ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69- ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΟΥΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

Μὲ πυξίδα
τὰς θεϊκὰς προσταγὰς καὶ
τὰς προτροπὰς τῶν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων –
τοῦ ἀθανάτου ἑλληνικοῦ πνεύματος.

Ρήσεις θυμοσόφου Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ
σωτηριώδεις προτροπαὶ παθόντων.

«Ὅποιος ξεχνᾶ τὴν ἱστορίαν του καὶ δὲν ἐνθυμεῖται τὸ παρελθόν του, εἶναι καταδικασμένος νὰ τὸ ζήσῃ πάλι»
(George Santayana, 1863-1952, Ἰσπανοαμερικανὸς φιλόσοφος)

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΥΤΗΣ
1. Πληθώρα σατανικῶν ἀντιξοοτήτων, δυστυχῶς, μᾶς ἀπορροφοῦν ἀπὸ τὰ βαθύτατα χαράματα μέχρι καὶ μετὰ τὰ μεσάνυκτα μέχρι τοιούτου βαθμοῦ, ὥστε δὲν προλαμβάνομε νὰ ἐπιλαμβανόμεθα ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως ὄχι μόνον διὰ τὰς διαφόρους διεθνεῖς ἐξελίξεις, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὰς ἐσωτερικὰς καὶ νὰ ἀναλύωμεν ἀπὸ κάθε ἄποψιν τὰ θέματά μας, διὰ νὰ μὴ δίδωμεν ἀφορμὴν εἰς διαφόρους ἀντιθέτους νὰ μᾶς κάνουν μομφάς, ὅτι δῆθεν ἐμεῖς εἴμεθα μονόπλευροι ! ! ! . . .

2. Ἄλλος λόγος, διὰ τὸν ὁποῖον δὲν ἐπεκτεινόμεθα εἰς ἀναφορὰς ὅλων τῶν θετικῶν ἢ ἀρνητικῶν πτυχῶν τοῦ κάθε θέματος, εἶναι ὅτι δὲν ἐπιθυμοῦμεν νὰ κουράζωμεν τοὺς ἀναγνώστας μας.

3. Ὅμως ὅλοι οἱ ἐμφορούμενοι ἀπὸ τὰς ἠθικὰς ἀξίας τῆς φυλῆς μας, διὰ μίαν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξίαν, ἀδιάφθορον Οἰκογένειαν καὶ ἀκεραίαν καὶ ἐλευθέραν Πατρίδα, μᾶς ἀναγνωρίζουν καὶ ἐμπράκτως ἀναδημοσιεύουν τὰ ἄρθρα μας εἴτε εἰς τὰ ἔντυπα μέσα, ὡς π.χ. ὁ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΖΑΝΗ, ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΩ, εἴτε ἠλεκτρονικῶς, ἱστοσελίδες, Facebook καὶ Twitter, ὡς π.χ. ΑΚΤΙΝΕΣ, ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ, ΤΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΡΕ, ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ κ.λπ.

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
Συγχαίρομεν ἐκ μέσης καρδίας τοὺς θαρραλέους, ταπεινοὺς καὶ εὐλαβεῖς Μητροπολίτας :

Α) Τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, καθὼς καὶ

Β) Τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιον,

τοὺς ὁποίους, διὰ νὰ τοὺς φιμώσουν τοὺς ἀπείλησαν μὲ ἀκοινωνησίαν, οὕτως ὥστε νὰ μὴ ἀντιδράσουν καὶ διὰ νὰ ἀνακοινώσουν τὴν «σολομώντειον μεσοβέζικη» αὐτὴν λύσιν «χάριν τῆς ἑνότητος» καὶ νὰ μὴ διαφωτίζεται πλήρως τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα καὶ ἀμφότερα τὰ στρατόπεδα νὰ μὴ ὑπερασπίζωνται τῶν θέσεων καὶ ἀπόψεών των.
Ἡ ἱστορία τῶν ἑνωτικῶν καὶ ἀνθενωτικῶν ἐπαναλαμβάνεται.

Γ) Τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κυθήρων κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος, μὲ τὴν κατωτέρω ἀνακοίνωσιν, διεφώτισεν τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα διὰ τὴν στάσιν τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν ἐντὸς τῆς Ἱεραρχίας (24.11.2016) καὶ ὡς πρὸς τὴν ἀνακοίνωσιν, τὴν ὁποίαν ἐξέδωσαν οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἱεραρχίας πρὸς ἐνημέρωσιν ἢ ἀποπλάνησιν τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος ! ! ! . .

«Τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 2ας Συνεδρίας, θεωρῶ ὅτι δὲν ἀποδίδει ἐπακριβῶς τὴν ἀπόφασιν τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας, ὅσον ἀφορᾶ τὸ σημεῖον ἐκεῖνο εἰς τὸ ὁποῖον λέγει ὅτι ἐνέκρινε ἡ Ἱεραρχία τὶς προτάσεις ποὺ περιέχονται εἰς τὴν εἰσήγησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κ. Θεολόγου!!!…
Δὲν ἐτέθη τέτοιο θέμα σὲ ψηφοφορία, οὔτε προφορική, οὔτε μυστική, οὔτε δι’ ἄλλου τρόπου (δι’ ἀνατάσεως τῶν χειρῶν ἤ διὰ βοῆς)!!!…
Ἀκούσθηκαν ἀπόψεις καὶ κρίσεις ἐπὶ τῆς εἰσηγήσεως, ἀπὸ ἀρκετοὺς ἱεράρχες καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτό, ὁ Μακαριώτατος εὐχαρίστησε καὶ συνεχάρη τὸν εἰσηγητή, δήλωσε ὅτι δὲν παίρνουμε καμία ἀπόφασι ἀλλὰ ἀναθέτουμε τὸ θέμα στὴ Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο, ἡ ὁποία θὰ ἐκτιμήσῃ ὅλο τὸ ὑλικό, τὶς παρεμβάσεις τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, τὰ πρακτικὰ καὶ κάποια ὑπομνήματα τὰ ὁποῖα ἐζητήθησαν ἀπὸ συνοδικοὺς συνέδρους καὶ ἔπειτα ἀπὸ τὴν ὅλη αὐτὴ ἐπεξεργασία, θὰ συνταχθῆ ὑπὸ τῆς Δ.Ι.Σ. ἐγκύκλιος ἡ ὁποία θὰ ἀπευθύνεται στὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος!!!…
Ἑπομένως δὲν ὑφίσταται πρόκριμα ὑπὸ τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὸ ὅλον θέμα τὸ ὁποῖο ἐσυζητήθη κατὰ τὰς δύο αὐτὰς ἡμέρας, γι’ αὐτὸ καὶ κάθε κρίσις καὶ τοποθέτησις θεωρεῖται βεβιασμένη καὶ ἀνακριβής!!!…
Αὐτά γράφονται διὰ τὸν καθησυχασμὸ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, συνιστώντας τὴν ἀναμονὴ τῆς τελικῆς ἀποφάσεως ἡ ὁποία θὰ διατυπωθῆ διὰ τῆς Δ.Ι.Σ. ἡ ὁποία εἶναι τὸ ἐκτελεστικὸ ὄργανο τῆς Ἱεραρχίας»!!!….

Δ) Τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίαν
1.Εἷς ἐκ τῶν ἐλαχίστων μαχητῶν ὑπὲρ τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας, τῆς ἀδιαφθόρου Οἰκογενείας καὶ τῆς ἀκεραίας Πατρίδος εἶναι καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίας, ὁ ταπεινὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, πνευματικὸν τέκνον τοῦ εἰς πάντα διαπρέψαντος θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου Καντιώτου, ἀειμνήστου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης!!!…

2. Εἰς τὸ Κυριακάτικον ἐγκύκλιον κήρυγμά του τὴν Κυριακὴν 28.8.2016 ἀνέπτυξεν ἐκλαϊκευμένως «Τί εἶναι ἡ ἐκκλησία καὶ ποῖοι εἶναι ἐκτὸς ἐκκλησίας».

3. Ἐπειδὴ τὸ θέμα εἶναι λίαν ἐπίκαιρον καὶ οἱ περισσότεροι ἐργάται τοῦ Εὐαγγελίου ἔγιναν «ἀφωνότεροι ἰχθύος», διότι φοβοῦνται τοὺς ἰθύνοντας πολιτείας καὶ ἐκκλησίας καὶ τῆς καθεστηκυίας τάξεως, καὶ δὲν τοὺς ἒπιτρέπεται νὰ ἀποδείξουν ὅτι ἡ προσφάτως συνελθοῦσα σύνοδος εἰς τὸ Κολυμπάρι Χανίων Κρήτης ἦταν ἀνεπιτυχής, δημοσιεύομεν τὸ κείμενον τοῦ Σεβασμιωτάτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλουπόλεως, διὰ νὰ μὴ σκανδαλισθοῦν οἱ περισσότεροι ἁπλοϊκοὶ Χριστιανοὶ καὶ διὰ νὰ ἀποφευχθῇ σχίσμα!!!…

4. Αἱ ἑννέα Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι συνήρχοντο διὰ νὰ καταδικάσουν αἱρέσεις. Ἡ τελευταία κατ΄ εὐφημισμόν «μεγάλη σύνοδος» συνῆλθεν διὰ νὰ ἀμνηστεύσῃ ἀποσχισθείσας ἀπὸ τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν, τὴν Ὀρθοδοξίαν, καὶ νὰ τὰς ἀνακηρύξῃ ὡς ἰσότιμας ἀδελφὰς «ἐκκλησίας»!!!…

5. Ἀπ΄ ὅ,τι ἐφοβοῦντο οἱ παλαίμαχοι τῆς Ὀρθοδοξίας, ὡς παραδείγματος χάριν ὁ Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς, ὁ ἀείμνηστος πρώην Μητροπολίτης Δριυνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυρὸς Σεβαστιανός, ὁ πρώην Μητροπολίτης Ὕδρας, Σπετσῶν, Αἰγίνης καὶ Ἐρμιόνης κυρὸς Ἱερόθεος, ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιμανδρίτης Ἐπιφάνειος Θεοδωρόπουλος καὶ λοιπὰ μεγάλα ἀναστήματα τῆς Ὀρθοδοξίας, ζῶντες καὶ τεθνεῶτες, ἀκολουθοῦντες τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθόδοξον γραμμὴν τοῦ Ἐθνομάρτυρος καὶ Ἁγιομάρτυρος Πατροκοσμᾶ, ὁ ὁποῖος μᾶς διδάσκει «τὸν Πάπα νὰ καταριέστε», δὲν ἐγλύτωσαν.

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης ὡμιλοῦσεν διά «συνέδρια ποὺ ζαλίζουν καὶ σκανδαλίζουν τοὺς πιστούς».

Συγκεκριμένως εἰς τὸ βιβλίον «Λόγοι Ἁγίου Παϊσίου τόμος Α’» ἀναφέρεται :
«Δυστυχῶς ὁ δυτικὸς ὀρθολογισμὸς ἔχει ἐπιδράσει καὶ σὲ ἀνατολικοὺς Ὀρθόδοξους ἄρχοντες καὶ ἔτσι βρίσκονται σωματικὰ μόνο στὴν Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἐνῷ ὅλο τὸ εἶναι τους βρίσκεται στὴ Δύση ποὺ τὴ βλέπουν νὰ βασιλεύῃ κοσμικά. Ἐὰν ἔβλεπαν τὴ Δύση πνευματικά, μὲ τὸ φῶς τῆς Ἀνατολῆς, μὲ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ τότε θὰ ἔβλεπαν τὸ πνευματικὸ ἠλιοβασίλεμα τῆς Δύσης, ποὺ χάνει σιγά-σιγὰ τὸ φῶς τοῦ νοητοῦ ἤλιου, τοῦ Χριστοῦ, καὶ προχωρεῖ γιὰ τὸ βαθὺ σκοτάδι. Μαζεύονται καὶ συνεδριάζουν καὶ κάνουν συζητήσεις ἀτελείωτες γιὰ πράγματα ποὺ δὲν χωράει συζήτηση, ποὺ οὔτε οἱ Ἅγιοι Πατέρες συζήτησαν ἐδῶ καὶ τόσα χρόνια. Ὅλες αὐτές οἱ ἐνέργειες εἶναι τοῦ πονηροῦ, γιὰ νὰ ζαλίζουν καὶ νὰ σκανδαλίζουν τοὺς πιστούς, καὶ νὰ τοὺς σπρώχνουν ἄλλους στὴν αἵρεση καὶ ἄλλους σὲ σχίσματα, καὶ νὰ κερδίζει ἔδαφος ὁ διάβολος. Πα, πα… βασανίζουν καὶ μπερδεύουν τὸν κόσμο αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι!»
(πηγή : http://www.impantokratoros.gr/86D3BA56.el.aspx)

Προέβλεψαν ὅτι αὐτὴ ἡ «μεγάλη σύνοδος», ποὺ νοσταλγοῦσαν ἐδῶ καὶ πολλὰς δεκαετίας οἱ ταγοὶ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐὰν δὲν καταδικάσῃ τὰς αἱρέσεις, ἀλλὰ τὰς «χαϊδεύει», τὰς ἀμνηστεύει καὶ ἐρωτοτροπεῖ μετὰ τῶν αἱρετικῶν, δὲν θὰ εἶναι μεγάλη καὶ οἰκουμενική σύνοδος.

6. Ἂς εὐχηθῶμεν καὶ προσευχηθῶμεν μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας νὰ μὴ ἀποθαρρυνθῶμεν καὶ νὰ μὴ ἀποκάμνωμεν καὶ κατασκανδαλισθῶμεν.
Ἀπεναντίας, ἂς ἐλπίσωμεν ὁ δομήτωρ τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ ἀναδείξῃ ἀκραιφνεῖς, ὀρθοδόξους ἡγέτας, οἱ ὁποῖοι θὰ ποιμένουν ὀρθοδόξως καὶ αὐτὰς τὰς ἐκκλησίας, τῶν ὁποίων οἱ προϊστάμενοι των συμμετεῖχαν εἰς τὴν ἐν λόγῳ Σύνοδον.

7.Κακῶς δὲν προσῆλθαν διάφοροι λόγιοι Ὀρθόδοξοι Ἱεράρχαι, διὰ νὰ βροντοφωνήσουν : «οὐκ ἔξεστι εἰς ὑμᾶς, συμμετέχειν καὶ ‘’χαϊδεύειν’’ τοὺς αἱρετικούς».

Τοὺς αἱρετικοὺς πρέπει νὰ τοὺς ἀνακαλοῦμεν εἰς τὴν τάξιν ἐφαρμόζοντες τὰ Γραφικά :

α) « αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὤν αὐτοκατάκριτος » (Τίτ. 3, 10-11).

β) «βλέπετε τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν κατανομήν» (Φιλ. 3, 2).

γ) «καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε· τὰ γὰρ κρυφῆ γινόμενα ὑπ’αὐτῶν αἰσχρὸν ἔστι καὶ λέγειν…» (Ἐφ. 5, 11-13).

δ) « Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε καὶ ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου· ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα· ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ.» (Ματθ. 18, 15-18).

ε) «δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα καὶ οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται ἐν ὑμῖν.» (Α΄ Κορ. 11,19).

Καὶ πληθώρα ἄλλων χωρίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ τῆς ὀρθοτομούσης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας – τῶν Ἁγίων Πατέρων.

 

Ἄν δὲν συμμετεῖχεν ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς εἰς τὴν Φεράρα, θὰ εἴχαμε γίνει ὅλοι παπικοί.

Καὶ ὁ Πάπας ἐστέναζε : «Μάρκος οὐκ ὑπέγραψε, οὐδὲν ἐπετύχαμε».

8. Ὅλα αὐτὰ τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων εἶναι μελετημένα μὲ μαθηματικὴν ἀκρίβειαν, διὰ νὰ μετατρέψουν τὴν Ἑλλάδα μας εἰς χώραν Πομπηίας καὶ Σοδόμων καὶ Γομόρων.

9. Μερικὰ πράγματα πρέπει νὰ λέγωνται μὲ τὸ ὄνομὰ των.
Παραδείγματος χάριν νὰ λέγεται ὅτι :
εἰς τοὺς μετανάστας ὑπάρχουν καὶ λαθρομετανάσται, οἱ ὁποῖοι ἠμπορεῖ νὰ εἶναι «καμουφλαρισμένοι» πράκτορες τῆς Τουρκίας, ἀκόμη καὶ τζιχαντισταί,
ὁ ἀντιρατσιστικὸς νόμος εἶναι «φίμωτρον» (διὰ τὸν ὁποῖον, δυστυχῶς, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας κ. Κονιδάρης ἐτόνιζεν: «οὐδὲν τρωτὸν βρίσκει ἡ Ἐκκλησία στὸν ἀντιρατσιστικό νόμο»),
ἡ ἀποδημία Ἑλλήνων ἐπιστημόνων εἶναι μεγάλη μάστιγα ,
ὅτι ὁ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχὸς Ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει ὑποθηκεύσει-ἐπιβαρύνει καὶ τὰ δισέγγονὰ του διὰ τὰ τρισκατάρατα μνημόνια καὶ ὑφίσταται μίαν ἀγρίαν φορολογίαν.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *