ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 70-ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

 

Μὲ τὴν ἔναρξιν τοῦ 2017 ἠμαγκάσθημεν νὰ ἐπανέλθωμε πρὸς τοὺς πολιτικοὺς μὲ τὸ κατωτέρω ἀπὸ τὸ 11.1.2017 ἔγγραφόν μας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΝΑΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑΙ ΣΤΗΛΑΙ

ΜΗ ΤΟ ΠΕΤΑΞΕΤΕ ΠΡΙΝ TO ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια τῶν φορέων μας
Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Σωματεῖον Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους
Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
Οἱ ἐκδόσεις «Φωτεινὴ Γραμμή»
καὶ τὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους & Φωτεινή Γραμμή, Twitter: @PANEL_TAMA
σᾶς εὔχονται ὁλοψύχως πανευφρόσυνα, εὐλογημένα καὶ εἰρηνικὰ χρόνια πολλὰ καὶ νὰ ἠμπορεῖτε νὰ ἐργάζεσθε διὰ τὸ καλὸν τῆς πατρίδος μας καὶ τοῦ δεινοπαθοῦντος λαοῦ.

ΕΝ ΜΕΓΑΛΕΠΗΒΟΛΟΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΝΟΟΝ
ΣΧΕΔΙΟΝ ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΕΝΑΓΩΝΙΩΣ
ΕΠΙ 187 ΕΤΗ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ
1.Ὅπως θὰ βλέπετε εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τὸ ὁποῖον ἀποστέλλεται εἰς 60.000 ἀντίτυπα εἰς ὅλην τὴν ὑφήλιον καὶ εἰς τὰς δυναμικὰς ἠλεκτρονικὰς ἐκδόσεις μας, ἰδίως εἰς τὴν ἀνάρτησίν μας ἀπὸ 10.12.2016 : «Ἀποκαλυπτικά-συνταρακτικά στοιχεῖα ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἒθνους»
( https://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1167-101216——–), καθὼς καὶ εἰς τὴν πανηγυρικὴν ἔκδοσιν τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» τεῦχος 69, σελ 57-98, διὰ νὰ δυνάμεθα νὰ ἀποστομώσωμεν ἀνιστορήτους «ἱστορικούς», διαστρεβλωτὰς τῆς ἱστορίας καὶ τῆς ἀληθείας καὶ ἰδιοτελέστατα ἀνθρωπάκια, τὰ ὁποῖα τολμοῦν ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως νὰ χαρακτηρίζουν «χουντικό» τὸ Τάμα τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ, τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ τοῦ ἀνεπαναλήπτου Ἐθνάρχου καὶ Κυβερνήτου Ἰωάννου Καποδίστρια, προβαίνομεν εἰς ἔρευνας εἰς τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους καὶ λοιπὰς ἀξιοπίστους πηγὰς καὶ διαπιστώνομεν, ὅτι : τὸ «τάμα» αὐτὸ ἐπεχείρησαν νὰ τὸ κάνουν πραγματικότητα πλῆθος Προέδρων καὶ Πρωθυπουργῶν τῆς Ἑλλάδος. Περισσότεραι λεπτομέρειαι εἰς τὸ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, τῆς 5.1.2017 ὑπὸ τὸν τίτλο «Η οδύσσεια ενός …,,τάματος,, των αγωνιστών του 1821»
(http://www.protothema.gr/greece/article/642884/i-odusseia-enos-tamatos-ton-agoniston-tou-1821/) {ἴδ. σελ. 13}.
Θὰ τολμήσουν αὐτὰ τὰ ἀνιστόρητα ἀνθρωπάκια νὰ χαρακτηρίσουν καὶ τοὺς Πρωθυπουργοὺς Σπυρίδωνα Λάμπρου, Θεμιστοκλὴ Σοφούλην, Ἀλέξανδρον καὶ Θρασύβουλον Ζαΐμην, Ἐλευθέριον Βενιζέλον ὡς χουντικοὺς ἢ ἐπειδὴ ἡμεῖς δὲν ἔχομε τὴν βούλησιν νὰ «λαδώνουμε» κλείνουν οἱ πάντες τὰς θύρας παρεμποδίζοντες νὰ τὸ πραγματοποιήσωμε ; ; ; . . .
2. Ἀκόμη καὶ διὰ τὴν ἐγκληματικὴν ἰδέαν νὰ πεζοδρομηθῇ ἡ Λεωφόρος Πανεπιστημίου, χωρὶς οἱ ἀνεγκέφαλοι νὰ ἔχουν προβλέψει διὰ τὴν διέλευσιν τῶν συνεχῶς αὐξανομένων «ποταμῶν» τῶν ὀχημάτων ἐκ νοτίων προαστίων πρὸς βορειοδυτικά, ἐπραγματοποίουν συνεχῶς πομπώδεις ἐκδηλώσεις καὶ ἐγώ, ὁ ὁποῖος δὲν «λαδώνω», καὶ δὲν πασχίζω νὰ ἀπαθανατισθῇ τὸ ὄνομά μου καὶ νὰ τὸ παίξω ὡς «μέγας εὐεργέτης», ἀλλὰ ποὺ ἐπιθυμῶ σφόδρα νὰ διαθέσω ἀνιδιοτελῶς καὶ ὑπὸ μίαν ἄμισθον Διοικοῦσαν Ἐπιτροπήν τὸν μετ’ ἀπεριγράπτων στερήσεων καὶ ψυχικῶν ἀλγηδόνων δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μου διὰ τὸν μέγα αὐτὸ κοινωφελὲς ἔργον, νὰ τυγχάνω τοιαύτης μεταχειρίσεως; ; ;. . .
3. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ κοινωφελὲς ἔργον τὰ ὀφέλη διὰ τὴν Ἑλλάδα θὰ εἶναι ἀνυπολόγιστα.
4. Ἐπὶ πλέον καὶ ἡ τελευταία δεκάρα ἐκ τῶν ἐσόδων αὐτοῦ θὰ διατίθεται συμβατικῶς διὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας.
5. Ἐπίσης ὅλα τὰ ἔξοδα αὐτοῦ, ἀκόμη καὶ τῆς συντηρήσεως καὶ τῆς μισθοδοσίας τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τὰ ἀναλαμβάνομεν ἡμεῖς καὶ δὲν ζητοῦμεν οὔτε μίαν «τρύπια δεκάρα» παρά τῆς Πολιτείας καὶ τῆςἘκκλησίας ! ! ! . . .
Τὸ μόνον τὸ ὁποῖον ζητοῦμεν εἶναι ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ διευκολύνῃ νομοθετοῦσα ! ! !…
6. Ἐπὶ 10 ὁλόκληρα συναπτὰ ἔτη τονίζομε πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, ὅτι ὄχι μόνον δὲν ἐπιδιώκω, ἀλλὰ ἀπαξιῶ ἀκόμη καὶ μετὰ θάνατον νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά μου καὶ νὰ ἀπέλθω ἐκ τοῦ ματαίου τούτου κόσμου ὡς ἄγνωστος στρατιώτης.
7.Τὸ μεγαλόπνοον αὐτὸ πρωτοποριακὸν ἐθνικὸν ἔργον θὰ μᾶς ἑνώσῃ καὶ μετὰ τῶν Ἑλλήνων τῆς διασπορᾶς.
Ὅμως, ὅλοι ὀνειρεύονται νὰ νοσφίζωνται τὰ ἔσοδα ἐκ τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἔργου μετά «ἡμετέρων» «ἀετονύχηδων» καὶ «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς. Καὶ διὰ τοῦτο ὅλοι μᾶς λέγουν «ναί», ἀλλὰ κατὰ τὴν ἰδίαν στιγμὴν βασανίζουν τὴν φαιάν των οὐσίαν, πῶς θὰ τορπιλλίσουν τὴν ὑπόθεσιν, διὰ νὰ γίνῃ «νέκρα». ! ! ! . . .
8. Ἡ 25η Μαρτίου ἤγγικεν καὶ ὅλοι μᾶς ἐρωτοῦν ; ; ;
«Τὶ εἴδους πανηγυρισμοὺς θὰ ἔχωμε τὴν 200ὴν ἐπέτειον τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἐφ᾿ ὅσον συνεχίζεται ἡ μεγίστη ἀναλγησία ἐπὶ 187 ἔτη διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τόσον ἐκ τῆς Πολιτείας, ὅσον καὶ ἐκ τῆς διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας » ; ; ;
9. Παρ᾿ ὅλον τὸ πεπερασμένον τῆς ἡλικίας μας καὶ τὴν ἄκρως ἐπισφαλῆ ὑγείαν μας εἴμεθα ἀπὸ τῆς 5ης πρωινῆς μέχρι καὶ μετὰ τὴν 2αν μετὰ μεσονύκτιον εἰς διαρκεστάτην ὑπερέντασιν ἐπὶ 365 ἡμέρας τὸ ἔτος καὶ κατὰ συνέπειαν ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν εἰς τὴν διάθεσίν σας. Θὰ σᾶς εἴμεθα λίαν εὐγνώμονες, ἐὰν μᾶς διαθέτατε ἄμεσα μέχρι 15 λεπτῶν τῆς ὥρας νὰ σᾶς παράσχωμε πᾶσαν πληροφορίαν.
Μετὰ τιμῆς
γιὰ τὸ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *