ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 70- ΕΙΣ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΝ ΔΕΞΙΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ (ΟΛΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ -ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ- ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ )

Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους δὲν θὰ διαιρῇ ἀλλὰ θὰ ἑνώνῃ.
13.2.2017 *

Παρὰ τὴν διὰ ὅλους, καὶ κυρίως διὰ τὴν πατρίδα μας, δυσάρεστον ἐξέλιξιν τῆς καταστάσεως, κατωτέρω, δυστυχῶς, ἐπερχόμεθα εἰς τὰ ἄρθρα μας τὰ σχετικὰ μὲ τὴν ὑπογραφὴν τῶν βουλευτῶν ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη.

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Δὲν θέλομε νὰ παραλείψωμε νὰ ἐκφράσωμε καὶ δημοσίως τὰς ἐγκαρδίους εὐχαριστίας τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων, τῶν μελῶν, τῶν συνεργατῶν, τῶν φίλων καὶ θαυμαστῶν τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν τῶν φορέων μας :
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ, ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», καὶ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
πρὸς ὅλους τοὺς ἑλληνοψύχους βουλευτάς, οἱ ὁποῖοι εἶχον θάρρος καὶ παρρησίαν καὶ προσυπέγραψαν τὴν κατωτέρω ΕΡΩΤΗΣΙΝ ΜΕ Α.Κ.Ε. (ΜΕΤ’ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ), καθὼς ἐπίσης ἐκ τῶν προτέρων καὶ ὅλους ἐκείνους, τῶν ὁποίων ἡ συνείδησις θὰ ἐπιβάλλῃ νὰ κινηθοῦν παντοιοτρόπως ὑπὲρ τῶν ἀνιδιοτελῶν καὶ μετ’ ἀπολύτου διαφανείας σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν τοῦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ καὶ τῶν ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΡΟΣΚΤΙΣΜΑΤΩΝ αὐτοῦ πρὸς ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ ! ! ! . . .
Ὅσοι εἶναι ἀκόμη «δύσπιστοι Θωμάδες», ἄς προσέλθουν νὰ βεβαιωθοῦν περὶ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.
Ὅποτε οἱ Ἕλληνες ἦσαν ἡνωμένοι, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, ἔκαναν θαύματα ἀλλὰ ὅταν εἶχον διχόνοιαν ἐπήρχετο συμφορά καὶ κακόν ! ! ! . . .
Ὅλοι οἱ ὑγιῶς Ἐθνικῶς καὶ Ὀρθοδόξως σκεπτόμενοι Ἕλληνες στενάζουν διὰ τὴν μὴ πραγματοποίησιν ἀκόμη τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας ἔγραφε τὴν 16.2.2015 :
«…Δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχῃ μεγαλύτερο, ὡραιότερο καὶ σημαντικότερο ὅραμα γιὰ τοὺς σύγχρονους Ἕλληνες καὶ πιστοὺς Χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ Τάματος τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας. Ταυτόχρονα ὅμως, δὲν ὑπάρχει καὶ μεγαλύτερο σκάνδαλο ἀπὸ τὴν μὴ πραγμάτωσή του…».

Β. Η ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Αριθμ. Πρωτοκ. 279/3396/13.2.2017


Γ. ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ σχολιάζει :
1. Φρονοῦμεν ὅτι καὶ ἡμεῖς οἱ διατεινόμενοι ὅτι εἴμεθα ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ πρέπει νὰ μὴ εἴμεθα μόνον εἰς τὰ λόγια, διότι θὰ καταντήσωμε, κατὰ τὸν ἀείμνηστον Νικόλαον Σωτηρόπουλον, χριστιανοί – ἀχρίστιανοι καὶ κινδυνεύομε νὰ μείνωμεν «ἔξω τοῦ Νυμφῶνος».
2. Ἀν εἴχομεν μερικὰς δεκάδας κομμουνιστάς, ὄχι θύτας ἀλλὰ θύματα, μετ’ ἀγωνιστικότητος, μαχητικότητος, αὐταπαρνήσεως, ἀλτρουϊσμοῦ, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, θὰ ἐπραγματοποιούσαμε θαύματα. Δυστυχῶς ὅμως δὲν εὑρίσκομε τὴν δέουσαν κατανόησιν εἰς αὐτούς, οἱ ὁποῖοι δύνανται πραγματικῶς νὰ βοηθήσουν παντοιοτρόπως ὡς π.χ. τοὺς ἰθύνοντας, ἐνῷ εἶναι βέβαιον ὅτι ὅλοι μας ἔχομεν ἀμέσως ἤ ἐμμέσως ἐπαφὰς καὶ γνωριμίας.
3. Παρακαλοῦμεν ὅπως ἐπισκεφθῆτε ἰθύνοντας ἀπαιτοῦντες νὰ ἐνεργήσουν κατὰ συνείδησιν πρὶν αὔριο εἶναι πολὺ ἀργά (οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν μὴ τολμήση νὰ δικαιολογεῖται μὲ προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις, ὅτι δῆθεν «δὲν γνωρίζομε καὶ δὲν συναντῶμε πολιτικούς». Εἶναι «πεπονόφλουδα» τοῦ Διαβόλου καὶ θὰ εἴμεθα τελείως ἀναπολόγητοι ἐν Ἐκείνῃ τῆ Ἡμέρᾳ ! ! !..).
4. Πέραν τῆς ὁμαδικῆς αὐτῆς ἐρωτήσεως δύνανται διὰ ὑπομνημάτων νὰ συνηγορήσουν καὶ ἄλλοι ἑλληνόψυχοι βουλευταὶ ὅλων τῶν παρατάξεων δι’ ἀτομικῶν ἤ ὁμαδικῶν συνηγοριῶν.
5. Ὅσον ἀφορᾶ εἰς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν πλήρως συνειδητοποιήσει ὅτι τὰ πάντα, ὄχι μόνον ἡ κατασκευή, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ἡ συντήρησις καὶ ἡ μισθοδοσία, δὲν θὰ ἐπιβαρύνουν τὴν Πολιτείαν καὶ τὴν Ἐκκλησίαν, ἀλλὰ τὰ ἀναλαμβάνωμεν ἡμεῖς, τὸ ἐπιβεβαιοῦμε κατηγορηματικῶς διὰ μίαν ἀκόμη φοράν. Καὶ τοῦτο διὰ νὰ μὴ εὑρίσκουν ἀφορμὴν ἀντίχριστοι καὶ ἄπληστοι, φιλάργυροι καὶ φιλήδονοι νὰ χύνουν κροκοδείλια δάκρυα καὶ νὰ κλαίουν, ὅπως «οἱ μυξοπαρθένες», δῆθεν κοπτόμενοι ἀπόγονοι τοῦ Ἰούδα ὑπὲρ τῶν πτωχῶν, λέγοντες «Εἰς τὴν ἐποχὴν τῆς δυστυχίας δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γίνωνται σπατάλες». Σπατάλη εἶναι, ὅταν ἡ οὐσία ἐξανεμίζεται «διὰ νὰ δίδωνται ψάρια στοὺς πτωχούς». Πρέπει νὰ ἐκπαιδεύωμεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἁλιείαν, παρέχοντες εἰς αὐτοὺς τὰ σχετικά.
6. Ἀκριβῶς εἰς τὴν ἐποχὴν οἰκονομικῆς κρίσεως, λόγῳ τῆς προηγηθείσης ἠθικῆς κρίσεως καὶ σήψεως, πρέπει καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν νὰ τὴν ἀξιοποιῶμεν εἰς ἐπενδύσεις καὶ τὸν τελευταῖον σάκκον σπόρων πρέπει νὰ σπέρνωμε αὐτόν, διὰ νὰ ἔχωμε ἐλπίδας θερισμοῦ ! ! ! . . .Ὅ,τι σπέρνομε, θερίζομε καὶ ὅπως στρώνομε, κοιμώμεθα ! ! ! . . .
7. Νὰ παύσωμε νὰ προσευχώμεθα «νὰ ψοφήσῃ ἡ κατσίκα τοῦ γείτονα» καὶ νὰ προσευχώμεθα νὰ μᾶς ἀξιώσῃ ὁ Θεός «νὰ ἀποκτήσωμε καὶ μεῖς κατσίκα», διὰ νὰ πίνουν καὶ τὰ ἰδικά μας τέκνα γάλα. Πρέπει νὰ διδάσκωμε διὰ τοῦ παραδείγματος καὶ νὰ μὴ εἴμεθα «θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνᾶ».
8. Αὐτοὶ οἱ ἀνιστόριτοι ἱστορικοί, τὰ ἰδιοτελέστατα αὐτὰ πλάσματα, τὰ ὁποῖα δὲν πιστεύουν οὐσιαστικῶς εἰς τὴν κοινωνικὴν γαλήνην, τὴν εὐημέρειαν τοῦ συνόλου, εἰς τὴν ἰσότητα, τὴν δικαιοσύνην, τὴν ἀλληλεγγύην, καὶ ἄρρενες καὶ θήλεις μὲ τὸν ἄμετρον ἐγωισμόν των, τὴν λατρείαν τῆς γαστρὸς καὶ τοῦ ὑπογαστρίου, ἄς ἀποδείξουν καὶ αὐτοὶ ἐμπράκτως τὴν ἀλληλεγγύην των πρὸς τοὺς πτωχοὺς ἐφαρμόζοντες :
Α) τὸ Παύλειον «ἔχοντες τροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα» ἤ
Β) τὸ τοῦ Σωκράτους «Ὅσον ὀλιγωτέρας ἀνάγκας ἔχει ὁ ἄνθρωπος τόσον πλησιέστερον πρὸς τὸ θεῖόν ἐστι, τὸ γάρ θεῖον ἀνενδεὲς ἐστί».
Ὄντως ὅσον περισσοτέρας ἀνάγκας δημιουργεῖ ὁ ἄνθρωπος, τόσον περισσότερον ἀπομακρύνεται ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ καθίσταται δυστυχέστατος, ἐφαρμοζομένου τοῦ γραφικοῦ: «Toῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί, ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἤ φιλόθεοι, ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι. καὶ τούτους ἀποτρέπου. ἐκ τούτων γάρ εἰσιν οἱ ἐνδύνοντες εἰς τὰς οἰκίας καὶ αἰχμαλωτίζοντες γυναικάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαις ἀγόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις. πάντοτε μανθάνοντα καὶ μηδὲποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα … οὕτω καὶ οὗτοι ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν, ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν !!! …» (Β’ Τιμόθεος Γ, 1-8).
9. Δὲν ἀρκεῖ δὲ ὅτι ἔχουν τοιοῦτον χαρακτῆρα, ἀλλὰ καὶ φασιστοειδῶς ἐπεμβαίνουν καὶ εἰς τοὺς ἄλλους καὶ ὡσὰν καυχησιολόγοι, ἀλαζόνες καὶ ἔχοντες ἀκριβῶς τὴν ἔπαρσιν τοῦ Φαρισαίου, παριστάνουν τοὺς δῆθεν κοινωνιστάς, φιλευσπλάχνους, ἀνθρωπιστάς. Αὐτὰ τὰ ἐλεεινότατα γύναια καὶ τὰ μειράκια κρατοῦν ἕν μικρόφωνον καὶ προσπαθοῦν νὰ ἐκμαυλίσουν τοὺς πάντας, προβάλλοντα καὶ θεοποιῶντα εἴτε πανάθλια καὶ διεφθαρμένα πλάσματα ὡς πρότυπα ἤ ἀκόμη ἐξωραΐζοντα τὴν ἐφάρματον ἠδονήν, μετατρέποντα ἀκόμη καὶ ἁγίους, ὅπως π.χ. τὸν Ἕλληνα Ἅγιον Βαλεντίνο, ὁ ὁποῖος ἐμαρτύρησεν εἰς τὴν Ρώμην (268-269 μ.Χ.) ὡς «πορνοβοσκό» !!!…
10. Ἐπαναλαμβάνομε μόνον ἡ πραγματοποίησις τοῦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ θὰ ἐνθαρύνῃ καὶ θὰ ἀναζωογονήσῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων. Καὶ ἄν ἐπιστρέψωμεν εἰς τὰς ρίζας μας, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, θὰ κάνωμεν θαύματα καὶ θὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη : «Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς». Ἀμήν!
*Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας : https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1177—–18–1322017 τὴν 13.2.17.
Ὡσὰν νὰ εἴχομεν μαντικὰς ἱκανότητας, ἐτονίζαμε τὴν 13.2.2017 τὴν περιρρέουσαν χαληναγώγησιν καὶ ποδηγέτησιν ποὺ προσπαθοῦν νὰ κάνουν εἰς τὸν ἑλληνικὸν λαὸν τὰ Μ.Μ.Ε. Πράγματι, μετὰ τὴν κατάθεσιν τῆς ἀνωτέρω ἐρωτήσεως ἐνέσκυψεν καταιγισμὸς καὶ πλημμύρα ἀπὸ τὰ συστημικὰ Μ.Μ.Ε. κατὰ τῆς ἐρωτήσεως ὑπὲρ τῆς εὐγενοῦς ἐπιθυμίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ 1821!

ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΝ
ΕΙΤΕ ΦΙΛΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΕΙΤΕ
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ
16.02.2017

Ἡ ἐρώτησις μετὰ αἰτήσεως καταθέσεως ἐγγράφων τῶν προαναφερθέντων βουλευτῶν κατετέθη τὴν 13.2.2017 πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν κ. Ἀλέξιον Τσίπρα, τὴν Ὑπ. Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ κ. Λύδ. Κονιόρδου καὶ τὸν Ὑπ. Παιδείας κ. Κων/νον Γαβρόγλου καὶ κατέληγεν μὲ τὸ συγκεκριμένον ἐρώτημα, ἄν εἶναι εἰς τὰς προθέσεις τῆς Κυβερνήσεως ἡ ἐκπλήρωσις τῆς ὑποχρεώσεως τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη, τὶ ἱστορικὰ ἔγγραφα ὑπάρχουν, ἄν προτίθεται ἡ Κυβέρνησις νὰ ἐγκρίνῃ τὸν χῶρον ἤ ὑπάρχει ἄλλος πρὸς τοῦτο προγραμματισμός.

Ἀναμένοντες ἐναγωνίως νὰ διέλθῃ τὸ ἀπαιτούμενον χρονικὸν διάστημα καὶ νὰ ἀκούσωμε τὴν ἀπάντησιν τῶν ἰθυνόντων, ὡς κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ ἐπλημμύρισεν ὁ ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικὸς τύπος ἀπὸ σχόλια ἀνιστόρητα καὶ ἀνεδαφικά, εἰς ἀντιπερισπασμὸν τῶν ὀρθῶς ἐθνικῶς καὶ ὀρθοδόξων Μ.Μ.Ε., τὰ ὁποῖα ὑπεστήριζον μὲ ἀδιάσειστα ἱστορικὰ στοιχεῖα τὴν ἀλήθειαν.
Τὸ ἀποκορύφωμα ἦτο ὅτι ἀπεσύρθη ἡ Ἐρώτησις τὴν 15.2.2017 ἀπὸ τὴν Ν.Δ. «…βάζοντας τον εκπρόσωπο Τύπου Β. Κικίλια να δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι έγινε έπειτα από εντολή Μητσοτάκη…» (Τὸ Βῆμα 19.2.2017).

«Ἄναψαν» τὰ Μ.Μ.Ε. γύρω ἀπὸ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.
Τόσον πολὺ ἐξηπλώθη τὸ θέμα, ὥστε εὑρισκόμεθα εἰς τὸν πειρασμὸν νὰ ἐκδώσωμε ἰδιαίτερον τεῦχος/τόμον μὲ ὅλας αὐτὰς τὰς δημοσιεύσεις.
Κατωτέρω ἀναδημοσιεύομε μόνον μερικὰ σταχυολογήματα, συνιστῶντες παντοῦ ἐνθέρμως τὰ Μ.Μ.Ε., τὰ ὁποῖα ἀνιδιοτελῶς πράττουν κατὰ συνείδησιν.
Ὅμως ὑπῆρξαν , δυστυχῶς, καὶ ἀνιστόρητοι «ἱστορικοί», ἰδιοτελέστατοι δημοσιογραφίσκοι, οἱ ὁποῖοι ἑκουσίως ἤ ἀκουσίως ἐξακολουθοῦν νὰ δαιμονίζωνται καὶ νὰ καταφέρωνται ἐναντίον τοῦ Τάματος του Έθνους ἐφ’ὅσον «κόλλησε η βελόνα τους» εἰς τὰς λέξεις «χουντικός , χουντικοί , κατάλοιπα τῆς χούντας, φασίστες» καὶ ὅλα τὰ ἐμετικὰ ἀποκυήματατα τῆς νοσηρᾶς φαντασίας των.

Ἐξ ἰδίων κρίνοντες τὰ ἀλλότρια τολμοῦν νὰ ἀποκαλοῦν θαρραλέους καὶ ἀνιδιοτελεῖς ἀγωνιστὰς ὡς δῆθεν χουντικούς. Ἐνῷ κατ’ οὐσίαν αὐτοὶ οἱ ἴδιοι εἶναι πειθήνια ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ φρικτοὶ φασίσται καὶ προσπαθοῦν διὰ παντὸς θεμιτοῦ καὶ ἀθεμίτου μέσου νὰ χύνουν τὸ δηλητήριον των, τὰ δυστυχισμένα αὐτὰ πλάσματα. Ὡς μὴ ἔχοντες συνείδησιν τῶν ὑπ’αὐτῶν πραττομένων ἀγωνίζονται νὰ λασπολογοῦν καὶ διασύρουν τοὺς ἄκρως ἀνιδιοτελεῖς ἰδεολόγους, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται νυχθημερὸν νὰ ἀποκαλύψουν ὅλους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι κόπτονται νὰ κουκουλλώσουν τούς «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, τοὺς ἀετονύχηδες, τοὺς φαύλους καὶ ἀντιχρίστους, οἱ ὁποῖοι κατεχράσθησαν τὰ ἀμύθητα ποσὰ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (ἀναλυτικώτερον κατωτέρω σελὶς 84).

 

 

 

 

 

Αυτογκόλ του Κυριάκου για το Τάμα του Έθνους

Γιατί ζήτησε από τους “γαλάζιους” βουλευτές να πάρουν πίσω τις υπογραφές τους;

Mε μία κίνηση που προκάλεσε ερωτηματικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποχρέωσε τους 16 βουλευτές της Ν.Δ. να πάρουν πίσω τις υπογραφές τους από ερώτηση στη Βουλή για την υλοποίηση του Τάματος του Έθνους. Για τον πρόεδρο της Ν.Δ. ύστερα από αυτή την αναδίπλωση που επέβαλε, το ερώτημα που γεννάται είναι ποιο στρατόπεδο επιλέγει και κατά πόσο τελικά επηρεάζεται από τους εθνομηδενιστές και τους αποκαλούμενους “Σκυλακάκηδες”.
Άλλωστε η εκπλήρωση του τάματος για την ανέγερση του Ναού του Σωτήρος Χριστού στην Αθήνα αποτελεί και μία επένδυση “χωρίς χρήματα του δημοσίου, αλλά ιδιωτών -, που, εκτός από θέσεις εργασίας, θα επιφέρει τελικά και έσοδα στο κράτος. Τελικά, θέλει ή όχι τις επενδύσεις ο κύριος Μητσοτάκης;

Υπόσχεση
Το Τάμα του Έθνους είναι η υπόσχεση που είχε δώσει το 1829 η Εθνοσυνέλευση του Άργους σχετικά με την ανέγερση Ναού του Σωτήρος Χριστού στην Αθήνα, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης στο Θεό για την βοήθειά του στην επιτυχία της Επανάστασης.
Το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα μετά το προχθεσινό πρωτοσέλιδο της “Ορθόδοξης Αλήθειας”, με αφορμή την προσφυγή στη Δικαιοσύνη του προέδρου του σωματείου Οι Φίλοι Του Τάματος του Έθνους Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, προκειμένου να αποκαλύψει τι συνέβη με τα χρήματα (950.000.000 δραχμές) που συγκεντρώθηκαν κατά την περίοδο 1967-1973 και προορίζονταν για να χτιστεί ναός υπέρ των αγωνιστών του ‘21. Οι βουλευτές ρωτούσαν στην κοινοβουλευτική τους παρέμβαση αν η κυβέρνηση προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα παραχώρησης αντίστοιχης με τις ανάγκες του έργου έκτασης σε κατάλληλη περιοχή, σύμφωνα με το αίτημα των πολιτών και του φορέα που εγκρίνουν το θέμα.
Παράλληλα, αναρωτιούνταν αν και κατά πόσο υπάρχουν άλλος προγραμματισμός και συγκεκριμένο σχέδιο για την υλοποίηση του έργου. Οι 16 βουλευτές της Ν.Δ. που αναγκάστηκαν να αποσύρουν τις υπογραφές τους είναι οι Γ. Κασαπίδης, Γ. Γιακουμάτος, Γ. Μαρτίνου, Κ. Παπακώστα, Κ. Σκρέκας, Θ. Δαβάκης, Σ. Αναστασιάδης, Χ. Μπουκώρος, Γ. Βαγιωνάς, Σ. Γιαννάκης, Θ. Καράογλου, Β. Μπασιάκος, Ε. Ράπτη, Κ. Βλάσης, Δ. Κυριαζίδης και Κ. Κατσαφάδος.

 

Ἄρθρον τοῦ Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου, πραγματικῶς Ἑλληνοψύχου καὶ ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου Ἱεράρχου, γνησίου ἀπογόνου τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

 

 

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» *

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟΝ
κ. ΚΥΡΙΑΚΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΝ
ΑΡΧΗΓΟΝ ΤΗΣ Ν.Δ.

18 Φεβρουαρίου 2017

Αγαπητέ μοι κ. Μητσοτάκη,

Απευθύνομαι προς Υμάς σήμερον διά της παρούσης ανοικτής επιστολής μου, στιχών στο αξίωμα «τα δημοσίως πραττόμενα, δημοσίως και ελέγχονται».
Αντλώ την δύναμιν όχι μόνον από την έως σήμερον προσωπικήν μου εκτίμησιν προς το πρόσωπόν Σας, αλλά και εκ της ιδιότητός μου ως Ποιμένος του λογικού Ποιμνίου, το οποίον ονομάζεται «Χριστεπώνυμον Πλήρωμα».
Απευθύνομαι προς Υμάς σήμερον επίσης ως Έλληνας πολίτης και ψηφοφόρος.
Αιτία της ταραγμένης καρδίας μου, ου μην αλλά και της προς Υμάς οργής μου, είναι το δημοσίευμα, και δη και στην 1η σελίδα, της εφημερίδος «Δημοκρατία», το οποίον έχει ως εξής:
«Αυτογκόλ Κυριάκου (που εξέθεσε 16 βουλευτές του) για το ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ».

Στη συνέχεια παρέχεται η είδησις:
«Διέταξε να αποσύρουν ερώτηση για την ανέγερση του ναού των αγωνιστών του 1821, παρότι το κόστος του καλύπτεται από δωρεά»

Στη συνέχεια η εφημερίδα αφιερώνει δύο σελίδες της με ειδησεογραφικά στοιχεία στη σελίδα 07 και τίτλο όπως ανωτέρω εγράφη (Αυτογκόλ…) και με επικριτικά σχόλια εις βάρος Σας και στη σελίδα 10 με τίτλο:

«ΑΤΟΠΗΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΓΙΑ ΕΝΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΤΑΜΑ»

Στο ίδιο κλίμα ευρίσκεται και η εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ», η οποία στην πρώτη σελίδα της γράφει:

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΓΙΝΕ…..ΤΕΜΕΝΟΣ!
αφιερώνει δε εκτενέστατο ρεπορτάζ στις σελίδες της 02, 24, 25 και 26!
Ειδικώτερα στη σελ. 02 ο κ Γεώργιος Μιχαλόπουλος πολύ εύστοχα γράφει και τα εξής:
«Ο οργισμένος –λέει- Κυριάκος θεώρησε πως το «Τάμα του Έθνους» είναι ….χουντικό, γιατί εξαγγέλθηκε η υλοποίησή του από τον Γεώργιο Παπαδόπουλο το Δεκέμβριο του 1968 (το έργο έμεινε στις μακέτες)……
Το γεγονός ότι το «Τάμα του Έθνους» αποτελεί όραμα του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη και απόφαση που ελήφθη από την Δ΄ Εθνοσυνέλευση το 1829, προκειμένου με αυτό τον τρόπο οι Έλληνες να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους προς το Σωτήρα Χριστό για την απελευθέρωσή τους, προφανώς δεν συγκινεί την «δημοκρατική« ηγεσία της Ν.Δ.».

Αυτά, λοιπόν, είναι τα δεδομένα επί των οποίων Σας προσκαλώ να συζητήσουμε ανοικτά και να μου απαντήσετε υπεύθυνα.
Σας θέτω τα ερωτήματά μου:

1. Αληθεύει η πληροφορία; Πράγματι εξεδώσατε εντολή στους 16 Βουλευτές σας, όπως αποσύρουν τις υπογραφές των από την Επερώτηση περί του Τάματος του Έθνους, την οποίαν υπέβαλε ο Βουλευτής Κοζάνης κ. Γ. Κασαπίδης;
2. Έάν, ναι, τι Σας έχει πειράξει; Η ανέγερσις του Τάματος του Έθνους δεν προέρχεται από την πρωτοβουλίαν των παραγόντων της Απριλιανής Κυβερνήσεως με Πρωθυπουρ- γόν τον Γεώργιον Παπαδόπουλον! Είναι μια παληά υπόσχεσις των Ηρώων Αγωνιστών του 1821. Υπόσχεσις του Έθνους διά να εκφράσουμε εμπράκτως την ευγνωμοσύνην μας προς τον Πανάγαθον Θεόν, ο Οποίος μας ανέστησε από την τέφραν μας!
3. Τι Σας έχει πειράξει; Μήπως η θεοσέβεια των Ηρώων Προγόνων μας; Σεις, λοιπόν, δεν αναγνωρίζετε το Τάμα; Δεν είναι Τάμα του Έθνους; Το θεωρείτε παράλογο ή και υπερβολικό; Αρνείσθε την υλοποίησίν του; Εάν ΝΑΙ. Παρακαλώ να μας το δηλώσετε, ώστε να γνωρίζουμε τα βαθύτερα πατριωτικά Σας αισθήματα.
4. Τι Σας έχει πειράξει; Μήπως η έννοια Θεός; Εξ όσων δυνάμεθα να γνωρίζωμεν, Σεις προέρχεσθε από μίαν οικογένειαν θεοσεβών ανθρώπων! Τόσον η αείμνηστος Μητέρα Σας, η Μαρίκα, εσέβετο τον Θεόν, όσον και ο πολυσέ-βαστος και δι’ εμέ πολύαγαπητός Πατέρας Σας, ο τ. Πρωθυ-πουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ευλαβείται τον Θεόν και αγαπά την Εκκλησίαν μας! Μήπως, λοιπόν, Σείς, επηρεασμένος ίσως από το κλίμα της εποχής «ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ AΡΙΣΤΕΡΑ», έχετε απαρνηθή την Ορθοδοξίαν μας; Παρακα- λώ να μας το δηλώσετε, ώστε να γνωρίζουμε τα βαθύτερα αισθήματά Σας. Ανήκετε εις την χορείαν των πιστών χριστιανών ή μήπως των απίστων; Εμείς, προσωπικά, δεν τολμάμε ούτε και να το φαντασθούμε! Μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάποια δείγματα!
5. Θα το επαναλάβω: Τι, λοιπόν, Σας έχει πειράξει; Μήπως η έννοια της Πατρίδος; Η Ελλάδα μας είναι ενιαία! Διαχρονικά οι Αποφάσεις μιάς εποχής βαρύνουν ή και εκτελούνται από μία επόμενη γενηά! Έτσι, λοιπόν, και οι Αποφάσεις μιάς Κυβερνήσεως του χθες, λέγε με ΜΝΗΜΟΝΙΟΝ, εφαρμόζονται σήμερα από μίαν επομένην Κυβέρνησιν! Οι Συμφωνίες της Κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως τα φορολογικά βάρη, θα βαρύνουν τους Έλληνες μέχρι το έτος 2025 και πέραν απ’ αυτό. Η ζωή συνεχίζεται! Η Ελλάδα μας είναι ενιαία! ‘Ετσι, λοιπόν, και το Τάμα των προγόνων μας της εποχής του 1821, εφ’ όσον μέχρι σήμερα δεν έχει εκπληρωθή, βαρύνει εμάς τους νεωτέρους! Τι άραγε Σας επείραξε, όταν οι 16 Βουλευτές Σας προσυπέγραψαν την σχετική ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ; Σε ποιο αδίκημα υπέπεσαν; Η στάσις Σας παραμένει ανεξήγητη!

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας,
Ως Ιεράρχης της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος Σας παρακαλώ να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα! Να μας είπετε τι πιστεύετε και τι φρονείτε!
Και τούτο είναι αναγκαίο να γίνη πρίν φθάσουμε στις εκλογές.
Γύρω από το πρόσωπό Σας υπάρχει μία «αχλύς» δηλ. μία θολούρα! Αμέσως μόλις εξελέγητε Αργηγός της Ν.Δ., χωρίς κάποιο δισταγμό, χωρίς κάποια ανάγκη και χωρίς κάποια δικαιολογία, παριστάμενος στη Βουλή, δεν εδιστάσατε να ψηφίσετε το κατάπτυστο «Σύμφωνο Συμβίωσης των Ομοφυλοφίλων»! Στη συνέχεια, δυστυχώς, εψηφίσατε το Νόμο, ο οποίος δίδει το δικαίωμα στα Ομοφυλόφιλα «ζευγάρια» να υιοθετούν παιδάκια! Έπειτα ουδόλως αντιδράσατε στο Νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο ένα ζευγάρι μπορεί να χωρίση με συνοπτικές διαδικασίες, κάνοντας δηλ. μια Δήλωση στον Συμβολαιογράφο! Όλα αυτά μας έχουν προβληματίσει.
Τελικά πιστεύετε στο θεσμό της οικογενείας; Καθ’ όσον ταύτα πάντα αντιστρατεύονται στο Νόμο του Θεού και στο νόμο της φύσεως! Όλα αυτά τα νομοθετικά μέτρα τελικώς καταλύουν τον ιερό θεσμό της οικογενείας! Δεν πιστεύετε, λοιπόν, στην ιερότητα του θεσμού;
Ας συνεχίσουμε το ερωτηματολόγιο. Μη φαντασθείτε, ότι Σας αντιμάχομαι! Θέλω να Σας επαναφέρω στην ορθή τροχιά του Ελληνισμού και της αγίας Ορθοδοξίας μας. Έτσι, λοιπόν, ο αχαρακτήριστος Υφυπουργός επί της Παιδείας κ. Κωνστ. Ζουράρις πολύ πρόσφατα εξεστόμισε τα φοβερά αυτά λόγια: «Και τι θα μας πείραζε εάν οι Τούρκοι μας πάρουν δύο-τρία νησιά;» Στο άκουσμα αυτής της παραδόξου Ζουραρείου εθνοπροδοτικής τοποθετήσεως δεν Σας άκουσα να αντιδράτε! Δεν είσθε ο Αρχηγός της συντηρητικής παρατάξεως των Ελλήνων;
‘Εξ άλλου, Σεις δεν είσθε «ο χωρίς γραβάτα» Πρωθυπουργός! Αντιθέτως χρησιμοποιείτε την «γραβάτα» και εκπροσωπείτε την σοβαρότητα! Θα περίμενα βεβαίως να αντιδράσετε, όταν ο κ. Ζουράρις έρχεται στη Βουλή φορώντας «σαγιονάρες»! Θα περίμενα όμως να αντιδράσετε πολύ περισσότερο, όταν ξεπουλάει την γλυκειά μας Πατρίδα!

Αγαπητέ μοι κ. Μητσοτάκη,
Ακούστε με με προσοχή: ‘Επειτα από το λάθος Σας με τις υπογραφές των 16 Βουλευτών σας, τα πράγματα στενεύουν όχι μόνο για Σας, αλλ΄ -εξ αιτίας Σας- και για την Νέα Δημοκρατία! Διό και θερμότατα Σας παρακαλώ να επανορθώσετε αμέσως το σφάλμα Σας ως προς το ΤΑΜΑ του Έθνους, ήτοι:
1. Με μία Δήλωση Σας ΑΜΕΣΩΣ ΣΗΜΕΡΑ να τονίσετε την ανάγκην υλοποιήσεως του Τάματος, δηλ. την ανάγκη ανεγέρσεως του Ναού, τον οποίον οι Ήρωες Πρόγονοί μας του 1821 έταξαν στον Χριστό μας.
2. Εν συνεχεία να αναλάβετε Υμείς ως Νέα Δημοκρατία, την περαιτέρω προώθησιν του θέματος μέχρι της τελικής ρυθμίσεως του. Να ηγηθείτε μιάς σταυροφορίας! Το ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ πρέπει να υλοποιηθή! Δεν είναι Τάμα των Απριλιανών! Είναι Τάμα του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη και των Ηρώων Συναγωνιστών του! Είναι Τάμα των Ελλήνων, Τάμα του Έθνους!
3. Μη φοβηθείτε την δαπάνην!Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι προθύμως θα θυσιάσουν τα υπάρχοντά τους διά την υλοποίησιν του οράματος αυτού! Το ζεύγος Ιωάννου και Αικατερίνης Αναγνωστοπούλου το έχουν δηλώσει! Προσφέρουν ανδιοτελώς κάποιες δεκάδες εκατομμυρίων €.
4. Να ξεκαθαρίσετε επίσης την θέσιν σας ως προς τον θεσμό της οικογενείας. Να δηλώσετε, ότι τιμάτε και σέβεσθε τον θεσμό!
5. Τέλος, να ξεκαθαρίσετε την θέσιν Σας ως προς την Εκκλησίαν, την Μητέρα και Τροφόν του Γένους.

Ταύτα μετά παρρησίας εθεώρησα ως ιερόν χρέος μου να Σας τα δηλώσω δημοσίως. Να τα δηλώσω προς το συμφέρον Σας, το προσωπικόν και το κομματικόν συμφέρον όλων Σας και όλων ημών των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών!
Παρακαλώ να γράψετε κάπου στο μυαλό Σας: Το θέμα «Τάμα του Έθνους» Θα είναι ή η ΔΟΞΑ Σας ή ο πολιτικός ΤΑΦΟΣ Σας! Οι γνήσιοι Έλληνες έχουν πολύ πληγωθή από τη στάσιν Σας. Διότι άλλο πράγμα είναι να είπετε στους Βουλευτές σας «μη υπογράφετε» και άλλο να τους είπετε: «πάρετε πίσω την υπογραφή σας». Αυτό, δηλ. το δεύτερο, συνιστά πράξιν προδοσίας!

Διά να κλείσω το θέμα, μετά λόγου γνώσεως, Σας διαβεβαιώ, ότι δεν πολιτεύομαι και δεν πολιτικολογώ! Δεν ανήκω σε πολιτικά κόμματα και σχήματα! Επομένως ως ελεύθερος πολίτης ελέγχω την Εξουσίαν, δηλ. όλους υμάς! Και δεξιούς και κεντρώους και αριστερούς! Όσοι ζημιώνουν ή και βλάπτουν την Ορθοδοξίαν μας και την Πατρίδα μας τοποθετούνται στο στόχαστρό μου. Ακόμη και Πατριάρχες! Παρακαλώ, ενημερωθείτε. Μόλις προχθές, με μια άλλη ανοικτή επιστολή μου, κατέκρινα δημοσιως τον Πρωθυπουργόν κ. Αλ. Τσίπραν! Τον ερώτησα δημοσίως: αφού δεν πιστεύει στο Χριστό γιατί σφικταγκιαλάζεται με Μητροπολίτες και με Πατριάρχες; Γιατί τις επίσημες ημέρες, π.χ. την Πρωτοχρονιά, τα Θεοφάνεια κλπ, πηγαίνει στην Εκκλησία; Γιατί συμμετέχει στα εκεί τελούμενα; Γιατί φοράει το Σταυρό στον κολυμβητή, ο οποίος έπιασε πρώτος τον Τίμιο Σταυρό, τον Οποίον ο Μητροπολίτης προηγουμένως έρριψε εις την θάλασσαν προς αγιασμόν των υδάτων;
Δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα! Η Πατρίδα μας με ενδιαφέρει!
Ως Έλληνας, αγαπώ την Πατρίδα μας!
Ως Ιεράρχης, αγαπώ την Εκκλησία του Χριστού μας!
Ως Έλληνας και Ιεράρχης, με όλες μου τις πτωχές δυνάμεις, αγωνίζομαι «για του Χριστού την πίστη την αγία και της Πατρίδος την ελευθερία»! Μετά πλείστης τιμής
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ!
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ,
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ!

Τα ρετάλια Δεξιάς και Αριστεράς μαγαρίζουν το Τάμα του Έθνους και η Εκκλησία άφαντη (Βίντεο)

Δημοσίευση 17 Φεβρουαρίου 2017, 3:14 μμ
Του Μάνου Χατζηγιάννη

Το τάμα γίνεται στην καταιγίδα και ξεχνιέται στην ηρεμία, είπε κάποτε ένας Άγγλος στοχαστής.
Η περίπτωση όμως του περίφημου “Τάματος του Έθνους” έχει περάσει εδώ και χρόνια πολλές καταιγίδες, αλλά πιο επικίνδυνες και επώδυνες ήταν οι…ηρεμίες. Αυτές οι ηρεμίες που πέταξαν στης λήθης το πηγάδι την ιερή υποχρέωση…
Χθες το “Τάμα του Έθνους” ήρθε ξανά στο προσκήνιο με αφορμή τις κόντρες των ανάξιων πολιτικάντηδων.

Από τη μια ο Κυριάκος της Μπιλντεμπεργκ, ο οποίος “έβαλε τάξη”, στους 16 βουλευτές της ΝΔ και εκείνοι πειθήνια όργανα απέσυραν τις υπογραφές τους από την ερώτηση για την εκπλήρωση του «Τάματος του Έθνους περί ανεγέρσεως Ιερού Ναού του Σωτήρος Χριστού στην Αθήνα».
Από την άλλη ο … προοδευτικός Σταύρος Θεοδωράκης που ειρωνεύτηκε ξερνώντας για πολλοστή φορά χολή μήπως και τσιμπήσει κανένα ψηφουλάκι γιατί πλέον τα μετράει ένα-ένα, μιας και ο κόσμος έβγαλε την τσίμπλα από τα μάτια για το πολιτικό ποιόν του.

Και από κοντά οι δήθεν υπερασπιστές της Ορθοδοξίας Χρυσαυγίτες που βρήκαν πεδίον δόξης λαμπρόν να “κατακεραυνώσουν” κυβερνώντες και αντιπολιτευόμενους συσχετίζοντας το θέμα με το ισλαμικό τέμενος.
Όλα αυτά τα έχουμε ξαναδει… Τα ρετάλια Δεξιάς και Αριστεράς για αυτό ζουν… Το έχουν κάνει…τάμα να τσακώνονται με κάθε αφορμή.
Το θέμα είναι όμως τι πράττει η επίσημη Εκκλησία.
Η ίδια Εκκλησία που την Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012, στην τότε Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου τ υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου αποφάσιζε τα εξής για το “Τάμα του Έθνους”:
“Κατόπιν υποβληθέντων σχετικών αιτημάτων πλειάδος Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Ιερά Σύνοδος, σταθμίσασα τις πνευματικές ανάγκες του Ορθοδόξου Ελληνικού Λαού, όπως και το γεγονός ότι όλες σχεδόν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες (Αλβανίας στα Τίρανα, Σερβίας στο Βελιγράδι, Ρουμανίας στο Βουκουρέστι, Ρωσίας στη Μόσχα, Γεωργίας στην Τυφλίδα κ.λπ.), κατά την παρελθούσα δεκαετία και εν μέσω δυσμενεστάτων οικονομικών και κοινωνικών προϋποθέσεων και όρων, έχουν ανεγείρει υπό την μορφή τάματος περικαλλείς Καθεδρικούς Ναούς με εντυπωσιακές οικοδομικές εγκαταστάσεις, Πνευματικά Κέντρα, γραφεία κ.λπ., αποφάσισε την ανέγερση μεγάλου Συνοδικού Πνευματικού Κέντρου Βυζαντινής Παραδόσεως, με μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στον Σωτήρα Χριστό, μάλιστα εις εκπλήρωσιν του Τάματος του Έθνους, με χρονικό ορίζοντα αποπερατώσεως του έργου το έτος 2021, δηλαδή διακόσια χρόνια μετά την εθνική παλιγγενεσία”.

Και από τότε και για έναν περίπου χρόνο το θέμα διατηρήθηκε ζεστό….
Τέλη Μαρτίου του 2013 μάλιστα είχε πραγματοποιηθεί και μια μεγάλη εκδήλωση στο γήπεδο του Σπορτινγκ παρουσία και αρκετών Μητροπολιτών, όπως των Μεσογαίας, Γόρτυνος, Αιτωλίας.

Ήταν τότε που ο Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος έλεγε πως “αν του Ευαγγελισμού το 2015 μπει ο θεμέλιος λίθος τότε μπορεί πραγματικά το σημαδιακό έτος 2020, σε πέντε χρόνια, να έχει ολοκληρωθεί το έργο”
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Το τάμα του Έθνους, Μεσογαίας Νικόλαος
https://www.youtube.com/watch?v=moLMOmUIaD4&feature=youtu.be (διάρκεια 10:40’)
Μετά όμως ήρθε η “κρίση” και όλα τα σκιασε η φοβέρα και τα πλάκωσε η σκλαβιά….
Και η επίσημη Εκκλησία έκλεισε στα συρτάρια της και διπλοκλείδωσε το “Τάμα του Έθνους”.
Για την ιστορία αξίζει να αναφέρουμε πως το ζεύγος των Ιωάννου και Αικατερίνης Αναγνωστοπούλου προσέφερε μεγάλο οικόπεδο και σεβαστό ποσό χρημάτων για την εκπλήρωση του αποκληθέντος ως «τάμα του Έθνους», για την ανέγερση του μεγαλοπρεπούς Ιερού Ναού του Σωτήρος Χριστού, όπως το οραματίστηκε ο θρυλικός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και άλλοι πολλοί ήρωες, εγγυητές μιας υποσχέσεως που πάει πίσω στο χρόνο μέχρι την Δ’ Εθνοσυνέλευση στο Άργος και το ψήφισμα αυτής υπέγραψε και ο Ιωάννης Καποδίστριας…Αλλά τώρα πεινάμε που καιρός για τάματα…. Για αυτό λέμε σε κάθε ευκαιρία πως η κρίση μόνο οικονομική δεν είναι τελικά… Και ο νοών νοείτω….
Πηγή:http://www.pentapostagma.gr/2017/02/%cf%84%ce%b1-%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b5%ce%be%ce%b9%ce%ac%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%82-%ce%bc%ce%b1%ce%b3%ce%b1%cf%81.html#ixzz4YyOagReh

Αναρτήθηκε από ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΛΕΝΗΣ στις 9:35 π.μ.
http://mkka.blogspot.gr/2017/02/blog-post_20.html

*Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας :
https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1181————20022017

Ἀπὸ τοὺς ἐλαχίστους ἐναπομείναντας ἁγνοὺς καὶ ἀνιδιοτελεῖς ἰδεολόγους, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Φαλήρου κ. Σεραφεὶμ πασχίζει νὰ διαφωτίζῃ ὅσον περισσοτέρους εἶναι δυνατὸν μέσῳ τοῦ Ρ. Σταθμοῦ τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας καὶ λοιπῶν ΜΜΕ, μὲ τὸ πολὺ δυνατὸν ἀνακοινωθέν του τῆς 21.2.2017

 

 

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΣ
Ἕν περίπου 25% τῶν Μ.Μ.Ε., τὰ ὁποῖα ἠσχολήθησαν μὲ τὸ θέμα τοῦ Τάματος, εἶναι ἀγαθοπροαίρετοι, ἁγνοὶ διαφωτισταί. Ὅμως ἔχουν περιωρισμένον ἀναγνωστικὸν κοινόν, λόγῳ τοῦ μικροῦ βεληνεκοῦς τῶν μέσων, τὰ ὁποῖα διαθέτουν. Ἀντιθέτως οἱ ἐχθροὶ πολεμοῦν μὲ διηπειρωτικοὺς πυραύλους.
Πέραν τῶν ἰσχυρῶν μέσων ἐνημερώσεως ἤ παραπληροφορήσεως παίζουν ρόλον καὶ τὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ἀναλαμβάνουν νὰ ἐρευνήσουν καὶ νὰ προβάλλουν τὴν ἀλήθειαν. Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομεν ἀναφέρει, δυστυχῶς, καὶ ἡ πνευματικὴ ἡγεσία ἀγωνίζεται νὰ ἀναρριχηθῇ ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας ἀλλὰ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον διὰ τῆς τεθλασμένης, διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας καί φαυλοκρατίας, ὁμνύοντες «γὴν καὶ ὕδωρ», διὰ νὰ διατηρηθοῦν καὶ ἀνέβουν ὑψηλότερον εἰς βάρος τῶν ἀξίων καὶ μὲ ἦθος ἐργασίας συναδέλφων των.
Οἱ ἐλάχιστοι ἐναπομείναντες ἁγνοὶ καὶ ἀνιδιοτελεῖς ἰδεολόγοι πασχίζουν νὰ διαφωτίζουν ὅσον περισσότερους γίνεται. Εὐτυχῶς τὸν τελευταῖον καιρόν «ξεσπάθωσαν» καὶ λέγουν τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά των οἱ ἀγωνισταὶ Μητροπολίται Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος καὶ Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. Τοιουτοτρόπως λαμβάνουν θάρρος καὶ παρρησίαν καὶ ἄλλοι ἀγωνισταί, λαϊκοὶ καὶ κληρικοὶ.
Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας νὰ πιστεύωμε καὶ νὰ ἐφαρμόζωμε τὰ τοῦ Χριστοῦ:
α. «Ἐγὼ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή»(Ἰωάν.14, 6)
β. «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν, 8, 32)
γ. «ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)».
Ὅσοι δύνανται νὰ κατατροπώνουν τοὺς ἐλεεινοὺς καὶ τρισαθλίους διαστρεβλωτὰς τῆς ἀληθείας, ἄς προσέλθουν μαζί μας «ἐδῶ καὶ τώρα» καὶ ὄχι κατόπιν ἑορτῆς, ἐπαναλαμβάνοντες τό : «Παναγία Τριάς, φώτισον ἡμᾶς τὶ δεῖ ποιεῖν καὶ λέγειν».

Ἱδιαιτέρως νὰ φωτίσῃ ἰθύνοντας Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας νὰ ἱκανοποιήσουν τὸ ἀνιδιοτελέστατον ποθούμενον.
Ορθοδοξια-Ελληνισμος
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ Η…
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ «ΜΠΟΧΑ»!
Νίκος Χειλαδάκης • 17 Φεβ. 2017

Είναι απίστευτη η παραπληροφόρηση και η πλήρης διαστρέβλωση της πραγματικότητας για το θέμα που προέκυψε σχετικά με το τάμα του έθνους και την απόσυρση, κατόπιν διαταγής, του κ. Μητσοτάκη της υπογραφής των 16 βουλευτών του για το θέμα αυτό. Η δημοσιογραφική βρώμα και δυσωδία για άλλη μια φορά σε όλο της μεγαλείο.
Για την αλήθεια, υπάρχει ένα ζευγάρι άτεκνων εύπορων ηλικιωμένων, που αφιέρωσε όλη τους την ζωή του στην εκπλήρωση του «Τάματος του Έθνους», (ανέγερση περίβλεπτου ναού στην Αθήνα προς τιμήν του Σωτήρας Χριστού) και εδώ και χρόνια ασχολείται με αυτό το θέμα.
Το ζευγάρι αυτό διαθέτει όλα τα χρήματα που χρειάζονται χωρίς να ζητήσει ούτε δεκάρα από τον κρατικό κορβανά, που χρόνια τον έχουν απομυζήσει και λεηλατήσει οι «σωτήρες μας» πολιτικοί. Το μόνο που εκκρεμεί είναι η παραχώρηση ενός κεντρικού σημείου από την πολιτεία για την ανέγερση, κάτι που για το τζαμί έχει γίνει.
Τα ΜΜΕ όμως μετέδωσαν ότι ήθελαν κρατικά χρήματα και ακόμα ήθελαν τον Βασιλικό Κήπο για την ανέγερση της εκκλησίας που ήταν το τάμα των αγωνιστών του 1821.
Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η επερώτηση των βουλευτών για το τάμα, ο κ Μητσοτάκης, εκλεκτός και μη εξαιρετέος της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ και των δανειστών τοκογλύφων της χώρας μας, «διέταξε»να αποσύρουν αμέσως τη υπογραφή τους.
Οι 16 βουλευτές της ΝΔ πήραν πίσω την υπογραφή τους, (οι υπόλοιποι ΔΕΝ το υπέγραψαν!)
Αυτή είναι η σημερινή Ελλάδα, με την πολιτική και δημοσιογραφική μπόχα να είναι το σύμβολο μιας καταρρέουσας χώρας, στα ερείπια του ρημαγμένου λαού της.
Και εις ανωτέρα! ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr
ΚΟΖΑΝΗ Ἐφημερίδα τοῦ Νομοῦ Κοζάνης
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 28. 2. 2017

Με ερώτησή τους προς τον πρωθυπουργό 16 βουλευτές μας, εκ των οποίων 14 της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπενθύμισαν το ανεκπλήρωτο ακόμη «τάμα του έθνους». Το τάμα έχει καταγραφεί στο Η΄ ψήφισμα της Δ΄ Εθνοσυνέλευσης (31.7.1829), κατά το μακρινό παρελθόν σύμφωνα με «σοβαρή» ημερήσια εφημερίδα. Δηλωνόταν στο ψήφισμα ότι μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες θα ανεγερθεί ιερός ναός «επ’ ονόματι του Σωτήρος τιμώμενος» σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη θεία βοήθεια κατά τη διάρκεια της επανάστασης. Ήταν τότε κυβερνήτης ο Ιωάννης Καποδίστριας. Τον λαμπρό εκείνον άνδρα, τον κορυφαίο της ευρωπαϊκής διπλωματίας και προσηλωμένο στην πατροπαράδοτη πίστη δολοφόνησαν δύο έτη αργότερα οι υπηρέτες ξένων συμφερόντων, εκτελεστές και ηθικοί αυτουργοί! Εκείνος ασφαλώς είχε την καλή διάθεση να εκπληρώσει το τάμα, όπως ο βασιλιάς Δαβίδ, τον οποίο όμως δεν έκρινε άξιο της τιμής ο Θεός, γι’ αυτό και έλαβε την δόξα ο γυιός του Σολομών. Αιώνες αργότερα ο εμπνευσμένος αυτοκράτορας Ιουστινιανός οικοδόμησε τον ναό της του Θεού Σοφίας, που παραμένει ακόμη σύμβολο της ρωμηοσύνης.
Ποιος απ’ όλους, όσοι άσκησαν την εξουσία μετά τον Καποδίστρια διέθετε το πνευματικό ανάστημα, ώστε να στοχαστεί την οφειλή του κράτους-έθνους, όπως δέχεται η αποδομητική ιστοριογραφία, να ανεγείρει τον ναό, που ήταν πόθος των αγωνιστών του 21; Υποταγμένοι άπαντες στις υλιστικές ιδεολογίες που εισήγαγαν οι «διαφωτισμένοι» ομογενείς όχι μόνο τη διάθεση να εκπληρώσουν το τάμα δεν διέθεταν, αλλά, απεναντίας, κατέβαλαν εργώδεις προσπάθειες, ώστε να κάμψουν τις αντιστάσεις του λαού και να τον σύρουν μακριά από την πατροπαράδοτη πίστη βάλλοντες ευκαίρως ακαίρως κατά της Εκκλησίας!
Ο Πέρσης βασιλιάς Δαρείος εξοργισμένος από τη βοήθεια που είχαν προσφέρει οι Αθηναίοι στις επαναστατημένες ελληνικές πόλεις της Ιωνίας είχε αναθέσει σε δούλο του να του υπενθυμίζει την πρόκληση με τη φράση: «Δέσποτα μέμνησο των Αθηναίων». Ποιος είχε χρέος να υπενθυμίζει το τάμα στην αδιάφορη, αν όχι εχθρική προς την πίστη του λαού, πολιτική εξουσία; Ασφαλώς η Ιεραρχία της Εκκλησίας μας. Δυστυχώς αυτή έδειξε πλείστα όσα δείγματα υποταγής στην ένοχη Πολιτεία και έλλειψη αγωνιστικού φρονήματος προς υπεράσπιση της πατροπαράδοτης πίστης, με συνέπεια να αλωθεί τελικά ο λαός και να συρθεί σε τρόπο βίου, ο οποίος τον έφερε στα σημερινά αδιέξοδα.
Τίθεται βέβαια και το ερώτημα: Επέτρεψαν κατά κάποια εποχή οι συνθήκες την εκπλήρωση του τάματος. Πότε έλειψαν οι αναστατώσεις, εξωτερικές (πόλεμοι) και εσωτερικές (πτωχεύσεις), ώστε να καταστεί δυνατή η εκτέλεση του έργου; Το ερώτημα είναι άκρως υποκριτικό και παραπλανητικό. Η λαϊκή ευσέβεια συνετέλεσε στην ανέγερση πληθώρας ναών. Μεγάλες δωρεές και το δίλεπτο της χήρας συνέβαλαν, ώστε να έχουν όλες οι πόλεις μας περικαλείς ναούς, αρκετοί από τους οποίους αντικατέστησαν παλαιωμένους ή καταστραμμένους από τη βαρβαρότητα των κατακτητών. Βέβαια αυτοί δεν ανοικοδομήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κάποιων μάλιστα η ανέγερση κράτησε και περισσότερο από μία γενιά. Η μεγάλη ευθύνη της Πολιτείας, πρωτίστως, και της Ιεραρχίας, δευτερευόντως, είναι ότι δεν κατέστη ακόμη δυνατή η τοποθέτηση θεμελίου λίθου για τον ναό του Σωτήρος Χριστού! Αν αυτός είχε τεθεί, ο περικαλής ναός θα είχε εγκαινιαστεί πριν από πολλές δεκαετίες.
Αναφέρεται ότι κατά καιρούς έγιναν κάποιες κινήσεις προς εκπλήρωση του τάματος. Μία εξ αυτών κατά την εκατονταετία από την έναρξη της επανάστασης. Όμως τότε η χώρα μας δοκιμαζόταν λόγω του θλιβερού διχασμού και της εκστρατείας στη Μικρά Ασία προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων των «συμμάχων» μας. Ακολούθησε με πολλές τυμπανοκρουσίες η διακήρυξη της θέλησης για πραγμάτωση του εγχειρήματος από τη δικτατορική κυβέρνηση της επταετίας! Συνεστήθη τότε «Ειδικόν ταμείον» για τη συγκέντρωση πόρων. Συγκεντρώθηκαν 453 εκατομμύρια δραχμές από δωρεές, δάνεια και κρατική επιχορήγηση. Αλλά το τάμα είναι του έθνους και οφείλει να το εκπληρώσει η Πολιτεία, όχι ο λαός. Έγραφε με εμφανή τη διάθεση της ειρωνείας όχι μόνο των δικτατόρων, αλλά και της πίστεως, άλλη «σοβαρή» εφημερίδα λίγους μήνες πριν από την κατάρρευση της δικτατορίας: «Φαίνεται ότι ο Ναός του Σωτήρος, που πρόκειται να ανεγερθή πάνω στα Τουρκοβούνια, θα είναι απ’ τους πιο θαυματουργούς στη χώρα μας. Γιατί, πριν ακόμα κτισθή, πριν καν γίνουν τα σχέδια για την κατασκευή του, δαπανήθηκαν -λες από θαύμα- τα 406 από τα 453 εκατομμύρια που είχαν συγκεντρωθεί». Δεν γνωρίζουμε αν το «ταμείο» συνεστήθη με πρωτοβουλία των δικτατόρων ή η σε αγαστή συνεργασία μ’ αυτούς ευρισκόμενη Ιεραρχία της Εκκλησίας μας υπενθύμισε σ’ εκείνους το ανεκπλήρωτο τάμα του έθνους.
Η μεταπολίτευση θα μείνει στην ιστορία ως η περίοδος του εκχυδαϊσμού του δημοσίου και οικογενειακού βίου. Με περισσό πάθος όλες οι «εκσυγχρονιστικές» δυνάμεις στράφηκαν όχι μόνο κατά των ιεραρχών, που δεν στάθηκαν στο ύψος του λειτουργήματός τους και έπλεξαν το εγκώμιο των «εθνοσωτήρων», αλλά και κατά της Εκκλησίας του Χριστού. Ηθικές αξίες σαρώθηκαν, η οικογένεια βάλλεται μέχρι αφανισμού, η αποϊεροποίηση καλπάζει και η χώρα καταρρέει υπό το βάρος των κριμάτων εξουσίας και λαού, που χειροκρότησε και εξακολουθεί να χειροκροτεί την αποδόμηση κάθε υγιούς στοιχείου της παραδοσιακής ελληνικής κοινωνίας από τους κρατούντες.
Το 2012 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας μας έλαβε την απόφαση να ανεγείρει μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι όλες οι ορθόδοξες εκκλησίες κατά την παρελθούσα δεκαετία και εν μέσω δυσμενεστάτων οικονομικών και κοινωνικών προϋποθέσεων και όρων, έχουν ανεγείρει υπό τη μορφή τάματος περικαλλείς καθεδρικούς ναούς. Ασφαλώς αυτό δεν συνιστά απόφαση προς εκπλήρωση του τάματος του έθνους, αν και δεν είδαμε έκτοτε κάποια κίνηση προς πραγμάτωση του σκοπού. Το χρέος παραμένει της Πολιτείας. Το θλιβερό είναι ότι κατά τις πρόσφατες δεκαετίες, όταν έρευσε πακτωλός χρημάτων στη χώρα μας, διαμορφώθηκαν οπωσδήποτε οι συνθήκες για την εκπλήρωση του τάματος. Όμως οι κυβερνήσεις υπήρξαν εχθρικές προς την πίστη του λαού μας και οι φωνές των απογόνων των πρωταγωνιστών της εθνεγερσίας είναι ασθενικές. Έτσι κατάντησε η Πολιτεία αντί του ναού του Σωτήρος Χριστού να χρηματοδοτήσει, με διευρυμένη πλειοψηφία της Βουλής, την ανέγερση μουσουλμανικού τεμένους στην πρωτεύουσά μας. Μάλιστα «σοβαρές» εφημερίδες τόνισαν το άκαιρο της ερώτησης των βουλευτών, αφού η Αθήνα ασφυκτιεί με την έλλειψη πρασίνου και ο λαός μας δοκιμάζεται από την ανέχεια. «Ορθολογικά» έχουν δίκαιο! Απευθύνθηκαν σε κυβέρνηση που ποτέ δεν έκρυψε την εχθρότητά της προς την πίστη του Χριστού, ενώ ανήκουν σε πολιτικό σχηματισμό, που άσκησε επί μακρόν την εξουσία και καρπώθηκε τις ψήφους των πιστών, που εν πολλοίς αγνοούν, κακώς, τα πολιτικά παιχνίδια και καθοδηγούνται από «πνευματικούς» ανθρώπους!
Καθώς οι ασκούντες την εξουσία εξακολουθούν, με τη στήριξη της διανόησης και των μέσων ενημέρωσης, να πολεμούν την Εκκλησία, με την ανοχή της Ιεραρχίας της, το δημόσιο χρέος θα διογκώνεται και ο λαός θα οδηγείται στη φτώχια και την εξαθλίωση. Θα συνέλθουμε και θα συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε εμπαίχτες του Θεού; Αν όχι, ας αναμείνουμε να μας βρουν και άλλα δεινά.
Μακρυγιάννης ( Ἀπόστολος Παπαδημητρίου)
efkozani.gr/?p=45361

 

 

 


Τὸ «Τάμα τοῦ Ἔθνους» προδίδεται

«Πατρίδα, πατρίδα, ἤσουν ἄτυχη ἀπὸ κυβερνῆτες νὰ σὲ κυβερνήσουν…»! Αὐτὸ ἀναφώνησε κάποια στιγμή, ἀπογοητευμένος ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς τῆς ἐποχῆς του, ὁ ἥρωας στρατηγὸς Ἰωάννης Μακρυγιάννης.
Πόσο ἐπίκαιρος ὁ λόγος του! Δὲν εἶναι μόνο τὸ ὅτι στὴν ἐξουσία τῆς πατρίδας μας σήμερα ἔχει ἀναδειχθεῖ ἕνα κόμμα ποὺ διακηρύσσει ἐπισήμως τὴν ἀθεΐα του. Εἶναι ὅτι σὲ ὅλο σχεδὸν τὸ πολιτικὸ φάσμα ἐπικρατεῖ λιγότερο ἢ περισσότερο συγκεκαλυμμένο τὸ ἴδιο πνεῦμα.
Ἐπιβεβαίωση αὐτῆς τῆς θλιβερῆς καταστάσεως ὑπῆρξε ἡ ἀνακίνηση τῆς ἐκπληρώσεως τοῦ «Τάματος τοῦ Ἔθνους» ἀπὸ 18 βουλευτές, 16 ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀπὸ τὸ κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως. Οἱ βουλευτὲς ζητοῦσαν ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργὸ καὶ τοὺς Ὑπουργοὺς Πολιτισμοῦ καὶ Παιδείας νὰ ἐνεργήσουν ὥστε νὰ διατεθεῖ ὁ κατάλληλος χῶρος γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος, ὅπως εἶχαν ἀποφασίσει ἡ Α΄ καὶ ἡ Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεις (1822 καὶ 1829), ὡς ἔκφραση εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Θεὸ γιὰ τὴ σωτηρία τῆς Ἑλλάδος.
Ἡ ἐνέργειά τους ξεσήκωσε θύελλα δημοσιογραφικῶν καὶ πολιτικῶν ἀντιδράσεων, εἰρωνειῶν, ἀποδοκιμασιῶν καὶ συκοφαντιῶν, ἐνῶ ἐπιχειρήθηκε νὰ παρουσιασθεῖ τὸ «Τάμα» ὡς ἔμπνευση τῆς δικτατορίας, διότι τὸ 1968 εἶχε ξεκινήσει προσπάθεια νὰ ὑλοποιηθεῖ ἡ ἐπίσημη παλαιὰ ὑπόσχεση. Τὸ ἀποκορύφωμα ἦταν ἡ ἐντολὴ τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη πρὸς τοὺς βουλευτὲς τοῦ κόμματός του νὰ ἀποσύρουν τὶς ὑπογραφές τους.
«Ἂν συγκεντρώναμε ὑπογραφὲς γιὰ νὰ καθιερωθεῖ ὁ θρησκευτικὸς γάμος μεταξὺ ὁμοφυλοφίλων, τότε θὰ ἤμασταν ἀποδεκτοί», σχολίασε ἕνας ἐκ τῶν ὑπογραφόντων βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἐπισημαίνοντας ὅτι «σαφῶς ἐδόθη ‘‘γραμμὴ’’ ἀπὸ τὴν ἡγεσία νὰ ἀποσύρουμε τὶς ὑπογραφές μας».
Θλιβερὴ ἡγεσία, ἀξιοθρήνητη! Ἐπιδιώκει νὰ καταλάβει τὴν ἐξουσία στὶς ἑπόμενες ἐκλογές, ἐνῶ ψήφισε τὰ πιὸ αἰσχρὰ νομοθετήματα καὶ ἤδη ξεπουλάει τὴν ἱστορία καὶ τὴν ἱερὴ παράδοση τοῦ τόπου. «Ὁ νεοταξίτης Κυριάκος Μητσοτάκης δὲν σέβεται οὔτε τὴν παράταξη, οὔτε τὴν παράδοση, οὔτε τὸν θρησκευόμενο λαό, οὔτε τοὺς βουλευτές του», δήλωσε ὁ ἀνεξάρτητος βουλευτὴς κ. Νικολόπουλος μετὰ τὴν ἀπόσυρση τῶν ὑπογραφῶν. Καὶ ἕνας ἐκ τῶν νεοδημοκρατῶν βουλευτῶν συμπλήρωσε: «Ὅσοι πιστεύουν πὼς οἱ βουλευτὲς ἔχουμε ἄδικο ὅταν πρεσβεύουμε τὶς ἀρχὲς ποὺ περιλαμβάνει τὸ Σύνταγμα τῆς χώρας, τὸ ὁποῖο μιλᾶ γιὰ ὑπεράσπιση τῆς πατρίδας, πίστη στὴ θρησκεία μας καὶ προστασία τῆς οἰκογένειας, τότε θὰ πρέπει νὰ ἀλλάξουν τὸ Σύνταγμα»! («Τὸ Βῆμα» 19-2-2017).
Χωρὶς ἀμφιβολία θὰ τὸ ἐπιχειρήσουν κι αὐτό! Διότι εἶναι ἀδίστακτοι στὸ νὰ καταστρέφουν ἐκτελώντας προσταγὲς τῶν ἀόρατων νεοταξιτῶν ἐντολέων τους. Τὴν ὥρα ποὺ προωθοῦν μὲ πάθος τὴν ἀνέγερση μεγάλου Μουσουλμανικοῦ Τεμένους μὲ χρήματα τοῦ κράτους, ἀρνοῦνται τὴν πραγματοποίηση τῆς ἱερῆς ὑποσχέσεως τῶν ἡρώων προγόνων, τῆς ὁποίας τὸ κόστος ἔχει ἐξ ὁλοκλήρου ἀναλάβει εὐλογημένο ζεῦγος δωρητῶν.
Ὅμως οἱ νεοταξίτες λησμονοῦν αὐτὸ ποὺ σημειώνει στὴ συνέχεια τοῦ κειμένου του ὁ ἥρωας στρατηγός: «Πατρίδα… μόνον ὁ Θεός, μόνον ὁ ἀληθινὸς αὐτὸς καὶ δίκαιος κυβερνήτης σὲ κυβερνεῖ καὶ σὲ διατηρεῖ ἀκόμα».
Καὶ θὰ τὴν διατηρήσει! Ἀκόμη καὶ σ᾿ αὐτοὺς τοὺς ἀντίχριστους καιρούς, σὲ πεῖσμα ὅλων τῶν ἐχθρῶν καὶ τῶν προδοτῶν της.
https://www.osotir.org/el/keimena/2016-11-22-11-35-17/item/36807-t-tama-to-thnous-prodidetai
Αβυθομέτρητη υποκρισία!… 27.2.2017 by papailias

Απόδειξη της αβυθομέτρητης πολιτικής και μιντιακής υποκρισίας αποτελεί ένα πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα: Δεκαέξι βουλευτές, λέει, υπέβαλαν στη Βουλή ερώτημα σχετικό με το «τάμα του έθνους»…
Και το δημοσκοπικά «πλειοψηφούν» θρησκευάμενο κόμμα τους υποχρέωσε να πάρουν πίσω, όπως με έμφαση διεκήρυξε ο εκπρόσωπος τους, «άρον –άρον» τις υπογραφές τους. Γεγονός που ήταν σαν να τους έλεγε: Τι είναι αυτά που πάτε να κάνετε; Εδώ αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις να πάρουμε στα χέρια μας τη διακυβέρνηση της χώρας, για να μην αφήσουμε λίθο επί λίθου σχετικά με την πατρίδα και τη θρησκεία κι εσείς κάνετε ερώτημα για το «τάμα του έθνους»;….
Μπορεί να πούνε κάποιοι θιασώτες των πολιτικών και μιντιακών απατεώνων: Από πού θα βρεθούν τα χρήματα, που χρειάζονται για την πραγματοποίηση του τάματος; Αλλά οι άνθρωποι που πρωτοστατούν στην υλοποίηση του τάματος πληροφορούν μέσω του περιοδικού τους «Φωτεινή Γραμμή» ότι δεν θα επιβαρύνουν στο παραμικρό ούτε την Πολιτεία ούτε την Εκκλησία……
https://papailiasyfantis.wordpress.com/2017/02/27/%CE%B1%CE%B2%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%B1/

 

Ὑπὸ τὸ πρίσμα της ἡ ἱστοσελίς ,,ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΗ,, εἰς τὸ κατωτέρω ἄρθρον τοῦ Δρ. Γεωργίου Τσακαλίδη, Θεολόγου – Θρησκειοπαιδαγωγοῦ παραθέτει ὡς τρίτον κοινὸν σημεῖον μεταξὺ Πρωθυπουργοῦ καὶ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύεσεως : Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ τὸ Τέμενος.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΗ Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Τσίπρας – Μητσοτάκης: και όμως δεν διαφέρουν ! ! !

Όποιος παρακολουθεί τις αντιπαραθέσεις μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στη Βουλή σχηματίζει την εντύπωση ότι μεταξύ των δύο ανδρών υπάρχει αγεφύρωτο χάσμα.
Πίσω από το φαινομενικό αυτό χάσμα κρύβονται πάρα πολλές ομοιότητες.
Ο αριστερός Πρωθυπουργός και ο κεντροδεξιός (κατά δήλωσή του) Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας έχουν πολλά κοινά σημεία, και ας μη θέλουν να το παραδεχθούν.
……………………………………………………………………
Τρίτο κοινό σημείο: η κοινή στάση στο θέμα ανοικοδόμησης μουσουλμανικού τεμένους και άρνησης να λάβει επί τέλους σάρκα και οστά «το τάμα του Έθνους».
Δεν περίμενε βέβαια κανείς να στηρίξει ο Τσίπρας την επιδίωξη ορισμένων Ελλήνων πατριωτών να ανοικοδομηθεί ο ναός που έκαναν τάμα τους οι ήρωες του ΄21 στο Σωτήρα Χριστό για την ελευθερία του Έθνους.
Περίμενε όμως από τον αρχηγό ενός κόμματος που στήριζε στο παρελθόν το τρίπτυχο Θρησκεία, Πατρίδα, Οικογένεια, αν όχι να στηρίξει την προσπάθεια αυτή, τουλάχιστον να δείξει ανεκτικότητα.
Ο κ. Μητσοτάκης όμως όχι μόνο ανεκτικότητα δεν έδειξε, αλλά με εντελώς αντιδημοκρατική νοοτροπία υποχρέωσε τους 16 βουλευτές του, που υπέγραψαν την πρωτοβουλία ανέγερσης του Ναού του Σωτήρος, να πάρουν πίσω τις υπογραφές τους.
Και οι δύο πολιτικοί έχουν ευαισθησία στην ανέγερση τεμένους, και μάλιστα χωρίς αμοιβαία παραχώρηση εκ μέρους μουσουλμανικών χωρών για ανέγερση χριστιανικού ναού στις χώρες τους, και αναισθησία στην ανέγερση του τάματος του Έθνους.
Συμπίπτουν πλήρως.
Και να σκεφθεί κανείς ότι το μεν τέμενος χτίζεται με χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ ο ναός επρόκειτο να ανεγερθεί με δαπάνες ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Έγραψαν και οι δύο στα παλιά τους παπούτσια την επιθυμία όλων των ηρώων του ’21 και την πρόθεση της Ιεραρχίας να στηρίξει την ανέγερση, προκειμένου να είναι έτοιμος ο ναός το 2021, με τη συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της επανάστασης.
Φοβήθηκε ο κ. Μητσοτάκης μήπως του προσάψουν τη ρετσινιά του φιλοχουντικού, επειδή και επί δικτατορίας ανακινήθηκε το θέμα της ανέγερσης του ναού.
Αλλά είναι τόσο δύσκολο να εξηγήσει στον ελληνικό λαό ότι η δικτατορία παρότι διενήργησε και εράνους για το σκοπό αυτό είχε διαρκείς παλινωδίες και εγκατέλειψε τελικά την προσπάθεια εξαπατώντας τον ελληνικό λαό!
Εάν συνευδοκούσε ο ίδιος στην ανέγερση, θα απεδείκνυε την υπεροχή του έναντι της χούντας των συνταγματαρχών, ενώ το μόνο που κατάφερε τώρα ήταν να δείξει την φοβικότητά του και μόνο.

 

Η «στάση του δρομέα» και οι επιλογές της ΝΔ
27.2.2017 του Φαήλου Μ. Κρανιδιώτη *

Η ανυπόμονη ηγετική παρέα της Ν.Δ., εκτός από το λουμπάγκο και την απογοήτευση στα οποία υπέβαλε τους μηχανισμούς της, έκανε άλλη μια μνημειώδη επίκυψη μπροστά στην Αριστερά και στις συκοφαντίες της. Το Τάμα του Εθνους ήταν τάμα των αγωνιστών της Εθνεγερσίας και όχι της δικτατορίας, που θέλησε να το χρησιμοποιήσει προπαγανδιστικά. Για την βίαιη κι εξευτελιστική απόσυρση των υπογραφών των βουλευτών της ΝΔ για το ζήτημα δεν αρκέστηκαν σε μια αιτιολογία-πρόφαση, ότι «δεν είναι ώρα τώρα κ.λπ.», αλλά άφηναν να διαρρεύσει την … οργή της πορφυρογέννητης ηγεσίας, πως αυτά είναι «χρυσαυγίτικης» λογικής και άλλα τέτοια συριζέικα.
Φαήλος Κρανιδιώτης
*Πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΔΕΞΙΑΣ
http://www.dimokratianews.gr/content/72423/i-stasi-toy-dromea-kai-oi-epiloges-tis-nd
Το κοσμικό κράτος και το σαμποτάρισμα στο Τάμα του Έθνους
Του Χαράλαμπου Άνδραλη

Μέσα στις πυρετώδεις εργασίες αποχριστιανοποίησης του ελληνικού κράτους [1], υπάρχουν ακόμη οι εθνικές επέτειοι που μας θυμίζουν από πού ερχόμαστε και που πάμε να καταλήξουμε. Από Έθνος ηρώων, σε έθνος μπαταχτσήδων! Και δεν εννοώ ως προς τους εκ Δύσεως τοκογλύφους, όπως προσπαθούν να μας πείσουν τα εγχώρια όργανά τους. Μπαταχτσήδες ως προς το χρέος μας στο Θεό και τους προγόνους μας.

Όταν ένας σοβαρός και ευσυνείδητος άνθρωπος έχει μία οφειλή, δεν ησυχάζει η συνείδησή του, αν δεν εξοφλήσει ολοσχερώς το χρέος του [2].
Το ελληνικό κράτος έχει μία οφειλή σχεδόν δύο αιώνων, την οποία κρατά ανεξόφλητη, εκμεταλλευόμενο κουτοπόνηρα τη μακροθυμία του Ευεργέτη του. Πρόκειται για το τάμα των αγωνιστών του ‘21 που καταγράφεται στις αποφάσεις της Δ’ Εθνοσυνέλευσης του Άργους του έτους 1829, για την ανέγερση μεγαλοπρεπούς ναού στην πρωτεύουσα του απελευθερωμένου ελληνικού κράτους, επ’ ονόματος του Σωτήρος Χριστού. Οι χριστιανοί αγωνιστές εκείνης της εποχής, πόρρω απέχοντες από τους σημερινούς κοινωνικούς «επαναστάτες», απευθύνθηκαν για ενίσχυση στον πιο αξιόπιστο Σύμμαχο, το Θεό, όταν τους γύρισε την πλάτη η ευρωπαϊκή Ιερή Συμμαχία, οι πρόγονοι δηλαδή αυτών που σήμερα μας δανείζουν επεμβαίνοντας στα εσωτερικά μας ζητήματα και καταλύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την εθνική μας ανεξαρτησία.
Αυτή η οφειλή βαρύνει τον κάθε Έλληνα ξεχωριστά και δεν πρέπει κανείς να αμελεί για την εξόφλησή της, διότι κληροδοτήθηκε μαζί με την ελευθερία μας από τους προγόνους μας, που δεν τη βρήκαν δεδομένη όπως εμείς, αλλά την απέκτησαν με αιματηρές θυσίες. Κι αν οι αστικές χρηματικές οφειλές τοκίζονται με την πάροδο του χρόνου, στο χρέος της Ελλάδας δεν υπάρχει τόκος, αλλά ούτε και παραγραφή.
Το τάμα των αγωνιστών ξεχάστηκε στην πορεία των χρόνων και θάφτηκε στην εθνική λήθη, στα πλαίσια του εξευρωπαϊσμού της χώρας μας, μαζί με τόσες άλλες ευεργεσίες του Θεού, αλλά και των πιστών Του ανθρώπων. Ωστόσο, πριν από μερικά χρόνια, η αξιέπαινη πρωτοβουλία του ζεύγους Αναγνωστοπούλου, επανέφερε το ζήτημα, γνωστοποιώντας το τάμα σε πολύ κόσμο, που μέχρι πρότινος το αγνοούσε.
Στο άκουσμα των συζητήσεων για την εκπλήρωση του τάματος, κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι δεν είναι καιρός να μιλάμε για ένα τόσο δαπανηρό έργο εν μέσω σοβαρής οικονομικής κρίσης, όταν τόσοι συνάνθρωποί μας στερούνται τα απαραίτητα. Παρόμοιο, επιχείρημα είχε προβάλει και ο Ιούδας όταν υποκριτικά διαμαρτυρήθηκε για τη «σπατάλη» του ακριβού μύρου για χάρη του Χριστού, αντί να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των φτωχών [3].
Αλλά δεν χρειάζεται να ανησυχούν εκείνοι που «κόπτονται» για να μη σπαταληθεί χρήμα από τα κρατικά ταμεία. Οι ευλαβείς και ευπατρίδες, Ι. και Αικ. Αναγνωστοπούλου, έχουν δηλώσει ότι προτίθενται να αναλάβουν εξ ολοκλήρου τη δαπάνη που θα χρειαστεί για την ανέγερση του ναού του Σωτήρος, χωρίς να ζητούν από το κράτος την παραμικρή ενίσχυση, παρά μόνο την παροχή αδείας για την υλοποίηση του έργου. Έτσι, οι ανησυχούντες μπορούν να μείνουν ήσυχοι, καθώς το δημόσιο χρήμα δεν θα «σπαταληθεί» για το Χριστό, αλλά θα παραμείνει για να «επενδυθεί» στο ισλαμικό τέμενος του Βοτανικού, στις χορηγίες των gay pride και των Μ.Κ.Ο., στη Eurovision, στον κομματικό στρατό της ΕΡΤ κ.ο.κ.
Ενώ, λοιπόν, υπάρχουν οι καλύτερες προϋποθέσεις να πραγματοποιηθεί χωρίς δημόσιο κόστος το έργο, η εκπλήρωση του τάματος συναντάει ένα βασικό εμπόδιο. Την πολιτική βούληση να ΜΗΝ πραγματοποιηθεί αυτό που θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητα του ελληνικού κράτους.
Σχετικά με το θέμα, πολύ άσχημη εντύπωση προκάλεσε η πρωτοβουλία του γνωστού για τις «προοδευτικές» του ανησυχίες, προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να απαιτήσει από τους λίγους βουλευτές του που υπέγραψαν επερώτηση στη βουλή για το τάμα του Έθνους, να την αποσύρουν άμεσα. Στην αδιανόητη αυτή κίνηση, βρήκε ομόφωνη συμμαχία στα ΜΜΕ, από τα οποία έγινε προσπάθεια να γελοιοποιηθεί ένα τόσο σοβαρό θέμα και να αντιμετωπιστεί η εθνική υποχρέωση προς το Θεό, ως αναχρονιστικό όραμα της χούντας! Είναι τόσο καταφανής η έλλειψη επιχειρηματολογίας αυτών που σαμποτάρουν το έργο, που μόνο με την περιφρόνηση και τη γελοιοποίηση μπορούν να το αντιμετωπίσουν «πειστικά».
Δυστυχώς, η δημόσια ζωή [4] έχει κατακλειστεί από ανθρώπους με περιφρόνηση στα ελληνοχριστιανικά ήθη και με δουλικό προς τη δύση φρόνημα, κατ’ εικόνα και ομοίωση εκείνων των φραγκοσπουδασμένων χαρτογιακάδων που καταδίκασαν, εξόρισαν, φυλάκισαν ή και εκτέλεσαν τους ευλαβείς ελευθερωτές της Πατρίδας μας. Είναι επόμενο να μην αισθάνονται καμία ηθική υποχρέωση προς τους αγωνιστές με τις «μεσσαιωνικές» αντιλήψεις.
Εκείνο, όμως, που αδυνατούν να δουν ή κάνουν πως δεν βλέπουν οι «ευαγγελιστές» του κοσμικού κράτους, είναι ότι όσο απομακρυνόμαστε από τα ιδανικά των προγόνων μας ως Έθνος και ως κράτος, τόσο πλησιάζουμε στην προ αυτών εποχή, οδεύοντας με μεγάλη ταχύτητα στην επανισλαμοποίηση της αγιοτόκου Ελλάδος [5].
Δεν είναι, όμως, μόνο οι πολιτικοί υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Άλλωστε και αυτοί βγαίνουν μέσα από την κοινωνία μας, η οποία είναι έτοιμη να επαναστατήσει για τα οικονομικά της συμφέροντα και αδιαφορεί για τη δολοφονία των πνευματικών της αξιών, ακόμα και για την ίδια την ελευθερία, την οποία είναι έτοιμη να θυσιάσει αρκεί να μη στερηθεί τις υλικές ανέσεις. Πως λοιπόν θα βγουν σωστοί πολιτικοί και πνευματικοί ηγέτες από μία κοινωνία η οποία δείχνει σε κάθε ευκαιρία την αχαριστία της προς το Θεό;
Όμως, η κατάσταση αυτή δεν πρέπει να συνεχιστεί. Η άμεση υλοποίηση του τάματος του Έθνους είναι αναγκαία όχι μόνο για την έκφραση της ευγνωμοσύνης μας προς το Θεό και τους αγωνιστές της Ελλάδας, αλλά κυρίως για να αποτελέσει το εφαλτήριο για μία νέα Χριστοκεντρική πορεία του Έθνους, μακριά από τα φαντάσματα της αρνησιπατρίας και της ευρωλιγουριάς, που κατάντησαν τη χώρα μας «καρπαζοεισπράκτορα» των μεγάλων δυνάμεων, κακέκτυπο ημιαυτόνομο κρατίδιο, με κόμπλεξ κατωτερότητας και ντροπή για τη σπουδαία πνευματική του κληρονομιά.
Η ζοφερή κατάσταση της χώρας μας σε όλα τα επίπεδα, μπορεί να αλλάξει. Τα μέτωπα που έχει ανοίξει ο διάβολος για να τυλίξει την ανθρωπότητα και συνακόλουθα το Ορθόδοξο Έθνος μας, μπορούν να σβηστούν μόνο με τη «γόμα» του Παντοδυνάμου Θεού. Γι’ αυτό νομίζω ότι η αποτελεσματικότερη αντίδρασή μας κατά της σατανοκρατίας είναι περισσότερο η πνευματική-προσευχητική αντιμετώπιση της κατάστασης [6], πέρα από τις κατά το δυνατό κοινωνικές αντιδράσεις, τις οποίες δεν πρέπει βέβαια να υποτιμάμε και για τις οποίες, φρονώ ότι θα απολογηθούμε στο Θεό αν τις αμελήσουμε.
Ομοίως και ο συλλογικός – εθνικός αγώνας θα πρέπει να κινηθεί σε αυτή την πνευματική βάση. Η προτεραιότητα του Έθνους θα πρέπει να είναι η εκπλήρωση του τάματος των προγόνων μας, ώστε να θρονιαστεί ο Χριστός στην πρωτεύουσα και όλα τα σκοτάδια να εξαφανιστούν. Αν αυτό δεν γίνει, δεν πιστεύω ότι θα κάνουμε ούτε αρχή για να αντιστρέψουμε το αρνητικό κλίμα της μιζέριας και της κακομοιριάς που κυριαρχεί εδώ και αρκετά χρόνια στη χώρα μας.
Αυτές οι γραμμές, επειδή αναμφίβολα είναι εκτός του πλαισίου της πολιτικής ορθότητας, δεν γράφτηκαν για να πείσουν τους αρμοδίους, αλλά είναι μία προσπάθεια ενημέρωσης των ανθρώπων που έχουν την ελπίδα τους το Θεό – και αυτοί δεν είναι λίγοι – και δεν περιμένουν τη σωτηρία ούτε από την Ε.Ε, ούτε από τα κόμματα, ούτε από οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη παρέμβαση. Επειδή ο πολύς κόσμος αγνοεί εντελώς την υπόθεση του εθνικού τάματός, είναι χρέος όλων μας τουλάχιστον η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των καλοπροαίρετων ανθρώπων, ώστε να ακολουθήσει η λαϊκή πίεση προς τους αρμοδίους, πολιτικά και εκκλησιαστικά πρόσωπα, για να αρχίσουν να ασχολούνται σοβαρά με αυτή την υπόθεση που δεν είναι καν στα σχέδιά τους, αν και θα έπρεπε να είναι εθνική προτεραιότητα.
Είθε ο Θεός να μας αξιώσει να φανούμε ευγνώμονες και να εορτάσουμε τα διακόσια χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης στον υπέρλαμπρο ναό του Σωτήρος Χριστού των Αθηνών.-

——————–

[1] Ενδεικτικά: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2017/03/blog-post_17.html “Ἄνομο” συνέδριο τοῦ Ποταμιοῦ ὑπὲρ τοῦ οὐδετερόθρησκου Κράτους! Και http://aktines.blogspot.gr/2017/03/blog-post_33.html Πάντειο: Ανίερη φιέστα με στόχο την Εκκλησία!

[2] Αλλά και αν είναι ασυνείδητος, μεριμνά τουλάχιστον για να αποδώσει έγκαιρα ένα μέρος της οφειλής, φοβούμενος την αύξηση του χρέους από τους τόκους και πολύ περισσότερο την προσφυγή του δανειστή του στη δικαιοσύνη, για την ικανοποίηση του δικαιώματός του.

[3] Ιωάν. 12, 4-6

[5] Προάγγελο αυτής της επιδίωξης, αποτελεί η σπουδή του συνόλου σχεδόν των πολιτικών κομμάτων για την κατασκευή δημοσία δαπάνη μεγάλου τεμένους στην Αθήνα, τη στιγμή που όχι μόνο δεν συζητείται, αλλά σαμποτάρεται η κατασκευή του Ορθοδόξου Ναού του Σωτήρος Χριστού με ιδιωτικές δαπάνες!

[6] Άλλωστε, στην πραγματικότητα ο αγώνας μας δεν είναι εναντίον των ανθρώπων που αντιστρατεύονται τη σωτηρία μας, οι οποίοι είναι τελικά τα μεγαλύτερα θύματα, αλλά πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις (Εφεσ. 6, 12)

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Γράμματα αναγνωστών
«Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε» 03.03.2017
Κύριε διευθυντά, Δύο γεγονότα απασχόλησαν προσφάτως την επικαιρότητα και τα ΜΜΕ.
1. Το βίντεο (2005) με πολλά μέλη και σημερινούς βουλευτές της Χρυσής Αυγής να συντραγουδούν με μια Γερμανίδα τραγουδίστρια (Annette) γερμανικούς ύμνους (π.χ. «Deutschland uber alles: Υπεράνω όλων η Γερμανία») και τραγούδια του ναζιστικού καθεστώτος επί Αδόλφου Χίτλερ, να χαιρετούν ναζιστικά και να έχουν αναρτημένη τη σημαία του ναζιστικού κόμματος. Αυτά και μόνο τα ανατριχιαστικά στοιχεία –τα οποία, φυσικά, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κανέναν ότι ήταν προϊόν επεξεργασίας με στόχο την αλλοίωση της πραγματικότητας– είναι αρκετά ώστε όσοι υποστηρίζουν τη Χ.Α., τουλάχιστον, να γνωρίζουν ότι αμέσως ή εμμέσως, πλην όμως σαφώς, υποστηρίζουν το τότε ναζιστικό καθεστώς της Γερμανίας, το οποίο υπήρξε τόσο βάρβαρο και καταστροφικό για τη σύγχρονη Ελλάδα. Δεν δικαιολογείται πλέον κανένας να υποστηρίζει ότι βρίσκεται σε άγνοια.
2. Το «Τάμα του Εθνους» και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αναγκάστηκαν (λόγω άνωθεν εντολής του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη) να αποσύρουν τελικά τις υπογραφές τους από την επίμαχη σχετική επερώτηση προς το ελληνικό Κοινοβούλιο. Πολλοί χλεύασαν το θέμα περί του «Τάματος του Εθνους» και το συνδύασαν με σχετική εξαγγελία του δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλου το 1968, ξεχνώντας πως η συγκεκριμένη υπόσχεση έγινε το 1829 από την Δ΄ Εθνοσυνέλευση στο Αργος ως «ευχαριστήριο δώρο» προς τον Θεό για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον οθωμανικό ζυγό, ύστερα από 400 χρόνια «σκλαβιάς και φυλακής»! Επομένως, δεν είναι θέμα ούτε και ιδέα των ακροδεξιών του 20ού ή του 21ου αιώνα, αλλά των ευγνωμόνων απελευθερωμένων Ελλήνων. Πόσο «ηθικό», άραγε, είναι να βάζουμε στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας τέτοιου «ειδικού βάρους» υποσχέσεις, αντί με παρρησία να τις υποστηρίζουμε, ανεξάρτητα από τη κομματική μας τοποθέτηση; Αντωνης Γιαμβριας – Αθῆνα
kathimerini.gr/898797/opinion/epikairothta/politikh/grammata-anagnwstwn

 

 

 

 

 

ΟΙ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Ὅμως εἰς τὸν καταιγισμὸν τῶν «ἐνημερώσεων» τῶν τελευταίων ἑβδομάδων περὶ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, περίπου τὸ 70-80% τῶν Μ.Μ.Ε. τῶν ἀναφερομένων εἰς τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τοῦ Καποδίστρια εἶναι, δυστυχῶς, χυδαῖοι διαστρεβλωταὶ τῆς ἀληθείας. Προσπαθοῦν παντοιοτρόπως νὰ χύνουν τὸ δηλητηριόν των εἰς τοὺς ἀνενημερώτους Ἑλληνας. Ὅπως οἱ ἀντίχριστοι τῶν ὁπαδῶν τῆς Σκοπιᾶς, οἱ κατ΄ εὐφημισμόν «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ», οἱ ὁποῖοι μὲ πληθώραν διαστρεβλώσεων καὶ προσθαφαιρέσεων, τὰς ὁποίας κάνουν αὐταρχικῶς εἰς τὸ Εὐαγγέλιον, παρασύρουν τοὺς ἀμαθεῖς καὶ ἡμιμαθεῖς νὰ πιστέψουν τὰς σατανικὰς ἰδεολογίας των, ἐφαρμοζομένου τοῦ γραφικοῦ : «Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν.»(Ματθαῖος κγ’, 15).
Τοῦτο σημαίνει μὲ ἁπλὰς λέξεις «κολοβὰ φίδια ποὺ ἀναστατώνετε ὅλο τὸν κόσμον, γιὰ νὰ ἀποσπάσετε μερικοὺς ὀπαδοὺς καὶ ὅταν τοὺς ἀποκτήσετε τοὺς κάνετε περισσότερον φανατικούς – ἐπικινδύνους ἀπὸ ἐσᾶς». (Σημ. εἰς τὴν Ρωσσίαν ἀπηγορεύθη ἡ λειτουργία τῆς ὀργανώσεως τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά ὡς ἐχούσης ἀκραίας δραστηριότητας. Συγχαρητήρια εἰς τὸν Πούτιν καὶ τὸν Πατριάρχην Μόσχας καὶ πασῶν τῶν Ρωσσιῶν-πηγὴ Πρῶτο Θέμα http://www.protothema.gr/world/article/665169/rosia-ektos-nomou-oi-martures-tou-iehova/ ).
Καὶ αὐτοὶ ποὺ παίζουν τὸν «κάργα» καὶ «ξεσπαθώνουν», ὅταν τὰ εὑρίσκουν «σκούρα», τραγουδᾶν :
«ἐμεῖς εἴμαστε παληκάρια… ἀλλὰ ὅταν ἀρχίζει ὁ πόλεμος κλεινόμαστε στὰ ἀμπάρια…».

Ὄντως ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἰδιοτελεῖς δὲν ἔχουν ἦθος ἐργασίας ἀλλὰ ἀκολουθοῦν τὰ ἑκάστοτε ρεύματα, ἀναλόγως τὸ ποσόν, μὲ τὸ ὁποῖον ἐξαγοράζονται ἀπό «ἀετονύχηδες πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, «κομπιναδόρους, λοβιτουρατζῆδες, μιζαδόρους, λαδιάρηδες» καὶ γενικῶς τήν «Σάρα, τὴν Μάρα καὶ τὸ κακὸ συναπάντημα». . .
Αὐτὰ τὰ ἀνθρωπάκια μεταβαίνουν εἰς τὸ καφενεῖον-ζαχαροπλαστεῖον τοῦ Μουσείου τῆς Ἀκροπόλεως, συναντοῦν τὸν ἐντολέα των π.χ. τὸν Georg Soros, τρώγουν τὰ γλυκὰ καὶ πίνουν τὰ ἀναψυκτικά των, λαμβάνουν τὰς ὑπολοίπους ἐπιταγὰς διά «ἐκτελεσθέντα» προγράμματα καὶ σκοποὺς καὶ προκαταβολὰς διὰ νέας ἐντολάς.
Τὰ ἀδίστακτα αὐτὰ ἀνθρωπάκια προσπαθοῦν μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον νὰ διαστρεβλώνουν τὴν ἀλήθειαν, νὰ λασπολογοῦν, νὰ διασύρουν καὶ καταρρακώνουν ἐντίμους, ἠθικούς, ἐναρέτους, σοβαροὺς καὶ ἀνιδιοτελῶς πρὸς δόξαν Θεοῦ δρῶντας εἰς τὴν κοινωνίαν διὰ τὸ κοινὸν καλόν.
Aὐτὰ τὰ ἀνθρωπάκια παρουσιάζονται ἄλλα μὲ φεουδαρχικήν – κεφαλαιοκρατικὴν νοοτροπίαν καὶ ἄλλα μὲ μαρξιστικὸν μανδύαν, ἔχοντα ἀφιονισθῆ ἀπὸ μαρξιστικὰς θεωρίας, αἱ ὁποῖαι ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει εἶναι χριστιανικαὶ διδασκαλίαι, τὰς ὁποίας προβάλλουν διαστρεβλωμένας ὡς ἐπιστημονικὰ ἐπιτεύγματά των.
Πλὴν ὅμως καὶ αὐτοὶ δὲν εἶναι νὰ προσφέρουν διὰ τὴν εὐημερίαν τοῦ συνόλου τῶν ἀνθρώπων ἀλλὰ εἶναι τῆς «ἁρπαχτῆς», πῶς θὰ γεμίσουν τὴν κεφαλαιοκρατικὰ θυλάκια των, διὰ νὰ δύνανται νὰ ἀνταγωνίζωνται τοὺς μεγαλογαιοκτήμονας καὶ τοὺς μεγαλοκεφαλαιοκράτας καὶ νὰ λυσσομαχοῦν ὡσὰν ὁμόψυχοι καὶ ὁμοϊδεάται τρώγοντες καὶ πίνοντες «εἰς ὑγείαν τῶν κορόϊδων ».

 

Εἰς τὴν Ἐφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ τὸ θέμα τοῦ Τάματος ἔγινε ἐπὶ ἡμέρας «πρωτοσέλιδον» καὶ μάλιστα ἕνα φύλλον εἶχε τὴν ἰδίαν ἡμέραν περισσότερα τοῦ ἑνὸς σχετικὰ ἄρθρα.

Τὴν 26.2.2017 εἰς τὸ ἄρθρον «Τὸ ὄραμα γιὰ τό ,,Τάμα τοῦ Ἔθνους,,…» ὅπου ὑποτίθεται ὅτι «ἀποκαλύπτονται οἱ πτυχές του ἐδῶ καὶ 190 χρόνια», τοῦτο γίνεται λανθασμένως, διότι ὁ κ. καθηγητὴς πού «μελέτησε τὸ θέμα» ἔχει ἕνα σκόπιμον χάσμα εἰς τὴν ἱστορίαν ἀπὸ τὸ ἔτος 1838 μέχρι τὸ 1967, ἄν καὶ ἔχει ἐνημερωθῆ πλήρως προσωπικῶς ἀπὸ ἐμᾶς ἐδῶ καὶ δέκα ἔτη.
Εἰς τὸ κεντρικόν «magazine» τοῦ ΣΚΑΪ τὴν 15.2.17, ὥρα 14.00 ἄρχιζε μὲ ἐντόνως εἰρωνικὸν ὕφος :

«Εἶναι Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου καὶ σήμερα περὶ λογικῆς ὁ λόγος … γιὰ παράδειγμα μεγάλη συζήτησις ἔχει ἤδη ἀνοίξει γιὰ τὴν πρωτοβουλία 18 βουλευτῶν … σὲ αὐτὴ τὴ συγκυρία μὲ τὴ χώρα στὸ σημεῖο ποὺ βρίσκεται, νὰ καταθέσουν στὴν Βουλὴ ἐρώτησιν γιὰ νὰ μαθουν τἰ γίνεται μὲ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους…»
http://www.skai.gr/player/radio/?mmid=285520

 

 

Μέχρι ποὺ ἔφθασε τὸ ,,Ἔθνος,, νὰ ὁμιλῇ διὰ τὸ ,,Τάμα τοῦ Ἐρντογάν,,…(μέγιστον αἶσχος, ἀλλὰ ποῦ ντροπή, ἦθος χαρακτῆρος καὶ σεβασμὸς πρὸς τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας! ! !)

 

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  “ΟΙ ΦΙΛΟΙ  ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ”  ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΕΙΣ

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (*)
ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ
ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΠΟΛΥΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ
(ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ)
ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ – ΛΙΘΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ
(λίθον, ὅν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγεννήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας, Ψαλμ. 117, 22)
7.3.2017

Παρέμβασις – ἀπάντησις τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» εἰς τοὺς παραχαράκτας τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

(*) Ἀπεστάλη εἰς ὅλα τὰ ΜΜΕ, ἔντυπα καὶ ἠλεκτρονικά, ὅπου ὑπεχρεώθημεν νὰ ἐπαναλαμβάνωμεν τὰς ἀδιασείστους ἱστορικὰς ἀληθείας, ἐπειδὴ αὐτοὶ οἱ ἀνιστόριτοι, ἡμιμαθεῖς, ἰδιοτελεῖς καὶ πιθανῶς «ἐξαγορασμένοι» ἀπὸ τὰς καταχθονίους σκοτεινὰς δυνάμεις ἐπαναλαμβάνουν τὰ ἴδια ἐμετικά.
Σημειωτέον ὅτι, δυστυχῶς, τὰ μεγάλα συγκροτήματα Μ.Μ.Ε. δὲν εἶχαν τὸ φιλότιμον νὰ ἐφαρμόσουν τὸ Μηδενὶ δίκην δικάσεις, πρὶν ἀμφοίν μύθον ἀκούσεις (Πλάτων) καὶ δὲν ἔλαβον καθόλου ὑπ’ὄψιν τὴν διαμαρτυρίαν μας.

Ιστορικοί λόγοι πίστεως και δεοντολογικοί λόγοι επιβάλλουν να δημοσιοποιηθούν τα κατωτέρω αδιάσειστα στοιχεία εις απάντηση εκείνων όσων επιχείρησαν να απαξιώσουν την υπόσχεση του Κολοκοτρώνη («Τάμα του Κολοκοτρώνη») και να διαστρεβλώσουν την υπόθεση είτε εξ αγνοίας είτε εκουσίως, σκοπίμως και ιδιοτελώς.

Μετά την εκτεταμένη και αστραπιαία εξάπλωση της βάναυσης διαστροφής της αληθείας σχετικά με το θέμα του Τάματος από ανιστόρητους ιστορικούς ή ιδιοτελείς και, δεδομένου ότι μέχρι αυτή την στιγμή «ο παράνομος Ιούδας ουκ ηβουλήθη συνιέναι» και ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, προς πλήρη αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, παρακαλούμε γνωστοποιήστε παντού ότι το Τάμα είναι η πραγματοποίηση ενός μνημείου ευγνωμοσύνης για την απελευθέρωση της Ελλάδoς. Έγινε από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τους οπλαρχηγούς και όλους τους ήρωες του 1821, ομόφωνα αποφασίσθηκε με το Η΄ Ψήφισμα της Δ΄Εθνοσυνελεύσεως των Ελλήνων την 31.7.1829 (Πρακτικὰ τῆς ἐν Ἄργει ἐθνικῆς τετάρτης τῶν Ἑλλήνων Συνελεύσεως/Αἴγινα 1829 σελ. 122-123, Γενικὴ Ἐφημερὶς τῆς Ἑλλάδος ἀριθ. 55/14.8.1829 σελ. 224),
υπεγράφη από τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος, όπως ορθά έχει παρατηρηθεί, ἠννόει :
«ὅτι πράξις τοιαύτη, ὅπως φέρῃ τὴν σφραγίδα τοῦ μεγαλείου, ἔπρεπε νὰ ἔλθῃ ἐκ τῆς πρωτοβουλίας τοῦ ἔθνους καὶ νὰ φέρῃ τὴν σφραγίδα αὐτοῦ καὶ μόνον, ἡ δὲ Κυβέρνησις νὰ εἶναι ὁ ἁπλοῦς ἐκτελεστὴς μιᾶς ἐθνικῆς ἀποφάσεως…»
(Ἐφημερίδα Αἰών 30.3.1870, σελ. 1),
και έγινε Νόμος του Κράτους με τα Βασιλικά Διατάγματα του Όθωνα των ετών 1834 (ΦΕΚ 5/29.1.1834) και 1838 (ΦΕΚ 12/11.4.1838) πού είχε προγραμματίσει να το κατασκευάσει δίπλα στον Εθνικό Κήπο ή γύρω από την Ομόνοια, ή μεταξύ Ακαδημίας/Πανεπιστημίου ή γύρω από την Πλατεία Θεάτρου.
Μέχρι τώρα αυτοί οι διαστροφείς της αληθείας ή δοκησίσοφοι σκοπίμως και με επίγνωση των ψευδολογιών τους, αναισχύντως και ανερυθρίαστα «πετάν» τα αδιάσειστα στοιχεία 140 ετών (1829 – 1968), από το Η΄ Ψήφισμα στην χούντα, και λασπολογούν την ιδέα υπέρ της πραγματοποιήσεως της ιερής παρακαταθήκης των προγόνων μας, βαπτίζοντα ως «χουντική» κάθε τέτοια προσπάθεια.
Χαρακτηρίζουν δε κάθε ιδεολόγο με υγιείς ορθόδοξες και εθνικές αρχές ως «φασίστα, οπισθοδρομικό, φονταμενταλιστή, φανατικό, θρησκόληπτο, καθυστερημένο» και με οποιαδήποτε άλλη λασπολογία κατεβάζει η νοσηρά τους φαντασία.
Όλοι αυτοί οι πωρωμένοι και επιλήσμονες έχουν, δυστυχώς, ως δόγμα τους, ου με πείσεις καν με πείσεις.
Αυτός ο εσμός των ΜΜΕ βέβαια δεν τολμούν να αναφέρουν και κατατάξουν ως χουντικούς και τους ελληνόψυχους Πρωθυπουργούς, Προέδρους Δημοκρατίας, Προέδρους Βουλής, καλλιτέχνες και ανθρώπους των γραμμάτων και της επιστήμης όπως π.χ. :
τον Ελευθέριο Βενιζέλο, Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής, για να πραγματοποιηθεί το Τάμα στον Λόφο Αρδηττού, ο οποίος μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Αλέξανδρο Ζαΐμη την 30.3.1930 έθεσαν τον θεμέλιο λίθο στο τέλος της «Λεωφόρου Ηρώων» στο Πεδίο του Άρεως (Ἱστορικὸν ἴδ. σελ. 3 εἰς τὸν Πρόλογον).

Δεν τολμούν αυτοί οι ψευδοδημοκράτες όλους αυτούς τους ορθολογούντες και ορθοτομούντες Έλληνες Δημοκράτες να τους χαρακτηρίσουν κατάλοιπα της χούντας, διότι όλοι αυτοί προϋπήρχαν των χουντικών.

Λυπούμαστε για την βάναυση διαστροφή της αλήθειας που κάνουν εκουσίως ή ακουσίως όλοι αυτοί, είτε ενεργούν αυτοβούλως, είτε είναι εντολοδόχοι των σκοτεινών δυνάμεων.
Ευχόμαστε από τη καρδιά μας, να ανανήψουν και να τους φωτίσει ο Θεός από «Σαύλοι» να γίνουν «Παύλοι». Να ομολογήσουν την αλήθεια και να αγωνισθούν να την αποκαταστήσουν. Να πιστεύσουν στα :
Α) «Ἐγὼ εἰμί ἡ ὁδὸς καὶ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή» (Ἰωάν. 14, 6),
Β) «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν, 8, 32),
Γ) «ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπέρ σου» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)».

Στην σημερινή εποχή προσφέρονται το ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ να δωρίσουν στο Ελληνικό Έθνος και στους Φιλέλληνες αυτό το Ελληνικό Μνημείο. Δεν ζητούν από τον Προϋπολογισμό της Εκκλησίας και της Πολιτείας ούτε ένα (1) Ευρώ. Ζητούν μόνον ένα κατάλληλο κεντρικό και περίοπτο χώρο και η μεν Πολιτεία να νομοθετήσει σχετικά, η δε Εκκλησία να δώσει την ευλογία της.
Διευκρινίζουμε :
Α) Δεν προτιθέμεθα να προσθέσουμε ακόμη ένα Ναό στους τόσους υπάρχοντες, πολλοί από τους οποίους είναι δυστυχώς με άδεια καθίσματα. . .
Αλλά να πραγματοποιήσουμε το Τάμα του Κολοκοτρώνη, χωρίς να κοστίσει στην Πολιτεία και την Εκκλησία ούτε ένα Ευρώ, όχι μόνον για το Ναό, αλλά ούτε για τα προσκτίσματά του, τις αναμνηστικές στήλες και τους πνεύμονες πρασίνου (πού θα ονομάζονται «Επίγειες Εδέμ»), που τους έχει μεγίστη ανάγκη η Αττική και θα τους ποτίζουμε με τα μπαζωμένα νερά των 3 ποταμών και 700 παραποτάμων και πηγών, που έθαψαν ανεγκέφαλοι πολιτικοί .
Και την συντήρηση κτηρίων και περιβάλλοντος χώρου και την μισθοδοσία και ασφάλιση του προσωπικού αυτών τα αναλαμβάνουμε όλα εμείς και δεν θα τα φορτώσουμε στο «σβέρκο» του βαρύτατα φορολογουμένου πτωχού ελληνικού λαού, ούτε στο Προϋπολογισμό της Εκκλησίας. Υπερεπαρκούν τα θαλασσοδάνεια, με τα οποία έχουν ανεγκέφαλοι πολιτικοί υπερφορτώσει στον «σβέρκο» του ελληνικού λαού και έχουν υποθηκεύσει ολόκληρη την Ελλάδα. . .
Κατανοούντες ταυτόχρονα τον ανθρώπινο πόνο, οι φορείς μας έχουν στείλει αποδεδειγμένα 75.000 τόνους ανθρωπιστική βοήθεια ανά την υφήλιο.
Β) Χιλιάδες ελληνικές οικογένειες με απασχολουμένους στο έργο θα τρώγουν τον άρτο τον επιούσιο ! ! !
Γ) Με την πραγματοποίηση του Τάματος του Έθνους θα ανορθωθεί και αναζωογονηθεί το ηθικό και εθνικό σθένος των Ελλήνων ! ! !
Δ) Τα οφέλη για την Ελλάδα θα είναι αμύθητα εις βάθος χρόνου διά όλους τους παραπάνω λόγους και από την επίτευξη του σκοπού και από το ότι θα γίνει ο Φάρος που θα προσελκύσει τους απανταχού Πανέλληνες ! ! !
Ε) Η άμισθος Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου τούτου Προσκυνήματος υπό τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, άλλους 4 Μητροπολίτες και προσωπικότητες με αρίστη καλή μαρτυρία θα εξασφαλίζουν τα παντα, ώστε μέσω αυτού του κοινωφελούς έργου να :
α) ιδρύονται και συντηρούνται ορφανοτροφεία, γηροκομεία, στέγες αγάπης, κλπ ευαγή ιδρύματα (που θα ονομάζονται «Βασιλειάδες», ανώνυμα ευαγή ιδρύματα).
β) αναστυλώνονται ιστορικοί Ιεροί Ναοί και Ιερές Μονές.
γ) εξοπλίζονται σχολεία και να δίδονται συσσίτια σε άπορους μαθητές.
Το όνομα του Ιδρυτού του Ιδρύματος και δωρητού ούτε καν μετά τον θάνατον του να αναφερθεί. Να κλείσει τους οφθαλμούς του από τον μάταιο τούτο κόσμο ως άγνωστος στρατιώτης. Ματαιότης, ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης.
Ο Ναός και τα προσκτίσματα δεν θα ανήκουν στον δωρητή ή στους συγγενείς του ούτε στο Σωματείο «Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους». Τυπικά – Νομικά θα ανήκουν στο Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών και ουσιαστικά στο Ελληνικό Έθνος, την παγκόσμια Ορθοδοξία και τους Πανέλληνες ανά την Υφήλιο ! ! !
Την πνευματική δικαιοδοσία θα την έχει ο επιχώριος Μητροπολίτης της περιοχής.
Όμως σχεδόν όλοι ορέγονται, δυστυχώς, το «χρυσωρυχείο του παγκαριού». Για αυτό και μέχρι τώρα δεν τύχαμε της δεούσης κατανοήσεως των και εμπαιζόμεθα αναισχύντως και ανερυθριάστως σχεδόν επί δεκαετία ! ! !
Αν τους παραχωρούσαμε το «χρυσωρυχείο του παγκαριού» θα μας είχαν διευκολύνει προ πολλού. Δηλαδή, θα μας είχαν παραχωρήσει κάποιο περίοπτο και δεσπόζοντα χώρο ή κεντρικό, δηλαδή θα πρωτοστατούσε η Εκκλησία ευλογούσα και θα νομοθετούσε η Πολιτεία διευκολύνουσα, γεγονός που και εκλιπαρούμε επί τόσα χρόνια ! ! !
Έρχονται και τα «εξαπτέρυγα» τους, οι διαστροφείς της αληθείας, να μας λασπολογούν και διασύρουν βάναυσα! ! !
Μακάρι να ανανήψουν και οι διαστροφείς της αληθείας και να έχουν την τύψη συνειδήσεως, και όλοι μαζί να επαναλαμβάνουμε το του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής :
«…Δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχῃ μεγαλύτερο, ὡραιότερο καὶ σημαντικότερο ὅραμα γιὰ τοὺς σύγχρονους Ἕλληνες καὶ πιστοὺς Χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ Τάματος τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Ταυτόχρονα ὅμως, δὲν ὑπάρχει καὶ μεγαλύτερο σκάνδαλο ἀπὸ τὴν μὴ πραγμάτωσή του…». (Περιοδικό Φωτεινή Γραμμή τ. 69 οπισθόφυλλο, τηλ. 210-3254321).

Με τύψεις συνειδήσεως όπως είχε και ομολογούσε ο διάσημος Αμερικανός δημοσιογράφος John Swinton, πρώην αρχισυντάκτης των New York Times, ο οποίος είπε:
«Δὲν ὑπάρχει τέτοιο πρᾶγμα, σὲ αὐτὴ τὴ περίοδο τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, ποὺ νὰ ἀποκαλεῖται ἀνεξάρτητος Τύπος. Τὸ γνωρίζετε καὶ τὸ γνωρίζω. Οὔτε ἕνας ἀνάμεσά σας θὰ τολμοῦσε νὰ ἐκστομίσῃ μία ἔντιμη γνώμη. Καὶ ἄν τολμούσατε νὰ τὴν ἐκφράσετε, γνωρίζετε, ἐκ τῶν προτέρων, ὅτι ποτὲ δὲν θὰ ἐμφανιζόταν τυπωμένη στὸ χαρτί. Πληρωνόμαστε ἀρκετά, ὥστε νὰ κρατᾶμε τὴν τίμια ἄποψι μας, ἔξω ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα, γιὰ τὴν ὁποία γράφομε. Ἐσεῖς ἐπίσης παίρνετε ἱκανοποιητικοὺς μισθοὺς γιὰ παρόμοιες ὑπηρεσίες. Καὶ ἄν κάποιος τολμοῦσε ἢ ἦταν τόσο τρελός, ὥστε νὰ γράψῃ τὴν τίμια γνώμη του, θὰ εὑρισκόταν πολὺ σύντομα στὸ δρόμο…. Εἶναι δουλειὰ καὶ καθῆκον κάθε δημοσιογράφου να καταστρέφῃ τὴν ἀλήθεια, νὰ ψεύδεται, νὰ διαστρεβλώνῃ, νὰ ἐξυβρίζῃ, νὰ κολακεύῃ γονυπετὴς τὸ Μαμωνὰ καὶ νὰ πουλάῃ τὴ Πατρίδα του γιὰ τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο…. Εἴμαστε ὑποτελείς. Ὄργανα τῶν πλουσίων, ποὺ εὑρίσκονται στὸ παρασκήνιο. Εἴμαστε καραγκιόζηδες. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι κινοῦν τὰ νήματα καὶ ἐμεῖς χορεύουμε στὸ ρυθμό τους. Ὁ χρόνος, ἡ ζωή μας, οἱ ἱκανότητές μας εἶναι ἰδιοκτησία αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. Εἴμαστε διανοούμενες πόρνες». . .
Το πλανάσθαι είναι ανθρώπινο, το μένειν στην αμαρτία είναι σατανικό. Ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτόν, ταπεινωθήσεται, ὅστις ταπεινώσει ἑαυτόν, ὑψωθήσεται (Ματθ. 23, 12).
Η πραγματοποίηση του έργου θα ενώσει όλους τους Έλληνες, διότι δεν θα κομματιάζει και δεν θα διαιρεί.
Όποτε οι Έλληνες ήταν μονιασμένοι έκαναν θαύματα, αντίθετα όταν είχαν διχόνοιες, έρχονταν συμφορές ! ! !.
Ευελπιστούμε, ότι θα υπάρξει η σύνεση και η άμεση αντικειμενική ενημέρωση του κοινού, μέσω υμών, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και όλου του κόσμου ! ! !
Έτσι θα εφαρμοσθούν οι στίχοι του ποιητή Γεωργίου Βερίτη: Όπως έδωσες θα δώσεις, θα ζητήσουν, ως ζητείς, θα γενείς και πάλι φώτων και πολιτισμού κοιτίς.
Ευχαριστούμε για την συνεργασία. ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 7 ΕΤΙΑΣ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ
Ἐπειδὴ ὑπάρχουν, δυστυχῶς, καὶ ἀνιστόρητοι «ἱστορικοί», ἰδιοτελέστατοι δημοσιογραφίσκοι, οἱ ὁποῖοι ἑκουσίως ἤ ἀκουσίως ἐξακολουθοῦν νὰ δαιμονίζωνται καὶ νὰ καταφέρωνται ἐναντίον τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη καί «κόλλησε η βελόνα τους» εἰς τὰς λέξεις «χουντικός , χουντικοί , κατάλοιπα της Χούντας, φασίστες» καὶ ὅλα τὰ σχετικὰ ἀποκυήματα τῆς νοσηρᾶς φαντασίας των καὶ ἐπειδὴ οὐδεὶς ἐκ τῶν ἰθυνόντων ἐνδιαφέρθη τὶ ἔγιναν αὐτὰ τὰ χρήματα, μέλη μας, τὰ ὁποῖα εἶχαν καταθέσει τότε χρήματα ἔκαναν αἴτημα εἰς τὸν Πρόεδρον τοῦ Ἀρείου Πάγου διὰ νὰ γίνουν ἀνακρίσεις πρὸς τοῦτο.
Οἱ ἀνιστόρητοι, ἐξ ἰδίων κρίνοντες τὰ ἀλλότρια, τολμοῦν νὰ ἀποκαλοῦν θαρραλέους καὶ ἀνιδιοτελεῖς ἀγωνιστὰς ὡς δῆθεν χουντικούς. Ἐνῷ κατ’οὐσίαν οἱ ἴδιοι εἶναι πειθήνια ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ φρικτοὶ φασίσται καὶ προσπαθοῦν διὰ παντὸς θεμιτοῦ καὶ ἀθεμίτου μέσου νὰ χύνουν τὸ δηλητήριον των τὰ δυστυχισμένα αὐτὰ πλάσματα. Ὡς μὴ ἔχοντες συνείδησιν τῶν ὑπ’αὐτῶν πραττομένων ἀγωνίζονται νὰ λασπολογοῦν καὶ διασύρουν τοὺς ἄκρως ἀνιδιοτελεῖς ἰδεολόγους, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται νυχθημερὸν νὰ ἀποκαλύψουν ὅλους ὅσους κόπτονται νὰ συγκαλύψουν τούς «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς , τοὺς «ἀετονύχηδες», τοὺς φαύλους καὶ ἀντιχρίστους, οἱ ὁποῖοι κατεχράσθησαν τὰ ἀμύθητα ποσὰ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Ἐπὶ τεσσαράκοντα ἕξ (46) ἔτη ὄχι μόνον οὐδεὶς ἐπέδειξεν ἐνδιαφέρον ἐκ τῶν ἰθυνόντων τῆς πολιτειακῆς, πολιτικῆς, πνευματικῆς, δικαστικῆς καὶ ἐκκλησιαστικής ἡγεσίας νὰ διερευνήσουν περὶ τῆς τύχης τῶν ἀμυθήτων ἑκατομμυρίων δραχμῶν τῶν συγκεντρωθέντων ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τῶν Συνταγματαρχῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπετόλμησαν νὰ περιορίσουν σκοπίμως τὸ ἐν λόγῳ ποσὸν εἰς δῆθεν 450.000.000 δραχμάς. Αὐτὰ τὰ ἰδιοτελέστατα ἀνθρωπάκια, τὰ ὁποῖα συμπεριφέρονται τόσον φασιστικῶς καὶ ἀντιχρίστως ἐναντίον τοῦ Τάματος, κατώρθωσαν νὰ κατατρομοκρατήσουν πολλοὺς γνώστας τῆς τύχης τῶν χρημάτων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τῆς τελευταίας ἐπισήμου προσπαθείας τῶν συνταγματαρχῶν. Φαίνεται ὅτι ὅλοι ἀπὸ κοινοῦ ἐξ ὅλων τῶν παρατάξεων καὶ ἐξ ὅλων τῶν ἡγεσιῶν τά «ἔφαγαν», ὅπως ὁμολογεῖ ἡ εὐσυνειδησία τοῦ ὑπαρχηγοῦ τῶν ὑπαρξιστῶν (ἐδίδαξαν τοὺς ἑλληνόπαιδας ἀναρχικῶς νὰ τρῶν τὸ γιαοῦρτι μὲ τῆς ρέγγας τὸ κεφάλι). Κατὰ τὸν δυστυχῆ Θεόδωρον Πάγκαλον ἐπεκράτησεν ἡ ρῆσις του :
«Μαζὶ τὰ φάγαμε»…

Ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή» ἔχει ἀπαντήσει εἰς τὸν ἀνωτέρω ἐπανειλημμένως: «Ὄντως τὰ φάγατε μαζὶ μὲ ὅλη τὴν σάρα, τὴν μάρα καὶ τὸ κακὸ συναπάντημα, ὅλων τῶν ἡγεσιῶν καὶ συρφετῶν τῶν ἐχόντων κομματικὴν ταυτότητα ἤ συνδικαλιστικὴν ἰδιότητα ἤ τῶν ἀφισοκολλητῶν ἤ τῶν δῆθεν ἀγωνιστῶν τῆς Δημοκρατίας».
Τὸν κατ’ἐξοχὴν ἀγωνιστὴν τῆς Δημοκρατίας ἀεόμνηστον Νικόλαον Ψαρουδάκην τὸν ἐγκατέλειψαν οἱ πάντες ἀνυπεράσπιστον καὶ ἐνέκλεισαν αὐτὸν ἀκόμη καὶ εἰς τὴν φυλακὴν μετὰ τὴν μεταπολίτευσιν. Ἐπὶ πλέον αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις ἐδηλητηρίασαν ἐντὸς μιᾶς νυκτὸς καὶ τὰ δύο τέκνα του.
Ὅλοι οἱ δῆθεν ἀγωνισταὶ τῆς δημοκρατίας κατέλαβον τά «πόστα» καί «ροκάνισαν» ὅλους τοὺς βαρύτατα φορολογουμένους Ἕλληνας, τά «θαλασσοδάνεια» καί αὐτὸ τὸ ἱερὸ χρῆμα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Ἡμεῖς τολμῶμε νὰ ἀπαιτῶμε ἀκόμη καὶ τώρα νὰ παύσουν νὰ ἐξαπατοῦν τὰς δικαστικὰς ἀρχάς τὰ πιστωτικὰ ἱδρύματα τῆς Ἑλλάδος, κυρίως ἡ Ἀγροτικὴ Τράπεζα, τὸ Ταχυδρομικὸν Ταμιευτηριον, ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα καὶ ἀκόμη καὶ ἡ κατ’ εὐφημισμὸν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἔχει καὶ τὴν ἐποπτείαν καὶ τὸν ἔλεγχον ὅλων τῶν πιστωτικῶν ἱδρυμάτων τῆς χώρας μας.
Εἰς ἑπόμενον τεῦχος ἐπιφυλασσόμεθα νὰ δημοσιεύσωμε λεπτομερείας, σχετικῶς μὲ τὰ κατατεθέντα ὑπομνήματά μας εἰς τὴν Δικαιοσύνην καὶ τὰς μηνύσεις μας, διὰ τὸ πόσα ἦσαν, ποῦ κατετέθησαν καὶ ποῖοι ἀγύρται τὰ κατεχράσθησαν τὰ χρήματα τῆς 7ετίας . Θὰ ἐπιμείνωμε διὰ παντὸς νομίμου μέσου νὰ μὴ «κουκουλωθῇ» τὸ μέγιστον ἀνοσιούργημα καὶ εἰδεχθέστατον ἔγκλημα, δηλαδὴ νὰ ψεύδωνται κοινῇ συναινέσει ὅλα τὰ πιστωτικὰ Ἱδρύματα, ὅτι δῆθεν δὲν ὑπῆρξαν ἐπὶ Συνταγματαρχῶν λογαριασμοὶ ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς αὐτὰ καὶ ὅτι κατεστράφησαν τὰ ἀρχεῖα, εἴτε τὰ ἔφαγαν κατσαρίδες καὶ τρωκτικά (ὁπωσδήποτε τρωκτικὰ ἀλλὰ δίποδα καὶ ὄχι τετράποδα)…
Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἱστορίαι διά «μαου –μαου, ταμ –ταμ» καὶ διά «μπανανίες» καὶ ὄχι διὰ Δημοκρατίας – χρηστὰ κράτη δικαίου.
Μεταξύ τῶν ἄλλων ἀπαιτοῦμε διὰ κλήρου νὰ ἐκλεγοῦν ὀρκωτοὶ λογισταί, ἔντιμοι διῶκται οἰκονομικοῦ ἐγκλήματος, ἄτομα ἀπό εἰσαγγελεῖς, ἀστυνομικούς, δικαστάς, συνταξιούχους διευθυντὰς τραπεζῶν καὶ νὰ ἐλέγξουν ὅλα τὰ καταθετήρια καὶ ἐντάλματα πληρωμῶν ὅλων τῶν πιστωτικῶν ἱδρυμάτων κατὰ τὴν περίοδον ἀπὸ τὸ ἔτος 1969 μέχρι σήμερον.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *