ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 70-ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ

Α) Ἡ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, ὡς γνωστόν, εἶναι τὸ μοναδικὸν περιοδικὸν τῆς ὑφηλίου, τὸ ὁποῖον ἐκδίδεται εἰς 60.000 ἀντίτυπα καὶ ἀποστέλλεται δωρεάν, ἀνά τὴν οἰκουμένην, παρ’ ὅλας τὰς ἀπαγορευτικάς, διὰ τὴν κυκλοφορίαν τῶν ἰδεῶν, αὐξήσεις τῶν τελῶν τῶν ΕΛ.ΤΑ. Αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις μὲ κίνητρον τὴν ἰδιοτέλειαν πασχίζουν νὰ «ξεπουλήσουν» καὶ τὰ ΕΛΤΑ, ὣστε οὐδὲν νὰ παραμείνῃ εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος, παρὰ μόνον ὁ ἐσμὸς τῶν κομμάτων καὶ τῶν συνδικαλιστῶν, διὰ νὰ στενάζῃ ὁ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχὸς Ἑλληνικὸς λαός ! ! ! . . .
Ἐνῷ ἀπελευθερώθημεν ἀπὸ τὸν τουρκικὸν ζυγόν, ἐσκλαβώθημεν εἰς τὴν «φραγκιά», τὴν Νέαν Ἐποχήν, Παγκοσμιοποίησιν, τὴν Νέαν Τάξιν Πραγμάτων, τὸν Οἰκουμενισμὸν καὶ ἐν γένει εἰς τὰς καταχθονίους σκοτεινὰς δυνάμεις. Ἔχομεν ὑποθηκευθῆ μέχρι τὸ τέλος τοῦ 21ου αἰῶνος καὶ ὅπως βαδίζουν τὰ γεγονότα, ἔχομε μέλλον μέχρι νὰ ἐπανέλθῃ ὁ ἀπαίσιος παλιμουσουλμανισμός ! ! ! . . .
Τὰ πάντα ἐκποιοῦνται «ὅσο ὅσο», ἔναντι πινακίου φακῆς! ! ! . .

Β) Ὡς ἐκ τούτου, οἱ περισσότεροι τῶν ἐκδοτῶν ἀνέστειλαν ἤ περιώρισαν τὰς ἐκδόσεις των. Ἐμεῖς ἀγωνιζόμεθα μὲ «νύχια καὶ μὲ δόντια» νὰ κρατηθῶμεν ! ! ! . . .

Γ) Ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή» εἶναι τὸ μόνον Μ.Μ.Ε, τὸ ὁποῖον λέγει «ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια»τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά των καὶ γινόμεθα λίαν δυσάρεστοι εἰς τοὺς ἰθύνοντας ! ! ! . . .

Δ) Ὡς ἐκ τούτου ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή» εἶναι περιζήτητη καὶ καλὸν θὰ ἦτο νὰ εἴχωμε δυνατότητα νὰ τὴν ἐκδίδωμεν εἰς ἑκατοντάδας χιλιάδας ἀντίτυπα, διὰ νὰ διαφωτίζωμεν καὶ τὰ 120.000.000 Ἑλλήνων τῆς διασπορᾶς, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀπὸ τοὺς πάντας ἄκρως ἐγκαταλελειμμένοι ! ! ! . . .

Ε) Ὅπως ἔχομε γράψει καὶ παλαιότερον, τὰ ΕΛ.ΤΑ. κατήργησαν τοὺς προπληρωμένους φακέλλους διὰ τὸ ἐξωτερικὸν καὶ τοιουτοτρόπως μᾶς κοστίζουν σχεδὸν τριπλάσια ἀπ’ ὅ, τι μέχρι πρό μηνῶν. Αὐτὸ εἰς τὴν πρᾶξιν σημαίνει ἀπαγόρευσιν τῆς ἐλευθέρας κυκλοφορίας τῶν ἰδεῶν, διὰ νὰ δύνανται οἱ «ἀετονύχηδες», οἱ «πατριάρχαι» τῆς διαπλοκῆς καὶ ἐν γένει οἱ ἄνθρωποι τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, νὰ ἐπιπλέουν καὶ νὰ ἐπιβάλλουν τάς ἀπόψεις των ! ! !…

ΣΤ) Ὅσοι ἐκτιμοῦν αὐτὴν τὴν γραμμήν, ἄς μᾶς συνδράμουν «μὲ τὸ ὑστέρημά των» ἢ μὲ ἐθελοντισμόν, διὰ νὰ ἀντέξωμεν !

Παρακαλοῦμε, συμπληρώσατε λίαν εὐκρινῶς τὰ στοιχεῖα σας (καὶ τὸ τηλέφωνόν σας καὶ τὸ e mail σας, ἄν ἔχετε), διὰ νὰ σᾶς ἀποστέλλωμεν νόμιμον ἀπόδειξιν, διὰ φοροαπαλλαγήν σας.
Καὶ πάλιν εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ ζητήσωμε παρατεταμένως δημοσίως συγγνώμην παρὰ τῶν ἀπείρων χιλιάδων μελῶν, συνεργατῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν τῶν φορέων μας : Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, «Διορθοδόξου Συνδέσμου Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», καθὼς καὶ τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή».

Διότι ὃλοι αὐτοὶ μᾶς ἐρωτοῦν : διατί ἐπαναλαμβάνομε τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια! ! ! . . .
Ὅμως οἱ ἀντιδρῶντες εἰς τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη μᾶς ἀναγκάζουν πρὸς τοῦτο.

Ἡ ὑπόσχεσις τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας
εἶναι μία ἱστορικὴ παρακαταθήκη – συνέχεια ἀπὸ τῶν χρόνων τῶν Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου, μέχρι καὶ σήμερον.

Δυστυχῶς ὅμως σατανικὰ φληναφήματα καὶ ἀντιξοότητες μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ συνεχίσωμε νὰ ἐπαναλαμβάνωμε τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια πρὸς προάσπισιν τῆς καθημερινῶς βαναύσως διαστραβλωμένης ἀληθείας! ! ! . .

Ὄχι μόνον, λαϊκοὶ, ἀλλὰ καὶ ἀλλοίμονον τινες μεγαλόσχημοι κληρικοί, ἐπανέρχονται λυσσαλέως, εἴτε ἑκουσίως ἀπὸ ἡμιμάθειαν ἤ ἰδιοτέλειαν, εἴτε ἀκουσίως, χάριν τῆς διατηρήσεως τῆς θέσεως των καὶ τῶν προνομίων των καὶ ἐπαναλαμβάνουν τὰ διάφορα ἐμετικά, ὡς π.χ., ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἔχει δῆθεν ἤδη πραγματοποιηθῆ :

α) εἰς τὸν Μητροπολικὸν Ναὸν Ἀθηνῶν.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅμως, ὅτι οἱ διάφοροι «ἀετονύχηδες» τῆς τότε ἐποχῆς ἠναντιοῦντο εἰς τὴν κατασκευὴν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς τὴν Πλατεῖαν Ὄθωνος πέριξ τῆς Ὁμονοίας, διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ εἰς ἄλλας ἰδικάς των περιοχὰς καὶ νὰ ἀξιοποιηθοῦν ἀστραπιαίως. Τότε τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον τῶν Ἀθηνῶν, ὑπὸ τὸν Δήμαρχον Νικόλαον Ζαχαρίτσαν, ἀπογοητευθὲν σφόδρα μὲ τὴν ὅλην κατάστασιν, ἀπεφάσισε νὰ πραγματοποιήσῃ Δημοτικὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἐπὶ τῶν προσχώσεων καὶ τῆς κοίτης τοῦ Ἠριδανοῦ ποταμοῦ, παραπλεύρως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου. Τὰ ἐγκαίνια τοῦ Δημοτικοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν ἐτέλεσεν ὁ Δήμαρχος Γεώργιος Σκοῦφος κατὰ τὸ ἔτος 1862 ! ! ! . . .

β) Ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἐπραγματοποίησεν ὁ ἴδιος ὁ Καποδίστριας τὸ ἔτος 1828, κτίζων εἰς τὸ Ὀρφανοτροφεῖον Αἰγίνης καὶ Nαΐδιον εἰς τὸ ὄνομα Σωτῆρος Χριστοῦ. Ὃμως ὁ Καποδίστριας εἶχε ἀπολύτως σώας τὰς φρένας καί, ἐὰν τὸ Ναϊδιον αὐτὸ ἦτο ὄντως εἰς ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἕνα χρόνον ἀργότερον δὲν θὰ ἐπάσχιζε νὰ ἐκδοθῇ τὸ Η’ Ψήφισμα ἀπὸ τὴν Δ΄ Ἐθνοσυνέλευσιν τὴν 31ην Ἰουλίου 1829, τὸ ὁποῖον καὶ συνυπέγραψε καὶ τὸ ὁποῖον μὲ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τοῦ Ὄθωνος τῶν ἐτῶν 1834 καὶ 1838 κατέστη Νόμος τοῦ Κράτους (λεπτομ. εἰς τὸ βιβλίον τοῦ ἱερέως Ἱ.Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν & Αἰγίνης Πρωτοπρ. π. Ἐμμανουὴλ Γιαννούλη «Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία», σελ. 35-36).

Αὐτὰ τὰ ἀνιστόρητα ἀνθρωπάκια, οἱ ἰδιοτελεῖς «ἀριβίστες» ἀγνοοῦν τὰς δεκάδας ἄλλας προσπαθείας τῶν ὑγιῶς, ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς φρονούντων προσωπικοτήτων, ὅπως π.χ. τῶν :

α) Βασιλέως Ὄθωνος.

β) Βασιλέως Γεωργίου Α’ καὶ Θρασυβούλου Ζαΐμη νὰ γίνῃ πέριξ πλατείας Ὀμονοίας τὸ 1870.

γ) Δημητρίου Βικέλα νὰ οἰκοδομηθῇ κατὰ τὰ ἒτη 1907-1908 εἰς τὸν Λυκαβηττόν.

δ) Πρωθυπουργοῦ Σπυρίδωνος Λάμπρου νὰ κτισθῇ τὸ 1910 εἰς τὸ Ζάππειον.

ε) Προέδρου τῆς Βουλῆς Θεμιστοκλέους Σοφούλη καὶ Προέδρου τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τὸ 1918.

στ) Ἐλευθερίου Βενιζέλου, ὡς Προέδρου τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Μεγάλου Μνημείου, διὰ νὰ ἀναγερθῇ εἰς τὸν λόφον Ἀρδηττοῦ παραπλεύρως τοῦ Καλλιμαρμάρου Σταδίου.

ζ) Κατὰ τὴν διετίαν 1928-1930 μὲ Πρόεδρον τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας Ἀλέξανδρον Ζαΐμην, διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ εἰς τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως, ὅπου τὴν 30ὴν Μαρτίου 1930 ἔθεσαν τὸν θεμέλιον λίθον, καὶ ὅπου ὁ Ἀλέξανδρος Ζαΐμης, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἀνέφερεν :

«Ἡ Μεγάλη Ἰδέα περικλείει ἐν ἑαυτῇ τὸν σεβασμὸν πρὸς τὴν Θρησκείαν, τὴν ἀγάπην πρὸς τὴν πατρίδα καὶ τὴν ἀφοσίωσιν πρὸς τὴν οἰκογένειαν. Ἠ προσήλωσις δὲ εἰς τόν ἠθικὸν νόμον καὶ ἡ πίστις εἰς τὸ ἀκατάβλητον τοῦ Δικαίου ἀποτελοῦσι τὴν ὑπερτάτην δύναμιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους». (Ἐφημερίδα Ἑστία, τεῦχος 12768 τῆς 30.3.1930).

η) Ἐν ἔτει 1962 ὁ εἰς πάντα διαπρέπων, ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, θρυλικὸς Γέρων κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης, μετέπειτα Μητροπολίτης Φλωρίνης, διεκήρυξεν εἰς τὸν κατάμεστον Κεντρικὸν Ἱ. Ναὸν τῶν Ἀθηνῶν καὶ τοὺς πέριξ χώρους αὐτοῦ, εἰς τὸν Ἅγιον Κωνσταντίνον Ὁμονοίας, τὴν ἀνάγκην ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (ἴδ. Βιβλίον ΕΘΝΙΚΑΙ ΕΠΕΙΤΕΙΟΙ, Αὐγουστίνου Καντιώτη).

Ὅλα αὐτὰ τὰ ἀνιστόρητα ἀνθρωπάκια, ξεχνοῦν ἱστορίαν ἄνω τῶν 100 ἐτῶν καὶ ἡ «βελόνα των ἐκόλλησε» εἰς τὸ νὰ ἐπαναλαμβάνουν δαιμονιωδῶς, ὅτι δῆθεν τὸ Τάμα τοῦ ἀειμνήστου Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας εἶναι δῆθεν χουντικὸν καὶ ὅλοι οἱ ἀσχολούμενοι μὲ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἶναι χουντικοὶ ἢ φασίσται ἢ ὀπισθοδρομικοὶ ἢ γραφικοὶ καὶ λοιπὰς φρικτοτάτας λασπολογίας μὲ αἰσχροτάτας καὶ τρισαθλίους δηλητηριώδεις χυδαίας ἐκφράσεις.

Ἐπὶ 188 ὁλόκληρα ἔτη ματαιώνουν καὶ πολεμοῦν τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ὅπως ὁ διάβολος τὸ λιβάνι, προφασιζόμενοι μὲ προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις! ! ! . . .
Καὶ τὸ μὲν ἁμαρτωλότατον καὶ αἰσχρότατον κατεστημένον ἔχει κατασπαταλήσει ἑκατοντάδας τρισεκατομμύρια εὐρὼ διὰ εὐτελέστατα ἔργα, ὅπου ὑπάρχουν πολὺ «χοντρὲς μίζες» καὶ πλουσιώτατα «λαδώματα» καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐξανέμισεν μίαν ἀμύθητον περιουσίαν καὶ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ ἄλλα ὠφέλιμα καὶ ἀπαραίτητα εὐαγῆ κοινωφελῆ ἱδρύματα δὲν ἐπραγματοποιήθησαν…

Ἡ 200η ἐπέτειος ἔφθασε.
Τὴν 25ην Μαρτίου 2021 πρέπει ἐπιτέλους νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Βλέποντες τὴν ἀβελτερίαν τῶν τεταγμένων ὡς ὑποχρέων Ἐκκλησίας – Πολιτείας καὶ συναισθανόμενοι τὸ ἱερὸν καθῆκον τῆς ἐθνικῆς μας παρακαταθήκης, ἀπεφασίσαμε νὰ πραγματοποιήσωμεν ἐμεῖς μὲ ἰδικά μας ἔξοδα αὐτὸ τὸ μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, ἀναλαμβάνοντες τὰ πάντα ἐμεῖς, μέχρι καὶ συντηρήσεις, μισθοδοσίας, ἀσφαλιστικὰς εἰσφορὰς τῶν ἐργαζομένων εἰς τὸν Ἱερὸν Ναόν, τὰ προσκτίσματά του καὶ τὸν περιβάλλοντα χῶρον, ἀπαλλάσσοντες τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν Πολιτείαν νὰ μὴ δώσουν οὔτε μίαν τρύπιαν δεκάραν! ! ! . . .
Τὰ πάντα θὰ ἐπιβαρύνουν ἡμᾶς χωρὶς νὰ φορτώνωνται εἰς τὴν «καμπούρα» τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου ἑλληνικοῦ λαοῦ ! ! ! . . .

Τὸ μόνον ποὺ αἰτούμεθα εἶναι : ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα,
ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα ! ! ! . . .

Ἐπίσης, νὰ μᾶς παραχωρήσῃ μίαν μεγάλην ἐνδεδειγμένην ἔκτασιν, διότι τὰ ἰδικά μας οἰκόπεδα ἢ εἶναι μακριὰ ἢ δὲν εἶναι περίοπτα καὶ ἀντεδείκνυνται! ! ! …

Ὅμως δὲν εἴμεθα οἱ μόνοι, οἱ ὁποῖοι ταλαιπωρούμεθα, ἐμπαιζόμεθα καὶ ἐμποδιζόμεθα μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον ὑπὸ τῶν διαφόρων ἰθυνόντων. Χιλιάδες ἄλλοι ἔχουν καταταλαιπωρηθῆ πρὸ ἡμῶν, ὅπως καὶ ὁ Αὐτοκράτωρ Ἰουστινιανός. Ἐπὶ μάκρον χρόνον ἠγωνίζετο διὰ τὴν ἐξασφάλισιν καὶ κάποιων μικροϊδιοκτησιῶν διὰ τὴν τῆς τοῦ Θεοῦ Ἁγίαν Σοφίαν καὶ ἐταλαιπωρεῖτο ἀφαντάστως.
Μέχρι καὶ διὰ τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος ὅλοι οἱ ἰθύνοντες δεικνύουν ἀμέριστον κατανόησιν καὶ κόπτονται ἀκόμη καὶ διὰ τὰς βάσεις τοῦ πολεμικοῦ μας ναυτικοῦ νὰ δοθοῦν διὰ τὸ τέμενος. Διὰ τὸν Θεοδωρῆ Κολοκοτρώνη καὶ τοὺς ἄλλους ἥρωας τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας δὲν θέλουν οἱ ἀναίσχυντοι νὰ δώσουν οὔτε μίαν πιθαμὴν γῆς. Ὁποῖον αἶσχος, ἀναισχυντία, ἀχαριστίαν καὶ ἀδιαντροπία !
Πιστεύομεν ἀκραδάντως, ὅτι ἡ Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία τοῦ 1821 ἀποτελεῖ ἀναμφισβητήτως Δώρημα Τέλειον ἐκ τοῦ Πατρὸς τῶν Φώτων καὶ ὅτι ἡ εἰς ἀνταπόδοσιν αὐτοῦ τοῦ Θείου Δωρήματος πραγματοποίησις τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδίστρια καὶ ἐν γένει τοῦ Ἔθνους μαρτυρεῖ τὴν βαθυτάτην εὐγνωμοσύνην τῶν ἁπανταχοῦ Ἑλλήνων πρὸς τὸν Τριαδικὸν Θεὸν καὶ τὴν Μητέρα τοῦ Θεανθρώπου μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων πρὸς τοὺς πεσόντας ὑπὲρ τῆς Πατρίδος μας γενναίους ἥρωάς μας.

Μὲ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὰ ρίζας μας καί, ἂν μετανοήσωμεν καὶ ἐπικαλεσθῶμεν τὸ θεῖον ἔλεος, θὰ ρυσθῶμεν ἀπὸ τὸ βάραθρον τῆς ἀβύσσου, εἰς τὸ ὁποῖον μᾶς κατήντησαν ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες.
Τότε θὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη : «Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».

Ἀλλὰ δυστυχῶς σχεδὸν ἐπὶ μίαν δεκαετίαν ἐμπαιζόμεθα καὶ μᾶς σαμποτάρουν ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως, μὲ τὴν Πολιτείαν ἰσχυριζομένην, ὅτι αἱ κοινωφελεῖς ἐκτάσεις, δῆθεν, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ μᾶς παραχωρηθοῦν…
Ὅμως διὰ τὴν ποδοσφαίραν ἐπιτρέπεται νὰ καταπατήσουν μέρος τοῦ ἀλσυλλίου τῆς Νέας Φιλαδελφείας καὶ νὰ ἐπιδοτοῦν καὶ μὲ ἄλλα 20.000.000 Εὐρὼ τὴν κατασκευὴν τοῦ γηπέδου «Ἁγία Σοφία», διὰ νὰ συνέρχωνται οἱ παθιασμένοι φίλοι τῆς ποδοσφαίρας, νὰ ὑφίστανται ὁμαδικὸν παραλήρημα, νὰ σφαγιάζωνται καὶ νὰ τὰ κάνουν ὅλα «γυαλιὰ καρφιὰ» καὶ ταυτοχρόνως νὰ βεβηλώνουν καὶ τὴν τοῦ Θεοῦ Σοφίαν.
Βαβαὶ τῆς βλασφημίας των ! ! ! … Τὸ ἴδιον καὶ τὰ ἄλλα ἄνδρα γηπέδων ! ! ! . . .
Οἱ ἀετονύχηδες κατώρθωσαν καὶ ὑφήρπαξαν τὴν περιουσίαν τῶν Λυσάνδρου καὶ Λυσιμάχου Καυταντζόγλου, τὴν ὁποίαν εἶχε φέρει εἰς τὴν Θεσσαλονίκην ἡ Ἑλένη Καυταντζόγλου – Ζωγράφου διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐκεῖ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἐφ’ὅσον οἱ διάφοροι «σατανάδες» ἠμπόδιζαν νὰ γίνῃ εἰς τὰς Ἀθήνας.
Ἀλλὰ ἀντὶ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, κατεσκευάσθη τὸ Καυταντζόγλειον γήπεδον, διὰ τούς «μπαχαλάκηδες» . . .

Καὶ ἡ ἀμύθητος περιουσία τῆς Ἐκκλησίας ἐξηνεμίσθη καὶ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους δὲν ἐπραγματοποιήθη ! ! ! . . .

Διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη, ὅλας τὰς οἰκονομίας του, ὁ Ἱδρυτὴς τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν τὰς διαθέτει ἀνεπιστρεπτί, χωρὶς νὰ ἔχῃ τὴν παραμικρὰν ἀπαίτησιν ! ! ! . . .
Ὅλον τὸν μὲ ἀπεριγράπτους στερήσεις, σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου του τὸν διαθέτει νὰ τὸν διαχειρίζεται μία ἄμισθος καὶ ἀδέκαστος Διοικοῦσα Ἐπιτροπή, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ ἔχουσα ὡς μέλη ἄλλους τέσσαρας Μητροπολίτας καὶ λοιπὰς προσωπικότητας, μὲ ἀκραιφνῆ Ὀρθόδοξον καὶ Ἐθνικὴν συνείδησιν καὶ μὲ ἂριστον ἔξωθεν καλὴν μαρτυρίαν ! ! ! . . .
Ὁ δωρητὴς ἐπιθυμεῖ, ὄχι μόνον νὰ μὴ διαχειρίζεται, ἀλλὰ οὔτε κἂν νὰ γνωρίζῃ πόσα χρήματα θὰ συγκεντρώνονται, οὔτε κἂν νὰ βλέπῃ αὐτὰ τὰ χρήματα ! ! ! . . .

Καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν νὰ τὴν ἐλέγχῃ ἡ αὐστηροτάτη Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ καὶ τὸ τελευταῖον δίλεπτον τῆς χήρας νὰ ἀξιοποιῆται μόνον διὰ κοινωφελεῖς σκοπούς, πρὸς ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς δόξαν Θεοῦ, ἤτοι διά :

α) ἐξοπλισμὸν σχολείων,
β) συσσίτια ἀπόρων μαθητῶν καὶ φοιτητῶν,
γ) ἀναστύλωσιν ἱστορικῶν ἱερῶν Μονῶν καὶ ἱερῶν Ναῶν,
δ) δημιουργίαν πνευμόνων πρασίνου, οἱ ὁποῖοι θὰ ποτίζωνται διὰ τῶν ὑδάτων τῶν καλυφθέντων τριῶν ποταμῶν καὶ ἑπτακοσίων παραποτάμων, ρυάκων καὶ πηγῶν τῆς Ἀττικῆς, τὰ ὁποῖα ἔθαψαν οἱ κακοῦργοι ἰθύνοντες καὶ ρέουν εἰς τὴν θάλασσαν κάτω ἀπὸ τὰ «μπάζα» πολυκατοικιῶν, ὁδῶν καὶ πλατειῶν,
ε) τὴν δημιουργίαν ὀρφανοτροφείων, γηροκομείων, στεγῶν ἀγάπης καὶ λοιπῶν εὐαγῶν ἱδρυμάτων, διὰ τὴν ἀνακούφισιν χιλιάδων δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς δόξαν Θεοῦ. Αὐτὰ τὰ Ἱδρύματα δὲν θὰ φέρουν τὸ ὄνομα τοῦ δωρητοῦ, συγγενῶν του, γνωστῶν του καὶ φίλων του, ἀλλὰ θὰ ὀνομάζωνται «Βασιλειάδες».
Ὁ δωρητὴς νοσταλγεῖ νὰ ἀπέλθῃ ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον, ὡς ἄγνωστος στρατιώτης καὶ οὔτε κἂν νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά του, οὔτε μετὰ θάνατον . . . καὶ ὄχι, ὅπως ὡς εἴθισται παντοῦ, ὡς π.χ. μὲ τὸ Ἵδρυμα «Σταῦρος Νιάρχος», ὅπου εἰς τὴν Λυρικὴν Σκηνήν, τὴν Βιβλιοθήκην, τὸ πάρκο, εἰς κάθε εἴσοδον καὶ κάθε διάδρομον καὶ κάθε αἴθουσαν θὰ ὑπάρχῃ τὸ ἄγαλμα τοῦ Σταύρου Νιάρχου.

Ὁ δωρητὴς νοσταλγεῖ ὅλα αὐτὰ νὰ δημιουργήσουν – ἀποτελέσουν ἕν πρότυπον διὰ τὴν ὑφήλιον. Πρὸς τοῦτο ἐπ΄οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ τοποθετοῦν τὰ «ἑξαπτέρυγά» των ἢ τοὺς κόλακας ἐκεῖ.
Ἐὰν ὁ δωρητὴς ἔκανε διαθήκην εἰς αὐτούς, διὰ νὰ θερίζουν ὅπου δὲν ἔσπειραν, ἔχοντες τὸ τεράστιον χρυσωρυχεῖον εἰς τὰς χείρας των, διὰ νὰ ἐξανεμίζωνται τὰ χρήματα ὡς εἴθισται, τότε θὰ τὸν εἶχαν ἁγιοποιήσει πρὸ πολλοῦ καὶ θὰ ἠγωνίζοντο νὰ πείσουν καὶ τὸν τελευταῖον πιστόν, ὅτι ἡ ἁγιότης του τρέχει ἀπὸ «τὰ μπατζάκια του». Τώρα οἱ ἀλαζόνες καὶ φιλάργυροι τὸν θεωροῦν ὡς «ἀποδιοπομπαῖον τράγον». . .

Εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖον ὁραματιζόμεθα, δὲν ἰσχύει αὐτὸ τὸ ὁποῖον συμβαίνει εἰς πολλὰς ἄλλας περιπτώσεις, ὅπου ὅσοι ἀσχολοῦνται, ἐξασφαλίζουν μέχρι καὶ τὰ τετρασέγγονά των.

Προσφάτως ἔγινε γνωστόν, ὅτι εἰς τὸ Ἵδρυμα Σταῦρος Νιάρχος ἐντὸς δέκα πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς παραδόσεως αὐτοῦ εἰς τὸ Κράτος ἤρχισαν νὰ διαρρηγνύουν τὰς σχέσεις των ὁ Πρόεδρος καὶ ὁ Διευθύνων Σύμβουλος, διότι οἱ ἐγκάθετοι τὸ θεωροῦν «τσιφλίκι» των καὶ ἐφαρμόζεται ἡ λαϊκὴ παροιμία: «δύο γάιδαροι ἐμαλώνανε σὲ ξένον ἀχυρώνα». . .

Εἰς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ὄχι μόνον λιμνάζοντα χρήματα τοῦ χρυσωρυχείου τοῦ παγκαρίου δὲν θὰ ὑπάρχουν, ἀλλὰ ἴσως μόνον ἡ ἐξόφλησις τῶν ὑποχρεώσεων τῶν διαφόρων Ἱδρυμάτων του,νὰ παρίσταται ἀνάγκη νὰ ἀναβάλλεται διὰ τινας ἑβδομάδας καὶ θὰ καταβάλλωνται ὅλα, μέχρι καὶ τῆς τελευταίας δεκάρας εἰς τοὺς πάντας καὶ νὰ μὴ ὀφείλωμεν εἰς οὐδένα ἀπολύτως τίποτε, εἰ μὴ μόνον τὴν ἀγάπην μας.

Τέλος, ὁ δωρητὴς θὰ ἐδέχετο νὰ κάνῃ, εἰς τοὺς ὀρέγοντας τὸ χρυσωρυχεῖον τοῦ παγκαριοῦ, διαθήκην δεσμεύων ὅμως ὁπωσδήποτε τὰ βαλλόμενα εἰς τὸ παγκάριον καὶ λοιπὰς δωρεάς, εἰς ποῖα ἀγαθὰ ἔργα θὰ διατίθενται καὶ ὄχι εἰς τὴν ἐξασφάλισιν τῶν τετρασεγγόνων τῶν «ἡμετέρων». . .

Πρὸς τοῦτο ἄς προσευχώμεθα μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας ὁ Θεὸς νὰ φωτίζῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως ἰθύνοντας καὶ κυρίως κληρικούς, νὰ παύσουν νὰ διαστρευλώνουν τόσον βαναύσως τὴν ἀλήθειαν καὶ ἄς ἐπαναλαμβάνωμε μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας :

Παναγία Τριάς, φώτισον ἡμᾶς τὶ δεῖ ἡμᾶς ποιεῖν καὶ λέγειν.

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ἔφθασε μέχρι καὶ τὴν δευτερολογίαν τοῦ Ἀλ. Τσίπρα εἰς τὴν Βουλὴν τὴν 17.2.2017, ὅπου μεταξὺ τῶν ἄλλων εἶπε εἰς τὸν κ. Μητσοτάκην : «…θὰ σᾶς παρακαλοῦσα νὰ δῆτε τὴν δική σας ἐρώτησιν γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ποὺ τὴν μαζέψατε ἄρον ἄρον…».

(ἴδ. https://www.youtube.com/watch?v=_h7M8O7AGPs ἀπὸ τὸ λεπτὸν 10.28).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *