ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 71- ΔΑΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ὁ Ἄνθρωπος καὶ Ἐπιστήμων, ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Ἰατρικῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, λίαν προσφιλής, ἀγαπητὸς καὶ σεβαστὸς Καθηγητὴς κ. Γεώργιος Δαΐκος ἐπὶ τέλους ἔλαβεν τὸν τίτλον τοῦ Ἐπιτίμου Καθηγητοῦ τῆς Σχολῆς Ἐπιστημῶν Ὑγείας, τὴν Δευτέρα 12 Ἰουνίου 2017 καὶ ὥραν 19.00 εἰς τὴν Μεγάλην Αἴθουσαν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ἕλληνες Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ τὴν Διασπορὰν καθὼς καὶ Φιλέλληνες, ὅσοι ἔχουν γνωρίσει τὸν Ἀνθρωπισμὸν καὶ τὴν Ἐπιστήμην τοῦ μεγίστου Καλοῦ Σαμαρείτου Γεωργίου Δαΐκου δοξάζουν τὸν Θεόν, διότι ἀκόμη καὶ σήμερον ὑπάρχουν φιλεύσπλαχνοι καὶ φιλάνθρωποι ἐπιστήμονες ὡσὰν τὸν διεθνοῦς φήμης ἀνάργυρον Καθηγητὴν Ἰατρικῆς κύριον Γεώργιον Δαΐκον.

Μετὰ λόγου γνώσεως καταθέτομεν τὴν ταπεινήν μας μαρτυρίαν.

Πρὸ τριάντα ἐτῶν ἐγνωρίσαμεν τὸν σοφόν, εὐσυνείδητον, ἀκάματον καὶ κυρίως μὲ ἀκέραιον χαρακτήρα, ἀνάργυρον Ἐπιστήμονα καὶ κυρίως Ἄνθρωπον, Καθηγητὴν κ. Γεώργιον Δαΐκον.

Ὅταν διεπίστωσε τὸ μέγιστον κοινωνικὸν καὶ φιλανθρωπικὸν ἔργον μας, ὄχι μόνον, ὡς ἰατρὸς δὲν ἠθέλησε ποτὲ νὰ λάβῃ χρήματα ἀπὸ ἐμᾶς ὅλους ἀλλὰ καὶ συστρατεύθηκε μὲ πολλοὺς ἄλλους.
Ἐπὶ δεκαετίας ὑπῆρξεν Ἀντιπρόεδρος τοῦ «Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ μέλος τοῦ «Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν». Πάντοτε ὑπῆρξε στενώτατος συνεργάτης καὶ πολυτιμότατος σύμβουλος διὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.
Ὅλοι μαζὶ ἀπεστείλαμεν ἄνω τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν εἰς Βαλκανικάς, Παρευξεινίους, Ἀφρικανικὰς κλπ χώρας. Ἀπὸ τὰ θυλάκια του προσέφερε εἰς πλῆθος ἀνθρωπιστικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὀργανώσεων σπουδαῖα ποσά (συμπεριλαμβανομένων καὶ ἡμῶν).
Διὰ τὰς ἠθικὰς καὶ ὑλικὰς ἀνιδιοτελεστάτας συμπαραστάσεις του ἐβραβεύσαμεν αὐτὸν τὴν 14.1.2006 εἰς τὸν Φιλολογικὸν Σύλλογον «Παρνασσός», μαζὶ μὲ τὸν Ὁμ. Καθηγητὴν τῆς Καρδιολογίας κ. Παῦλον Τούτουζαν, ἐπίσης πολύτιμον συνεργάτην μας.

Εἶναι ὄνειδος διὰ τὴν Πολιτείαν καὶ τὸ Ἀνώτατον Πνευματικὸν Ἵδρυμα τῆς Ἑλλάδος, τὴν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν, διότι τοιοῦτοι «ἀετοί» τῆς Ἐπιστήμης, τοῦ Ἀνθρωπισμοῦ, τῆς Προσφορᾶς καὶ τῆς Ἀνιδιοτελείας δὲν ἀξιοποιοῦνται ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως ἀλλά, δυστυχῶς, ἐπιπλέουν οἱ «φελλοί» , οἱ δίψυχοι, οἱ πονηροί, οἱ γόητες καὶ οἱ «ἀριβίστες» καὶ παραγκωνίζονται οἱ ἄξιοι.

Διότι, δυστυχῶς, σήμερα προβάλλονται συστηματικῶς καὶ ὠργανωμένως οἱ «φελλοί», αἱ παλλακίδες, οἱ ἀνώμαλοι, οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν ὠργανωμένων συμφερόντων, οἱ «κομπιναδόροι», οἱ στυλοβάτες τοῦ αἰσχίστου κατεστημένου καὶ οἱ «Νενέκοι» διὰ τοὺς ὁποίους ὁ θρυλικὸς γέρος τοῦ Μοριὰ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ἠναντιώνετο διὰ νὰ σώσῃ τὴν κατάστασιν. Τὸ ἐπέτυχεν μὲ τὴν προοτροπήν «Φωτιὰ καὶ τσεκούρι εἰς τοὺς Νενέκους».

Ἑκατοντάδες ἰατροί-μαθηταί του, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων, τῶν τεχνῶν, τῆς ἐπιστήμης καὶ ἐν γένει τῆς κοινωνίας παρέστησαν εἰς τὴν σεμνὴν καὶ λαμπρὰν ἀναγνώρισιν τοῦ διεθνῶς ἀναγνωρισμένου καὶ μὲ κῦρος καθηγητοῦ καὶ προπαντὸς ἀνθρώπου κυρίου Γεωργίου Δαΐκου.
Συγχαίρομεν τοὺς πρωτεργάτας καὶ ἐν γένει ὅσους εἶχον τὴν ἐν λόγῳ πρωτοβουλίαν, ἔστω καὶ πάρα πολὺ ἀργά. Τοιοῦτοι ἰδεολόγοι καὶ προπαντὸς ἀνιδιοτελεῖς, ταπεινοί, εὐλαβεῖς, κοινωνικοὶ ἐργάται, ἀντάξιοι τῆς εὐποιΐας τοῦ κυρίου Γεωργίου Δαΐκου σπανίζουν.
Εἰς ἕνα χρηστὸν κράτος δικαίου καὶ μίαν πραγματικὴν δημοκρατίαν θὰ ἔπρεπε πρὸ πολλοῦ ἡ Πολιτεία, ἡ Ἐκκλησία, ἡ Ἀκαδημία καὶ ὅλα τα ἀνώτατα καθιδρύματα τῆς Ἑλλάδος νὰ εἶχαν ἀναγνωρίσει τὸν ἐν λόγῳ «καλὸν Σαμαρείτην» καὶ νὰ τὸν προβάλλουν διεθνῶς ὡς πρότυπον διὰ τὰς ἐπερχομένας γενεάς.
Θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχεν ἀναλάβει τὴν φροντίδα του τὸ «Πρυτανεῖον» τῆς Πολιτείας.
Κάθε ἔτος τὴν 30ὴν Ἰανουαρίου, ἑορτὴν τῶν τριῶν Φωστήρων τῆς τρισηλίου Θεότητος, θὰ ἔπρεπε νὰ τὸν προβάλλουν ὡς πρότυπον διὰ τὰς ἐπερχομένας γενεάς.
Ὅμως, ὁ καθηγητὴς κ. Δαΐκος, ἀπεχθανόμενος τὰς προσχωρήσεις εἰς σκοτεινοὺς κύκλους, παρέμεινεν «διαμάντι» πολυτιμότατον καὶ ἀνεκτίμητον εἰς τὴν ἀφάνειαν, τὴν περιφρόνησιν καὶ τὴν λήθην, ὅπως γίνεται μὲ τὰς ὑγιεῖς προσωπικότητας, αἱ ὁποῖαι ἔχουν τὸ σθένος, τὴν τόλμην καὶ τὴν ὑγιῆ καρτερίαν νὰ ἐναντιώνωνται πρὸς τὰ ἑκάστοτε ρεύματα τῆς ἐποχῆς, τὰ ὁποῖα ἀκολουθοῦν οἱ φελλοί, τὰ πτώματα καὶ περιττώματα.
Ὁ μέγιστος αὐτὸς ἀνεκτίμητος καὶ πολυτιμότατος θησαυρὸς οὐδέποτε ἐπεδίωξε τιμητικὰς διακρίσεις καί ἀναδείξεις. Ὅ,τι ἐπέτυχεν, τὸ κατάφερε μὲ τὸ ἦθος ἐργασίας, τὴν εὐσυνειδησίαν, τὸν ἀκέραιον χαρακτῆρα, τὴν ἀνθρωπιάν του καὶ τὴν ταπεινότητά του. Δοξάζομεν τὸν Θεόν, διότι ἐγλύτωσεν ἀπὸ λασπολογίας καὶ διασυρμούς, ὅπως χιλιάδες ἄλλαι προσωπικότητες.
Τὸ πρότυπον ἐπιστήμης καὶ ἀρετῆς, ὡσάν «νέος Παῦλος» ἐφήρμοζεν τό: «τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ ; τίς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι ;» (Β Κορινθ. 11, 29).
Εἰς τοὺς ἐπαίνους ἐπανεαλάμβανεν τὸ τοῦ Παύλου :
«ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε. τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὅν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ» (Τιμ. Β΄ 4, 7-8).

Ἄς προσευχηθῶμεν μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας εἰς τὸν δωρεοδότην Θεὸν νὰ φωτίσῃ πολλοὺς ἄλλους νέους, ὄχι μόνον τῆς Ἰατρικῆς ἐπιστήμης, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ἐπιστημῶν, νὰ μιμηθοῦν τὸ ἐν λόγῳ πρότυπον καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν καὶ αὐτοὶ ὡς πολυτιμότατοι ἐπιστήμονες καὶ ἀνθρωπισταὶ διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ.
Νὰ ἀποτρέπωμεν δὲ τοὺς ἐγωιστάς, τοὺς δοκησισόφους, τοὺς ἔχοντες οἴησιν, τοὺς ἀλαζόνας καὶ τοὺς καυχησιολόγους νὰ ἐπαίρωνται διὰ νὰ μὴ γίνωνται ἡ αἰτία νὰ βαρυγκομοῦν θύματά των καὶ νὰ ἀναθεματίζουν τοὺς γονεῖς τυράννων, σαδιστῶν καὶ ἀγρίων ἐκμεταλλευτῶν, διότι :
α) «ἐπιστήμη ἄνευ ἀρετῆς πανουργία οὐ σοφία φαίνεται»,
β) ἀπὸ πανεπιστήμονες, κακοὺς ἐργάτας «θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνὰ» εἶναι ὑπερχορτάτη ἡ κοινωνία μας,
γ)νὰ μὴ ἐφαρμόζεται τὸ γραφικόν: «τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι᾽ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι» (Ρωμαίους 2, 24).

Εἰς τὸν σπάνιον καὶ μέγιστον αὐτὸν ἐπιστήμονα, ἰδεολόγον καὶ ἀνιδιοτελῆ ἄνθρωπον, ἄς εὐχώμεθα περαιτέρω ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ μὲ ἀπόλυτον ὑγιείαν, κατὰ τὸ «ἀνακαινισθήσεται, ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου» (Ψαλμ. 102,5).
Ὅλα αὐτὰ τὰ γράφομεν μετὰ λόγου γνώσεως, ἄκρως ἀντικεμενικῶς, διότι εἴχομεν τὴν μεγίστην τιμὴν νὰ συνεργασθῶμεν μαζί του δεκαετίας ὁλοκλήρους εἰς τὸ φιλανθρωπικὸν καὶ κοινωνικὸν τομέα.
Πρὸς τοῦτο, εὐλογοῦμεν, προσκυνοῦμεν καὶ δοξολογοῦμεν τὴν Παναγίαν Τριάδα, διότι μᾶς ἥνωσεν μὲ τὸν ἄριστον τοῦτον ἐπιστήμονα καὶ ἀνθρωπιστήν.
Ὁ Κύριος νὰ τοῦ χαρίζῃ ὑγείαν, μακροζωίαν, ἔτη εἰρηνικὰ καὶ «καλὴν ἀπολογίαν» εἰς τὸ φοβερὸν βῆμα τοῦ Θεανθρώπου.

Εἰς τὴν ἱστοσελίδα (*) μας ἀνηρτήσαμεν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ὅλην τελετὴν (διότι προσφωνήσεις καὶ ἔπαινοι διαφόρων δὲν ἀκούονται τόσον εὐκρινῶς) διὰ νὰ διδάξωμεν τὸν λαὸν κατὰ τό: «…οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.» (Ματθαῖος 5,16).

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»

(*) http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1203——–12617–1900-
http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-25-36/1211———video-22617
https://www.youtube.com/watch?v=8SiH9OaYwJ4

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *