ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 72- ΚΑΙ ΠΑΛΙ «ΠΑΝΤΑ ΔΕ ΤΑΥΤΑ ΑΡΧΑΙ ΟΔΥΝΩΝ» «ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ» Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ * ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ

 

Περιληπτικῶς περὶ διαφθορᾶς ἀνθρώπου καὶ φύσεως,
quo vadis ?
25.8.2017

1.Ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῑος, ὡς γνωστόν, ἐπλάσθη κατ’
εἰκόνα Θεοῡ καὶ καθ’ὁμοίωσιν, δὲν παρέμεινεν –
ἐστάθη εἰς τὸ ὕψος του, ἀλλὰ ἐξέπεσεν καὶ ἐγένετο
ὅμοιος μὲ τὰ ζῶα τὰ ἀνόητα.
Διότι πάρα πολλὰ ζῶα, συγκρινόμενα, ὡς πρὸς τὸν
ἄνθρωπον, εἶναι περισσότερον τίμια, εὐπρεπῆ, ἔντιμα,
πιστὰ καὶ προπαντὸς ἐνάρετα :
α) Ἄν βάλωμεν τὸ ἄλογον νὰ συνευρεθῇ μὲ φοράδα καὶ
μετὰ τοῡ ἀνοίξουν τὰ μάτια, διαπιστῶνον αὐτό
ἐνστικτωδῶς, ὅτι εἶναι ἡ μάννα του, ψοφᾷ ἀκαριαίως ! ! !
β) Ὁ λέων δὲν συνέρχεται μετὰ τῆς ἀδελφῆς του ! ! ! . . .
Ὑπάρχει καὶ πλῆθος ἄλλων παρομοίων παραδειγμάτων.
2. Μὲ αὐτὸν τὸν ξεπεσμόν του ὁ ἄνθρωπος
ἐκληρονόμησεν μίαν εὐχήν, τήν : «ἐν τῷ ἱδρῶτι τοῡ προ
σώπου σου φαγεῑν τὸν ἄρτον σου».
3. Ὅμως ὁ ἄνθρωπος καὶ πάλιν δὲν συνετίσθη, ἀλλὰ
προσπαθεῑ ἀνεντίμως νὰ κερδίζῃ τὸν ἄρτον του, διὰ τὸν
ἑαυτόν του καὶ τὴν οἰκογένειαν του, μὲ τὸν ἱδρῶτα του
ἀναμεμειγμένον μὲ ἄγχος, ἀβεβαιότητα, ραδιουργίας,
ἐξαπατήσεις, ἀθετήσεις ὑποχρεώσεων, καθηκόντων καὶ
ἀπαιτήσεων, πατῶν ἐπὶ πτωμάτων, διὰ νὰ μεγαλουργῇ
καὶ εὐημερῇ αὐτὸς εἰς βάρος τῶν ἀδυνάτων, τῶν πτωχῶν
καὶ ἀνυπερασπίστων, ταπεινῶν συνανθρώπων του, ἐ
φαρμοζομένου τοῡ γραφικοῡ «ὁ ἄδικος ἄς ἀδικῇ πιὸ πολὺ

καὶ ὁ δίκαιος ἄς ὑπομένῃ μέχρι τέλους» ! ! ! . . .
4. Φθάνομεν νὰ ἔρχεται ὁ Μαρξισμὸς καὶ νὰ καταδικάζῃ εἰς τό «Κεφάλαιον» τοὺς ἀδίκους καὶ τοὺς πλουσίους, ὡς παρακρατοῦντας τὴν ὑπεραξίαν τῆς παραχθείσης ποσότητος ἀγαθῶν καὶ ὡς ἐκμεταλλευτάς.
5. Ὅμως ὁ Χριστιανισμός, περισσότερον ἀνταποκρινόμενος εἰς τὴν πραγματικότητα, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τοὺς ἀδικοῦντας, μὲ τὴν ὑστέρησιν, τὴν ὁποίαν δημιουργοῦν εἰς τοὺς ἐργαζομένους των, τοὺς χαρακτηρίζει 1.800 ἔτη, πρὸ τῶν μαρξιστῶν σαφῶς, ὄχι μόνον ἁπλῶς ἐκμεταλλευτὰς ἀλλά καὶ φονεῖς (ἴδ. σελ. 9).
6. Μὲ τὴν σωματικὴν καὶ ψυχικήν του διαφθορὰν ὁ ἄνθρωπος διέφθειρε καὶ τὴν φύσιν, τὴν ἀτμόσφαιραν καὶ ἐπέφερεν μεγάλας ἀναστατώσεις καὶ εὶς τὴν θερμοκρασίαν καὶ λοιπὰς κλιματολογικὰς συνθήκας. Εἰς τὰς περιοχάς, ὅπου παλαιότερον ἔκανε κρύον, ἐξίσωσαν τὰς συνθήκας μὲ τὰς ὁμόρους περιοχάς.
7. Γενικῶς ὁ ἄνθρωπος, ἀντὶ νὰ συναισθάνεται τὴν μεγίστην του συμβολήν εἰς τὰς ἐπελθούσας κλιματικὰς ἀλλαγάς, στενάζει ἀναφωνῶν : «ἄχ ἐσαπίσαμε στὶς βροχές», «βρέχει, ἄχ δὲν βρέχει..», «φυσάει, ἄχ δὲν φυσάει..», «κρύο, ἄχ ζέστη..» κλπ! ! ! . . .
8.Τὸ ἲδιον ἐπαναλαμβάνει καὶ μὲ τὰς χιόνας, τοὺς ἀνέμους καὶ λοιπὰς κλιματολογικὰς καταστάσεις.
9. Ὁ ἄνθρωπος κατήντησεν τὸ μέγιστον ἀχάριστον ζῶον καὶ διὰ τὸν κάθε ἄνθρωπον, ἰδιαιτέρως διὰ τὸν Ἕλληνα ἰσχύει τὸ γραφικόν: «οὐκ οἲδατε τί αἰτεῑσθαι», καὶ διὰ τοῦτο ἐγράφη καὶ τὸ λαϊκὸν ἄσμα:
«ἐσὺ δὲν ξέρεις τί ζητᾰς, δὲν ξέρεις τί γυρεύεις» ! ! ! . . .
10. Ἡ ἀνάπτυξις τοῡ ὑλικοῡ πολιτισμοῡ ἀπέβη δυστυχῶς εἰς βάρος τῆς ἠθικῆς, τῆς εὐπρεπείας, τῆς εὐποιΐας, τῆς εὐημερίας τοῦ συνόλου, τῆς ἀνακουφίσεως τῶν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, τῶν ἀδυνάτων, καὶ ὑπὲρ τῆς ὑποδουλώσεως τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὰ ἀγαθά, καὶ ἐν γένει τῆς δυστυχίας τῶν πολλῶν, ἐφαρμοζομένων τῶν ρήσεων τοῦ Σω

κράτους : «ὅσας ὀλιγωτέρας ἀνάγκας ἔχει ὁ ἄνθρωπος,
τόσον πλησιέστερoν πρὸς τὸ Θεῖόν ἐστι, τὸ γὰρ Θεῖον
ἀνενδεές ἐστι»!
11. Καὶ ὄντως, ὅσας περισσoτέρας ἀνάγκας δημιουργεῖ ὁ
ἄνθρωπος διὰ τὸν ἑαυτόν του, ἀπὸ ἀπληστίαν ἐφαρμόζει
τό : « τὰ ἐμὰ ἐμὰ καὶ τὰ ἐσὰ ἐμά » καὶ γίνεται ἄπληστος
καὶ πατᾶ ἐπὶ πτωμάτων ἀποστερῶν μὲ αὐτὰ τό «κου
λούρι» καὶ ἀπὸ τὸ τελευταῖον ὀρφανόν. Ἐφαρμόζεται τοι
ουτοτρόπως τὸ γραφικόν : «ὧν ὁ Θεὸς ἡ κοιλία», διότι οἱ
πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων σήμερoν, δυστυχῶς, δὲν πι
στεύουν Τριάδα ὁμοούσιον καὶ ἀχώριστον, ἀλλὰ ἑτέρα
Τριάδα :
α) ἄμετρον ἐγωισμόν, οἴησιν καὶ φιλαυτίαν,
β) γαστέρα,
γ) ὑπογάστριον.
Τόσον ἀναίσχυντος κατήντησεν ἡ πλειοψηφία τῶν
σημερινῶν ἀνθρώπων ! ! ! . . .
12. Δημοσιογραφίσκος – διαστροφεὺς τῆς ἀληθείας,
ἐπιθυμῶν νὰ ἔχουν μονοπώλιων μόνον τὰ «χαζοκού
τια» τῶν μεγάλων «καναλαρχῶν», διότι δῆθεν μόνον
αὐτὰ λέγουν τὴν ἀλήθειαν (ὁ κόσμος ὅμως τὸ ἔχει «τούμ
πανο», ὅτι μόνον σπανίως λέγουν τὴν ἀλήθειαν), ἐτόνιζεν
σήμερα τὸ πρωὶ ἀπὸ τὴν ἐκπομπήν του, νὰ μὴ
παρακολουθοῦν καὶ νὰ μὴ πιστεύουν οἱ πολῖται τὸ διαδί
κτυον (ἀπὸ τὸ ὁποῖον ἠμπορεῖ τις νὰ μάθῃ ἐνίοτε τὴν
ἀλήθειαν). Συγκεκριμένως κατωνώμασε τὰς ἱστοσελίδας
https://sputniknews.com καὶ www.rt.com ὡς λίαν
ἀφερέγγυας.
13.Οἱ βραχυκυκλωμένοι ἀπὸ τὰ μεγάλα «κανάλια» καὶ
συγκροτήματα δεινοπαθοῦντες Ἕλληνες διερωτῶνται, μὲ
πόσα ἔχει ἐξαγορασθῆ καὶ αὐτὸς ὁ δημοσιογραφίσκος
ἀπὸ τὸν Georg Sorros καὶ σια. Συναντᾶται καὶ αὐτὸς μὲ
τὸν Geoρg Sorros εἰς τὸ ζαχαροπλαστεῖον τοῦ Μουσείου
Ἀκροπόλεως, πόσα λαμβάνει προκαταβολικῶς καὶ πόσα
μὲ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῶν ἐντολῶν, τὰς ὁποίας λαμβάνει ;

Διὰ νὰ διαστρεβλώνῃ τόσον πολὺ βαναύσως τὴν ἀλήθειαν καὶ νὰ ὑπερτονίζῃ, ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ παρακολουθοῦμε τίποτε ἄλλον, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ συστημικὰ χαμαιτυπεῖα ! ! ! . . .
14. Ἐμεῖς διευκρινίζομεν κατηγορηματικῶς, ὅτι δὲν τασσόμεθα ὑπὲρ οὐδεμιᾶς διαστροφῆς τῆς ἀληθείας – προπαγάνδας, οὔτε ἀπὸ τοὺς ἀριστερίζοντας οὔτε ἀπὸ τοὺς ἐθνικίζοντας ἐξαγορασμένους διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας ! ! ! . . . Συνιστῶμεν διὰ τοῦ παραδείγματός μας τὰ γραφικά :
α) «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάννης 8, 32),
β) «Ἕως θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28),
γ) πάντα δὲ δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε· ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηρίας ἀπέχετε (Πρὸς Θεσσαλονικεῖς Α΄, 5, 21-22).
Μὲ ὀλίγους λόγους θέλομεν νὰ ὁμολογῶμεν πάντοτε τὴν ἀλήθειαν καὶ νὰ μὴ τὴν διαστρεβλώνωμεν. Νὰ ἐπαινῶμεν τὸ καλὸν ἀπὸ ὁπουδήποτε καὶ ἄν προέρχεται καὶ νὰ στηλιτεύωμεν τὸ κακὸν χωρὶς εἰρωνείας καὶ διαπομπάς ! ! ! . . .
Θέλομεν καὶ πρέπει νὰ ἀνακαλῶμεν εἰς τὴν τάξιν ὅλους αὐτοὺς τούς «μαύρους ἤ κόκκινους» φασίστας, οἱ ὁποῖοι μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον πασχίζουν νὰ κάνουν πλύσιν ἐγκεφάλου καὶ νὰ ἀπαιτοῦν νὰ ἀναφωνῶμεν : «ὄχι μόνον πετάει ὁ γάϊδαρος, ἀλλὰ καὶ ὅποιος τολμήσει νὰ ἰσχυρισθῇ, ὅτι δὲν πετᾶ, εἶναι ἕνας γάϊδαρος» ! ! ! . . .
15. Ἡ ἀπάντησις εἰς τὸ quo vadis εἶναι ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν:
Βαδίζομεν τὴν ὁδὸν τῆς Πομπηίας καὶ τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρρων ! ! ! . . .
Τὸ ἥμισυ τῆς Ἑλλάδος νὰ κατακαίεται, διότι κλέπτουν οἱ ἰθύνοντες τὰ θαλασσοδάνεια καὶ τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Μὲ τὴν συνέχειαν διορισμῶν τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας καὶ τοὺς ἔχοντας συνδικαλιστικὴν ἰδιότητα δὲν περισσεύουν

νὰ ἀγοράζουν χωρὶς «μίζες καὶ λαδώματα» κατάλ
ληλα ἑλικόπτερα καὶ ἀεροπλάνα καὶ τὸ ἕτερον ἥμισυ
τῆς Ἑλλάδος νὰ «γλεντοκοπάει τρικούβερτα» ! ! ! . . .
Τὸ σωστὸν εἶναι «χαίρειν μετὰ χαιρόντων καὶ κλαίειν μετὰ
κλαιόντων» ( Ρωμ.12,15 ).
Δόξα τῷ Θεῷ, ὁ ὁποῖος μᾶς κρατᾶ ἀκόμη μὲ τὴν μακροθυ
μίαν του καὶ δὲν ἔσκισε τὴν γὴν νὰ μᾶς καταπιῇ! ! ! . . .
16. Θὰ ἠμπορούσαμε νὰ ἀναφέρωμεν ἄπειρα παραδείγ
ματα ἐκτροχιασμοῦ μας.
Ὁ χῶρος ὅμως καὶ ὁ χρόνος δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ
ἐπεκταθῶμεν.
17. Ἔχομεν τεράστια προβλήματα διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν
τῶν σατανικῶν ἀντιξοοτήτων καὶ ἐμποδίων, τὰ ὁποῖα μᾶς
δημιουργοῦν «θεοὶ καὶ δαίμονες» εἰς τὴν πραγματοποι
ήσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ λοιπῶν σκοπῶν, δρα
στηριοτήτων καὶ προοπτικῶν τῶν φορέων μας, μὲ τὴν
ἔλλειψιν προσωπικοῦ μὲ ὀρθὰς γνώσεις καὶ χρήσεις τῆς
ἑλληνικῆς γλώσσης (λαϊκοὶ καὶ κληρικοὶ φίλοι μᾶς τονί
ζουν ὅτι μὲ ἄριστα ἀγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ἰταλικά,
ρωσικὰ καὶ κινέζικα ἠμποροῦν νὰ μᾶς συστήσουν προσω
πικόν, μὲ ἄριστα ἑλληνικὰ ὅμως ὄχι) ! ! ! . . .
Ποῦ καταντήσαμε !!! Ἀκόμη καὶ οἱ γλωσσολόγοι μας νὰ
ἔχουν μετατραπεῖ εἰς βιομηχανίας ἡμιμαθῶν !!!
18. Πρός τοῦτο συνεχίζομεν νὰ ἀναλωνώμεθα ἀπὸ βα
θύτατα χαράματα μέχρι τὰς μεταμεσονυκτίους ὥρας, διὰ
τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Μὲ τὰς πτωχάς μας δυνάμεις ἀπεστείλαμεν μίαν
μικρὰν ἀνθρωπιστικὴν βοήθειαν εἰς τὴν Ἱερὰ Μητρό
πολιν Κυθήρων διὰ τοὺς πυροπλήκτους τῶν προσφά
των πυρκαγιῶν.
Εἴμαστε πολὺ δυστυχεῖς, διότι δὲν ἔχομεν μεγάλας ποσό
τητας νὰ στείλωμεν καὶ εἰς ἄλλας πυροπλήκτους
περιοχὰς τῆς πατρίδος μας καὶ εἰς ἄγνωστα καὶ ἄσημα
γηροκομεῖα, ὀρφανοτροφεῖα, στέγας ἀγάπης κλπ., τὰ

ὁποῖα ὑποφέρουν, διότι δὲν διαθέτουν «ἀετονύχηδες» καὶ «ἀχυράνθρωπους» διὰ νὰ ἑλίσσωνται καὶ ἐπιδεικνύωνται, νοσφιζόμενοι ἀνεξελέγκτως τὰ «φιλέτα», χωρὶς οὐσιαστικὸν ἔργον.
* Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας : https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-05-39/1221————-25817
***

Ἄν μίαν φοράν μᾶς ἱκανοποιοῦν αἱ εὐχαριστίαι τῶν παραληπτῶν τῶν δωρεῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, μᾶς κάνουν εὐτυχεῖς ἑκατομμύρια φορὰς αἱ εὐχαριστίαι τῶν παραληπτῶν πνευματικῶν δωρεῶν, ὡς ἡ κατωτέρω ἀπὸ τὴν μακρινὴν Ἰνδονησίαν.

Θέμα: Ευχαριστηριον Γραμμα
Ημερομηνία: Tue, 26 Sep 2017 23:24:55 +0000 (UTC)
Από: Fr Chrysostomos <fr.chrysostomos@yahoo.com>
Προς: fot_gram@otenet.gr

Σήμερα έλαβα δυο βιβλία που μας στείλατε. Σας ευχαριστω πολυ δια την αγαπη Σας. Βεβαίως δεν ειμαι Έλληνας κατα σάρκα, αλλά κατα πνεύμα διότι ειμαι Ορθοδοξος Ιερευς στην Ινδονησια. Σας ευχαριστω πολυ δια τα πολύτιμα βιβλία αυτά. Εάν έχετε και τα αλλά βιβλία, ορθόδοξα βιβλία να μας στείλετε παρακαλώ. Εγώ και την πρεσβυτερα μου και μάλιστα και τα παιδιά μας μαθαίνουν και ελληνικά, και μάλιστα και στα σχόλεια μας μαθαίνουν και ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ την ελληνική γλώσσα. Μάλιστα και στην δίκη μας γλώσσα προσπαθώ να βει και την ελληνική. Σε μερικές εκδηλώσεις είπαμε πολλές φορές και το ΧΑΙΡΕΤΕ.

Πολλές ευχες από την μακρινή Ινδονησια. π. Χρυσοστομος Μαναλου.

Dikirim dari Yahoo Mail untuk iPad

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *