶ τινας χιλιάδας Εὐρὼ ἐπὶ πλέον καὶ νὰ μὴ πληρώνουν τὰ μέλη οὔτε τὴν ἐτησίαν συνδρομήν των, κατά τό : « οὐ μὴ φάγω κρέας εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω» ( Κορινθ. Α΄,8, 13).
Ἐμεῖς πρέπει νὰ μὴ δίδωμεν τὴν παραμικρὰν ἀφορμήν, ἀκόμη καὶ εἰς ὄργανα τοῦ Σατανᾶ, νὰ μᾶς λασπολογοῦν, διασύρουν καὶ συκοφαντοῦν, διὰ νὰ μὴ ἐφαρμόζηται τὸ γραφικὸν χωρίον τοῦ Θεανθρώπου: «τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι’ ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι, καθὼς γέγραπται» (Ρωμ.2, 24).
Ἐάν, ὅμως παρ’ὅλα ταῦτα ἐξακολουθήσουν οἱ κακοπροαίρετοι νὰ ἐφαρμόζουν τὴν σατανικήν των μανίαν κατασυκοφαντήσεως καὶ διασυρμοῦ, τότε θὰ εἶναι ἄξιοι τῆς τύχης των καὶ θὰ ἐφαρμόζεται ἡ ἑτέρα διδασκαλία τοῦ Θεανθρώπου :
« μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσι καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρόν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου» (Λουκ. 6, 22).

Διότι : « καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται » (Μαρκ. 13, 13).
Ἐμεῖς ποτὲ δὲν πρέπει νὰ ἀποκάμνωμεν καὶ νὰ ἀφήσωμεν τὰ ὄργανα τοῦ Διαβόλου νὰ δημιουργήσουν ἀθυμίαν εἰς τὰς ψυχάς μας, ἀλλὰ ἐπιβάλλεται νὰ ὑπομείνωμεν.
Ὀφείλομεν νὰ μαχώμεθα ὑπὲρ τῆς ἀληθείας : «Ἕως θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπέρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28).
Ὁ Μακρόθυμος Θεός ἄς συγχωρήσῃ καὶ αὐτὰς τὰς «βασιλικὰς κόμπρας», αἱ ὁποῖαι χρησιμοποιοῦν «τηλεσκόπια» διὰ νὰ μᾶς ποτίζουν δηλητήριον – ἀθυμίαν εἰς τὰς ψυχάς μας, διὰ νὰ ἀποκάμωμεν καὶ νὰ μή πραγματοποιηθῇ τὸ ποθούμενον, πρὸς μεγίστην χαρὰν ὅλων τῶν δαιμόνων τῆς κολάσεως.
Ἐπαναλαμβάνομεν, ὅτι εἴμεθα οἱ μόνοι εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἴσως καὶ παγκοσμίως, οἱ ὁποῖοι ἐκδίδομεν τὸ περιοδικόν μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ καὶ τὸ ἀποστέλλομεν δωρεὰν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον εἰς 60.000 ἀντίτυπα. Σχεδὸν ὅλοι ἀνέστειλαν τὰς ἐκδόσεις των ἤ τὰς περιορίζουν.
Ἐμεῖς στενάζοντες ὑπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων, συνεχίζομεν νὰ ἐργαζώμεθα, προβεβηκότες ὄντες εἰς ἡλικίαν καὶ παρὰ τὴν ἄκρως ἐπισφαλῆ ὑγείαν, ἀπὸ τοῦ λυκαυγοῦς μέχρι καὶ τῶν πρώτων μεταμεσονυκτίων ὡρῶν, στερούμενοι πολλῶν ἀγαθῶν, ὑπολογίζοντες καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ ! ! !
Ὅσοι ἔχουν τοιαύτην ἀπαράδεκτον καὶ ἀχαρακτήριστον νοοτροπίαν, ἄς λαμβάνουν παρ’ ἡμῶν τὰ περιοδικὰ δωρεὰν καὶ ἄς πληρώνουν ἀκριβώτερα ἀλλοῦ διὰ μικρὰ καὶ ὀλίγων σελίδων «καρφιτσωμένα» ἡμερολόγια.
Οἱ φίλοι, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν τὸ νέον Ἑορτολόγιόν μας (Σεπτέμβριος 2017 – Αὔγουστος 2018), δύνανται νὰ ἐπικοινωνοῦν εἰς τὸ τηλέφωνον 210-3254321.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *