ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 71-ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2017 – 2018

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2017 – 2018

Ὡς γνωστόν, ἐτολμήσαμεν καὶ ἐξεδώσαμεν ἀναλυτικόν, μοναδικὸν Ἑορτολόγιον, διὰ τὸ ὁποῖον ὡρίσαμεν μίαν μικρὰν συμβολικὴν τιμὴν τῶν 2 Εὐρὼ τὸ τεμάχιον. Ἀπὸ 21 τεμ. θὰ κοστίζουν 1,50 Εὐρώ,
ἀπὸ 51 τεμ. 1,00 Εὐρὼ
καὶ ἀπὸ 101 τεμ. 0,80 Εὐρὼ/τεμ.
Αἱ τιμαὶ εἶναι συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ, ταχυδρομικῶν καὶ ἐν γένει ἐξόδων ἀποστολῆς.Ἐπειδὴ ὅμως ἡ ἀξία τῶν ταχυδρομικῶν τελῶν εἶναι ἄκρως δυσανάλογος καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀσύμφορος καὶ ἐπειδὴ ἐπιβάλλεται νὰ καλύπτωμεν τουλάχιστον τὰ ἔξοδα τοῦ Ἑορτολογίου, θὰ ἀποστέλλωνται μόνον ἀπὸ πέντε (5) τεμάχια καὶ ἄνω.
Θὰ ἔπρεπε τὰ μέλη, οἱ συνεργάται, οἱ φίλοι, οἱ θαυμασταὶ τῶν σκοπῶν, τῶν δραστηριοτήτων καὶ τῶν προοπτικῶν τῶν φορέων μας νὰ εἶχαν δείξει τὴν δέουσαν κατανόησιν καὶ νὰ μᾶς παραγγέλουν δεκάδας Ἑορτολόγια καὶ νὰ κάνουν πνευματικὰ δῶρα, ἀντὶ γλυκῶν, ποὺ βλάπτουν, κλ.π. ὑλικῶν ἀγαθῶν.
Ὅμως, παρὰ τὰ συγχαρητήρια, ἐλάχιστοι ἔδειξαν ἔμπρακτον κατανόησιν νὰ προμηθευθοῦν καὶ νὰ διαδίδουν τὰ Ἑορτολόγιά μας. Δυστυχῶς, δὲν ἔλειψαν καὶ μερικοὶ κακοήθεις νὰ ἐνσπείρουν λασπολογίας καὶ νὰ μᾶς ψέγουν ὅτι «πᾶμε νὰ τὰ οἰκονομήσουμε» ! ! ! . . .
Ὡς γνωστόν, εἴμεθα οἱ μόνοι εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἴσως καὶ παγκοσμίως, οἱ ὁποῖοι ἐκδίδομεν τὸ περιοδικόν μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ καὶ τὸ ἀποστέλλομεν δωρεὰν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον εἰς 60.000 ἀντίτυπα. Σχεδὸν ὅλοι ἀνέστειλαν τὰς ἐκδόσεις των ἤ τὰς περιορίζουν καὶ παραλαμβάνονται τὰ περιοδικὰ εἰς τὰ γραφεῖα τῶν ὀργανώσεων των.
Ἐμεῖς στενάζοντες κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων, συνεχίζομεν νὰ ἐργαζώμεθα, παρὰ τὸ προβεβηκὼς τῆς ἡλικίας μας ἀπὸ τὰ χαράματα μέχρι καὶ τὰς πρώτας μεταμεσονυκτίους ὥρας, στερούμενοι πολλῶν ἀγαθῶν, ὑπολογίζοντες καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν ὡς κόρην ὀθφαλμοῦ.
Ὅσοι ἔχουν τοιαύτην ἀπαράδεκτον νοοτροπίαν, ἄς λαμβάνουν δωρεὰν ἀπὸ ἐμᾶς τὰ περιοδικὰ καὶ ἄς πληρώνουν ἀλλοῦ διὰ μικρὰ καὶ ὀλίγων σελίδων τυποποιημένα ἡμερολόγια.
Ὅσοι ἐπιθυμοῦν τὸ Ἑορτολόγιόν μας, τὸ ὁποῖον θὰ κυκλοφορήσῃ τὸν Σεπτέμβριον, ἄς ἐπικοινωνήσουν εἰς τὰ τηλέφωνα 210-3254321.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *