ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 71-ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

1.Τὸ ὅτι ἡ ὑπόθεσις καρκινοβατεῖ δὲν ὑπάρχει κανεὶς πλέον, ὁ ὁποῖος νὰ μὴ τὸ ἔχει ἀντιληφθῆ.

2. Ἐφθάσαμεν εἰς τὸ σημεῖον νὰ ἀναγκασθῶμεν νὰ δημοσιοποιήσωμεν μερικὰ ἀναπάντητα ἔγγραφά μας πρὸς τὸν Μακαριώτατον καὶ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον.

3. Πληροφορηθέντες ὅμως προσφάτως, ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀνέθεσεν πρὸ μηνῶν εἰς τὸν Συνοδικὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ νὰ ἔρθῃ εἰς ἐπαφήν μαζί μας, ἀνεστείλαμε τὴν δημοσίευσιν καὶ τῶν ὑπολοίπων ἀναπαντήτων ἐγγράφων μας, διὰ νὰ μὴ δώσωμεν ἀφορμήν νὰ μᾶς κατηγορήσουν, ὡς δῆθεν ἀντιεκκλησιαστικούς, εὐχόμενοι ὁ Θεὸς νὰ κάνῃ κανένα θαῦμα καὶ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπι τέλους τὸ Τάμα καὶ νὰ μὴ κωλυσιεργοῦν περαιτέρω παντοιοτρόπως οἱ ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας.

4.Τὰ ἀναβαλλόμενα δὲν εἶναι καὶ παντελῶς ματαιωνόμενα. Ἐὰν δὲν τύχωμεν τῆς δεούσης κατανοήσεως, τόσον ἀπὸ τὴν Πολιτείαν, ὅσον καὶ κυρίως ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν, τότε ὄχι μόνον θὰ δημοσιεύσωμεν καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἔγγραφά μας, ἀλλὰ καὶ θὰ προσπαθήσωμεν νὰ εὕρωμεν στοιχεῖα διὰ τὸν κύριον Εἰσαγγελέα. Ἂν τύχη νὰ πέσῃ ἡ ὑπόθεσις εἰς κάποιον δύσμοιρον, χωρὶς ἐμπειρίαν, σθένος, ἰσχυρὰν θέλησιν καὶ παρρησίαν νὰ «βγάλῃ τὸ φίδι ἀπὸ τὴν τρύπα», τότε θὰ ὑποκύψῃ εἰς τὰς πιέσεις. Διαφορετικῶς, θὰ πρέπῃ νὰ ἐργάζωνται μαζὶ μὲ τὸν Εἰσαγγελέα ἀπὸ πρωίας μέχρι νυκτὸς καὶ δεκάδες βοηθοὶ καὶ γραμματεῖς, διὰ νὰ παραπεμφθοῦν δεκάδες ἰθύνοντες, διὰ κατάχρησιν ἐξουσίας – παράβασιν καθήκοντος καὶ ἀτασθαλίας, πασχίζοντες νὰ εὕρουν, ὡς διαδόχους των «ἀνθρωπάκια», τὰ ὁποῖα θὰ τηρήσουν τὸν λόγον των, ποτὲ νὰ μὴ «ἀνασηκώνουν πλάκες» καὶ ἐξέλθουν ἀποπνικτικαὶ δυσωδίαι.

5.Πολλοὶ δὲ φίλοι μας καὶ ἀνιδιοτελεῖς ἰδεολόγοι, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀναφανδὸν ὑπὲρ τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν τῶν φορέων μας, μᾶς τονίζουν ὅτι εἶναι κρῖμα εἰς τὴν ὑπομονήν μας καὶ εἰς τὴν καρτερίαν μας! Μᾶς ἐφιστοῦν δὲ κατηγορηματικῶς τὴν προσοχήν, διατὶ δὲν ἀπευθυνόμεθα εἰς κάποιο Πρεσβυγενὲς Πατριαρχεῖον, διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους – τοῦ Τάματος τῶν Κολοκοτρώνη, Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

Ἔχομεν προβληματισθῆ σφόδρα, μὴπως δὲν ἔχουν ἄδικον αὐτοὶ οἱ ἀντικειμενικοὶ καὶ ἀνιδιοτελεῖς φίλοι καὶ πρέπει λίαν προσεχῶς νὰ σπεύσωμεν, πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, γεγονὸς τὸ ὁποῖον μᾶς λυπεῖ ἀφαντάστως; ; ; . . .

6.Διαφορετικῶς θὰ μᾶς ἀναγκάζουν οἱ ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας νὰ πράγματοποιήσωμεν ἄλλα κοινωφελῆ ἔργα καὶ ἡ Ἱστορία θὰ ἀναγράψῃ :

εἰς καταισχύνην καὶ αἰώνιον ἐντροπὴν ὅλων τῶν δαιμονιωδῶς ἀντιδρώντων Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας εἰς τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

7. «Ὁ κόμπος ἔφτασε ἤδη στὸ χτένι» καὶ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀνεχθῶμεν περαιτέρω τὰς σατανικὰς κωλυσιεργίας των καὶ τὰς τρισαθλίας ὑποκρισίας των, νὰ προσπαθοῦν «νὰ βγοῦν καὶ ἐπάνω ἀπὸ τὸ λάδι». Βαβαὶ τῆς ὑποκρισίας των καὶ τοῦ φαρισαϊσμοῦ των.

8. Ἐὰν διῆγον ἔκλυτον βίον, ὅπως πάρα πολλοὶ «ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχαι» τῆς διαπλοκῆς, οἱ ὁποῖοι μὲ διαφόρους ἐκδουλεύσεις καὶ ἀνορθοδόξους τρόπους ἐπιπλέουν καὶ ἐπικρατοῦν, ἐνισχυόμενοι πανταχόθεν, καὶ γίνονται ποδηγέται, καθορίζοντες ἀπὸ τὰ παρασκήνια ἀκόμη καὶ τὴν πολιτικὴν τῆς Χώρας, πιθανῶς νὰ μὲ ἀνεκήρυττον, ὄχι μόνον μέγιστον ἐθνικὸν εὐεργέτην τῶν τελευταίων δύο ἑκατονταετιῶν, ἀλλὰ καὶ ἅγιον ! ! ! . . .
Βαβαὶ τῆς βλασφημίας. Παρακαλοῦμεν ὅπως προβῆτε εἰς τὴν διάδοσιν αὐτοῦ πανταχοῦ, ἐφαρμόζοντες τά :
α) Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή (Ἰωάν. 14, 6)
β) «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν, 8, 32)
γ) «ἕως θανάτου ἀγωνίσαι ὑπέρ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου» (Σοφία Σειράχ).

Ὁ ἱδρυτὴς τοῦ
Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν
(ΦΕΚ 853 Β /25.9.1997)

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 

 

ΡRAVOSLAVA

 

Διὰ τὴν «ἀπάντησιν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ.Ἱερωνύμου
διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους» * 3.4.2017

Περιῆλθον εἰς γνῶσιν μας αἱ δηλώσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν τὴν 8.3.2017 εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὴν παρουσίασιν τόμου συνεδρίου διὰ τὸ 1821.
Ἐκφράζομεν τὴν βαθυτάτην θλῖψιν καὶ ἀπογοήτευσίν μας διὰ τὸ περιεχόμενον αὐτῶν τῶν ἀτυχῶν δηλώσεων του εἰς ἄσχετον πρὸς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἐκδήλωσιν ! ! ! . . .
Ἐν ὄψει τῶν Ἁγίων ἡμερῶν δὲν ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἀπαντήσωμεν δημοσίως ἐπὶ τοῦ θέματος.
Εὐελπιστοῦμεν εἰς μίαν ἄμεσον ἀπ’εὐθείας συνάντησιν μὲ τὸν Μακαριώτατον ἤ τὴν Ἱ. Σύνοδον ἤ καὶ τὴν Ἱεραρχίαν, διὰ νὰ πρυτανεύσῃ ἡ σύνεσις, νὰ προβληθῇ ἡ ἀντικειμενικὴ ἀλήθεια καὶ νὰ ἀρθοῦν παρεξηγήσεις, νίλαι καὶ συμφοραὶ διὰ τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν μας, ὁπότε θὰ ἀποφευχθοῦν αἱ πικρόταται δημοσιεύσεις πρὸς πλήρη ἀποκατάστασιν τῆς βαναύσως διαστρεβλωθείσης ἀληθείας! ! ! . . .
Εἰς ἐνίσχυσιν τῶν ἀνωτέρω ἐπικαλούμεθα τὴν ἀπὸ 24.3.2017 ἀνοικτὴν ἐπιστολὴν τοῦ δικηγόρου / συγγραφέως κ. Χαραλάμπους Ἄνδραλη «Τὸ κοσμικὸν κράτος καὶ τὸ σαμποτάρισμα στὸ Τάμα τοῦ Έθνους» (ἴδ. Φωτεινὴ Γραμμή τεῦχος 70 σελ. 61), ἡ ὁποία ἀπηχεῖ τὰ πιστεύω τῶν ἀνιδιοτελῶν, ἰδεολόγων, ὑγιῶς ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς σκεπτομένων καὶ βιούντων Ἑλλήνων ! ! ! . . .
*Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας :
https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1187—–q—-q-342017
ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ»
ΑΡΧΙΣΕ Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΜΕΤΡΗΣΙΣ ; *

23.5.2017
1.Μὲ τὸ ὑπ ἀριθμὸν 204/3.4.2017 ἔγγραφόν μας, εἴχαμε προειδοποιήσει τὸν Μακαριώτατον καὶ τοὺς Ἁγίους Συνοδικούς, ὅτι μέχρι τέλους Ἀπριλίου θὰ ἀναμέναμεν ἀπάντησίν των διὰ τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν – τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

2. Παρ᾽ ὅλον ὅτι, δυστυχῶς, καὶ πάλιν δὲν ἐτύχομεν κατανοήσεως ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου καὶ τῶν Ἁγίων Συνοδικῶν, διότι δὲν ἐπικρατεῖ τὸ «δημοκρατικὸν συνοδικὸν σύστημα», ἀλλὰ τὸ «ἀρχιεπισκοπικόν» – ἡ πλειοψηφία αὐτῶν, πλὴν ἐνίων, ὑπερθεματίζει ὁ,τιδήποτε καὶ ἂν εἰσηγηθῇ καὶ ἀποφασίζῃ ὁ Μακαριώτατος ! ! ! . . .

καὶ παρ᾽ ὅλον ὅτι αἱ ἄπειραι χιλιάδες τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος (κλήρου καὶ λαοῦ) καταφέρονται δριμύτατα ἐναντίον μας καὶ μᾶς ρωτοῦν : «διατί μᾶς κοροϊδεύετε καὶ δὲν προχωρεῖτε διὰ τὴν ὑλοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ; ; ; »,

ἐν τούτοις ἐκάναμε ὑπομονὴν μέχρι τώρα, προσευχόμενοι ἡ Παναγία Τριὰς νὰ φωτίσῃ καὶ τὸν Μακαριώτατον νὰ ἀνανήψῃ καὶ ἀπὸ κοινοῦ νὰ ὑπάρξῃ ἕνας καλόπιστος διάλογος. Ὅπου ὑπάρχει καλόπιστος διάλογος φυγαδεύεται ὁ διάβολος καὶ ὅπου δὲν ὑπάρχει διάλογος βασιλεύει ὁ διάβολος! ! ! . . .

3. Βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας (ἄρθρ.5 παράγρ. Ι τοῦ Νόμου 1943/1999), ὅλαι αἱ ὑπηρεσίαι ὑποχρεοῦνται ἐντὸς 60 ἡμερῶν νὰ ἀπαντοῦν εἰς ἀναφορὰς καὶ αἰτήματα πολιτῶν καὶ εἰς περίπτωσιν ἀρνητικήν, πρέπει νὰ εἶναι μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα ἀπολύτως τεθεμελιωμένη ἡ ἄρνησίς των.

Ἐὰν αὐτό εἶναι ἐπιλήψιμον δι’ ὅλας τὰς ὑπηρεσίας, αἱ ὁποῖαι εἶναι «μπάχαλο» καὶ ἀντὶ νὰ ὑπηρετοῦν, κατατυραννοῦν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δὲν θὰ ἔπρεπε ποτὲ ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία νὰ κατασκανδαλίζῃ τὸ ποίμνιόν της καὶ νὰ συμπεριφέρεται, ὡσὰν τοὺς «τεμπέληδες», ἄνευ ἤθους ἐργασίας δημοσίων ὑπηρεσιῶν! ! ! . . .

4. Μὲ τὸ 184/24.3.2017 ἔγγραφόν μας ἀγωνισθήκαμε νὰ ἀνακαλέσωμεν τὸν κ. Αἰμίλιον Πολυγένην, ὑπεύθυνον τῆς ἱστοσελίδος «Ρομφαία» εἰς τὴν τάξιν δι’ αὐτά, τὰ ὁποῖα ἔγραψεν ἐπὶ λέξει τὴν 9.3.2017 {αἱ ὑπογραμμίσεις ἰδικαί μας }:

Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. Πέμπτη, 09 Μαρτίου 2017

Αρχιεπίσκοπος: «Έχει κουράσει το θέμα του Τάματος του Έθνους»
Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης
Για το θέμα του Τάματος του Έθνους απάντησε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, στα πλαίσια της παρουσίασης του Τόμου του Δ’ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός» από την Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας.
Ο Μακαριώτατος σε δήλωσή του μεταξύ άλλων τόνισε: «Μας έχει κουράσει αυτό το περίφημο θέμα του Τάματος του Έθνους, διότι όσοι ήρθαμε σε επαφή με τον άνθρωπο αυτό, γιατί και η Σύνοδος ασχολήθηκε πάρα πολλές φορές, έχει όλη την καλή διάθεση αλλά είναι εκτός τόπου και χρόνου».
«Δεν μπορούμε τέτοιες μεγάλες ιδέες να τις βάζουμε σε συζήτηση όταν δεν ξέρουμε περί τίνος πρόκειται» – πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Μακαριώτατος ‘’αδειάζοντας’’ έτσι πολλούς Ιεράρχες που ασχολήθηκαν με το θέμα φανερά η εν τω κρυπτώ.
Ο Αρχιεπίσκοπος σε άλλο σημείο ανέφερε: «Ο άνθρωπος αυτός ξεκίνησε και είπε ότι έχει εκατομμύρια ρευστού χρήματος, έχει 70 οικόπεδα περίπου στην Αττική και έχει συγκροτήσει ο ίδιος μια επιτροπή και θέλει παράλληλα την άδεια της Εκκλησίας ώστε να έχει ένα χαρτί.»
«Τον καλέσαμε και τον ρωτήσαμε που είναι και πόσα είναι τα λεφτά, δεν τα ζητάμε άλλα να ξέρουμε πως θα προχωρήσουμε. Σε αυτή την ερώτηση δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Ζητήσαμε να μας πει πού είναι τα οικόπεδα, αλλά ούτε εδώ λάβαμε κάποια απάντηση. Αντιθέτως έχει μερικές φαντασιώσεις, θέλει οπωσδήποτε να γίνει πάνω στα Τουρκοβούνια, όπως είχε αποφασιστεί παλαιότερα» πρόσθεσε ο Αρχιεπίσκοπος.

Σε άλλο σημείο ο κ. Ιερώνυμος υπογράμμισε ότι «φέρουμε στην πλάτη μας ένα μεγάλο βάρος και οι κατά καιρούς κυβερνήσεις. Συγκεντρώθηκε από έρανο ένα μεγάλο ποσό γι΄ αυτό το θέμα (435 εκατομμύρια δραχμές) και αυτά δεν ξέρουμε αν υπάρχουν, που είναι και αν έχουν δαπανηθεί.»
«Του είπα και απόψε σε μια εκδήλωση που τον συνάντησα, εσύ φταις που δεν προχωράει το θέμα. Του κάναμε πρόταση να υπάρχει μια επιτροπή η οποία θα είναι ανεξάρτητη, αλλά θα συμμετέχει και η Εκκλησία. Όμως όλα αυτά είναι στον αέρα! Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε, αλλά πάνω σε μια βάση που να είναι σοβαρή ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα» – δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος.
Κλείνοντας ο Μακαριώτατος τόνισε: «Πολλοί άνθρωποι καταφέρνουν μ΄ αυτό το σύνθημα που δεν ξέρουν τι γίνεται, να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα και να την πληρώνουν άλλοι. Η Εκκλησία το αντιμετώπισε πολλές φορές, και το λέω και επίσημα είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον άνθρωπο που θέλει να διαθέσει όλη του την περιουσία, αλλά να υπάρχει μια σοβαρή βάση.».

(http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/13427-arxiepiskopos-exei-kourasei-to-thema-tou-tamatos-tou-ethnous).

5.Ὁ κ. Πολυγένης χαρακτηρίζεται ἀπὸ τοὺς περισσοτέρους ἀναγνώστας του, ὡς μὴ ἀντικειμενικός, γράφων πάντοτε ὑπὲρ τοῦ Μακαριώτατου, παραβλέπων ἀκόμη καὶ φανερὰ ἀνθρώπινα σφάλματά του, ὅταν παραδείγματος χάριν ἐχρησιμοποίησεν ἀβιάστως ὁ Μακαριώτατος δι’ἡμᾶς τήν φράσιν «εἶναι ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου»!
Ὅλως περιέργως πασχίζει πάντοτε νὰ τὸν προασπίζη καὶ τὸν δικαιολογῇ καὶ εἰς ἐξοφθάλμους λανθασμένας ἐνεργείας τοῦ Μακαριωτάτου, ὁ ὁποῖος παρασύρεται προφανῶς ἀπὸ κακοὺς συνεργάτας του!!!…

6. Ἄπειρα ὅμως μέλη, φίλοι, συνεργάται καὶ θαυμασταὶ τῶν σκοπῶν, τῶν δραστηριοτήτων καὶ τῶν προοπτικῶν τῶν φορέων μας, Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» μᾶς «ἄνοιξαν τὰ μάτια» ! ! ! . . .

Μᾶς ἔδειξαν τὸ βίντεο :
http://intv.gr/arxeio/eidiseis/item/apantisi-tou-makariotatou-arxiepiskopou-athinon-kai-pasis-ellados-k-k-ieronymou-gia-to-tama-tou-ethnous

καὶ ἐκεῖ δὲν ἐπιστεύαμε εἰς τὰ μάτια μας. Δυστυχῶς ὅσα ἔγραφεν ὁ κ. Πολυγένης τὴν 9.3.2017 εἶχον λεχθῆ ἀπὸ τὸν Μακαριώτατον τὴν 8.3.2017 !
Διερωτώμεθα, μήπως πρέπει νὰ πᾶμε εἰς τὸν ὀφθαλμίατρον, δὲν ἐπιστεύαμε εἰς τὰ αὐτιά μας καὶ διερωτώμεθα μήπως πρέπει νὰ σπεύσωμεν εἰς τὸν ὠτορρινολαρυγγολόγον, δὲν ἐπιστεύαμε εἰς τὴν λογικήν μας καὶ διερωτώμεθα, μήπως ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀκούγαμε καὶ ἐβλέπαμε ἦσαν ἐφιάλτης εἰς τὸν ὕπνον μας καὶ ὄχι «στὸν ξύπνιο μας» , μήπως ἦσαν σατανικαὶ ἐνυπνιάσεις καὶ φαντασιώσεις, μήπως ὁ ἀντικείμενος ἡμῶν Σατανᾶς ἔθεσεν σκοπόν του νὰ μᾶς ἐξουθενώσῃ καὶ νὰ μᾶς ρίξῃ εἰς τὰ βάραθρα τῆς καταπογοητεύσεως, τῆς ἀπελπισίας, τῆς ἀπιστίας καὶ νὰ μᾶς ὁδηγήσῃ μὲ μαθηματικὴν ἀκρίβειαν καὶ γεωμετρικὴν πρόοδον εἰς τὴν ἄβυσσον τῆς κολάσεως;;;

Πρὸς τοῦτο ήναγκάσθημεν νὰ δείξωμεν τὸ ἐν λόγω βίντεο καὶ εἰς πολλοὺς ἄλλους ἀνθρώπους τῶν γραμμάτων, τῶν τεχνῶν, τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς θρησκείας. Κατ΄ ἀρχήν, καὶ αὐτοὶ οἱ πανεπιστημιακοὶ καὶ ἄνθρωποι τῆς τέχνης καὶ τῆς ἐπιστήμης, τῆς οἰκονομίας καὶ ἐπιτυχημένοι οἰκογενειάρχαι, ἐπίσης δὲν ἐπίστευαν καὶ μᾶς παρεκάλεσαν νὰ τοὺς δώσωμεν ἀντίγραφο τοῦ βίντεο, γιὰ νὰ τὸ ἴδουν καὶ ἐνώπιον ἄλλων.

Καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ καθαρώτατα μυαλά, οἱ ταπεινοὶ καὶ εὐλαβεῖς ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς σκεπτόμενοι καὶ βιοῦντες Ἕλληνες, ἔχασαν κάθε ἰδέαν μὲ τὰ λεγόμενα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας! ! ! . . .

7. Διὰ νὰ μὴ νομίζουν κάποιοι, ὅτι εἴμεθα προκατειλημμένοι, ἀντιγράψαμε ἀνωτέρω αὐτούσιον τὸ ἀναφερόμενον κείμενον τῆς «Ρομφαίας» μὲ τὰ λεχθέντα ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου τὴν 8.3.2017 καὶ ἀνηρτήσαμε εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας τὸ Video! ! ! . . .
Διαπιστώνουμε, ὅτι δὲν εἶναι γραφόμενα τοῦ κ. Πολυγένη, ἀλλὰ φεῦ σχεδὸν ὅλα φαρμακερὰ λόγια καὶ χολὴ τοῦ Μακαριωτάτου καὶ ζητοῦμεν συγγνώμη ἀπὸ τὸν κ. Πολυγένη ! ! ! . . .
(σημειωτέον ὅτι ὁ κ. Πολυγένης ποτὲ δὲν ἀπήντησεν εἰς τὸ ὑπ’ἀριθμ. 184/24.3.2017 ἔγγραφόν μας).

8.Παρακαλοῦμεν εὐγενῶς, μελετήσατε τὰ ἀνωτέρω ὅλοι καὶ συναγάγετε δίκαιους χαρακτηρισμοὺς καὶ συμπεράσματα ! ! !

Εὐχηθῆτε καὶ προσευχηθῆτε ὅλοι, ὁ Θεὸς νὰ φωτίζη ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τὸν Μακαριώτατόν μας, νὰ ἴδῃ τὴν ἀλήθειαν, δηλαδὴ τὰς ἀγαθὰς προθέσεις μας, τὴν ἀνιδιοτέλειαν μας, τὴν προσφοράν μας.

9.Ὅλη ἡ περιουσία μας καὶ ὅλα ὅσα ἀμφισβητεῖ ὁ Μακαριώτατος εἰς τὴν ἀνωτέρω ὁμιλίαν του εἶναι σαφέστατα εἰς ὑπαρκτὰς συμβολαιογραφικὰς πράξεις, ΦΕΚ, ἀποφάσεις Ὑπουργείων, προτάσεις νομοθετικῶν ρυθμίσεων, λοιπὰ ἐπίσημα ἔγγραφα, καθὼς καὶ εἰς χιλιάδας συγχαρητηρίους ἐπιστολὰς Ἑλλήνων καὶ ξένων Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων, ἱερέων καὶ προσωπικοτήτων, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐπανειλημμένως δημοσιευθῆ!!!…

10.Εὐχηθῆτε, ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ὁ Μακαριώτατος νὰ συμπεριφέρεται δικαίως, ἀντικειμενικῶς, πατρικῶς καὶ εἰλικρινῶς, νὰ ὁμιλῇ τὴν Ὀρθόδοξον γλῶσσαν τῆς ἀληθείας καὶ ὄχι τῆς διπλωματίας καὶ τὴν «πολιτικάντικη». Ἄν δὲν ἐπιθυμῇ νὰ βοηθήσῃ ἔστω καὶ κατ’ ἐλάχιστον, τουλάχιστον νὰ μὴ ἐφαρμόζωνται τὰ γραφικά :

α) «…ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν…» (Ματθ. 23, 14),
β)«…κινδύνοις., κινδύνοις .., κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις·…» (Β΄Κορ. 11, 26),
γ) «…οὐκ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός…» (Β΄ Κορινθ. 9, 7),
δ) «…μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ…» (Πρὸς Κολασσαεῖς, 3, 9),
ἤ ε) τὸ δημῶδες ἀνέκδοτον «νὰ προσευχώμεθα νὰ ψοφήσῃ ἡ κατσίκα τοῦ γείτονα». Ἀντιθέτως πρέπει νὰ προσευχώμεθα νὰ μᾶς ἀξιώσῃ ὁ Θεὸς νὰ ἀποκτήσωμε καὶ μεῖς κατσίκα, διὰ νὰ πίνουν καὶ τὰ ἰδικά μας παιδιά γάλα, καὶ νὰ μὴ ἀγνοῶνται καὶ περιφρονῶνται πληθώρα ἄλλων θεϊκῶν ἐντολῶν, πατερικῶν συμβουλῶν καὶ λαϊκῶν ρήσεων! ! ! . . .

11. Ἄς πιστεύσωμεν ἀκραδάντως εἰς τὸ ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει, μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν, ἀπόλυτον διαφάνειαν καὶ ἔμπρακτον ταπείνωσιν καὶ ἀγάπην πρὸς ἀλλήλους! ! ! . . .

12. Κατωτέρω δημοσιεύομεν :
τὸ ὑπ’ἀριθμ. 204/3.4.2017 ἔγγραφόν μας πρὸς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον καὶ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ

τὴν ἀντίκρουσιν εἰς τὰ ἀπαράδεκτα καὶ ἀχαρακτήριστα λεγόμενα – γραφόμενα εἰς τὴν ἱστοσελίδα «Ρομφαία», ἐπειδὴ διεπιστώσαμεν, δυστυχῶς, ὅτι τὰ περισσότερα ἐξ αὐτῶν εἶναι αὐτούσια λεγόμενα τοῦ Μακαριώτατου, πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας.

Τὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφον «ἀντίκρουσις εἰς τὰ ἀπαράδεκτα καὶ ἀχαρακτήριστα λεγόμενα – γραφόμενα εἰς τὴν ἱστοσελίδα ,,Ρομφαία,, δὲν τὸ ἀπεστείλαμεν εἰς τὸν Μακαριώτατον, μήπως ὁ Μακαριώτατος ἔπαυε νὰ λασπολογῇ ἐναντίον μας καὶ νὰ μὴ ἐκφράζεται μὲ τοιούτους χυδαίους λιβέλλους διὰ ἰδεολόγους, οἱ ὁποῖοι μοχθοῦν μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν καὶ ἀπόλυτον διαφάνειαν, χωρὶς νὰ κομπορρημονοῦν. Ἀκόμη καὶ οἱ χειρότεροι ἐπαῖται τῆς ὑφηλίου νὰ εἴμεθα, θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς συμπεριφέρεται μὲ κάποιαν εὐγένειαν, κάποιον σεβασμὸν καὶ κάποιαν ἀξιοπρέπειαν. Καὶ νὰ μᾶς ἔλεγε : «παιδιά μου ἔχουμε μόνον 10 παξιμάδια, πάρτε καὶ σεῖς τὸ 1/10 τὸ παξιμαδιοῦ, δηλαδὴ ἕνα ἀντίδωρον, καὶ ὁ Θεὸς νὰ τὸ εὐλογήσῃ νὰ σᾶς στηρίξῃ μέρες καὶ ἑβδομάδες ὁλόκληρες»! ! ! . . .

Ἐμεῖς ὅμως, δόξα τῷ Θεῷ, δὲν ἐζητήσαμε οὔτε ἕνα ψίχουλο ! ! !

13. Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομεν τονίσει εἰς ὅλους, καὶ εἰς τὸν Μακαριώτατον, ὄχι μόνον τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δὲν ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἐκμεταλλευθῶμεν – οὔτε κὰν διανοούμεθα κάτι παρόμοιον σατανικόν – ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸν περιβάλλοντα χῶρον, τὸν ὁποῖον φιλοδοξοῦμεν νὰ ἀναδείξωμεν εἰς πρότυπον ἀλσύλλιον, διὰ τὴν δημιουργίαν πρασίνων πνευμόνων, περνᾶ ἀπὸ τὸν νοῦ μας νὰ οἰκειοποιηθῶμεν καὶ νὰ ἀπαθανατίσωμεν τὸ «ὀνοματάκι μας», ὅπως εἴθισται νὰ πράττουν ψοφοδεεῖς καὶ ματαιόδοξοι. . .
Τὸ ἐν λόγω ἀλσύλλιον θὰ ὀνομασθῆ «Ἐπίγειος Παράδεισος – Ἐδέμ».

14. Πρὸς τοῦτο εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ ἀφήσωμεν καὶ συμβολαιογραφικὴν πρᾶξιν – διαθήκην καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν μας νὰ τὴν διαθέσωμεν διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους! ! ! . . .

15. Τήν, μὲ ἀπεριγράπτους ψυχικὰς καὶ σωματικὰς ἀλγηδόνας, ἀλλὰ καὶ στερήσεις μιᾶς ζωῆς ὁλοκλήρου, δημιουργηθεῖσαν περιουσίαν μου, δὲν θὰ τὴν διαχειρίζωμαι ἐγὼ, ἀλλὰ ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου καὶ τεσσάρων (4) ἄλλων Μητροπολιτῶν καθὼς καὶ ταπεινῶν καὶ εὐλαβῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ ἑλληνοψύχων, μὲ ἀρίστην ἔξωθεν καλὴν μαρτυρίαν!!!…

16. Ἡ Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ θὰ ἐλέγχη αὐστηρότατα μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν καὶ ἀπόλυτον διαφάνειαν μέχρι καὶ τῆς τελευταίας δεκάρας τῶν ἐξόδων καὶ ἐσόδων, τόσον τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν & Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ὅσον καὶ τὰ ἔσοδα καὶ ἔξοδα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους! ! !

17. Ὅλα τα ἔσοδα τοῦ χρυσωρυχείου, ποὺ θὰ ὀνομάζεται «παγκάριον» νὰ διατίθενται διά :
α) τὴν συντήρησιν τοῦ μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστὸν καὶ τῶν προσκτισμάτων του.
β) τὴν ἀναστήλωσιν ἱστορικῶν ἱερῶν ναῶν καὶ ἱερῶν μονῶν.
γ) ἐξοπλισμὸν σχολείων καὶ συσσίτια ἀπόρων μαθητῶν καὶ φοιτητῶν.
δ) τὴν πραγματοποίησιν προτύπου ἀλσυλλίου, τὸ ὁποῖον δὲν θὰ ὀνομάζεται «Ἀναγνωστοπούλειον » ἀλλά «ἐπίγειος Ἐδέμ».

18. Προτιθέμεθα νὰ δημοσιεύσωμεν ὅλας τὰς ἐπιστολάς μας πρὸς τὸν Μακαριώτατον, αἱ ὁποῖαι δὲν ἀπηντήθησαν.

19. Ἐὰν ὅμως ὁ Μακαριώτατος καὶ τὴν ὑστάτην αὐτὴν στιγμὴν θελήσῃ νὰ παύσῃ νὰ κατατρέχῃ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, νὰ λασπολογῇ, νὰ διασύρῃ καὶ νὰ ἐμποδίζῃ τὸ μεγαλεπήβολον τοῦτο ἔργον, τὸ ὁποῖον ἔχομεν, κατ’ἐπανάληψιν, ἐκτενέστατα ἀναπτύξει, τότε εὐχαρίστως νὰ σταματήσωμεν τὰς δημοσιεύσεις τοῦ πλήθους τῶν ἀναπαντήτων ἐπιστολῶν μας πρὸς τὸν Μακαριώτατον καὶ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, διὰ νὰ μὴ βλασφημῆται τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τοὺς ἀντιχρίστους καὶ ἐφαρμοσθῆ τὸ γραφικόν : «τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, δι᾽ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι» (Ρωμαίους 2, 24) ! ! ! . . .
Ἄς ἐφαρμόσωμεν τὸ «Ἀναστάσεως ἡμέρα καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ Πανηγύρει καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν, ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς, συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν Χριστὸς Ἀνέστη…».
ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πρὸς τὴν
Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀθηνῶν
Εἰς προσοχὴν Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος
καὶ Πρόεδρον τῆς Δ.Ι.Σ. κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ Β΄
Φ. 210-3250349 καὶ 210-7272210

Ἐπιστολὴ ὑπ’ ἀριθμ. 204/3.4.2017 Ε.Μ.
Ἀριθμ. Πρωτοκ. Δ.Ι.Σ. 1665/3.4.17 καὶ Ἀρχιεπισκοπῆς 3508/4.4.17

Μακαριώτατε Εὐλογεῖτε,

ΘΕΜΑ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΑΣ ΔΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΥΜΕΤΕΡΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ

Ἀναφερόμενοι εἰς τὰς μέχρι τοῦδε ἐπικοινωνίας μας, Σᾶς ἀναφέρομεν καὶ τὰ ἑξῆς :

ΠΡΩΤΟΝ
Πολὺ φοβούμεθα, ὅτι τινές συνεργάται Ὑμῶν δὲν Σᾶς ἐνημερώνουν σωστὰ καὶ διὰ τοῦτο ἀγνοεῖτε τὴν ἀλήθειαν. Ἐπὶ ὀκτὼ συνεχῆ ἔτη, εἰς μάτην παρακαλοῦμεν νὰ συναντηθῶμεν καὶ συνεργασθῶμεν ὀρθόδοξα, ἀλλὰ μόνον τρεῖς φορὰς συνηντήθημεν ἐπὶ πεντάλεπτον.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ
1.Κατὰ τὴν πρώτην συνάντησίν μας, μᾶς ἐθέσατε ἀμέσως τὸ ἐρώτημα «τὶ ἔγιναν τὰ χρήματα τῆς ἑπταετίας τῶν συνταγματαρχῶν», ἐνῷ δὲν εἴχομεν καὶ δὲν ἔχομεν καμμίαν σχέσιν μὲ τὴν χούντα.

2. Παρ’ὅλα αὐτὰ ἡμεῖς, λυπούμενοι πραγματικῶς διὰ τὴν παράλειψιν τῆς Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας νὰ ἐνεργήσουν, ἔχομεν κινήσει εἰς τὸν Ἄρειον Πάγον τὴν διαδικασίαν νὰ γίνουν ἐξονυχιστικαὶ ἀνακρίσεις, διὰ νὰ μὴ «κουκουλλωθῇ» καὶ αὐτὴ ἡ ὑπόθεσις.

ΤΡΙΤΟΝ
1.Σχετικῶς μὲ τὰς ἀναφοράς Σας, διὰ τὴν περιουσίαν μας, Σᾶς εἶναι αὕτη γνωστή, καθ᾽ ὅσον πολλάκις Σᾶς ἔχομεν ἐγχειρίσει τὸ ΦΕΚ 853 Β /25.9.1997 τῆς συστάσεως τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ὅπου σαφῶς καταγράφεται καὶ ἡ περιουσία του.
2. Εἰς τὸ ἔγγραφον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπ’ ἀριθμ. 192/321/12.2.2016, τὸ ὁποῖον ἀπεστείλατε εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν, Διεύθυνσιν Δημοσίας Περιουσίας, ἀναφέρεται ἡ συμβολαιογραφικὴ πρᾶξις 4764/5.6.2013 τῆς συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Αἰκατερίνης Μαυρουδῆ, ὅπου περιέχεται λεπτομερέστατα ἡ ἐπιπλέον περιουσία τοῦ Ἱδρύματος (Σᾶς ὑπενθυμίζομεν, ὅτι, διὰ τὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφον ἐδηλώσατε κατηγορηματικῶς τὴν 21.3.2016, ὅτε μᾶς ἐπεσκέφθητε εἰς τὰ γραφεῖα μας Μουσῶν 14 εἰς Ψυχικόν, ἐνώπιον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελεστίνου κυρίου Δαμασκηνοῦ, τοῦ Στρατηγοῦ κυρίου Ἀνδρέου Μπλάνου, τῆς Γενικῆς Γραμματέως τῶν φορέων μας κυρίας Αἰκατερίνης Ἀναγνωστοπούλου, ἐμοῦ καὶ τοῦ διακόνου σας, ὅτι τὸ ἀγνοούσατε καὶ θὰ τὸ ἀνακαλέσετε ἐντὸς τῶν προσεχῶν ἡμερῶν. Παρὰ τὰς ἐπανειλημμένας ὑπενθυμίσεις, τὰς ὁποίας Σᾶς ἐκάμαμε, μὲ πληθώραν ἐγγράφων μας, ἀλλὰ καὶ μηνυμάτων μας, ἐν τούτοις μέχρι στιγμῆς οὐδὲν ἐπράξατε).

3. Ὁ Συνοδικὸς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Φαλήρου κ. Σεραφείμ ἀνεκοίνωσε τὴν 21.2.2017, ὅτι ὡς Συνοδικὸς εἶχε καταθέσει εἰς τὴν Δ.Ι.Σ. λεπτομερέστατα καὶ ἀναλυτικώτατα στοιχεῖα τῆς περιουσίας μας μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 621/26.5.2011 εἰσήγησίν του, κατόπιν τῆς μὲ ὑπ’ἀριθμ. πρωτ. 2052/7.4.11 ἀναθέσεως σχετικῆς ἐρεύνης.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὰς Ἐπιτροπὰς διὰ τὸ Τάμα, Σᾶς ὑπενθυμίζομεν ὅτι Ὑμεῖς τὰς ὁρίσατε :
τὴν ὑπ’ἀριθμ.πρωτοκ. 3770/1840/27.9.2012, ἡ ὁποία οὐδέποτε ἐδραστηριοποιήθη καὶ τὴν ὑπ’ἀριθμ. πρωτοκ. 1445/785/7.4.15, τὴν ὁποίαν οὐσιαστικῶς τὴν ἔχετε ἀφοπλίσει! ! ! . . .

ΠΕΜΠΤΟΝ
Τὴν 1.4.2015 ἐξεδώσατε ἀνακοίνωσιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὅτι : μᾶς «δωρίζετε ἐκκλησιαστικὰ οἰκόπεδα καὶ ἐμεῖς τὰ ἀπορρίπτομεν»!!!…

Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι, ὅτι ἡμεῖς ἔχομεν μὲν ,,ἐρωτευθῆ,, τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος, πλὴν ὅμως οὐδέποτε ἀπερρίψαμεν ἄλλας περιοχάς, ἀπεναντίας ἐκλιπαροῦμεν τοὺς πάντας, διὰ περίοπτον καὶ κεντρικὴν τοποθεσίαν, εἰδικῶς δὲ ὀχλοῦμεν ἐπανειλημμένως συνεχῶς τὴν Ναοδομίαν, τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ Ὑμᾶς προσωπικῶς, διὰ νὰ μᾶς δώσετε συγκεκριμένα τοπογραφικά. Δυστυχέστατα ὅμως μέχρι τοῦδε, παρὰ τὰς ἐπανειλημμένας ὑπενθυμίσεις, ὄχι μόνον τοπογραφικὰ δὲν ἐλάβομεν, ἀλλὰ οὐδὲ κἂν μιᾶς ἀπαντήσεώς σας ἐτύχομεν.

ΕΚΤΟΝ
Τοιαύτας διαστρεβλώσεις τῆς ἀληθείας, θὰ ἠθέλομεν νὰ τὰς συζητήσωμεν προσωπικῶς καὶ νὰ μὴ δημοσιεύωνται καὶ δίδωμεν ἀφορμὴν εἰς ἀθέους, ἀμοραλιστάς, καὶ ἀντιχρίστους νὰ καταφέρωνται ἐναντίον τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἐντελῶς σατανικὸν νὰ παραπληροφορῆσθε τόσον ἀναληθῶς, ὅπως παραδείγματος χάριν τὴν ἑσπέραν τῆς 8ης Μαρτίου 2017, εἰς ἄσχετον θέμα, νὰ χύνετε τόσον ἀφθονώτατον δηλητήριον κατὰ τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου – τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ γίνεται τοιαύτη διαστροφὴ τῆς ἀληθείας καὶ νὰ τὰ διαδίδουν οἱ καθημερινῶς ἀπασχολούμενοι νὰ ὑποστηρίζουν τὸ ἔργον σας! ! ! . . .

ΕΒΔΟΟΝ
Εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ πίωμεν καὶ αὐτὰ τὰ πικρότατα ποτήρια, ἕως ὅτου συναντηθῶμεν. Καὶ ὅλα τὰ μέλη τῶν Διοικητικῶν μας Συμβουλίων διατίθενται νὰ κάνουν περαιτέρω ἰώβειον ὑπομονὴν μέχρι τῆς Κυριακῆς 30.4.2017, διαφορετικῶς ὑποχρεούμεθα νὰ ἐνεργήσωμεν βάσει τῶν :
α) Ἐγὼ εἰμί ἡ ὁδὸς καὶ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή (Ἰωάν. 14, 6),
β) «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν, 8, 32),
γ) «ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπέρ σου» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)».

Πρέπει ἐπὶ τέλους τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα νὰ πληροφορηθῇ τὴν ἀλήθειαν.

ΟΓΔΟΟΝ
Ἐὰν δὲν πιστεύητε ἡμᾶς, οὔτε τοὺς ἀνιδιοτελεῖς ἐργάτας τοῦ Εὐαγγελίου, π.χ. τὸν Σεβασμιώτατον Πειραιῶς κύριον Σεραφείμ, τὸν Σεβασμιώτατον Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κύριον Ἀμβρόσιον, τὸν Σεβασμιώτατον Μεσογαίας κύριον Νικόλαον, τὸν Σεβασμιώτατον Βελεστίνου κύριον Δαμασκηνὸν καὶ πληθώραν ἄλλων ἐντίμων, εὐσυνειδήτων καὶ ἀνιδιοτελῶν ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου, εἴμεθα διατεθειμένοι ἀκόμη νὰ συντάξωμεν καὶ διαθήκην μὲ συμβολαιογραφικὴν πρᾶξιν, ὅπου θὰ ἀναφέρεται ρητῶς καὶ κατηγορηματικῶς, ὅτι ἁπαξάπασαν τὴν περιουσίαν μου τὴν διαθέτομεν ἀνεπιστρεπτὶ, διὰ τὸ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ καὶ διὰ κοινωφελῆ ἔργα δι᾽ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς δόξαν Θεοῦ, ὑπὸ τὴν δεσμευτικὴν προϋπόθεσιν : ὅτι τόσον ἡ περιουσία τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ὅσον καὶ τὰ ἔσοδα – ἔξοδα τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ διαχειρίζωνται μὲν παρὰ τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς μὲ Πρόεδρον τὸν ἑκάστοτε Μακαριώτατον, πλὴν ὅμως ἡ αὐστηροτάτη Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ θὰ ἐλέγχῃ, ἐὰν ὅλα τελῶνται μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν καὶ ἀπόλυτον διαφάνειαν, οὕτως ὥστε καὶ τὸ τελευταῖον δίλεπτον τῆς χήρας νὰ μὴ σφετερίζεται παρ᾽ «ἡμετέρων», ἀλλὰ νὰ ἀξιοποιῆται διὰ κοινωφελεῖς σκοποὺς – δι᾽ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς δόξαν Θεοῦ.
Οὐδαμοῦ δὲ νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομα τοῦ δωρητοῦ, οὔτε καὶ μετὰ θάνατον.

ΕΝΑΤΟΝ
Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, παρακαλοῦμεν θερμῶς ὁρίσατέ μας μίαν ἡμερομηνίαν καὶ ὥραν συναντήσεως μὲ ἀνώτερον χρονικὸν ὅριον τὴν Κυριακὴν 30.4.2017.

Σᾶς ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιὰν
μεθ᾽ υἱικοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
Διὰ τὸ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
καὶ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Ὁ Πρόεδρος
Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος

 

 

ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΣ ΣΑΘΡΩΝ -ΤΡΙΣΑΘΛΙΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ

Ἐν συνεχείᾳ τῆς στιχομυθίας, τὴν ὁποίαν εἴχομεν, κατὰ τὸ τέλος τῆς ἐκδηλώσεως, διὰ τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίων Θεοδώρων Ἀροανίας Καλαβρύτων τὴν 8.3.2017, τὰ ἑξῆς :

1.Ἐμεῖς Μακαριώτατέ μας, εἴμεθα καὶ ἐπιθυμοῦμεν διακαῶς νὰ παραμείνωμεν (ἀναφωνοῦντες: «…πιστεύω, Κύριε· βοήθει μοι τῇ ἀπιστίᾳ.», Μάρκος 9, 24) ζωντανὰ μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Μάλιστα δὲ ἀγωνιζόμεθα νὰ ἐπιστρέφωμεν εἰς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν, ὅλους ἐκείνους, τοὺς ὁποίους ἄλλοι ἀπομακρύνουν. Καὶ τοῦτο, ὄχι ἐπαγγελματικῶς, ἀλλὰ ἰδεολογικῶς καὶ ἀνιδιοτελῶς, διότι, ὡς γνωστόν, ὅπου ὑπάρχει καλόπιστος διάλογος, φυγαδεύεται ὁ διάβολος. Ὅπου δέ, δὲν ὑπάρχει ὁ καλόπιστος διάλογος, βασιλεύει ὁ διάβολος!!!…

Μακαριώτατε, ἐμεῖς δὲν εἴμεθα ἐπαγγελματίαι, διότι «ὁ δέ μισθωτός φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περί τῶν προβάτων» (Ἰωάννης 10, 13). Ἐμεῖς, ὄχι μόνον δὲν ἀμειβόμεθα, ἀλλὰ ἀμείβομεν ἐκ τῶν θυλακίων μας καὶ διὰ τὰς ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας (ἀποδεδειγμένως 75.000 τόννους) καὶ διὰ τὰς πνευματικὰς καὶ κοινωνικὰς δραστηριότητας καὶ διὰ τὸ προσωπικόν, «αὐτοί γινώσκετε ὃτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ’ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται» (Πράξεις 20, 34).

Ὅπως καὶ ὁ πρῶτος μετὰ τὸν Ἕνα, ἐπαναλαμβάνομεν καὶ ἡμεῖς… Ἐμεῖς δὲν πιστεύομεν χρυσὸν, ἀλλὰ Χριστόν. Δὲν ζῶμεν ἐκ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ διὰ τὴν Ἐκκλησίαν – τὸ κοινὸν καλὸν, πρὸς δόξαν Θεοῦ! ! ! . . .

2. Μακαριώτατε, ἐμεῖς πιστεύομεν ἀπολύτως καὶ εἰς τὴν φράσιν ἀποφάσεως τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐδῶ καὶ 67 περίπου ἔτη: «ἡ προσπάθεια δημιουργίας φήμης πέριξ τοῦ ἄλφα ἢ τοῦ βήτα προσώπου, εἶναι ἡ ὑψίστη ἰδιοτέλεια». Πρὸς τοῦτο φρονοῦμεν καὶ ἀπαξιοῦμεν εἰς ὁ,τιδήποτε πράττομεν, νὰ ἀναφέρεται τὸ ὄνομά μας ἀκόμη καὶ μετὰ θάνατον. Νὰ κλείσωμεν τοὺς ὀφθαλμούς μας καὶ νὰ ἀπέλθωμεν ἐκ τοῦ ματαίου τούτου κόσμου, ὡς ἄγνωστοι στρατιῶται. Φιλοδοξοῦμεν νὰ διατεθῇ ὁ μετ’ ἀπεριγράπτων σωματικῶν καὶ ψυχικῶν ἀλγηδόνων, ἀλλὰ καὶ στερήσεων, ὀγδόντα ἐτῶν δημιουργηθεὶς μόχθος τοῦ βίου μου, μετ’ ἄκρας ἀνιδιοτελείας καὶ ἀπολύτου διαφανείας καὶ διὰ τὰ οἱαδήποτε ἔσοδα ἤθελον προκύψει μελλοντικῶς, νὰ ἀξιοποιῆται ἐξ αὐτῶν καὶ τὸ τελευταῖον δίλεπτον τῆς χήρας, διὰ κοινωφελεῖς σκοποὺς μετ’ ἂκρας ἀνιδιοτελείας, ὑπὸ τὴν ἄμισθον Προεδρίαν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος καὶ τῶν διαδόχων Σας, μετ’ ἂλλων τεσσάρων Μητροπολιτῶν καὶ μετ’ ἰδεολόγων καὶ ἄκρως ἀνιδιοτελῶν προσωπικοτήτων μετά καλῆς ἔξωθεν μαρτυρίας, διὰ νὰ δοξάζεται τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Διότι ὁ δύσμοιρος καί, κατ’ἐξοχὴν, φιλότιμος, ἀλλὰ καὶ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχὸς ἑλληνικὸς λαὸς καταπογοητεύεται διὰ τῶν μεθοδειῶν τῶν διαφόρων φορέων…
«…οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.» (Ματθαῖος 5,16).

Μακαριώτατε, ὅλοι μας ὀφείλομεν νὰ ἔχωμεν συναίσθησιν τῶν λεγομένων μας καὶ νὰ ἀγωνιζώμεθα, νὰ τηρῶμεν τὸν λόγον μας κατὰ τά:

α) «ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὔ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.» (Ματθ. 5, 37).
β) «μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.» (Β΄ Πρὸς Κορινθ. 9, 7).
γ) «…ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα.» (Β΄ Πρὸς Κορινθ 4, 13).
δ) Διότι: «πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν.» (Ρωμ. 14, 23).
ε) Πρέπει νὰ ἐνεργῶμεν ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως κατὰ τό : «ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (Β΄ Πρὸς Κορινθ. 6, 2), τὸ ὁποῖον ἐξεμεταλλεύθη καὶ ἠλλοίωσεν ὁ μέγας Ἀνδρέας καὶ τὸ ἔκανε «ἐδῶ καὶ τώρα».
στ) Διότι: «…οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσι.» (Λουκ. 16, 8).
Δυστυχῶς ἀναγκάζομαι νὰ ἐπαναλάβω τὸ Παύλειον «τὶς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τὶς σκανδαλίζεται καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι;;;» (Β΄ Πρὸς Κορινθ. 11, 29).

Μακαριώτατε, ὅπως σᾶς ἀνεφέραμεν κατ’ἐπανάληψιν, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἀκούῃ καὶ τῆς ὑπολοίπου στρατευομένης Ἐκκλησίας, τοῦ βασιλείου ἱερατεύματος, τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἐφαρμόζουσα τὸ τοῦ Χριστοῦ «τίνα μὲ λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;;;»… Ὁπωσδήποτε τὰ τέκνα ὀφείλουν νὰ ἀκούουν τῶν γονέων, ἀλλὰ καὶ ἐνίοτε, Μακαριώτατε, καὶ οἱ γονεῖς ὀφείλουν νὰ «ἀφουγκράζωνται» τὸν πόνον, τὴν πικρίαν καὶ τὴν ἀφόρητον δυστυχίαν τῶν τέκνων καὶ νὰ μὴ ἐπαναλαμβάνουν τὸ «ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς» ;;;… (Ιωάννην 9, 34).
Μακαριώτατε, «γέγονα ἄφρων καυχώμενος! ὑμεῖς μὲ ἠναγκάσατε. ἐγὼ γὰρ ὤφειλον ὑφ’ὑμῶν συνίστασθαι· οὐδέν γάρ ὑστέρησα τῶν ὑπέρ λίαν ἀποστόλων, εἰ καὶ οὐδέν εἰμι.» ( Β΄ Πρὸς Κορινθ. 12, 11).

3. Μακαριώτατε, ἄπειροι χιλιάδες τέκνων τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν κατασκανδαλισθῆ καὶ διὰ τῆς ἀνακοινώσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἀπὸ 1/4/2015, διότι ἡ ἀλήθεια εἶναι, ὅπως ἐπανειλημμένως ἐκτενέστατα σᾶς ἔχομεν ἀναπτύξει, ὅτι οὐδέποτε μᾶς προσέφερεν ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία «κάτι» τὸ συγκεκριμένον καὶ θετικόν. Ἀπεναντίας, ἐπὶ τόσα ἔτη ἀναμένομεν συγκεκριμένα τοπογραφικὰ, καὶ παρὰ τὰς ἐπανειλημμένας προφορικὰς καὶ γραπτὰς ὑπενθυμίσεις μας, ὄχι μόνον τοπογραφικὰ δὲν ἐλάβομεν, ἀλλὰ οὔτε κἂν μιᾶς ἀπαντήσεώς σας ἐτύχομεν.
Συμφώνως πρὸς τὸ Σύνταγμα (ἄρθρ. 10) καὶ βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας (ἄρθρ.5 παράγρ. Ι τοῦ Νόμου 1943/1999), ὅλαι αἱ ὑπηρεσίαι ὑποχρεοῦνται ἐντὸς 60 ἡμερῶν νὰ ἀπαντοῦν εἰς ἀναφορὰς καὶ αἰτήματα πολιτῶν καὶ εἰς περίπτωσιν ἀρνητικήν, πρέπει νὰ εἶναι ἐπὶ ἀδιασείστων στοιχείων τεθεμελιωμένη ἡ ἄρνησίς των………
Αἱ ἄπειραι αὐταὶ χιλιάδες ἀναμένουν τὴν ἀπάντησίν σας. Τὶ ὅμως νὰ τοὺς ἀπαντήσωμεν, ἐνῷ καὶ ἡμεῖς οἱ ἴδιοι δὲν ἐτύχομεν κατανοήσεως καὶ οὐδεμίαν ἀπάντησιν ἐλάβομεν παρ’ Ὑμῶν ; ; ;…

4.Ἡμεῖς, ὡς ἐνσυνείδητα, πιστὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἐπ΄οὐδενὶ λόγῳ ἐπιθυμοῦμεν νὰ κυκλοφοροῦν δυσμενεῖς φῆμαι ἐναντίον τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, ἀκόμη καὶ ὅταν βαναύσως λασπολογώμεθα καὶ διασυρώμεθα ἀκόμη καὶ ἐκ τῆς διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας. Παρακαλοῦμε δὲ τὸν Θεὸν μεθ’ ὅλης τῆς δυνάμεως τῆς ψυχῆς μας νὰ μὴ ἀποθαρρυνώμεθα καὶ νὰ συνεχίσωμεν νὰ κάμνωμεν ἰώβειον ὑπομονὴν περαιτέρω. Ὅμως καὶ ἡμεῖς εἴμεθα ἄνθρωποι καὶ μᾶς «τρώει» τὸ πικρότατον παράπονον. Διότι, ἐνῷ ἡ Ἐκκλησία θὰ ἔπρεπε νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα, ἀντιθέτως δίδει τὸ χείριστον παράδειγμα καὶ εἰς τὰς δημοσίας ὑπηρεσίας, δηλαδὴ, τὸ αἰσχρότατον κατεστημένον νὰ μᾶς περιφρονῇ, νὰ μᾶς ἐμπαίζῃ ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως …
Νὰ ἑνωθῶμεν. Εἰς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους χωροῦν δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί, οἱ πάντες, διότι δὲν θὰ διαιρῇ, ἀλλὰ θὰ ἑνώνῃ. Ὁσάκις οἱ Ἕλληνες ἦσαν ἡνωμένοι, τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, ἐθαυματούργησαν, ὅταν δὲ εἶχαν διχονοίας ἐπήρχοντο συμφοραί. Εἶναι δὲ, διὰ τοὺς ἀπείρους χιλιάδας νοσταλγούς καὶ θαυμαστὰς τῶν θεαρέστων σκοπῶν τῶν φορέων μας ἄκρως ἀπογοητευτικὸν τὸ γεγονὸς, ὃτι καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐπιδεικνύει κατανόησιν, διὰ κενοδόξους, ἰδιοτελεῖς, συμφεροντολόγους, «φιλοτομαριστάς» καὶ ἀνθρώπους λατρεύοντας τὴν τριάδα: ἄμετρον ἐγωισμόν, γαστέρα, καὶ ὑπογάστριον καὶ ἐμεῖς, οἱ ὁποῖοι πασχίζομεν, ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν, ἐν λόγοις καὶ ἒργοις νὰ ὁμολογῶμεν Τριάδα ὁμοούσιον καὶ ἀχώριστον καὶ νὰ ὑποβαλλώμεθα εἰς μαρτυρικήν δοκιμασίαν ἀπὸ 5ης πρωινῆς, μέχρι καὶ μετὰ τὰ μεσάνυχτα, ἐπὶ 365 ἡμέρας κατ’ ἔτος, διὰ τὸ κοινὸν καλὸν, πρὸς δόξαν Θεοῦ, ἄκρως ἀνιδιοτελῶς καὶ μετ’ ἀπολύτου διαφανείας, νὰ ἔχωμεν χαριστικὴν βολὴν, νὰ διαπομπευώμεθα καὶ λοιδορώμεθα, τόσον ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως, παρεχομένου οὓτω τοῦ «πρασίνου φωτός» εἰς τοὺς ἀθέους, τοὺς ἀνιστορήτους καὶ τοὺς ἰδιοτελεῖς διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, νὰ μᾶς περιφρονοῦν καὶ παραγκωνίζουν. Μάλιστα δὲ ἰσχυριζομένη ἡ διοικοῦσα ἐκκλησία, ὅτι δῆθεν δὲν γνωρίζει ποίαν περιουσίαν ἔχομεν, παρὰ τὸ γεγονὸς, ὃτι ἐπανειλημμένως, γραπτῶς καὶ προφορικῶς «σᾶς τὸ ἔχομεν διακηρύξει» καὶ ὡς ἀναφέρει εἰς τὴν εἰσήγησίν του ὁ Σεβασμιώτατος Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ἤδη ἀπὸ τοῦ 2011 καὶ συγκεκριμένως εἰς τὸ ὑπ’ ἄρ. πρωτοκόλλου 621/26-5-2011 ἔγγραφόν του ἀναφέρει, ὡς καὶ εἰς τὸ ἀπὸ 21-2-2017 ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς!!!…

Δεκάδας φορὰς ἔχομεν ἐγχειρίσει ἢ ἀποστείλει (Ὑμῖν) τὸ ΦΕΚ Β 853, ἐπί τοῦ ὁποίου ἔχει δημοσιευθῆ τὸ Προεδρικὸν Διάταγμα ἀπὸ 17-9-1997. Ἐκεῖ εἰς τὸ ἄρθρον 3 (περιουσία τοῦ Ἱδρύματος) ἀναφέρονται περιληπτικῶς (ὅπως ἔκρινε ἡ Δ/νσις Κληροδοτημάτων τοῦ Ὑπ. Οἰκονομικῶν). Ἐμεῖς εἰς τὰς ἀναφερομένας συμβολαιογραφικὰς πράξεις, πάντα ταῦτα ἀναφέρομεν ἐκτενέστατα, καὶ εἶναι πολὺ λυπηρὸν τὸ γεγονὸς νὰ μᾶς ἐνοχοποιῆτε καὶ πρὸς τοῦτο.
Ἐν τῷ μεταξὺ, ἔχουν προστεθῆ καὶ τὸ ἀκίνητον εἰς τὸ Ψυχικόν, τὸ διαμέρισμα εἰς τὴν Ἀπόλλωνος 23Β, ὁ περίλαμπρος Ἱερὸς Ναὸς καὶ τὰ προσκτίσματά του εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων, ὅπου ἔχω ἐπενδύσει ἄνω των 2.500.000.000 δραχμῶν καὶ πολλὰ ἄλλα ἀκίνητα εἰς τὴν Ἀροανίαν!!!…
Καὶ εἰς τὴν τροποποιητικὴν πρᾶξιν ὑπ’ἀριθμ. 4764/5.6.2013, ἐξ αἰτίας τῆς ὁποίας ἀπεστείλατε τὸν λίβελλον ὑπ’ἀριθμ. πρωτοκ. 192/321/12.12.2016 εἰς τὸ Ὑπ. Οἰκονομικῶν, ἀναφέρονται ἀναλυτικώτατα τὰ ἀκίνητα τοῦ Ἱδρύματος, ἄνω τῶν 100 στρεμμάτων εἰς τὴν Ἀττικήν. Τὸ ἕκτον ἐξ αὐτῶν, ἐκ τεσσάρων (4) στρεμμάτων, ἐξεποιήθη ἔναντι 3.276.000 εὐρώ!!!…

Διατὶ τολμᾶτε, Μακαριώτατε, τόσον βάναυσα νὰ μᾶς διασύρετε πλήρως, ἰσχυριζόμενος ὅτι : «…Ζητήσαμε νὰ μᾶς πῇ ποῦ εἶναι τὰ οἰκόπεδα, ἀλλὰ οὔτε ἐδῶ λάβαμε κάποια ἀπάντησι…»;;;….
Ἐὰν ἀμφισβητῆτε τὸ Προεδρικὸν Διάταγμα, τὸ ΦΕΚ, τὰ συνημμένα τῆς ἀπὸ 26.5.2011 Εἰσηγήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Πειραιῶς καὶ τὸν Ἐσωτερικὸν Κανονισμὸν τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς, τὸν ὁποῖον ἔχομεν δώσει Ὑμῖν ἐπανειλημμένως, καθὼς καὶ τοὺς Ἰσολογισμούς καὶ Ἀπολογισμοὺς τοῦ Ἱδρύματός μας ποὺ ἐλέγχονται ἀπὸ ἐλεγκτὰς καὶ Ἐπιθεωρητὰς τοῦ Ὑπουργεῖου Οἰκονομικῶν, θὰ ἠδυνάμεθα νὰ φορτώσωμεν δεκάδας φακέλλων εἰς φορτηγό, διὰ νὰ πεισθῆτε Ὑμεῖς καὶ οἱ συνεργάται σας, ἐὰν δὲν ἔχουν, ὡς δόγμα των τὸ «οὐ μὲ πείσεις, κἂν μὲ πείσῃς»! ! ! . . .

Πέραν ἐνίων ἰδιοτελῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι σᾶς πλησιάζουν, ὑπάρχουν καὶ ἄπειραι χιλιάδες ὑγιῶς, ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς σκεπτόμενοι καὶ ἐνεργοῦντες Ἓλληνες, οἱ ὁποῖοι ἦσαν κριτικοὶ καὶ ἔχουν βεβαιωθῆ διὰ τὴν ἀπόλυτον ἐντιμότητά μας, εἰλικρίνειάν μας, σοβαρότητά μας, εὐθύτητά μας, ἀνιδιοτέλειάν μας καὶ τὴν ἀπόλυτον διαύγειάν μας καὶ λυποῦνται σφόδρα, διὰ τὴν διαστροφὴν τῆς ἀληθείας. Διατὶ νὰ κατασκανδαλίζεται τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα!!!…

Μακαριώτατε, κατὰ τὴν ἰδίαν ἡμέραν, 8ην Μαρτίου 2017, κατὰ τὴν ὁποίαν συνηντήθημεν εἰς τὴν ἐκδήλωσιν τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως, μᾶς ἐτηλεφώνησεν καὶ ὁ Σεβασμιώτατός μας Βελεστίνου κύριος Δαμασκηνὸς καὶ μᾶς εἶπεν, ὅτι θέλετε νὰ ἔλθετε νὰ συζητήσωμεν. Μᾶς εἶσθε, ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν, λίαν εὐπρόσδεκτος, τόσον Ὑμεῖς, ὅσον καὶ ἄλλοι Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ ἀγαπητοὶ συνεργάται σας. Θέλομεν καὶ πρέπει νὰ διδάσκωμεν, διὰ τοῦ παραδείγματος, ὅτι ὁ λόγος μας δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γίνεται νέκρα, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ, ἀλλὰ νὰ ὁμιλῶμεν τὴν ὠμὴν ρεαλιστικὴν γλῶσσαν τῆς ἀληθείας καὶ ὄχι τὰς τρισαθλίας ξυλίνας γλώσσας τῆς εὐτελεστάτης πολιτικῆς καὶ τῆς διπλωματίας! ! ! . . .
Ἂς συναντηθῶμεν λοιπὸν, ὃπου δεῖ, διὰ νὰ ἀρθοῦν παρανοήσεις, παρεξηγήσεις, ἀποκαρδιώσεις καὶ διὰ νὰ ἀποφευχθοῦν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ περαιτέρω «νῖλες» καὶ συμφοραί!!!…

5. Ἄν Μακαριώτατε, παρεπέμπετε τὴν ὅλην ὑπόθεσιν τοῦ θέματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ εἰς τὴν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀφήνατε ἐλεύθερα νὰ ὁμιλήσῃ πᾶς Ἱεράρχης, καὶ ὄχι ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ ὁμοῦ μετά πληθώρας ἄλλων θεμάτων, τότε θὰ εἶχε πρυτανεύσει ἡ σύνεσις καὶ θὰ εἶχε πραγματοποιηθῆ πρὸ πολλοῦ τὸ μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας καὶ εὐγνωμοσύνης εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστὸν καὶ ἕν μέρος τῶν προσκτισμάτων του, διὰ κοινωφελεῖς σκοπούς. Καὶ δὲν θὰ ἐχαίρετο ὁ ἀντικείμενος ἡμῖν διάβολος καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ!!!…

6. Ἐπειδή, Μακαριώτατε, ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ἔχομεν τὴν ἀδυναμίαν νὰ λησμονῶμεν καὶ ὁ διάβολος θολώνει τὸ μυαλό μας, θὰ ἔπρεπε νὰ εἴχομεν ζητήσει ἀπὸ τῆς πρώτης στιγμῆς νὰ κρατῶνται πρακτικά, κατὰ τὰς συναντήσεις μας, ἤ ἔστω μαγνητοφωνήσεις εἰς διπλοῦν, πρὸς διασφάλισιν τῶν ἑκατέρωθεν δηλώσεων. Σεβόμενοι τὴν προσωπικότητά Σας δὲν ἐζητήσαμεν αὐτὸ. Ὁπότε δὲν θὰ εἴχομεν σήμερον τὰς μεθοδείας τοῦ σατανᾶ! ! ! . . .

7. Ἐάν, Μακαριώτατε, εἴχατε Ὑμεῖς καὶ οἱ προκάτοχοί σας ἐνδιαφερθῆ νὰ μὴ «κουκουλλωθῇ» καὶ ὁ σφετερισμὸς τοῦ ἱεροῦ χρήματος, ὁ ὁποῖος συνεκεντρώθη, κατὰ τὴν ἑπταετίαν τῆς χούντας, θὰ εἴχατε διαπιστώσει πόσα χρήματα συνεκεντρώθησαν, ποῦ καὶ ποῦ κατετέθησαν, καὶ ποῖοι ἀπατεῶναι ἐνοσφίσθησαν καὶ αὐτὸ τὸ ΙΕΡΟΝ χρῆμα. Ὅμως, δυστυχῶς, ὄχι μόνον ἡ Πολιτεία ἠδιαφόρησε, ἀλλὰ καὶ ἡ Διοίκησις τῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τέσσαρας ὁλοκλήρους δεκαετίας ἐπεδείξατε πλήρη ἀβελτερίαν, ἀρκούμενοι μόνον νὰ πίπτῃ ἀφθονωτάτη λασπολογία καὶ διασυρμὸς ἐναντίον μας.
Ἐμεῖς, τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, προσπαθοῦμεν νὰ διαλάμψῃ ἡ ἀλήθεια καὶ τοῦτο γνωρίζετε πολὺ καλά, ἀφοῦ ἀποστέλλετε συνεργάτας σας εἰς τὸν ἀνακριτήν, εἰς τὴν ὑπόθεσιν ,,τὶ ἔγιναν τὰ χρήματα τῆς Ἑπταετίας, τὴν ὁποίαν ἀνεκινήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ τοὺς ἀποστέλλετε διὰ νὰ θολώσουν τὰ νερὰ καὶ νὰ διαστρεβλώνουν πλήρως τὴν ἀλήθειαν!!!…

8. Μακαριώτατε, μὴ προβαίνετε εἰς κατάχρησιν τῆς ἐξουσίας σας. Ἄς ἀρθῶμεν εἰς τὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ ἄς συναγωνισθῶμεν νὰ πραγματοποιηθῇ ἀμέσως τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη πρὸς δόξαν Θεοῦ, διὰ νὰ ἀπαθανατισθῇ τὸ ὄνομα σας εἰς τὸν θεμέλιον λίθον καὶ εἰς τὰ ἐγκαίνια. Τοιουτοτρόπως, ὑπό τὸ πρότυπον χρηστῆς διοικήσεως περὶ τοῦ Τάματος – θαύματος θὰ προβληθῇ διεθνῶς μία τοιαύτη ἀνιδιοτελεστάτη προσπάθεια μετ’ ἀπείρων ὠφελημάτων, διὰ τὴν Ἑλλάδα μας, τὴν ἑλληνικὴν κοινωνίαν καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν μας. Μακάρι, Μακαριώτατε, μυριάκις εἴθε, ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας νὰ πρυτανεύσῃ ἡ σύνεσις καὶ νὰ παύσωμεν νὰ εἴμεθα Σαῦλοι καὶ νὰ καταστῶμεν οὓτω Παῦλοι, διὰ νὰ κατατροπωθοῦν οἱ δαίμονες!!!…

9. Ἤ μήπως σᾶς ἐνοχλεῖ ἡ πρωτοβουλία τὴν ὁποίαν ἀνέλαβόν τινες ἄνθρωποι, ἳνα πραγματοποιήσουν τοῦτο τὸ ὁποῖον ἠδύναντο καὶ ὢφειλον νὰ πράξουν, τόσον ἡ Πολιτεία, ὃσον καὶ ἡ Ἐκκλησία ;;;…
Μακαριώτατέ μας, ἐμεῖς, οὔτε κατὰ διάνοιαν, διενοήθημεν νὰ ὑπερσκελίσωμεν τὴν Μητέρα ΄Εκκλησίαν. Ἀλλὰ μελετῶντες ἐπισταμένως τὴν ἱστορίαν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ πονοῦντες ἀφαντάστως, διὰ τὰς προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις ἰθυνόντων, ἠθελήσαμεν νὰ ἄρωμεν τὸν βαρύτατον Σταυρὸν τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀναλαμβάνοντες πάντα τὰ ἔξοδα ἐμεῖς!!!…

Ἄν λοιπόν, Μακαριώτατε, σᾶς ὀχλῇ ἡ παρουσία μας καὶ μετεβάλετε γνώμην καὶ ἐπιθυμῆτε νὰ ἐπιτελέσετε Ὑμεῖς τὸ μεγαλεπήβολον αὐτὸ ἒργον, ὁπότε θὰ ἔχετε καὶ τὸ χρυσωρυχεῖον, τὸ ὁποῖον ὀνομάζεται παγκάριον, δηλώσατε αὐτὸ ἡμῖν σαφῶς, Μακαριώτατε, διὰ νὰ παραιτηθῶμεν ἐπισήμως! ! ! . . .

Τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ ἐμεῖς ἐκάμναμεν μέχρι τοῦδε ἰώβειον ὑπομονὴν καὶ δὲν ἐπιθυμοῦμεν νὰ δώσωμεν τὰς ἐν λόγῳ ὰπαντήσεις μας δημοσίως εἰς τὸ εὐρὺ κοινόν, διὰ νὰ μὴ εὐτελίζεται περαιτέρω ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία. Ἐλπίζομεν προσεχῶς νὰ μὴ ἀναγκασθῶμεν νὰ παύσωμεν νὰ ἀποσιωπῶμεν καὶ αὐτὸ τὸ ἄκρως ἀνυπόφορον μαρτύριον τῆς βαναύσου διαστροφῆς τῆς ἀληθείας καὶ τὰ δηλητήρια, ἃτινα καθημερινῶς ποτιζόμεθα! ! ! . . .

10. Ἡ 25η Μαρτίου ἤγγικεν καὶ τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα καὶ οἱ ὑγιῶς ἐθνικῶς σκεπτόμενοι Ἕλληνες, ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, διερωτῶνται «τί σόι ἑορτασμοὶ θὰ τελεσθοῦν τὴν 25ην Μαρτίου 2021»; ; ;
«Γιατί δὲν ξεκινᾶμε καὶ κοροϊδεύομεν τὸν λαὸν τοῦ Θεoῦ»;;;
Εὐελπιστοῦντες, ὅτι θὰ τύχωμεν τῆς δεούσης κατανοήσεως καὶ ἐντίμου ἀπαντήσεώς σας, εὐχόμεθα δι’ εὐλογημένην, Ἁγίαν Τεσσαρακοστὴν καὶ καλὴν Ἀνάστασιν εἰς τὰς ψυχάς μας, τοὺς πλησίον μας, τὴν Ἑλλάδα μας καὶ τὸν κόσμο ἅπαντα,
Σᾶς ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιὰν
μεθ᾽ υἱικοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
Ὁ Πρόεδρος Ἡ Γεν. Γραμματεὺς
Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου
ΥΓ. Μακαριώτατε βοᾷ ὅλη ἡ κοινωνία καὶ τὰ 120.000.000 πρώτης, δευτέρας καὶ τρίτης γενεᾶς, παραδείγματος χάριν ἐνημερώθησαν διὰ τὸν λίβελλον τὸν ὁποῖον ἀναγράφει ἡ ἱστοσελὶς ΡΟΜΦΑΙΑ. Ἐμεῖς καθησυχάζομεν τοὺς Πανέλληνας, τονίζοντες εἰς αὐτοὺς, ὅτι θὰ πρόκειται περὶ νοσηρῶν φαντασιώσεων ἢ ἰδιοτελῶν καὶ σκοπίμων διαβολῶν τοῦ δημοσιογράφου, διότι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ διανοηθῶμεν, ὅτι Ὑμεῖς ἐξεστομήσατε τοιαῦτα φρικτὰ πράγματα…

Οὔτε τὰς ἐπιτροπάς σας ἀπεποιήθημεν. Ἀπεναντίας, ὠχλήσαμεν ἐπανειλημμένως καὶ Ὑμᾶς καὶ συνεργάτας Σας καὶ αὐτὸν τὸν Ἀντιπρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς Σας, Ἃγιον Μεσογαίας. Ἀλλά, δυστυχῶς δὲν συνεκαλέσατε τὴν ἐν λόγῳ ἐπιτροπήν, οὔτε ἅπαξ ἐδῶ καὶ 7 περίπου ἔτη. Ὁ δὲ θυμόσοφος λαὸς γνωρίζει καὶ τονίζει: «θέλεις νὰ καταχωνιάσεις μίαν ὑπόθεσιν, παράπεμψέ την σὲ ἐπιτροπάς». Ἐμεῖς Μακαριώτατε πασχίζομεν νὰ διδάσκωμεν, διὰ τοῦ παραδείγματος, ὅτι δὲν εἴμεθα διπρόσωποι, ἀλλὰ εὐθεῖς, εἰλικρινεῖς καὶ ἔντιμοι καὶ ἀπαιτοῦμεν καὶ οἱ ἄλλοι νὰ μᾶς συμπεριφέρωνται ἔντιμα, διότι «ἀνήρ δίψυχος, ἀκατάστατος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ» (Ἰακώβου 1, 8).

Τὸ παρὸν ἔγγραφον, τὸ ὁποῖον ἀνεγράφη διὰ τὸν Μακαριώτατον, πλὴν ὅμως δὲν τοῦ ἀπεστείλαμεν, διὰ νὰ μὴ τὸ λάβῃ ὡς ἀφορμήν καὶ «σαμποτάρει» παντοῦ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη –Καποδίστριου, ἀναγκαζόμεθα νὰ τὸ δημοσιεύσωμεν, μὴ ἀνεχόμενοι περαιτέρω τὸν παντοειδῆ ἐμπαιγμόn μας καὶ τὴν βάναυσον συμπεριφοράν του! ! ! . . . * Ἀνηρτήθη είς τὴν ἱστοσελίδα μας :
https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1197————-23517
Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ *
15.6.2017

«Ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται. Εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι, εἲ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων». (Ματθ. 5, 13)

1.Ἡ ἀνάγκη ἐγκαίρου ἀντιμετωπίσεως σατανικῶν ἀντιξοοτήτων μᾶς ἐμπόδισεν νὰ τηρήσωμεν τὴν ἀνακοίνωσίν μας, ὅτι θὰ ἀρχίζαμε ἀπὸ τῆς προηγουμένης ἑβδομάδος νὰ δημοσιεύωμεν τὰ ἀναπάντητα ἔγγραφά μας πρὸς τὸν Μακαριώτατον καὶ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον.

2.Σήμερον, εὐχόμενοι εἰς τὸν Μακαριώτατον κατ’ἀρχὰς ὑγείαν καὶ δύναμιν, ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς του, ἰδιαιτέρως παρακαλοῦμεν τὸν Κύριον νὰ τὸν φωτίσῃ νὰ μὴ ἀσχολῆται μὲ εὐτελῆ καὶ νὰ κάνῃ μεταβολὴν 180 μοιρῶν διὰ τὰ σπουδαῖα. Νὰ μὴ μεριμνᾶ καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλῶν ἄλλων, ἀλλὰ περὶ σπουδαίων καὶ ζωτικῶν μακροχρονίων πολλῶν προβλημάτων καὶ νὰ μὴ ἐνεργῇ κατόπιν ἑορτῆς διὰ τὰ ζωτικότατα προβλήματα τῆς Κοινωνίας καὶ τοῦ Ἔθνους μας.

Οὐδέποτε νὰ ἐφαρμόζεται διὰ τοὺς ἰθύνοντας τό: «… τῶν οἰκιῶν ὑμῶν ἐμπιπραμένων, αὐτοὶ ᾄδετε….» (ἐνῷ καίγεται τὸ σπίτι σας ἐσεῖς χοροπηδᾶτε).

3.Εἴθε οἱ θρησκευτικοὶ ταγοὶ νὰ ἀλλάξουν ρόλους καὶ νὰ συνευωχῶνται μὲ τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ ἀθέους ὄχι διὰ νὰ τοὺς στηρίζουν εἰς τὴν ἀπιστίαν των καὶ εἰς τὴν ἀντίχριστον συμπεριφοράν των, ἀλλὰ διὰ νὰ τοὺς ὁδηγήσουν εἰς μετάνοιαν.

4.Ἄς εὐχηθῶμεν καὶ προσευχηθῶμεν πολὺ δυνατά, ἐπαναλαμβάνοντες τό:
Παναγία Τριάς, φώτισον ἡμᾶς τὶ δεῖ ἡμᾶς ποιεῖν καὶ λέγειν.

Ἰδίως τὸν Μακαριώτατόν μας, ὁ ὁποῖος εἴτε ἑκουσίως εἴτε τὸν παρασύρουν κάκιστοι συνεργάται του – δολιοφθορεῖς, οἱ ὁποῖοι τὸν ποδηγετοῦν καὶ ὁδηγοῦν τὴν Ἐκκλησίαν, τὴν Κοινωνίαν, τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ ἐν γένει τὴν Ἑλλάδα μας εἰς τὸ βάραθρον. Οἱ κατόπιν ἑορτῆς σπασμωδικαὶ ἐνέργειαι εἶναι μόνον στάκτη εἰς τὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων!!!

Ὁ Ἡρακλὴς πρέπει νὰ ἔχῃ καὶ Ἰολάους, διὰ νὰ καυτηριάζουν ἀμέσως τὰ κεφάλια τῆς Λερναίας Ὕδρας, πρὶν νὰ πολλαπλασιασθοῦν!!!…

Μακάρι καὶ τώρα ὁ Μακαριώτατος νὰ ἀντιληφθῇ τὰς ἀνιδιοτελεῖς καὶ ἁγνὰς προθέσεις μας, καὶ νὰ σταματήσωμεν νὰ δημοσιεύωμεν ὅλα τὰ ἄλλα ἀναπάντητα ἔγγραφά μας, ὅπως τὰ Δ.Σ. μας ἔχουν ἀποφασίσει.

5.Εἰς τὸ σήμερον δημοσιευόμενον – κοινοποιούμενον ἔγγραφόν μας ὑπ’ἀριθμ. 26/15.1.2016, τὸ ὁποῖον ἔλαβεν ἀριθμ. πρωτοκ. 121/15.1.2016 εἰς τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν Ὰθηνῶν καὶ 192/15.1.2016 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, εἰς τὴν παράγραφον 28 ἐγράφαμε :

«… 28. Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμε θερμῶς ὅπως ἔχητε τὴν εὐγενῆ καλωσύνην καὶ μεριμνήσητε ὥστε μέχρι τῆς 12ην Φεβρουαρίου 2016, νὰ ἔχωμεν λάβει γραπτῶς εἰς χείρας μας τὰς ἀπόψεις σας…».

4.Ἀντὶ ἀπαντήσεως των πρὸς ἡμᾶς, ἐστάλη περιέργως καὶ ἀδιανοήτως τὸ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτοκ. 192/321/12.2.2016 ἔγγραφον τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς τὸ Ὑπ. Οἰκονομικῶν διὰ νὰ σταματήσῃ ἡ ἔκδοσις Προεδρικοῦ Διατάγματος διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Εὐελπιστοῦμεν, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καὶ ἔντιμοι πολῖται, μὲ ἀκέραιον χαρακτῆρα, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν εἰς τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν ἀκεραίαν Ἑλλάδα νὰ ἐνεργοποιηθοῦν καὶ νὰ ἀφυπνίσουν τοὺς ἁρμοδίους μὲ τὸ quo vandis (ποῦ βαδίζομεν 😉

Εἴμεθα εἰς τὴν διάθεσιν ὅσων ἔχουν ὁιανδήποτε ἀπορίαν.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
Τηλ. 210-3254321

 

Ἡ χώρα μας, ἡ Ἑλλάδα Μας χρειάζεται ἐπανεκκίνησιν, διὰ νὰ ἀποτινάξῃ πάλιν τοὺς δυνάστας καὶ τοῦτο προϋποθέτει ΣΧΕΔΙΟΝ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΝ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ Ἑλληνισμοῦ, Φιλελληνισμοῦ καὶ Ὀρθοδοξίας. Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν Κληρικοὶ καὶ Λαϊκοὶ Ὀρθόδοξοι ἔχομεν χρέος νὰ διακηρύξωμεν «Στῶμεν καλῶς.Τὸ Εὐαγγέλιον νὰ γίνῃ τὸ Σύνταγμά μας εἰς τὴν Γῆν καὶ τὸν Οὐρανόν».

Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος καὶ Πρόεδρον τῆς Δ.Ι.Σ.
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ Β΄
Ἁγ. Φιλοθέης 21 10556 ΑΘΗΝΑ
Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ. 26/15.1.2016 Γ.Ι. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μακαριώτατε Εὐλογεῖτε,

Ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ ἐκτίμησίς μας πρὸς τὸ σεπτὸν πρόσωπόν Σας μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι τὰ πάρα πολλὰ ἀγαθὰ ἐπιτεύγματα τῆς συνετῆς ποιμαντορίας Σας, ὡς πρώτου τῇ τάξει εἰς τὸ Πηδάλιον τῆς Ἐκκλησίας, θὰ προβληματίσουν τὸν μελλοντικὸν βιογράφον Σας, ὅταν θὰ ἐπιχειρήσῃ τὴν κατάταξίν των ἀπὸ τὸ πρώτιστον, ἕως τὸ ἐλάχιστον!!!

1. Ἐμεῖς ἔχομεν τὴν βεβαιότητα, ὅτι ἡ κορωνὶς τῆς διακονίας Σας, ποὺ θὰ συνδέσῃ ἄρρηκτα τὴν Ἐκκλησίαν μὲ τὴν Ἐλευθέραν Ἑλλάδα καὶ θὰ συντελέσῃ εἰς τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ ἱστορικοῦ προσώπου Σας, ὡς ἰσοδυνάμου τῶν ἐλευθερωτῶν μας τοῦ 1821, θὰ εἶναι ἡ πνευματικὴ κάλυψίς Σας, ἡ εὐλογία Σας διὰ τὴν πραγματοποίησιν εἰς τὰς ἡμέρας Σας τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖον ἔταξαν οἱ γενναῖοι πρόγονοί μας πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, εἰς τοὺς κρισίμους καιρούς, ποὺ διέρχεται σήμερον τὸ ἐλεύθερον Κράτος μας…
Αὐτὴ ἡ ἐνδόμυχος ἐπιθυμία τῶν ἐλευθερωτῶν μαχητῶν διὰ τὴν ἔκφρασιν τῆς εὐγνωμοσύνης τοῦ Ἔθνους πρὸς τὸν Ὕψιστον, δίχως τὸ θέλημα τοῦ ὁποίου δὲν θὰ εἴχαμε ἐλευθέραν Ἑλλάδα, καθιστᾶ μίαν καὶ μοναδικὴν ἑνότητα, τὴν βούλησιν διὰ τὴν ἐλευθερίαν τῆς Πατρίδος, τοὺς ἀγῶνας τῶν σκλάβων, τὰς θυσίας καὶ τὰς ἐπιτυχίας των, τὸ θέλημα καὶ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἡ πραγματοποίησις τοῦ ὁποίου κλείνει τὸν κύκλον καὶ τὴν πνευματικὴν ὑποχρέωσιν, ἐνῷ ἡ συνέχισις τῆς μὴ πραγματοποιήσεως, σχεδὸν 200 χρόνια ἀπὸ τὴν ἀνάληψιν τῆς ἐκφράσεως τῆς εὐγνωμοσύνης μας, σημαίνει ἀγνωμοσύνη καὶ ἀχαριστία, αἱ ὁποῖαι εἶναι θάνατος, ποὺ ἀναδεικνύεται καὶ γίνεται ὁρατὸς ἀπὸ τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν!!!

2. Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ εὐθύνη τῶν Ταγῶν της συνίσταται εἰς τὸ νὰ προβάλλουν τὴν παρέμβασιν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ Λαοῦ του εἰς τὰς δοκιμασίας του, δι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ ὑποχρέωσις αὐτὴ εἶναι ἐπιβεβλημένη δι᾿ ὅσους πιστεύουν εἰς τὴν ζῶσαν Ἐκκλησίαν μας καὶ στηρίζουν τὰς ἐλπίδας τῆς πάσης φύσεως σωτηρίας των εἰς τὸ θέλημα καὶ εἰς τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ.

3. Ὅπως γνωρίζετε, τὸ Ἵδρυμά μας, διὰ τῆς διαθέσεως μιᾶς μεγάλης περιουσίας, ἀποταμιευθείσης ἐπὶ μίαν ὁλόκληρον ζωήν, ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ συντελέσῃ εἰς μείζονα βαθμὸν διὰ τὴν ἔναρξιν καὶ τὴν πρόοδον τοῦ ἔργου καὶ ἡ ἀποπεράτωσις αὐτοῦ θὰ εἶναι ζήτημα ἐπιτεύξιμον, ὅταν ἡ ἀνέγερσις τοῦ μεγαλεπηβόλου Ἱεροῦ Ναοῦ θὰ φανῇ εἰς τὸν οὐρανὸν τῆς πρωτευούσης τοῦ «ἐλευθέρου» μας Κράτους καὶ θὰ συγκινήσῃ πλείστους ἀρωγοὺς καὶ συμπαραστάτας.

4. Πρὸς τοῦτο ὀφείλομεν νὰ Σᾶς ἐπαναλάβωμεν τὰς κατωτέρω διευκρινίσεις:

5.Ἐπειδὴ Ὑμεῖς εἶσθε πολυάσχολος καὶ λόγῳ ἐκτάκτων ἀναγκῶν δυστυχῶς, δὲν ἔχομεν τὴν δυνατότητα νὰ συμπνευματιζώμεθα συχνάκις, ἀναγκαζόμεθα νὰ καταθέτωμεν τὰς ἀπόψεις μας, ἔστω γραπτῶς.

6. Ἡ Στρατευομένη Ἐκκλησία ἀποτελεῖται ἀπὸ λαϊκοὺς καὶ κληρικούς, πλὴν ὅμως οἱ λαϊκοὶ δὲν ἔχουν τὴν Θείαν χάριν νὰ πραγματοποιοῦν τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἀλλὰ ἰδεολόγοι λαϊκοὶ μὲ ἀκέραιον χαρακτῆρα, εὐσυνειδησίαν, ἦθος, καλὴν ἔξωθεν μαρτυρίαν, μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν ἀλλὰ καὶ ἀπόλυτον διαφάνειαν καὶ ὄχι «ἡμέτεροι», «περιεργαζόμενοι» και «παρατρεχάμενοι», οἱ ὁποῖοι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, πασχίζουν νὰ ἐξασφαλίζουν καὶ τὰ τετρασέγγονά των πρέπει νὰ προτιμῶνται διὰ κοινωνικὰ καὶ εὐαγῆ Ἱδρύματα, ὅπως ἐθέσπισεν ἀρχικῶς ἡ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, διὰ τῶν 7 διακόνων, διὰ νὰ μὴ ἐγκαταλείπουν ἅγιοι κληρικοὶ «τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, διακονεῖν τραπέζαις…».
Ὅσοι φρονοῦν ὅτι ἡ ἀφιέρωσις τῶν περιουσιῶν ἐπιβάλλεται νὰ γίνεται εἰς τὸ Κράτος καὶ τὴν Ἐκκλησίαν ἀγνοοῦν προφανῶς τὸ Ἄρθρον 109 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, τὸ ὁποῖον ρητῶς ὁρίζει : «Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ μεταβολὴ τοῦ περιεχομένου ἢ τῶν ὅρων διαθήκης, κωδικέλλου ἢ δωρεᾶς, ὡς πρὸς τὰς διατάξεις των ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου ἢ ὑπὲρ κοινωφελοῦς σκοποῦ…».
Μὲ ἄλλους λόγους ἡ βούλησις τοῦ δωρητοῦ εἶναι ἀναπαλλοτρίωτος.

7. Φρονοῦμεν ὅτι ὅπου ὑπάρχει καλόπιστος καὶ εἰλικρινὴς διάλογος καὶ πρυτανεύει ἡ σύνεσις, ἐκδιώκεται, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, ὁ διάβολος. Ἀντιθέτως, ὅπου δὲν ὑπάρχει κἂν διάλογος, τότε βασιλεύει ὁ διάβολος.

8. Οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν τῶν λαϊκῶν ἐπιθυμεῖ νὰ ἀπαθανατισθῆ τὸ ὄνομά του. Μόνον Ὑμεῖς, Μακαριώτατε, καὶ οἱ Ἅγιοι Συνοδικοὶ θὰ ἀπαθανατίσετε τὸ ὄνομά Σας, τόσον κατὰ τὸν θεμέλιον λίθον, ὅσον καὶ κατὰ τὰ ἐγκαίνια!!!

9. Προφανῶς μᾶς ἔχετε παρεξηγήσει. Τὰ ἐλατήριά μας εἶναι ἁγνὰ καὶ δὲν κινούμεθα ἀπὸ ἰδιοτέλειαν καὶ ἀπὸ φιλοδοξίαν. Ὅπως ἐδῶ καὶ 65 περίπου ἔτη ὁ Ἄρειος Πάγος εἶχε ἀποφανθῆ: «Ἡ προσπάθεια δημιουργίας φήμης πέριξ τοῦ α΄ ἢ β΄ προσώπου εἶναι ἡ ὑψίστη ἰδιοτέλεια».

10. Ἐγώ, ἡ σύζυγός μου καὶ ὅλα τὰ μέλη τῆς ἐπιτροπῆς, τὴν ὁποίαν ἐξουσιοδοτήσατε τὴν 7.4.2015, ἀγωνιζόμεθα καὶ προσευχόμεθα, ὁ Θεὸς νὰ μᾶς προσθέτῃ εὐλάβειαν, ταπείνωσιν, αὐτοθυσίαν, ἀλτρουϊσμὸν καὶ μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν καὶ ἀπόλυτον διαφάνειαν νὰ διαχειρισθῶμεν τὸν μὲ ἀπεριγράπτους στερήσεις, σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μου διὰ τὸ κοινὸν καλόν, πρὸς δόξαν Θεοῦ…

11. Πέραν τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας, τὴν ὁποίαν ἔχομεν ἀποστείλει ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, ἀγωνιζόμεθα, στερούμενοι πολλῶν ἀγαθῶν, νὰ ἀγοράζωμεν διάφορα εἴδη καὶ βοηθοῦμεν μὲ τὴν ἐπιβεβλημμένην διάκρισιν ἀξιοπρεπεῖς, εὐσυνειδήτους καὶ ἐντίμους πολυτέκνους, πτωχοὺς συνταξιούχους καὶ μὲ ἦθος ἐργασίας καὶ εὐσυνειδησίας ἐπιχειρηματίας, οἱ ὁποῖοι ἠναγκάσθησαν νὰ πωλήσουν ἀκόμη καὶ τὰς οἰκίας των, διὰ νὰ ἀποζημιώσουν τὸ προσωπικόν των, νὰ πληρώσουν ἀσφάλιστρα, φόρους κ.λπ., ἔμεναν μὲ ἐνοίκιον, καί, ἀδυνατοῦντες νὰ πληρώσουν τώρα τὸ ἐνοίκιόν των, εἶναι κυριολεκτικῶς εἰς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ!!!

12. Ὑπολογίζομεν καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, διὰ νὰ εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ συντηρῶμεν τὰ ἔργα εἰς μνήμην Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς Ἀροανίαν Καλαβρύτων. Ἐκεῖ ἔχομεν ἔπενδύσει ἄνω τῶν 2,5 δισεκατομμυρίων δρχ. διὰ τὸν περικαλλῆ Ἱερὸν Ναὸν καὶ τὰ προσκτίσματά του. Εἶναι ὁ μοναδικὸς Ναὸς τῆς Ὑφηλίου, ὅπου κυριαρχοῦν Νεομάρτυρες. Αὐτὸ δύνασθε νὰ τὸ διαπιστώσετε ἰδίοις ὅμμασι.
Εὐελπιστοῦμεν νὰ ἔχωμεν τὴν τιμὴν τὴν 14.5.2016, ἡμέραν Σάββατον, νὰ χοροστατήσητε εἰς τὴν Πανήγυριν. Μάλιστα δὲ εἰς τὰ πολυτελῆ κτίρια δύνασθε νὰ ἀναπαυθῆτε μερικὰς ἡμέρας καὶ νὰ ἀναζωογονηθῆτε σωματικῶς καὶ ψυχικῶς!!!

13. Διὰ νὰ μή «κλέβωμεν» τὸν πολυτιμότατον χρόνον Ὑμῶν, Σᾶς ἀποστέλλομεν συνημμένως ἐκ νέου τὸ περιληπτικὸν φυλλάδιον τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς ἐκ 48 σελίδων, διὰ νὰ ἴδητε λεπτομερῶς ποῖοι εἴμεθα, τί πρεσβεύομεν, σκοπούς, δραστηριότητας καὶ προοπτικὰς τῶν φορέων μας : Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,
Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος».

14. Παρ᾿ ὅλον τὸ πεπερασμένον τῆς ἡλικίας μας καὶ τὴν ἄκρως ἐπισφαλῆ ὑγείαν μας, ἡμεῖς συνεχίζομεν νὰ ἐργαζώμεθα ἐντατικώτατα ἀπὸ τῆς 5ης πρωινῆς μέχρι καὶ τῶν πρώτων μεταμεσονυκτίων ὡρῶν, ἐπὶ 365 ἡμέρας τὸ ἔτος!!!
Θὰ εἴμεθα δὲ ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν εἰς τὴν διάθεσιν Ὑμῶν, διὰ νὰ Σᾶς παράσχωμεν κάθε πληροφορίαν καὶ νὰ Σᾶς «ἀνοίξωμεν τὴν καρδιάν μας», διὰ τὰ πραγματικῶς ἀνιδιοτελῆ καὶ μὲ ἄκραν διαφάνειαν κίνητρα τῶν διαθέσεών μας!!!

15. Διὰ νὰ μὴ μακρυγορῶμεν, Σᾶς ἀποστέλλομεν συνημμένως ἐπίσης τὸ δισέλιδον ἔγγραφόν μας πρὸς τοὺς πολιτικοὺς καὶ ἰθύνοντας, διὰ νὰ ἴδητε τὰ ἄπειρα ὀφέλη τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ πολιτείας καὶ ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς βάθος χρόνου ἐκ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη…

16. Τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δὲν θὰ ἀνήκῃ οὔτε εἰς τὸν Ἀναγνωστόπουλον, οὔτε πουθενὰ ἀλλοῦ, ἀλλὰ εἰς τὴν ἀκεραίαν καὶ ἀνεξάρτητον Ἑλλάδα μας καὶ εἰς τὴν ἀπανταχοῦ Ὀρθοδοξίαν!!!
17. Πρὸς τοῦτο προβλέπεται εἰς τὸ Σχέδιον Νόμου καὶ τὸν Κανονισμὸν διοικήσεως τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τὴν Προεδρίαν νὰ τὴν ἔχετε Ὑμεῖς, Μακαριώτατε, καὶ συνακολούθως ὁ ἑκάστοτε διάδοχος Ὑμῶν, τὴν δὲ Ἀντιπροεδρίαν εἷς ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς, ἐπιλεγόμενος μὲ κλήρωσιν καὶ θὰ ἀκολουθοῦν 2 ἀκόμη Μητροπολῖται ἀπὸ ὅλην τῆν Ἑλλάδα ἐκ τῶν ἐνδιαφερομένων καὶ οἱ ὁποῖοι πάλι ἠμποροῦν νὰ ἐκλεγοῦν διὰ κληρώσεως!!!
Ἐπίσης τὸ Γνωμοδοτικὸν Συμβούλιον θὰ προεδρεύεται ἀπὸ τὸν ἑκάστοτε Μακαριώτατον, Ἀντιπρόεδρον θὰ ἔχῃ ἕνα ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς ἐπιλεγόμενον μὲ κλήρωσιν καὶ θὰ ἠμποροῦν νὰ συμμετέχουν ὅλοι οἱ Ἅγιοι Συνοδικοὶ καὶ ὅποιοι ἄλλοι Σεβασμιώτατοι τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας ἐπιθυμοῦν. Μάλιστα δὲ θὰ δύνανται νὰ ἐκφράζωνται καὶ διὰ τηλεδιασκέψεων (Skype) ἢ νὰ ἀποστέλλουν τὰς προτάσεις των τηλεομοιοτυπικῶς ἢ καὶ μὲ ἠλεκτρονικὸν ταχυδρομεῖον, οὕτως ὥστε νὰ μὴ ὑποβάλλωνται εἰς περιττὰ ταξίδια καὶ κόπους….

18. Ὑπὸ τὰς προϋποθέσεις αὐτάς, θὰ δύναται τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ὄχι μόνον νὰ μὴ ἔχῃ ἀνάγκην ἀπὸ τοὺς προϋπολογισμοὺς τοῦ κράτους καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἀπεναντίας καὶ ἕνα 80% τῶν καθαρῶν ἐσόδων ἐκ τῶν πάσης φύσεως δραστηριοτήτων νὰ καταθέτῃ εἰς εἰδικὸν λογαριασμόν, δι᾽ ἐξοπλισμὸν σχολείων καὶ διὰ τὴν ἀναστήλωσιν ἱστορικῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ Ἱερῶν Ναῶν.
Μάλιστα δέ, ἐὰν οἱ διαχειρισταὶ εἶναι ἄκρως ἀνιδιοτελεῖς, ἰδεολόγοι, ταπεινοί, εὐλαβεῖς καὶ ἐνσυνείδητα ὀρθόδοξα μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καὶ ὑπολογίζουν καὶ τὸ τελευταῖον δίλεπτον ὡς «κόρην ὀφθαλμοῦ», θὰ δύνανται νὰ κατασκευάζουν, διατηροῦν καὶ λειτουργοῦν ὑπὸ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους συνεχῶς εὐαγῆ ἱδρύματα, τὰ ὁποῖα δὲν θὰ ὀνομάζωνται «Ἀναγνωστοπούλεια», ὡς εἴθισται, νὰ ὀνομάζουν εὐτελεῖς ἐπιδειξίαι, κοπτόμενοι νὰ ἀπαθανατίσουν τὸ «ὀνοματάκι» των ἢ τὸ ὄνομα συγγενῶν των, ἀλλὰ θὰ ὀνομάζωνται σύγχροναι «Βασιλειάδες»!!!

19. Φιλοδοξοῦμεν, Μακαριώτατε καὶ Ἅγιοι Συνοδικοί, νὰ δημιουργῶμεν μίαν ἀπολύτως δημοκρατικήν, ἄκρως ἀνιδιοτελῆ καὶ διαφανῆ διοίκησιν, ἡ ὁποία νὰ ἔχῃ τὴν δυνατότητα νὰ προσφέρῃ μέγιστον κοινωνικὸν ἔργον, καὶ ὄχι νὰ νοσφίζωνται τὸ δίλεπτον τῆς χήρας σύγχρονοι «Ἰοῦδαι» καὶ φαῦλοι «ἀετονύχηδες» καί «πατριάρχαι» τῆς διαπλοκῆς, προσποιούμενοι τοὺς δῆθεν ἐντίμους, ἠθικοὺς καὶ ἐναρέτους, οἱ ὁποῖοι ὅμως εἰς τὴν πραγματικότητα πασχίζουν παντοιοτρόπως, πῶς νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὴν θέσιν των, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν!!!

20. Εἶναι πολὺ λυπηρὸν πρᾶγμα τὸ ὅ,τι μέχρι τοῦδε οἱ ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας δὲν ἠθέλησαν νὰ μᾶς ἐννοήσουν νὰ διακρίνουν τὰ ἁγνὰ καὶ ἄκρως ἀνιδιοτελῆ ἐλατήριά μας. Ἡμεῖς μὲ ἀμιγεῖς, ἄκρως ἀνιδιοτελεῖς ἰδέας καὶ ἀρχάς, νὰ περιφρονώμεθα καὶ νὰ ἐμπαιζώμεθα τόσον βαναύσως…
Δοξάζομεν τὸν Θεόν, διότι μᾶς δίδει δύναμιν νὰ μὴ ἀποκάμνωμεν, διότι «ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.» (Ματθ. 10, 22)…

21. Ἡμεῖς πασχίζομεν νὰ ἐφαρμόζωμεν τό : «ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα» (Β΄ Κορ. 4,13)», ἔχοντες πάντοτε ὑπ᾿ ὄψιν μας : «μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης• ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός» (Β΄ Κορ. 9, 7), διότι «πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν » (Ρωμ. 14, 23).

22. Εὐελπιστοῦμεν ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος, ἐπὶ τέλους νὰ ἐκτιμήσῃ τὰς ἀγαθοτάτας προθέσεις μας καὶ νὰ μὴ διαδίδῃ ὅτι μᾶς ἔστειλεν ἐπιστολήν. Ἡμεῖς πέραν τῆς ἀπὸ 7.4.2015 ἐξουσιοδοτήσεως καὶ τῶν ὑπ᾿ ἀριθμ. 1378/27.5.2013, 3770/27.9.2012, 3817/22.6.2011, 3756/22.11.2010, 3513/15.1.2009, 2146/26.6.2008 ἐγγράφων οὐδὲν ἄλλον ἔγγραφον ἐλάβαμε, παρὰ τὰς ἐπανειλημμένας ὀχλήσεις μας καὶ διαμαρτυρίας μας.
Ἄν ὄντως ἔχει σταλῆ, τότε παρακαλοῦμεν νὰ μᾶς σταλῇ εἰς τὸ τηλεομοιότυπόν μας 210-3236978 καὶ τὴν ἠλεκτρονικὴν διεύθυνσιν fot_gram@otenet.gr.

23. Βάσει δὲ τῆς κειμένης Νομοθεσίας, ὅλαι αἱ ὑπηρεσίαι εἶναι ὑποχρεωμέναι ἐντὸς 60 ἡμερῶν τὸ ἀργότατον νὰ ἀπαντοῦν ὄχι μόνον εἰς ὀργανώσεις καὶ Ν.Π.Ι.Δ. ἀλλὰ καὶ εἰς κάθε κοινὸν θνητόν, …. (ἴδ καὶ εἰς τὸ ἄρθρον μας «Ἐπίκλησις ὑπὸ τοῦ Ἱδρύματος τῆς Συνταγματικῆς Προστασίας» (Φωτεινὴ Γραμμή, τ. 2/2000, σελ. 199-203)…………
24. Ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας ἔχομεν μεγίστην ἀνάγκην αὐτῆς τῆς συμπαραστάσεως, αὐτῆς τῆς εὐλογίας, ποὺ ἀποκλειστικῶς Τῆς ἀνήκει, τῆς εὐλογίας αὐτῆς, ὡς πρωτοβουλίας πραγματοποιήσεώς του, ἐκφραζομένης διὰ τῆς ἀναλήψεως ἐκ μέρους Σας αὐτῆς τῆς πνευματικῆς σκέπης τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ ἔργου, κατόπιν τῆς ὁποίας καὶ οἱ ἁρμόδιοι κρατικοὶ ἰθύνοντες θὰ συμβάλλουν μὲ τὸ νὰ διαθέσουν οἰκοπεδικὴν ἔκτασιν (εἰς δεσπόζουσαν καὶ περίοπτον θέσιν π.χ. εἰς Ἀττικὸν Ἄλσος ἢ Ριζάρειον Ἄλσος ἢ Λυκαβητὸν ἢ Φιλοπάππου), τὴν ἄδειαν κ.λπ. καὶ νὰ συντελέσουν εἰς τὴν διευκόλυνσιν ἐπιτελέσεως τοῦ θαύματος αὐτοῦ τοῦ αἰῶνος ἐν ὄψει τῆς προσεγγιζούσης 25ης Μαρτίου 2021. Τὰ λοιπὰ δέ, τὰς θυσίας καὶ τοὺς κόπους, θὰ ἀναλάβῃ ἐξ ὁλοκλήρου τὸ Ἵδρυμά μας, ἀθορύβως καὶ ἀφανῶς, διότι ὁλόκληρον τὸ Ἔθνος θὰ εἰσφέρῃ τὸ ΤΑΜΑ εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Κύριον, πρὸς τὸν Ὁποῖον τὸ ὀφείλει!!!

25. Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν, Σᾶς παρακαλοῦμεν νὰ ἀναλάβητε νὰ ἡγηθῆτε ἐπὶ τέλους πνευματικῶς καὶ νὰ συντελέσητε μὲ τὸ ὑψηλὸν κῦρος Σας, μὲ τὴν εὐλογίαν τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας, πρὸς κάθε ἁρμόδιον παράγοντα, νὰ συμβάλῃ εἰς τὴν γραφειοκρατικὴν πρόοδον τῆς πραγματώσεως τοῦ ἀναμενομένου, ὥστε νὰ καταστῇ αὐτὸ θαυμάσιον καὶ ἐξαιρετικῶς ἐντυπωσιακὸν ἔργον ! ! !

26. Τὰ λοιπά, θὰ τὰ ἀναλάβῃ τὸ πρὸς τοῦτο συσταθὲν Ἵδρυμά μας, πού, δι᾿ αὐτοῦ, εἴμεθα προητοιμασμένοι νὰ προχωρήσωμεν εἰς τὴν ὑλοποίησιν τοῦ ἱστορικοῦ καὶ ἐθνικοῦ αὐτοῦ στόχου μας…

27. Σᾶς παρακαλοῦμεν, νὰ εὐλογήσητε αὐτὴν τὴν προσφορὰν τῆς διακονίας μας καὶ νὰ προσφέρετε τὰς δυνατότητάς Σας καὶ τὰς ἐκ τοῦ ἀξιώματός Σας, πρὸς πάντα κρατικὸν ἁρμόδιον παράγοντα, προκειμένου νὰ μὴ χαθῇ περαιτέρω πολύτιμος χρόνος διὰ τὴν ἔναρξιν τοῦ ἔργου…
Εἴμεθα ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν εἰς τὴν διάθεσίν Σας, διὰ νὰ συζητήσωμεν σοβαρῶς καὶ νὰ συνεργασθῶμεν ἀπροσκόπτως διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ. Ἄς ἀρθῶμεν ὅλοι εἰς τὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ νὰ μὴ ἀφήνωμεν οὔτε μίαν ἡμέραν νὰ παρέρχεται ἀνεκμετάλλευτος.

28. Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμεν θερμῶς ὅπως ἔχητε τὴν εὐγενῆ καλωσύνην νὰ μεριμνήσητε ὥστε μέχρι τῆς 12ης Φεβρουαρίου 2016, νὰ ἔχωμεν λάβει γραπτῶς εἰς χεῖρας μας τὰς ἀπόψεις σας. Διαφορετικῶς θὰ ἀποφασίσωμεν τὰς νέας δέουσας ἐνεργείας μας, τροποποιοῦντες τὴν στρατηγικήν μας διὰ τὸν ἴδιον στόχον.
Βέβαιοι ὄντες, ὅτι θὰ τύχωμεν ἐπὶ τέλους τῆς δεούσης κατανοήσεως ἐκ μέρους Σας, ἐκ μέρους τῶν Ἁγίων Συνοδικῶν καὶ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, Σᾶς εὐχόμεθα ……………..
Κοινοποίησις: Πρὸς τοὺς Ἁγίους Συνοδικούς.

* Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας : https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1205———15617

 

Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ *
20.6.2017

Αἱ περιπέτειαι καὶ αἱ κωλυσιεργίαι, διὰ λῆψιν
ἀριθμοῦ πρωτοκόλλου μαρτυροῦν τὰ αἴτια.

1. Μετὰ τὴν ἀποστολὴν τοῦ ἐγγράφου ὑπ’ ἀριθμ. πρωτοκ. 192/320/12.2.2016 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς τὸ Ὑπ. Οἰκονομικῶν Δ/νσιν Κοινωφελῶν Περιουσιῶν, τὴν ἐπίσκεψιν ποὺ μᾶς ἔκανε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος τὴν 21.3.2016 εἰς τὰ γραφεῖα μας, ἀλλὰ καὶ τὰς διαβεβαιώσεις αὐτοῦ, ὅτι θὰ ἀρθοῦν ὅλαι αἱ ἐκκρεμότητες, ὡς π.χ. τοπογραφικὰ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐκτάσεων Ἀθηνῶν διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἔγγραφον Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς τὴν Δ/νσιν Κοινωφελῶν Περιουσιῶν κλπ, τοῦ ἀπεστείλαμε τὸ συνημμένον ὑπ’ἀριθμ. 249/24.3.2016 ἔγγραφόν μας ἐπιβεβαιώνοντες τὰ σπουδαιότερα ὅσων μᾶς διεβεβαίωσε.

2. Κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἐτονίσθη σαφῶς καὶ κατηγορηματικῶς εἰς τὸν Μακαριώτατον, ὅτι ὄχι μόνον τὸ ὄνομα τοῦ δωρητοῦ καὶ κτήτορος τοῦ Ναοῦ ἤ συγγενῶν αὐτοῦ δὲν θὰ ἀναφερθῇ, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὰ διάφορα προσκτίσματα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (Ὀρφανοτροφεῖα, Γηροκομεῖα, Στέγες Ἀγάπης, Ἐκπαιδευτήρια κλπ κοινωφελῆ κτήρια) δὲν θὰ ὀνομάζωνται «Ἀναγνωστοπούλεια» ἀλλὰ

θὰ ὀνομάζωνται «Βασιλειάδες». Καὶ εἰς τὰ πρότυπα ἀλσύλλια τῆς ὑφηλίου, ποὺ θὰ περιβάλλουν τὸν Ναόν, δὲν θὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομα Ἀναγνωστόπουλος ἀλλά «Ἐπίγειος Ἐδέμ – Παράδεισος». Ἀκόμη καὶ μετὰ θάνατον νὰ μὴ ἀκουσθῇ τὸ ὄνομα Ἀναγνωστόπουλος, νὰ κλείσῃ τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ νὰ ἀπέλθῃ ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτο κόσμον, ὡς ἄγνωστος στρατιώτης.
Ὅλα αὐτὰ νὰ γίνουν καὶ μὲ ΔΙΑΘΗΚΗ, ὡς ἡ τελευταία βούλησις τοῦ δωρητοῦ.

3. Εἰς τὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφόν μας εἴχαμε ἐπισυνάψει καὶ τὸν Κανονισμὸν τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, εἰς τὸν ὁποῖον ὁρίζεται Πρόεδρος τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῦς αὐτοῦ ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ μέλη ἄλλοι τέσσαρεις (4) Μητροπολῖται, τὴν δὲ πνευματικὴν δικαιοδοσίαν θὰ τὴν ἔχῃ ὁ ἐπιχώρειος Μητροπολίτης.. Τοῦτο ἔχει ἐπαναληφθῆ πρὸ ἐτῶν.

4. Καὶ αὐτὴ τὴν φορὰν ἐταλαιπωρήθημεν ἀφαντάστως διὰ τὴν λῆψιν ἀριθμ. πρωτοκόλλου.

5. Ἐπειδὴ διετείνοντο, ὅτι δὲν ἔλαβον τηλεομοιότυπα καὶ ἠλεκτρονικὰ ταχυδρομεῖα μας, ἐπεστρατεύσαμε τὸν 95 ἐτῶν ἐθελοντήν μας κ. Χρῆστον Γεωργίου νὰ τὸ παραδώσῃ εἰς τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν ἰδιοχείρως, ὅπερ καὶ ἐγένετο καὶ τὸ παρέδωσεν εἰς κάποιον τῆς προσωπικῆς φρουρᾶς τοῦ Μακαριωτάτου, ὁ ὁποῖος μᾶς διεβεβαίωσεν, ὅτι τὸ παρέδωσεν μὲ τὴν σειράν του εἰς τὸ γραφεῖον τοῦ Μακαριωτάτου.

6. Ἐπὶ ἡμέρας προσπαθούσαμε νὰ λάβωμεν ἀρ. πρωτοκόλλου, ἀλλὰ οὐδεὶς ἤθελεν νὰ γνωρίζῃ τὴν ἄφιξιν τοῦ ἐγγράφου.

7. Διὰ τοῦτο ἠναγκάσθημεν καὶ τὸ ἐστείλαμε πάλι μὲ εἰδικόν ταχυδρομεῖον, ὁπότε ἔλαβεν ἀρ. πρωτοκ. 1759/30.3.2016.

Δυστυχῶς καὶ αὐτὸ τὸ ἔγγραφό μας 249/24.3.2016, τὸ ὁποῖον δημοσιεύομεν κατωτέρω, παραμένει ἀναπάντητον, ὅπως καὶ ἄλλα ἔγγραφά μας μὲ τὰς ὑπενθυμίσεις μας, τὰ ὁποῖα θὰ ἀκολουθήσουν.

 

Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος
καὶ Πρόεδρον τῆς Δ.Ι.Σ.
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ Β΄
Ἁγ. Φιλοθέης 21
10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΠ 1759/30.3.16
Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ. 249/24.3.2016 Γ.Ι.

Μακαριώτατε εὐλογεῖτε,

Εὐχαριστοῦμεν διὰ τὴν μεγάλην τιμὴν ποὺ μᾶς ἐκάνατε, νὰ μᾶς ἐπισκεφθῆτε εἰς τὰ γραφεῖα μας, Μουσῶν 14 Ψυχικόν.

Ὅπως σᾶς ἀνεφέραμεν καὶ προφορικῶς, ἐλάβαμεν τὸ ἔγγραφον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπ’ ἀριθμὸν 192/320/12.2.2016, τὸ ὁποῖον ἀπευθύνθη καὶ παρελήφθη καὶ ὑπὸ τῆς παραληπτρίας αὐτοῦ Δ/νσεως Κοινωφελῶν Περιουσιῶν τοῦ Ὑπ. Οἰκονομικῶν ὑπὸ τὸ ἐν αὐτῷ περιεχόμενον.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
1. Διαπιστώνομεν ὅτι φαίνεται ὅτι ἦλθεν ὁ χρόνος νὰ Σᾶς ἀπασχολήσῃ σοβαρῶς νὰ γίνῃ πράξις ἡ ὑπόσχεσις (Τάμα) – ὑπόσχεσις, τὴν ὁποίαν καὶ γνωρίζετε, καὶ ἡ ὁποία ἐκκρεμεῖ ἐδῶ καὶ 187 ὁλόκληρα ἔτη. Εἶναι μία δημοσία ὑπόσχεσις τοῦ Ἔθνους πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τὴν ἀπελευθέρωσίν του.

2. Ἐπειδὴ κυρίως ὁ χρόνος εἶναι πολὺ ὀλίγος, διὰ νὰ γίνῃ ὁ σχετικὸς Ἱερὸς Ναός, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ εἶναι μεγαλοπρεπής, ὅπως πάρα πολὺ μεγάλη ἦταν καὶ ἡ βοήθεια τοῦ Κυρίου μας, ἐπιτρέψατέ μας νὰ σᾶς παράσχωμεν τὰς κατωτέρω πληροφορίας καὶ διευκρινίσεις, πρὶν τὴν ἐκ νέου παράθεσιν τοῦ αἰτήματός μας.

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ
Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὰς δραστηριότητας τοῦ Προεδρίου τοῦ Ι.Π.Η.Π.Α, τῶν Συλλόγων «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καί «Διορθόδοξος Σύνδεσμος Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», δὲν ἀναφερόμεθα εἰς αὐτὰς οὔτε περιληπτικῶς, ὅπως π.χ. εἰς τὴν ἀποστολὴν ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας ἄνω τῶν 75.000 τόννων/αὐτὸ εἶναι τὸ κεφάλαιόν μας, ἐφ’ὅσον καὶ δι᾽ αὐτὰς ἔχει γίνει ἐπανειλημμένως σχετικὴ ἀναφορά.

Γ. Ο ΝΑΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
1. Ὁ Ναὸς αὐτὸς, ὡς ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ καὶ τῶν λοιπῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, τουτέστιν τοῦ Ἔθνους, δὲν εἶναι μόνον ὑποχρέωσις τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ τῆς Πολιτείας.

2. Ὁ Ἱερὸς Ναὸς αὐτὸς, ἐν προκειμένῳ, θὰ εἶναι μεγαλοπρεπὴς καὶ θὰ κτισθῇ εἰς ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Ἀνήκει καὶ θὰ ἀνήκῃ πάντοτε εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος καὶ τὴν ἀπανταχοῦ Ὀρθοδοξίαν, διὰ νὰ ἐνθυμῆται τὸ ΓΕΝΟΣ τῶν Ἑλλήνων ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΗΝ ΕΚ ΘΕΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ ΤΟΥ. Τὸ Ἔθνος εἶναι καὶ πρέπει νὰ παραμείνῃ ἀνώτερον τοῦ Κράτους.

3. Τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ ὁ ἱδρυτής του θὰ διαθέσῃ εἰς τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τὰ ὅσα εἰς τὰς παραγράφους 1 και 2 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ σχεδίου τοῦ Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοῦ Λειτουργίας του ἀναφερόμενα χρηματικὰ ποσά, αὐτὸ δὲν συνιστᾷ καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ συνιστᾷ στοιχεῖον ἀναφορᾶς εἰς «ἰδιωτικὸν ναόν» καὶ τοῦτο, διότι αὐτὰ θὰ παρασχεθοῦν, ὡς δωρεὰ διὰ τὴν πραγματοποίησιν συγκεκριμένου ΙΕΡΟΥ σκοποῦ καὶ τίποτε πέραν αὐτοῦ. Κατ’ ἐπέκτασιν, συνεπείᾳ καὶ ἐξ αἰτίας τοῦ Σκοποῦ του, δὲν ἔχουν ἐφαρμογήν, οὔτε οἱανδήποτε σχέσιν αἱ διατάξεις περὶ λειτουργίας ἰδιωτικῶν ναῶν.

4. Ἡμεῖς ὡς Ἵδρυμα ἔχομεν διακηρύξει καὶ διακηρύττομεν ἐμπράκτως ὅτι οὔτε κἂν ζητοῦμεν, οὔτε θέλομεν, τόσον, κατὰ τὴν κατάθεσιν τοῦ θεμέλιου λίθου, ὅσον καί, κατὰ τὰ ἐγκαίνια, νὰ ἀναφερθῆ τὸ ὄνομά μας. Σφοδρὰ ἐπιθυμία μας εἶναι νὰ ἀρχίσωμεν καὶ ὁλοκληρώσωμεν ὅλοι μαζὶ τοῦτο τὸ ὡς ἄνω ἐπιβαλλόμενον Ὀρθόδοξον, Πατριωτικόν, Μέγιστον καὶ Μεγαλοπρεπὲς ἔργον μέχρι τῆς 25.3.2021, καθ᾿ ἥν θὰ πρέπῃ νὰ ἐγκαινιασθῇ καὶ νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ἔναρξις τῆς λειτουργίας του.

 

5. Τόσον, κατὰ τὴν κατάθεσιν τοῦ θεμελίου λίθου, ὅσον καὶ κατὰ τὰ ἐγκαίνια, ἂς ἀπαθανατισθοῦν τὰ ὀνόματα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς Ἱεραρχίας, τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καὶ οἱουδήποτε ἄλλου ἀποδεδειγμένως ἔχει συμβάλει ἐμπράκτως εἰς τὴν ἀναγκαίαν πρὸς τοῦτο νομοθετικὴν ρύθμισιν.

Δ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΙΣ
1. Ζητοῦμεν ἀνέκαθεν νομοθετικὰς ρυθμίσεις ἀπὸ τὴν Νομοθετικὴν Ἐξουσίαν, ὕστερα ἀπὸ ἔντιμον, εἰλικρινῆ καὶ καλόπιστον διάλογον.

2. Βάσει τοῦ κανονισμοῦ καὶ μὲ νομοθετικὴν ρύθμισιν, ποὺ θὰ συναποδεχθῶμεν ὅλοι, ἐπαναλαμβάνομεν, ὁ Ναὸς αὐτὸς ἀνήκει καὶ θὰ ἀνήκῃ εἰς τὸ Ἔθνος καὶ θὰ λειτουργῇ πάντοτε μὲ βάσιν ἐγκεκριμένον, αὐστηρὸν εἰδικὸν κανονισμόν.

3. Ἀμέσως ἐπιβάλλεται νὰ δοθῆ ἔγκρισις διὰ μίαν λίαν περίοπτον καὶ δεσπόζουσαν θέσιν διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Οὐδεμία ἡμέρα περαιτέρω καθυστερήσεως δικαιολογεῖται, λόγῳ τοῦ ἀπομένοντος ἐλαχίστου χρόνου μέχρι τῆς ὡς ἄνω 25.3.2021 ἡμερομηνίας.

Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1. Εἰς τὸ συνημμένον εἰς τὸ παρόν, σχέδιον τοῦ Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοῦ Λειτουργίας τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος κατεβάλαμεν μίαν προσπάθειαν, κατὰ τὸ μέτρον τῶν δυνατοτήτων καὶ γνώσεών μας, ὥστε ὁ σκοπός, ὁ τρόπος λειτουργίας, ἡ διαχείρισις καὶ διάθεσις τῶν ἐσόδων, ὡς καὶ οἱ ἀντίστοιχοι ἔλεγχοι νὰ διασφαλίζουν μίαν ἀπολύτως ἀνιδιοτελῆ, διαφανῆ καὶ χρηστὴν διαχείρισιν, διοίκησιν καὶ λειτουργίαν.

2. Δύνασθε εἰς τὸ σχέδιον αὐτὸ νὰ προσθέσετε ἢ νὰ τροποποιήσετε χωρὶς νὰ ἀλλοιώνεται ἢ καταργεῖται, τόσον ἡ ἐκδηλουμένη σαφῶς, ὅσον καὶ εἰκαζομένη, κατ᾿ ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις, πραγματικὴ βούλησις τῶν μεγίστων δωρητῶν, ποὺ προβλέπεται καὶ προστατεύεται ἀπὸ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 109 τοῦ Συντάγματος.

ΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ -ΑΙΤΗΜΑ
1. Ἐν κατακλεῖδι, προκειμένου νὰ προετοιμασθῇ καρποφόρος διάλογος ἐπὶ τῶν συγκεκριμένων θεμάτων, τὰ ὁποῖα ἐθέσαμεν, ἂς συνεργασθῶμεν.

2. Ὅλα τὰ συναφῆ θέματα ἠμποροῦμεν νὰ τὰ συζητήσωμεν καὶ ἐνώπιον ἐκπροσώπων πολιτικῶν κομμάτων, τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, Περιφερειάρχου Ἀττικῆς παρουσίᾳ Ὑμῶν καὶ συμβούλων Σας εἰς μίαν προγραμματισμένην σύσκεψιν, ἡ ὁποία θὰ φέρῃ ἀποτελέσματα ἁπτὰ καὶ ἄμεσα, τηροῦντες πρακτικά.

3. Ἀνέκαθεν ὑπήρξαμε καλόπιστοι καὶ ἄκρως ὑπομονετικοί. Ἀνέκαθεν ὑπερασπιζόμεθα τὸν διάλογον. Διότι, ὅπου ὑπάρχει διάλογος, φυγαδεύεται ὁ διάβολος καὶ πρυτανεύει ἡ σύνεσις. Χρόνια ὁλόκληρα ἀνεμέναμεν νὰ μᾶς καλέσετε νὰ διευκρινίσωμεν ὅ,τι ἀπορία εἴχατε καὶ οὕτως ἐπράξαμεν μὲ τελευταίαν συνάντησιν εἰς τὰ γραφεῖα τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν Μουσῶν 14 – Ψυχικόν τὴν 21.3.2016, καθ᾿ ἥν ὑπῆρξε λίαν ἐποικοδομητικὴ συζήτησις μεταξὺ Ὑμῶν καὶ τοῦ Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν κ. Ἰωάννου Ἀναγνωστοπούλου, παρουσίᾳ καὶ τῶν :
α) Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελεστίνου κ. Δαμασκηνοῦ
β) τοῦ Ἀρχιδιακόνου πατρὸςἸωάννου Μπούτση
γ) τοῦ Στρατηγοῦ ἐ.ἀ. κ. Ἀνδρέα Μπλάνου
δ) τῆς Γεν. Γραμματέως τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν κ. Αἰκατερίνης συζύγου Ἰωάννου Ἀναγνωστοπούλου,
οἱ μὲν Ἰωάν. & Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου, ὡς μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΙΠΗΠΑ, ὁ δὲ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός καὶ ὁ Στρατηγὸς ἐ.ἀ. κ. Ἀνδρέας Μπλάνος, ὡς μέλη τῆς 9μελοῦς Ἐπιτροπῆς, τὴν ὁποίαν ἔχει ἐξουσιοδοτήσει ἡ ΔΙΣ διὰ τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ. 1445/7.4.2015 ἀποφάσεώς της, μὲ σκοπόν – πλὴν τῶν λοιπῶν – νὰ ἔρχεται αὕτη εἰς ἐπαφὰς μὲ πολιτικοὺς διὰ τὴν πρόοδον τῶν νομοθετικῶν διαδικασιῶν μέσῳ τῆς Βουλῆς, πρὸς ἐπίτευξιν τοῦ ὡς ἄνω ἱεροῦ σκοποῦ, οἵτινες πλὴν τοῦ ὡς ἄνω Ἀρχιδιακόνου εἶχαν συμμετάσχει εἰς τὴν ἀνωτέρω συζήτησιν.

4. Κατ᾿ αὐτὴν (συζήτησιν) ἐγένετο ὑπὸ τοῦ ἀνωτέρω ζεύγους Ἰωάννου καὶ Αἰκατερίνης Ἀναγνωστοπούλου ἀφ᾽ἑνὸς μὲν εὐσύνοπτη, σφαιρική, ἄκρως συγκεκριμένη καὶ σαφεστάτη ἐνημέρωσις Ὑμῶν, τόσον ἐξ ἀπόψεως τοῦ ἀνωτέρω ἱεροῦ σκοποῦ καὶ τῶν μέχρι τοῦδε πρὸς τοῦτο δραστηριοτήτων, ἀφ’ἑτέρου δὲ ἀναφορὰ καὶ παρουσίασις τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 192/320/12.2.2016 ἐγγράφου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

5. Ὑμεῖς, καθ᾿ ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὴν ὡς ἄνω ἐνημέρωσιν ἐπεδείξατε μεγίστου βαθμοῦ ἐνδιαφέρον καὶ προέβητε εἰς σαφεστάτην, κατηγορηματικὴν καὶ εἰλικρινῆ διαβεβαίωσιν ἐμπράκτου ὑφ᾿ Ὑμῶν καὶ τῆς Ἐκκλησίας βοηθείας καὶ συμπαραστάσεως πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν διὰ τὴν ὑλοποίησιν τοῦ ἀνωτέρω σκοποῦ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ὅλως ἐνδεικτικῶς ἐδηλώσατε τὴν ἄμεσον βοήθειαν καὶ συμπαράστασιν τῆς Ἐκκλησίας Ὑμῶν διὰ τὴν ταχυτάτην, ἀσφαλῆ καὶ ἀπρόσκοπτον ὡς ἄνω ὑλοποίησιν, διὰ ταχεῖαν ἀνεύρεσιν τοῦ καταλλήλου χώρου ἐκπληρώσεωςτοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, δεχθέντων ἡμῶν, ὡς πιθανὰς πρὸς τοῦτο περιοχὰς καὶ θέσεις, πέραν τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους, τὰ 110 στρέμματα τοῦ ἀνενεργοῦ Στρατοπέδου εἰς Ἁγίους Ἀναργύρους Ἀττικῆς, τὴν πολλῶν στρεμμάτων ἔκτασιν τοῦ ἐπίσης ἀνενεργοῦ στρατοπέδου Σ31 κειμένου παραπλεύρως τοῦ Πενταγώνου (ἀναμένομεν ἐναγωνίως τὰ ἀποτελέσματα τῆς συναντήσεώς σας, τὴν ὁποίαν ἐπροτείνατε νὰ κάνετε διὰ τὰ ἀνωτέρω Στρατόπεδα μὲ τὸν Ὑπουργὸν Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Καμμένον), τὸ Ριζάρειον Ἄλσος (Συνημμένως τὸ ΦΕΚ 239Α/10.10.2002 διὰ Ριζάρειο Ἄλσος καθὼς καὶ ἡὑπ’ἀριθμ.ἈπόφασιςΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΑΠ/Φ.04-234/146580/87389/764/6.6.2014 Περὶ ἐπιστροφῆς στὸ Δημόσιον τῶν παραχωρηθέντων στὸ ἵδρυμα «Βασιλείου καὶ Ἐλίζας Γουλανδρῆ» κτημάτων Ριζαρείου), καὶ τὰ ἀνήκοντα εἰς τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν δύο ἀκίνητα ἐμβαδοῦ ἑκάστου ἀντιστοίχως 9,5 στρεμ. περίπου καὶ 25 στρεμ. περίπου, κειμένων, τὸ μὲν πρῶτον εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ Λόφου Παλλήνης Ἀττικῆς, τὸ δὲ δεύτερον εἰς τὸ 23ον χιλ. τῆς Ἐθνικῆς Ὁδοῦ Ἀθηνῶν Λαμίας.

6. Καθ᾿ ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὴν ὕπαρξιν, τὸ περιεχόμενον καὶ τὸν παραλήπτην τοῦ ἀνωτέρω ἐγγράφου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος/ΔΙΣ(Συνημμένως ἀντίγραφον ἐγγράφου Α.Π. Δ.Κ.Π.Α0003731ΕΞ2016/2.3.2016 τῆς Διευθύνσεως Κοινωφελῶν Περιουσιῶν τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ὅπου ἐπισυνάπτεται τὸ ἀνωτέρω ἔγγραφον τῆς ΔΙΣ), ᾐφνιδιάσθητε ἐκδήλως καὶ ἐδηλώσατε πλήρη ἔλλειψιν γνώσεως τῶν ἀνωτέρω (ὑπάρξεως περιεχομένου καὶ παραλήπτου) καὶ μάλιστα ἐζητήσατε καὶ ἐλάβατε φωτοτυπίαν αὐτοῦ, τοῦ ὁποίου τὸ περιεχόμενον ἀνεγνώσατε ἐν συντομίᾳ. Ἀφοῦ κατενοήσατε τοῦτο, ἐδηλώσατε ὅτι θὰ προβῆτε εἰς ἄμεσον ἀνάκλησιν αὐτοῦ, κατὰ τὴν κειμένην διαδικασίαν.

7. Ὡσαύτως, ἐτέθησαν ὑπ᾿ ὄψιν Ὑμῶν ὑπὸ τοῦ ὡς ἄνω ζεύγους Ἀναγνωστοπούλου, τὸσον ἡ ἀναγκαιότης, ὅσον καὶ τὸ ἐφικτὸν τεχνικοοικονομικῶς τῆς δημιουργίας ἑκ χιλιάδων στρεμμάτων πρασίνου πνεύμονος εἰς τὸ Λεκανοπέδιον Ἀττικῆς, ἐκ τῆς ἐφικτῆς τεχνικῶς καὶ ἐπιβαλλομένης ἀξιοποιήσεως τεραστίου ἀριθμοῦ ἀποθεμάτων καὶ ρεόντων κυβικῶν μέτρων ὑπογείων ὑδάτων καὶ εἰδικώτερον ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων κυβικῶν μέτρων ὑδάτων ἐτησίως, ἐκ τῶν ὁποίων ἄλλα μὲν εὑρίσκονται εἰς τεραστίους λεκάνας ἀπορροῆς ὑδάτων καὶ ἄλλα καταλήγουν εἰς τὴν θάλασσαν. Ἅπαντα τὰ ἀνωτέρω καὶ ἐξ αἰτίας τοῦ «μπαζώματος» αὐθαιρέτως, παρανόμως κ.λπ. ποταμῶν, λιμνῶν, 700 χειμάρρων καὶ ρεμάτων τοῦ Λεκανοπεδίου Ἀττικῆς, μὲ πραγματοποίησιν τῶν ὡς ἄνω ἔργων ἐκ τῶν ἐξόδων τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, παρεδόθησαν αὐθημερὸν εἰς Ὑμᾶς κατόπιν τοῦ ἐκδήλου ὑφ᾿ Ὑμῶν ἐνδιαφέροντος καὶ τοῦ ἀντιστοίχου αἰτήματος Ὑμῶν 18 σελίδων, ἀφορωσῶν εἰς προϊόντα ἐπισήμων ἐρευνῶν, μελετῶν, πραγματικῶν στοιχείων, φωτογραφιῶν κ.λπ., ἐν σχέσει μὲ τοιαῦτα ὑπόγεια ὕδατα, ποτάμια, λίμνας, χειμάρρους καὶ ρέματα.

8. Ὡς ἐνθυμεῖσθε, εἴχατε ἐνθουσιασθῆ καὶ ἐμείνατε κατάπληκτος ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἀποκαλύψεων, στοιχείων καὶ δυνατοτήτων, ἐξ ὧν λόγων καὶ ἐπεδείξατε καὶ διὰ τὸ ἀνωτέρω θέμα μέγιστον ἐνδιαφέρον καὶ μὲ τὴν μνείαν, ὅτι εἰς τὰ ἀνωτέρω συνέδραμε καὶ ὁ ἀνωτέρω Στρατηγὸς ἐ.ἀ. ὑπὸ τὰ ὡς ἄνω ἰδιότητάς του καὶ παρουσιάσας λεπτομερείας.

9. Ἐν ὄψει τῶν ἀνωτέρω εὐελπιστοῦμεν, ὅτι ἀφ᾽ἑνὸς μὲν θὰ ἐνεργοποιήσητε τάχιστα τὴν πᾶσαν, κατὰ νόμον διαδικασίαν εἰς τὸ πλαίσιον τῆς καθ᾿ ὕλην ἁρμοδιότητος Ὑμῶν καὶ διὰ τῶν ἐπαφῶν Ὑμῶν μετὰ τῶν πρὸς τοῦτο ἁρμοδίων φορέων καὶ προσώπων, ἀφ᾽ἑτέρου δὲ θὰ ἐπιδείξητε ἄμεσον καὶ ἔμπρακτον βοήθειαν καὶ συμπαράστασιν, διὰ πάσης νομίμου ὁδοῦ, πρὸς ταχεῖαν νόμιμον ἀσφαλῆ καὶ ἔμπρακτον ἔναρξιν, πρόοδον καὶ περαίωσιν τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ πρὸς :
α) δημιουργίαν τῶν ἀνωτέρω ἑκατοντάδων στρεμμάτων πνευμόνων πρασίνου εἰς τὸ Λεκανοπέδιον Ἀττικῆς καὶ
β) ἀξιοποίησιν τῶν ὑδατίνων πόρων, κατὰ τὰ ἀνωτέρω, διὰ νὰ παύσῃ πλέον ἡ ἀπώλεια – σπατάλη ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων κυβικῶν μέτρων ὑδατίνων πόρων ἐτησίως, οὕτως ὥστε νὰ ὠφεληθῇ τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος ἐξ αὐτῶν καὶ νὰ παύσῃ ἡ ἐπὶ σειρὰν ἑκατοντάδων ἐτῶν βλάβη καὶ ζημία κυρίως εἰς τὴν Ἀττικήν.
Σημειωτέον, ὅτι εἰς περίπτωσιν κατὰ τὴν ὁποίαν δι᾿ οἱονδήποτε λόγον καὶ αἰτίαν παραμείνει ἐν ἰσχύϊ, εἴτε ἐν μέρει, εἴτε ἐν ὅλῳ τὸ ἀνωτέρω ὑπ᾿ ἀριθμὸν 192/320/12.2.2016 ἔγγραφον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καὶ συνεπείᾳ αὐτοῦ παρεμποδισθῇ ἡ ἔναρξις τοῦ ὡς ἄνω ἱεροῦ σκοποῦ, τότε ρητῶς ἐπιφυλασσόμεθα παντὸς νομίμου δικαιώματος ἡμῶν ὑπὸ τὰς ἀνωτέρω ἰδιότητας, πρὸς ἀπόκρουσιν καὶ ἀπόρριψίν του, δι᾿ οὕς νομίμους λόγους ἐπιφυλασσόμεθα πρὸς τοῦτο.
Σᾶς ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιὰν
μεθ᾽ υἱικοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

* https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1206—–2062017

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ *
28.6.2017
1.Ὡς γνωστόν, ὀ Μακαριώτατος μὲ τοὺς ἐπιτελεῖς του, ἐξέδωσεν ἐπίσημην ἀνακοίνωσιν τῆς ΔΙΣ (1.4.2015), ὅτι δῆθεν μᾶς προσφέρει ἐκκλησιαστικὰς ἐκτάσεις καὶ ὅτι ἐμεῖς δῆθεν τὰς ἀποποιούμεθα.
2.Ἐμεῖς ὡς γνήσια μέλη τῆς Μιᾶς Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ποὺ εἴμεθα καὶ ἐπιθυμοῦμεν νὰ παραμείνωμεν, πιστεύομεν ἀκραδάντως ὅτι ὅ,τι λέγουν οἱ Σύνοδοι εἶναι τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μήπως ἔχουν δίκαιον ταπεινοὶ καὶ φιλήσυχοι ἄνθρωποι – ἰδίως ἡ νεολαία νὰ λέγουν : «δὲν μποροῦμε νὰ ἀνεχθοῦμε, νὰ μᾶς κοροϊδεύουν μερικοὶ παπάδες καὶ ἰδίως δεσποτάδες καὶ μάλιστα Συνοδικοί! » ; ; ;
3.Τέτοια τρισάθλια «μαγειρέματα» εἶναι ἀδύνατον νὰ γίνωνται τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ Παναγίου Πνεύματος, διότι μόνον «πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων, παρ’ ᾧ οὐκ ἔνι παραλλαγὴ ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα» (ΙΑΚ. 1,17) καὶ ὅλα τὰ ἀντίθετα ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ ἀντικειμένου ἡμῶν διαβόλου προέρχονται.
4.Ἠναγκάσθημεν νὰ ἀποστείλωμεν τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 583/7.6.2016 ἔγγραφόν μας πρὸς τὴν ΔΙΣ, τὸ ὁποῖον ἔλαβεν ἀριθμὸν πρωτοκόλλου τῆς ΔΙΣ τὸ 2706/8.6.16, ἐφ’ὅσον ὁ Μακαριώτατος καὶ οἱ περὶ τὸν Μακαριώτατον Ἅγιοι Συνοδικοὶ ἀσχολοῦνται κατόπιν ἑορτῆς διὰ δευτερεύοντα θέματα καὶ δι᾽ ὅλα τὰ μακροχρόνια καυτότατα προβλήματα λέγουν «ἐς αὔριον τὰ σπουδαῖα».
5. Ἐπειδὴ ὁ Μακαριώτατος καὶ οἱ περὶ αὐτὸν Συνοδικοὶ ἀποφεύγουν τὸν καλόπιστον διάλογον, ὅπως «ὁ διάβολος τὸ λιβάνι» καὶ ὁσάκις ὁ Μακαριώτατος δίδει ἀμέσως τὸν λόγον του εἰς τοὺς πάντας διὰ νὰ ἀπαλλαγῇ ἀπὸ αὐτούς, ἀλλὰ δὲν ἔχει δυστυχῶς ἀκόμη συνειδητοποίησει οὔτε τό: «ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὔ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.» (Ματθ. 5, 37), βασανίζει τὴν ἰδίαν στιγμὴν τὴν φαιάν του οὐσία, πῶς νὰ τορπιλίσῃ τὴν ὑπόθεσιν καὶ «τὸ ναί του νὰ γίνῃ νέκρα». Διὰ τοῦτο ἀναγκαζόμεθα νὰ δημοσιεύσωμε καὶ τὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφόν μας καὶ νὰ ἐξαγάγουν ὅλοι οἱ ἀντικειμενικοὶ παρατηρηταὶ ἀνεπηρέαστα τὰ συμπεράσματά των.
6. Βλέποντες οἱ πολιτικοὶ καὶ ἐν γένει οἱ ἰθύνοντες τοῦ κατεστημένου αὐτὴν τὴν ἀχαρακτήριστον καὶ ἀπαράδεκτον συμπεριφορὰν τοῦ Μακαριωτάτου μᾶς ἐμπαίζουν καὶ αὐτοὶ ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως, συνδράμοντες παντοιοτρόπως ἀετονύχηδες, «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, φαύλους, ἀδίστακτους νὰ περιφρονοῦν, νὰ καταπατοῦν, νὰ εἰρωνεύωνται καὶ νὰ σαμποτάρουν κάθε ἁγνήν, ἀνιδιοτελῆ καὶ μὲ ἄκραν διαφάνειαν κοινωφελῆ προσπάθειαν, διότι ἀπὸ ἐκεῖ δὲν ἔχουν νὰ ἀπομυζήσουν τὴν παραμικρὰν δεκάραν.
7. Εἶναι τόσον πολὺ κοινωνικῶς ἀνάλγητοι καὶ γίνονται «σαμποτέρ» τόσων ἀνιδιοτελῶν καὶ ἐπωφελῶν διὰ τὸ σύνολον τοῦ λαοῦ ἔργων. «Ἐκόλλησε» ἡ βελόνα εἰς τὴν ἀπληστίαν των καὶ εἰς τὸ ἀτομικόν των συμφέρον.
Ἔκαναν τὸ πᾶν νὰ πραγματοποιθῇ καὶ τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος εἰς δημοσίας κρατικὰς ἐκτάσεις καὶ νὰ καταργήσουν de facto τὴν Συνθήκην τῆς Λωζάνης, ἀναγνωρίζοντες μουσουλμανικὴν μειονότητα καὶ πέραν τῆς Κομοτηνῆς καὶ Ξάνθης ἤδη εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα – εἰδεχθέστατον ἐθνικὸν κακούργημα, διὰ τὸ ὁποῖον θὰ ἔπρεπε νὰ ἐφαρμοσθῇ κρεμάλα μὲ φωτισμό.
8.Κατωτέρω δημοσιεύομεν τὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφόν μας ὑπ’ἀριθμ. 583/7.6.2016 πρὸς τὴν ΔΙΣ (ἀριθμὸς πρωτοκόλλου τῆς ΔΙΣ 2706/8.6.16), μὲ τὴν εὐχὴν οἱ νοῦν ἔχοντες καὶ ὑγιῶς σκεπτόμενοι τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν ἀκεραίαν πατρίδα, ἄς ἐνεργήσουν πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, νὰ τονίσουν εἰς τοὺς ἀπάτριδας καὶ ἀντιχρίστους Ἕλληνας : «τί σόϊ πανηγυρισμοὺς θὰ κάνωμεν ὅταν μέχρι καὶ διὰ τὴν τελευταίαν στιγμὴν σαμποτάρουν Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία, τὴν Ἱεράν Παρακαταθήκην τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας ; ; ;». Καὶ τὸ τελευταῖον κλάσμα δευτερολέπτου εἶναι κάτι περισσότερον ἀπὸ πολυτιμότατον καὶ σπουδαιότατον διὰ τὸ μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν.
9. Ἄς ἔλθωμε εἰς τὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ ἄς ἀναλογισθῶμε τὰς εὐθύνας μας πρὶν αὔριον εἶναι πολὺ ἀργά.

Παρακαλοῦμεν διαδώσατε τὴν ἀλήθειαν παντοῦ, πρὶν νὰ εἶναι κατόπιν ἑορτῆς.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΑΓΙΑΝ ΔΙΑΡΚΗ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ. 583/7.6.2016
ΥΠΕΡ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Ἅγιοι Συνοδικοί, Σεβαστοὶ Πατέρες,
Χριστὸς Ἀνέστη, Εὐλογεῖτε,

ΘΕΜΑ : ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
1. Ἐν συνεχείᾳ τῶν ὑπ᾿ ἀριθμ. 763/3.9.2012, 577/26.7.2012, 9/18.1.2012, ἐγγράφων μας, καθὼς καὶ τῶν ἀπείρων τηλεφωνημάτων μας καὶ προσωπικῶν ἐπαφῶν μας, παρακαλοῦμεν καὶ πάλιν, ὅπως ἔχετε τὴν εὐγενῆ καλωσύνην νὰ μᾶς ἀποστείλητε τὰ συγκεκριμένα αἰτηθέντα τοπογραφικὰ διὰ τὰς ὑφ’ Ὑμῶν προταθεῖσας περιοχάς, εἰς Γουδῆ καὶ ὄπισθεν Νοσοκομείου «Σωτηρία», τὰ ὁποῖα ἀναμένομεν ἐπὶ πολλὰ ἔτη καὶ τὰ ὁποῖα, παρ᾿ ὅλας τὰς ἐπανειλημμένας ὑπενθυμίσεις μας, δὲν ἔχομε λάβει ἀκόμη.

2. Ἐμεῖς οὐδέποτε ἀρνηθήκαμε σοβαρὰς προσφοράς, εἰ μὴ μόνον «ἀεριτζήδων» καὶ καυχησιολόγων «δωρητῶν», οἱ ὁποῖοι ἀπὸ ἰδιοτέλεια καὶ σκοπιμότητα ἦλθαν καὶ ἐνεγράφησαν ὡς μέλη τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τὸ «ἔσκασαν», χωρὶς νὰ πληρώσουν οὔτε τὸ δικαίωμα ἐγγραφῆς …

3. Ὁμοιάζουν αὐτοὶ οἱ σπερμολόγοι, σὰν κάποιον παρανοϊκόν, ποὺ δωρίζει τὴν Ἀκρόπολιν καὶ τοὺς πέριξ ἀρχαιολογικοὺς χώρους…

4. Παρ’ὅλον, ὅτι έμεῖς εἴμεθα «ἐρωτευμένοι» μὲ τὸν λόφο Ἀγχεσμός (Ἀττικὸ Ἄλσος), ἐκλιπαροῦμε τοὺς ἁρμοδίους καὶ γιὰ τὸ Ἀλσύλλιον Ριζαρίου ἔναντι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, Πεδίον τοῦ Ἄρεως, δεύτερη κορυφὴ τοῦ Λυκαβηττοῦ καὶ λοιπὰς κεντρικὰς περιοχάς, διὰ νὰ ὑπάρχη ἄνετη, ἔγκαιρος καὶ λίαν προσιτὴ πρόσβασις, ὄχι μόνον εἰς τοὺς ἔχοντας καὶ κατέχοντας, ἀλλὰ κυρίως διὰ τὸν Λαὸν τοῦ Θεοῦ.
Δυστυχῶς, ὅμως, ὄχι μόνον δὲν τυγχάνομεν τῆς δεούσης κατανοήσεως ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντες ἀλλὰ φεῦ, ἐπὶ 10 ετία ὁλόκληρη συστηματικὰ ἐμπαιζόμεθα, παραγκωνιζόμεθα καὶ ἀγνοούμεθα. Οἱ πάντες μᾶς ἐμπαίζουν, λασπολογοῦν καὶ «σαμποτάρουν».

5. Τὴν 22.6.2016 θὰ ἔχωμεν τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» (ὅπου εἶσθε λίαν εὐπρόσδεκτοι – ἴδετε συνημμένην πρόσκλησίν μας) καὶ μέχρι τότε ἐπιβάλλεται νὰ ἔχωμε τὴν γραπτὴν ἀπάντησίν σας ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω, γιὰ νὰ τὴν λάβῃ ὑπ᾿ ὄψιν του τὸ Δ.Σ. καὶ νὰ προτείνῃ ἀναλόγως εἰς τὸ κυρίαρχον σῶμα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεώς μας.
Διὰ ἔμπρακτον καὶ ἄμεσον θετικὴν ἀπάντησίν Σας, θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.
Σᾶς ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιὰν
μεθ᾽ υἱκοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Πρόσκλησι Γενικῆς Συνελεύσεως.

* Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας :
https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1213————-28617

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *