ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 71- ΣΥΡΙΑ * ΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑΝ ΜΙΑ ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ! ΕΙΘΕ ΝΑ ΞΗΜΕΡΩΣΗ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

ΔΙΑΦΟΡAI ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΩΝ

1. Ὡς γνωστόν, ὅλαι αἱ θρησκεῖαι ἐξηπλώθησαν καὶ ἐξαπλώνονται διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου. Ἀναλόγως τὶ ἐπίστευαν οἱ διάφοροι βασιλεῖς, αὐτοκράτορες ἢ καὶ πολιτικοὶ τῆς κλίκας των, ποὺ καθυπόταζαν τοὺς λαοὺς καὶ ποδηγετοῦσαν αὐτούς, ἐπέβαλαν καὶ τὴν θρησκείαν τοῦ ἑκάστοτε βασιλέως, αὐτοκράτορος ἢ κυβερνήτου φεουδάρχου διὰ τῆς βίας.

2. Μόνον ὁ ἀλώβητος Χριστιανισμός, ἡ Ὀρθοδοξία, ἐκηρύχθη μὲ λόγια, ἐβεβαιώθη μὲ θαύματα καὶ ἐσφραγίσθη μὲ αἷμα.

Ἀκόμη καὶ χριστιανικὰ δόγματα, ὅπως οἱ παπικοί (οἱ ὁποῖοι καταχρηστικῶς ὀνομάζονται καθολικοί, διότι καθολικοὶ εἶναι μόνον οἱ Ὀρθόδοξοι τῆς ἀδιάφθορης Ὀρθοδοξίας), καθὼς καὶ τὰ διάφορα προτεσταντικὰ δόγματα καὶ παραφυάδες πολλῶν ἑκατοντάδων ἐπεβλήθησαν καὶ ἑδραιώθησαν διὰ τῆς βίας καὶ τῆς αὐταρχικῆς ἑρμηνείας τῶν γραφῶν ! ! ! . . .

3. Ὁ Ἱδρυτής-Θεάνθρωπος Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης ἐκήρυξεν : «εἲ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι» (Ματθ. 16, 24). Μᾶς τονίζει δὲ ὃτι :
α) «…ἐγώ εἰμί ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ » (Ἰωάν., 14, 6),
β) «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν, 8, 32),
γ) «ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς» (Ἰωά. 5, 39),
δ) «Ἕως θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπέρ σου» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28).

4. Ἀντίθετα, ὅσοι δὲν πιστεύουν καὶ δὲν ἀκολουθοῦν τὰ ἀνωτέρω δημιουργοῦν ἕνα Χριστιανισμόν, κατὰ τὸν ὁποῖον, οἱ πάντες δύνανται νὰ εἶναι χριστιανοί, ἐκτὸς τοῦ Ἱδρυτοῦ – Θεανθρώπου. Εἶναι οἱ λεγόμενοι ἀνασταυροῦντες τὸν Χριστόν, διότι κάνουν τόσας πολλὰς ἀφαιρέσεις καὶ προσθέσεις, ὥστε ὁ Χριστιανισμός των οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μὲ τὴν ἁγνὴν διδασκαλίαν τοῦ Θεανθρώπου. Ἀμνηστεύουν τὰ πάντα καὶ ἡ πίστις των εἶναι μᾶλλον δαιμονική, παρὰ χριστιανική, χωρὶς φόβον Θεοῦ ὅλα ἐπιτρέπονται καὶ γιατί ὄχι ; ; ; . . .

Ὅλοι αὐτοὶ οἱ δῆθεν χριστιανοί, ὅπως καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι μόνον εἰς τὴν ταυτότητα καὶ ὄχι εἰς τὴν οὐσίαν ὀρθοδόξως βιοῦντες, ἀλλὰ καὶ αἱ ἄλλαι θρησκεῖαι χρειάζονται κατεπειγόντως τὸν ἐπανευαγγελισμόν των, διότι ἔχουν καταντήσει λίαν ἐπικίνδυνοι παλιμβάρβαροι.
Εἰς τὴν Μεσην Ἀνατολὴν ἐπικρατεῖ ὁ παλιμβάρβαρος μωαμεθανισμός Ἀλλά, τί περιμένει κανεὶς ἀπὸ μίαν θρησκείαν, τὴν ὁποίαν ἐδημιούργησεν ὁ μέγας θεομπαίχτης καὶ ἰδιοτελέστατος ἀτομιστὴς εἰς τὰ μέτρα του, ὅπως παραδείγματος χάριν, ἕκαστος καὶ ὄχι μόνον ὁ Μωάμεθ ἐδικαιοῦτο νὰ ἒχῃ ὡσὰν συζύγους του ἀκόμη καὶ ἀνήλικα κοριτσάκια 8 ἐτῶν, ἀλλὰ καὶ κάτω τῶν 8 ἐτῶν, διὰ νὰ τοὺς κάνουν νεκρανάστασιν εἰς τοὺς σεξουαλικοὺς ἀδένας ! ! ! . . .

Ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ ὑπήκοοί των, πέραν τῶν καθαρῶς ἐπισήμων γυναικῶν, δύνανται νὰ ἔχουν καὶ ὅλας τὰς ὡραίας γυναίκας εἰς τὰς περιοχὰς τὰς ὁποίας κατέκτησαν. Τὴν γυναίκα τὴν θεωροῦν ὡσὰν ἕνα πρᾶγμα, διὰ νὰ τοὺς ἐρεθίζῃ σεξουαλικῶς ! ! ! .

Τὰ δυστυχισμένα πλάσματα, οἱ καμικάζι καὶ τζιχαντιστές, ναρκώνονται μὲ τὰς διαβεβαιώσεις, τὰς ὁποίας τοὺς κάνουν οἱ Ἰμάμηδες καὶ οἱ ἑρμηνευταὶ τοῦ Κορανίου, ὅτι, ἄν θυσιασθοῦν διὰ τὸ τρισάθλιον κοράνιον, θὰ ἀπολαμβάνουν ὡσὰν πασάδες τεράστια βουνὰ ἀπό πιλάφι, ποταμοὺς ἀπὸ μέλι καὶ ἀπεριορίστως πανεμόρφους παρθένας! ! ! . .
Ἐὰν κάποια γυναίκα παρασυρθῇ καὶ ἁμαρτήσῃ μὲ κάποιον ἄνδρα, πρέπει νὰ χτίζεται εἰς τὸν χῶρον ποὺ ἐπορνεύετο καὶ νὰ πεθαίνῃ διὰ τῆς ἀσφυξίας! ! ! . . .

5. Οἱ Ἑβραῖοι ἔχουν θεσπίσει νὰ λιθοβολῆται ἡ γυναίκα, ποὺ ἐπόρνευε-ἐμοιχᾶτο! ! ! . . . Ὃταν δὲ ἐπαρουσίασαν τὴν ἁμαρτωλὴ γυναίκα εἰς τὸν Θεάνθρωπον Ἰησοῦ, ὄχι μόνον δὲν τὴν ἐλιθοβόλησεν, ἀλλὰ ἀπεναντίας ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης τοὺς ἐτόνισεν τό : «…ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος βαλέτω λίθον ἐπ’αὐτήν» (Ἰωάν. 8, 7)!!!…

6. Ὅλοι ἠσθάνθησαν τοιαῦτα ρίγη καὶ ἐτράπησαν εἰς φυγήν. Τότε ὅμως ὁ ὄντως Μόνος Ἀναμάρτητος λέγει εἰς τὴν μοιχαλίδα καὶ πόρνην: «γύναι, ποῦ εἰσιν {δηλαδὴ ὅλοι αὐτοὶ οἱ κομπορήμονες τῆς ἠθικῆς, οἱ ὁποῖοι μὲ ἄμετρον ἐγωισμὸν καὶ καυχησιολογίαν ἤθελαν νὰ δολοφονηθῇς} ; οὐδείς σε κατέκρινεν ; Ἡ δὲ εἶπεν· οὐδείς, Κύριε, εἶπεν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς· οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω· πορεύου καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε» (Ἰωαν. 8, 10-11)! ! ! . . .

7. Μὲ αὐτὴν τὴν γλυκύτητα ἡ ἄκρα ταπείνωσις – ὁ Θεάνθρωπος συμπεριεφέρετο καὶ ἐμαγνήτιζεν τοὺς ἀδυνάμους καὶ ἁμαρτωλοὺς ἀνθρώπους, ἐρχόμενος εἰς ρῆξιν μὲ τὸ τρισάθλιον κατεστημένον τῶν γραμματέων καὶ φαρισαίων τονίζων : «…οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλά ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν» (Μάρκ. Β, 17). Τοιουτοτρόπως, ὅλοι οἱ κοπιῶντες καὶ οἱ πεφορτισμένοι προσήρχοντο καὶ προσέρχονται εἰς τὸν Ἰατρόν – Θεραπευτὴν τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων καὶ ἀπὸ κατάμαυρα κοράκια μετεβάλλοντο καὶ μεταβάλλονται εἰς λευκὰς περιστερὰς καὶ ἐγκαταλείπουν ὅλην τὴν χλιδὴν καὶ τὴν ἀπόλαυσιν τοῦ ματαίου τούτου κόσμου. Καὶ ἦσαν τόσον πολὺ εὐτυχεῖς, ὥστε τὸν πακτωλὸν χρημάτων, χρυσοῦ, μαργαριταριῶν καὶ πολυτιμοτάτων λίθων τὰ περιεφρόνουν καὶ τὰ ἐθεώρουν ὡσὰν σκύβαλα ἐν συγκρίσει μὲ τὸν γλυκύτατον Ἰησοῦν καὶ ἦσαν διατεθειμένοι νὰ ὑποστοῦν τὰ πάνδεινα, διὰ νὰ κερδίσουν Αὐτὸν ! ! ! . . .

8. Δεκάδες ἑκατομμύρια μαρτύρων καὶ νεομαρτύρων, ἐγκατέλειπαν τὰς μεγάλας περιουσίας των καὶ ὅλα τὰ θέλγητρα τοῦ ματαίου τούτου κόσμου καὶ ἐπροτίμων νὰ ὑποστοῦν τὰ ἀπερίγραπτα μαρτύρια διὰ νὰ παραμείνουν προσκεκολλημένοι εἰς τὸν Νυμφίον τῆς Ἐκκλησίας, Θεάνθρωπον γλυκύτατον Ἰησοῦν ! ! ! . . .

9. Βεβαίως τώρα ἐμειώθησαν ἢ ἐξέλιπον εἰς τὴν χώραν μας τὰ σωματικὰ μαρτύρια, πλὴν ὅμως, βασιλεύει καὶ κυριαρχεῖ τὸ μαρτύριον τῶν συνειδήσεων. Πονηροὶ καὶ γόητες, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι, ἀμοραλισταί, πατοῦν ἐπὶ πτωμάτων ὀμνύοντες γῆν καὶ ὕδωρ εἰς τὸ αἰσχρότατον κατεστημένον, διὰ νὰ ἀναρριχηθοῦν διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας, φαυλοκρατίας καὶ τρισαθλίου ἐκμαυλισμοῦ των καὶ παραγκωνίζουν μίαν ζωὴν ὁλόκληρον τοὺς ἀξίους καὶ ἐναρέτους μὲ ἦθος ἐργασίας, ἐπειδὴ δὲν ἀναμειγνύονται μὲ σκοτεινὰς δυνάμεις καὶ δὲν γίνονται Ἐφιάλται καὶ σύγχρονοι Ἰοῦδαι, ἀλλά προτιμοῦν νὰ ὑποφέρουν τὰ πάνδεινα ! ! ! . . .

10. Καὶ αὐτοὶ οἱ τότε μάρτυρες προσείλκυον τὴν Θείαν Χάριν, ἁπαλύνοντας τοιουτοτρόπως τὰ μαρτύριά των, τὰ ὁποῖα διῆρκον μερικὰς ὥρας, ἡμέρας, ἑβδομάδας ἤ ἔστω μῆνας, τὸ δὲ τῶν συγχρόνων μαρτύρων τῆς συνειδήσεως εἶναι διηνεκές ! ! ! . . .

Οἱ σύγχρονοι μάρτυρες Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ ὑφίστανται τὸ μαρτύριον ἀπὸ τὸ φαῦλον καὶ αἰσχρότατον κατεστημένον μὲ χριστιανικὸν μανδύαν, τὸ ὁποῖον δολοφονεῖ ἠθικῶς, καὶ ἐμμέσως καὶ σωματικῶς, τοὺς συγχρόνους μάρτυρας, ἐν ὀνόματι τοῦ «χρηστοῦ κράτους δικαίου» καὶ τῆς «χριστιανικῆς κοινωνίας καὶ πολιτείας»!!!…

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ

1.Ὅπως καὶ ἄλλοτε ἔχομεν διεξοδικώτατα ἀναπτύξει, πρωτογενὴς αἰτία τοῦ κακοῦ εἶναι οἱ παλιμβάρβαροι χριστιανοὶ τῶν ἀποικιοκρατικῶν κρατῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς. Αὐτοὶ φροντίζουν νὰ ἀνέρχωνται εἰς τὰ καθεστῶτα καὶ νὰ διαιωνίζωνται εἰς τὴν ἐξουσίαν φαῦλα ὑποκείμενα, τύραννοι τῶν λαῶν, ἀρκεῖ νὰ εἶναι πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. Ὅταν διαπιστώνουν, ὅτι οἱ λαοὶ ξεσηκώνονται, τότε ἐξοπλίζουν αὐτὰς τὰς λαϊκὰς μάζας, διὰ νὰ ἀνατραποῦν οἱ μέχρι πρό τινος «πουλημένοι» καὶ ἐφευρίσκουν ἄλλα «δοτὰ ἀνθρωπάκια», τὰ ὁποῖα εἶναι εἰς θέσιν νὰ ὀμώσουν γῆν καὶ ὕδωρ εἰς τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς, ὅπως π.χ. οἱ οὐτσεκάδες τοῦ Κοσσυφοπεδίου ἀπὸ ἐξτρεμισταὶ δολοφόνοι καὶ ἰσοπεδωταὶ ἐβαπτίσθησαν εἰς «ἐπιβολεῖς τῆς τάξεως» ! ! ! . . .
Εἶναι γνωστόν, ποῖον ὄλεθρον καὶ συμφορὰν ἐπέφερε τὸ διεφθαρμένον ὑποκείμενον, θρέμμα τῶν σιωνιστῶν, Ὀσάμα μπιν Λάντεν…
2.Οἱ σιωνισταὶ τῆς Δύσεως προκαλοῦν συνεχῶς μεγάλας προκλήσεις παντοῦ καὶ ὁμοθυμαδὸν καταφέρονται ἐναντίον τῶν δικτατορικῶν καθεστώτων, τὰ ὁποῖα οἱ ἴδιοι ἐγκατέστησαν, ὡς π.χ. τὸν «χασάπη τῆς Βαγδάτης» Σαντὰμ Χουσεΐν, τὸν ὁποῖο προηγουμένως εἶχαν βάλει νὰ χτυπᾶ τὸ Ἰρὰν καὶ ἄνω τοῦ ἑνὸς ἑκατομμυρίου ἀνθρώπων ἐδολοφονήθησαν ἑκατέρωθεν. Ὃταν ὁ Σαντὰμ Χουσεΐν ἔπαυσε νὰ ὑπακούῃ εἰς τοὺς σιωνιστάς, τότε τὸν κατηγόρησαν, ὅτι δῆθεν εἶχε χημικὰ καὶ ἀτομικὰ ὅπλα, διὰ νὰ τὸν γκρεμίσουν καὶ νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὸν μαῦρον χρυσόν. Προηγουμένως, εἶχαν δημιουργήσει καὶ τὸν ἐμφύλιον σπαραγμὸν εἰς τὸ Ἀφγανιστάν, διὰ νὰ ἐπικρατήσουν καὶ ἐκεῖ οἱ σιωνισταί ! ! ! . . .Τὸ ἴδιο ἔκαναν καὶ μὲ τὴν Γιουγκοσλαβίαν. Οἱ ἀπαίσιοι καὶ εἰδεχθέστατοι φονιάδες αἱματοκύλησαν τὴν πρώην Γιουγκοσλαβίαν καὶ ἐξήγειραν τὰς διαφόρους θρησκείας, νὰ δημιουργηθῇ ὁ ἐμφύλιος πόλεμος μεταξὺ τῶν διαφόρων θρησκειῶν καὶ δογμάτων καὶ νὰ ἀλληλοσπαράζωνται οἱ πρώην Γιουγκοσλάβοι μεταξύ των.
3.Τὴν 5.2.1994 ὠργάνωσαν καὶ τὴν «προβοκάτσια» τῆς ἀγορᾶς τοῦ Σαράγεβο καὶ τὴν σφαγὴν εἰς τὴν Σρεμπρένιτσα τὸ 1995, διὰ νὰ καταφέρωνται ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων Σέρβων, ὅτι δῆθεν ἔκαναν ἐγκλήματα πολέμου. Οἱ παλιμβάρβαροι νατοϊκοὶ τοὺς ἔρριχναν ἀπὸ τὴν Ἀδριατικὴν πυραύλους ἀκόμη καὶ ἀνήμερα τοῦ Πάσχα τῶν Ὀρθοδόξων, γράφοντες προηγουμένως εἰς τοὺς πυραύλους μὲ σπρέι «Καλὸ Πάσχα» ! ! ! . . .
4.Αὐτοὶ οἱ ἀπαίσιοι καὶ ἀδίστακτοι σιωνισταί, διὰ νὰ δύνανται νὰ ἐπεμβαίνουν εἰς ὅλην τὴν ὑφήλιον, χωρὶς τὴν παραμικρὰν ἀντίστασιν, ἀπεναντίας νὰ τυγχάνουν καὶ ἀπείρων διευκολύνσεων ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους, Γάλλους, Γερμανοὺς καὶ Ἀμερικάνους, ὡς γνωστὸν ἐδημιούργησαν καὶ τὴν «προβοκάτσια» – καταστροφὴν τῶν διδύμων πύργων τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 2001, θυσιάζοντες μερικὰς χιλιάδας ἐργαζομένους (παρ΄ὅλον ὅτι ἐκεῖ οἱ περισσότεροι τῶν ἐργαζομένων εἶναι ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, ἐν τούτοις, οὔτε ἕνας ἑβραῖος δὲν ἐφονεύθη, ἀλλὰ μόνον Ἰταλοί, Ἕλληνες, Κορεάται, Ἰνδοὶ καὶ λοιποί). Τοιουτοτρόπως καὶ μὲ αὐτὴ τὴν «προβοκάτσια» ἐπέτυχον ἑκατομμυριοπλάσια ἀπ’ ὅ,τι θὰ ἐπετύγχαναν, ἐὰν ἔστελναν χιλιάδες στρατιὰς ἐναντίον τῶν διαφόρων χωρῶν καὶ καθεστώτων. Τοιουτοτρόπως, ἐπέτυχαν νὰ ἐξουθενώσουν καὶ τὴν Λιβύην μὲ τὴν συμπαράστασιν πάντοτε τῶν παλιμβάρβαρων νατοϊκῶν κρατῶν, μὲ ἀπώτερον σκοπὸν νὰ ἐξασφαλίσουν καὶ ἐκεῖ τὰ πετρέλαια καὶ νὰ ἔχουν σφαίρας ἐπιρροῆς παντοῦ καὶ νὰ γίνωνται φόβος καὶ τρόμος, διὰ τοὺς γύρω λαούς, νὰ μὴ «βγάζουν ἀνάσα» , διότι θὰ ὑποστοῦν τὰ δεινά τῶν ἂλλων λαών! ! ! . . .

ΛΙΑΝ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΟΜΕΩΝ ΑΛΛΟΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΙΚΩΝ

1.Ἡ κατεξοχὴν ἀνηθικότης ἐκδηλώνεται εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, ἡ ὁποία μετατρέπεται εἰς πολυπληθυσμικὴν καὶ πολυθρησκευτικήν. Οἱ καταχθόνιοι καὶ ἀπαίσιοι σιωνισταὶ ἐξώπλισαν καὶ ἐξοπλίζουν συνεχῶς τοὺς ἐξτρεμιστὰς μουσουλμάνους, τοὺς ἐβάπτισαν δημοκρατικοὺς ἀντιπάλους τοῦ καθεστῶτος καὶ τοὺς ἐνισχύουν παντοιοτρόπως, οὓτως ὥστε μὲ τὸν ἀλληλοσπαραγμὸν νὰ μὴ μείνῃ, εἰ δυνατόν, οὔτε ἕνας Σύριος εἰς τὴν πολιτισμένην χώραν τῆς Συρίας, διὰ νὰ ἐπεκταθῇ ἡ Σιὼν καὶ νὰ εἶναι φόβος καὶ τρόμος διὰ τοὺς ἐναπομείναντας. Μὲ τὴν ἐξουθένωσιν τῆς Συρίας, ἐμμέσως, ἔχομεν ἐπιπτώσεις καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, μὲ τὸ νὰ μᾶς ἀποστέλλουν οἱ «φίλοι» μας Τοῦρκοι, καθημερινῶς, ἑκατοντάδας ἤ καὶ χιλιάδας, ὄχι μόνον κατατρεγμένους Σύριους, ἀλλὰ καὶ Μαροκινούς, Ἀλγερινοὺς καὶ ἂλλους ἀπὸ λοιπὰς μωαμεθανικὰς χώρας, βαπτίζοντες αὐτούς, ὡς δῆθεν Συρίους πρόσφυγας.
Αὐτοί, πρὶν ἀποβιβασθοῦν εἰς τὴν Ἑλλάδα, σκίζουν καὶ πετοῦν εἰς τὴν θάλασσαν ὅλα τὰ ταξειδιωτικά των ἔγγραφα, διὰ νὰ ταυτοποιοῦνται ὡς καὶ ἔποικοι Σύριοι, ἐνῷ οὐσιαστικῶς, ὅλοι αὐτοὶ εἶναι ἀλλόφυλοι ἐπιδρομεῖς, «κάθε καρυδιᾶς καρύδι» καὶ ἔποικοι καὶ κινδυνεύομεν ἀφαντάστως ἀπὸ κάθε ἄποψιν! ! ! . . .
2.Βεβαίως οἱ ἰθύνοντες, διὰ νὰ ρίξουν στάκτην εἰς τὰ μάτια τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, ψεύδονται ἀσυστόλως, ὅτι δῆθεν ἔχομεν μόνον 55.000 ἢ 80.000 πρόσφυγας. Ἡ πραγματικότης εἶναι, ὅτι μᾶς ἔχουν «ξεφορτώσει» οἱ φίλοι μας οἱ Τοῦρκοι πολλὰς ἑκατοντάδας χιλιάδας μωαμεθανοὺς ἢ καὶ ἑκατομμύρια. Ὅλοι αὐτοὶ εἶναι παθιασμένοι ἀπὸ τὴν πλάνην τοῦ κορανίου καὶ εἶναι λίαν δυσχερὲς νὰ προσαρμοσθοῦν μὲ τὰ ἑλληνικὰ ἤθη καὶ ἔθιμα, τὸν ἑλληνικὸν πολιτισμὸν καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν! ! ! . . .
Ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν οἱ πρόσφυγες μουσουλμάνοι εἰς τὴν Νορβηγίαν ὠρύονται «δὲν ἠμποροῦμε νὰ ζήσωμε μαζὶ μὲ τὰ γουρούνια, τοὺς ἄπιστους χριστιανούς, ζητοῦμε αὐτονομίαν» ! ! ! . . .
3.Δυστυχῶς ὑπάρχουν ἀναίσχυντοι ἰθύνοντες εἰς τὴν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖοι ἀπαντοῦν εἰς ὅσους κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου διὰ τὸ τεράστιον δημογραφικὸν πρόβλημα, τὸ ὁποῖον διερχόμεθα καὶ διὰ τὰς ἑκατοντάδας χιλιάδας ἐκτρώσεις (αἱ ὁποῖαι γίνονται μάλιστα δημοσίᾳ δαπάνῃ), «δὲν χρειαζόμεθα πολλὲς γεννήσεις, ἤδη ἔρχονται ἕτοιμοι».
Αἱ χριστιαναὶ γυναῖκες, μὲ τὰς προώρους προγαμιαίας σχέσεις παραμορφώνονται καί, ὅταν ἀργότερον νυμφεύονται, δὲν εἶναι ἐφικτὸν νὰ συλλάβουν τέκνα. Μαιευτῆρες «χασάπηδες – σκιτζῆδες», μεθυσμένοι ἀπὸ τὰ τεράστια ποσά, τὰ ὁποῖα λαμβάνουν διὰ τὰς ἐκτρώσεις, πείθουν ἀνοήτους Ἑλληνίδας νὰ μὴ γεννοῦν φυσιολογικῶς, ἀλλὰ διὰ καισαρικῆς τομῆς. Διὰ τῆς ὑπογεννητικότητος πολλαπλασιάζεται τὸ δημογραφικὸν πρόβλημα. Ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰν αἱ μουσουλμάναι τεκνοποιοῦν 5, 10 καὶ 20 τέκνα μὲ μέγιστον κίνδυνον οἱ Ἕλληνες νὰ καταντήσουν μειοψηφία εἰς τὸν τόπον των καὶ θὰ ὀφείλουν νὰ ὑπακούουν εἰς τὴν πλειοψηφίαν τῶν μωαμεθανῶν. Μελλοντικῶς θὰ ὑπάρχῃ κίνδυνος οἱ χριστιανόπαιδες νὰ ἀναγκάζωνται νὰ ἔχουν ὁδομαχίας μὲ τοὺς ἐξτρεμιστὰς μωαμεθανοὺς διὰ νὰ προασπίζωνται τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας καὶ τῆς πίστεώς μας ! ! ! . . .
4.Ἀνάγκη, λοιπόν, νὰ ἀντιδράσωμεν παντοιοτρόπως ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως καὶ νὰ προλάβωμεν τὸ κακόν, διὰ νὰ μὴ μᾶς ἀναθεματίζουν οἱ ἀπόγονοί μας διὰ τὴν ἐγκληματικὴν μας ἀδιαφορίαν, πρὶν αὔριον εἶναι ἀργά! ! ! . . .
Τροπάριον ἀνωνύμου χριστιανοῦ διὰ τοὺς συγχρόνους Ὀρθοδόξους μάρτυρας τοῦ «Ἰσλαμικοῦ τόξου» :

Μάρτυρες Συρίας τε καὶ Ἰράκ, Αἰγύπτου, Λιβύης, Τυνησίας τε καὶ Ἰράν, Σουδάν, Νιγηρίας καὶ πάσης Γῆς ἐν γένει, παρὰ τῶν μουσουλμάνων σφαγέντες, χαίρετε ! . . .

Βαβαί τῆς ἀναλγησίας καὶ τῆς ὑποκρισίας τῶν ἰθυνόντων! ! ! . . .

*Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας https://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1189———204-17

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *