ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 71 – ΠΑΝΤΟΕΙΔΗΣ ΚΡΙΣΙΣ

* Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας :
http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-05-39/1193———21-5-2017–15517
15.5.2017
ΗΘΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ
Ἄλλοτε μὲν προσφέρουν εἰς τόν ἄνθρωπον ἀφθονώτατον ἄρτον διὰ νὰ τὸν ὁδηγήσουν εἰς τὴν ὑπερκαταναλωτικὴν κοινωνίαν καὶ νὰ τὸν ἐκμαυλίσουν καὶ νὰ τὸν μετατρέψουν εἰς ἠθικὸν ῥάκος διὰ τῶν ἀφθονωτάτων αἰσχροτάτων θεαμάτων, ἄλλοτε δὲ νὰ τοῦ στεροῦν ἀκόμη καὶ αὐτοῦ τοῦ ἄρτου τοῦ ἐπιουσίου, διὰ νὰ τὸν ὁδηγοῦν εἰς τὰς αὐτοκτονίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ
Οἱ ἐντόπιοι καὶ ξένοι τοκογλύφοι αἰσχροκερδοῦν μέχρις ἀηδίας ἀπομυζῶντες, ὡσὰν ἀδηφάγοι βδέλλαι τὴν τελευταίαν ἰκμάδα τοῦ αἵματος τῶν μικρῶν καὶ τῶν ἀδυνάτων! ! ! . . .
Ἐπακόλουθον τῶν ὡς ἄνω, περὶ τῆς ἠθικῆς κρίσεως, εἶναι ἡ οἰκονομικὴ κρίσις, τὴν ὁποία καλλιεργοῦν τεχνηέντως ἐντόπιοι καὶ ξένοι «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, ἀετονύχηδες καὶ αἰσχρότατοι ἐκμεταλλευταί.

ΣΤΥΛΟΒΑΤΑΙ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ εἶναι :
Α) Αἱ ἑκάστοτε κυβερνήσεις εἶναι τόσον πολὺ κοινωνικῶς ἀνάλγητοι, ὥστε, ὄχι μόνον ὡσὰν πραγματικοὶ πατέρες τοῦ ἔθνους δὲν συμπεριφέρονται, ἀλλὰ καὶ ἀπεναντίας ὡσὰν βάρβαροι κατακτηταὶ τῆς ἐξουσίας, τὴν ὁποίαν καταλαμβάνουν καὶ προσπαθοῦν νὰ ἐξουθενώσουν πλήρως τὸν Λαόν, ἐφαρμόζοντες τὸν σκληρότατον νόμον τῆς δημοσιονομίας :

« ΑΠΑΞ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ, ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΑΓΡΙΩΤΕΡΑΝ ΜΟΡΦΗΝ ΠΑΛΙΝ ».

Τοιουτοτρόπως ἔχει ἐφαρμογὴ τὸ γραφικὸν : « καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρεσυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς » (Ψαλμ. 48, 21). Αὐτὸ σημαίνει : ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἐπλάσθη, κατ᾽εἰκόνα Θεοῦ καὶ καθ᾽ὁμοίωσιν δὲν ἐστάθη εἰς τὸ ὕψος του, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνειαν καὶ τὸν ἐγωισμὸν παρεσύρθη – ἐξέπεσεν καὶ ἔγινε ὅμοιος μὲ τὰ ἀνόητα κτήνη ! ! !…
Μάλιστα δὲ θὰ ἠδύνατό τις νὰ εἴπῃ ὅτι καὶ σήμερον κατήντησεν ὁ ἄνθρωπος πολὺ χειρότερος ἀπὸ μερικὰ κτήνη.

Οἱ περισσότεροι τῶν ἀνθρώπων δὲν πιστεύουν εἰς τὸν Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα – τὴν Ἁγία Τριάδα, ἀλλὰ εἰς ἑτέραν τριάδα:

α) ἄμετρον ἐγωισμόν, οἴησιν, ἀλαζονείαν καὶ ἀναισχυντίαν,

β) γαστέρα: «ὧν Θεὸς ἡ κοιλία» (Πρὸς Φιλιππησίους 3,19) ἢ τὰ φαγητὰ καὶ τὰ ποτὰ εἶναι ὑψίστη ἡδονὴ – θεωρία τῶν ἐπικουρείων – «φάγωμεν, πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθανοῦμεν». Μάλιστα δὲ οἱ Λουκούλειοι ἐπεξέτειναν χυδαίως τὴν ἐν λόγῳ θεωρίαν μέχρι ποὺ λέγουν: «Δὲν χωρᾶ ἄλλο τὸ στομάχι σου, προσπάθησε νὰ ἐμέσῃς, γιὰ νὰ συνεχίσῃς ἀκαταπαύστως τὸ φαγοπότι»! ! ! . . .

γ ) ἐνῷ ὅλα τὰ ἄλλα ζῷα συνέρχονται μόνον, διὰ τὴν ἀναπαραγωγὴν εἰς ὡρισμένας ἐποχὰς τοῦ ἔτους, ὁ ἄνθρωπος τῆς ἡδονῆς ἔχει θεοποιήσει τὸ ὑπογάστριον καὶ τὸ ἔχει ἀναδείξει εἰς κεντρομόλον δύναμιν, ὄχι μόνον εἰς κάποιαν ὡρισμένην ἐποχήν, ἀλλὰ καὶ τὰς τέσσαρας ἐποχὰς τοῦ ἔτους καὶ τοὺς δώδεκα μῆνας καί τὰς 365 ἡμέρας τὸ ἔτος – ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν νοσταλγεῖ καὶ κάνει τὸ πᾶν νὰ ἀπολαμβάνῃ τὴν «ἐφάμαρτον ἡδονήν». Μάλιστα, ἐναντίον τῆς ἀναπαραγωγῆς, λαμβάνει – προφυλάσσεται παντοιοτρόπως, νὰ ἀποφευχθῇ ἡ σύλληψις, ἐὰν δὲ παρὰ ταῦτα συμβῇ, τότε τρέχει εἰς τούς εἰδεχθεστάτους «χασάπηδες» μαιευτῆρας νὰ καταστρέψῃ ἢ σφαγιάσῃ τὰ ἀθῷα καὶ ἀνήμπορα νὰ ἀμυνθοῦν ἔμβρυα – οἱ εἰδεχθέστατοι ἐγκληματίαι ! ! !

Ὁ χρόνος ὅμως καὶ ὁ χῶρος δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναφέρωμεν χιλιάδας παραδείγματα ζῴων, δι᾽ εὐπρεπεστέραν συμπεριφορὰν ἀπὸ τὴν τοῦ ἀνθρώπου! ! ! . . .

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *