ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΔΗΜΗΣΕΝ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ

τὴν 20ην Νοεμβρίου 2016 *

1.Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἀείμνηστος Κωστὴς Στεφανόπουλος μᾶς εἶχε κάνει τὴν τιμὴν καὶ προσῆλθεν εἰς τὰ ἔργα εἰς μνήμην Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων!!!…

4. Ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν μᾶς ἀπέστελνε διάφορα μικροποσὰ ἀποδεικνύων εἰς ἡμᾶς ἐμπράκτως τὴν ἀμέριστον ἠθικὴν συμπαράστασίν του.

5. Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὁ φιλεύσπλαχνος καὶ φιλάνθρωπος Θεός μας νὰ τὸν ἀναπαύῃ εἰς τὰς αἰωνίους Αὐτοῦ μονὰς καὶ οἱ ἀγαπητοὶ οἰκεῖοι του νὰ εἶναι πάντοτε καλὰ καὶ τὸν ἐνθυμοῦνται!!!…

6. Ὑπῆρξεν μέγιστος πατριώτης μὲ ἦθος, χαρακτῆρα, εὐπρέπειαν, εὐσυνειδησίαν καὶ εὐποιΐαν. Διὰ τοῦτο τὸν ἠγάπησαν ὅλοι οἱ νουνεχεῖς Ἕλληνες μὲ ὑγιὲς ὀρθόδοξον φρόνημα διὰ ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξίαν, ἀλώβητον Οἰκογένειαν καὶ ἀκέραιαν ἐλευθέρην Πατρίδα.

7. Εἶχε θάρρος, παρρησίαν καὶ τὸ σθένος νὰ τὰ εἰπῇ «ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια» καὶ εἰς τὸν πλανητάρχην Κλίντον, τόσον διὰ τὴν ἀδικίαν, ἡ ὁποία ἐγένετο εἰς βάρος καὶ κατὰ τῆς νικητρίας Ἑλλάδος κατὰ τοὺς Α΄καὶ Β΄ Παγκοσμίους Πολέμους, ὅσον καὶ διὰ τὴν ὠμὴν ἐπέμβασιν τοῦ βαρβάρου καὶ ἀξέστου Ἀτίλλα (τῆς Τουρκίας) εἰς τὴν Κύπρον διὰ δῆθεν ἀποκατάστασιν τῆς τάξεως καὶ τοῦ Δημοκρατικοῦ Πολιτεύματος, μὲ ἀποτέλεσμα 180.000 Ἑλληνοκύπριοι νὰ ἀπομακρυνθοῦν βιαίως ἀπὸ τὰς ἑστίας των, τὰς ὁποίας καὶ ἔχασαν!!!…

8. Τόσον ὁ Πλανητάρχης, ὅσον καὶ οἱ δῆθεν δημοκρατικοὶ ὀργανισμοὶ ἐμμέσως ἢ ἀμέσως ἐνισχύουν τὴν ἀποθράσυνσιν τῆς Τουρκίας καὶ ἐπὶ 42 ἔτη ὄχι μόνο κρατᾶ σκλαβωμένην τὴν Κύπρον μας, ἀλλὰ καὶ καθημερινῶς θρασύτατα ἀπειλεῖ τὴν Ἑλλάδα μας, μὲ ἀποκορύφωμα τὰς προσφάτουςς τραγικὰς ἐξελίξεις!!!…
9. Εἶναι μέγιστον αἶσχος, ὄχι μόνον διὰ τὸν Πλανητάρχην και τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμούς, ἀλλὰ καὶ διὰ τοὺς Ἕλληνας ἰθύνοντεας (τὸ ἀνθρωπάκι Σημίτης καὶ ἄλλοι ἐξωμόται καὶ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων), οἱ ὁποῖοι ἔφθασαν μέχρι τοῦ σημείου νὰ ἀναφωνοῦν: «εὐχαριστοῦμεν ἐπισήμως τὶς ΗΠΑ»!!!…

10. Ἡ προσφώνησις τοῦ εὐθαρσοῦς καὶ μεγάλου πατριώτου Κωστὴ Στεφανοπούλου πρὸς τὸν Πρόεδρον τῶν ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον τὴν 19.11.1999 θὰ πρέπῃ νὰ ἀναγραφῇ εἰς τὰ ἱστορικὰ βιβλία διὰ τοὺς μαθητὰς τῶν Δημοτικῶν Σχολείων καὶ Γυμνασίων τῆς Ἑλλάδος, διὰ νὰ ὀνειδίζωνται ἰδιοτελεῖς διάδοχοί του!!!…

11. Και ἐὰν κάποτε θεσπισθῇ ἐπὶ τέλους καὶ οἱ Πρόεδροι τῆς Δημοκρατίας νὰ ἐκλέγωνται ἀπὸ τὸν λαὸν τῆς Ἑλλάδος καὶ ὄχι ἀπὸ ἀσυνείδητους, ἰδιοτελεῖς καὶ ἀνεγκεφάλους πολιτικούς, τότε νὰ ἐκλέγωνται ἔντιμοι, ἠθικοί, ἐνάρετοι, μὲ ἀκέραιο ἦθος, Ὀρθόδοξοι, Ἑλληνόψυχοι καὶ Ἑλληνολάτρες, προσωπικότητες καὶ ὄχι ἀνδρείκελα, ποὺ ὀμνύουν γὴν καὶ ὕδωρ, διὰ νὰ ἀνέλθουν καὶ νὰ «κολλήσουν» στὸν θρόνο τῆς Προεδρίας!!!…

12. Πρέπει νὰ θεσπισθῇ καὶ νομοθέτημα, οἱ Ἕλληνες πολίται διὰ δημοψηφισμάτων μὲ ἄνω τῶν 50% τῶν ψηφιζόντων, νὰ ἀπαιτοῦν τὴν καθαίρεσιν καὶ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ἐὰν ἐν τῷ μεταξὺ ὁμόσει γῆ καὶ ὕδωρ εἰς τὰς καταχθονίους σκοτεινὰς δυνάμεις καὶ τοὺς ἀντιχρίστους!!!…

13. Διὰ τοῦτο εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐπιστρατευθοῦν ὅλαι αἱ δυνάμεις, αἱ ἐμφορούμεναι ἀπὸ ἀκραιφνῆ ὀρθόδοξον πίστιν, ἀλώβητον Οἰκογένειαν καὶ ἀκεραίαν ἐλευθέραν Ἑλλάδα, νὰ διαφωτίσουν τοὺς Πανέλληνας ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ νὰ διεκδικοῦν τὰ δικαιώματά των!!!…
Νὰ μὴ ψηφίζουν ἀκόμη καὶ τὸν Πρόεδρον διάφορα κόμματα, διότι οἱ «κομματάρχες» ὁδηγοῦν τοὺς βουλευτὰς ὡσὰν «τὰ γαλιά» νὰ ψηφίζουν ἀκόμη καὶ παρά συνείδησιν, ἄλλως ἐπέρχεται ὁ «πέλεκυς» τῆς διαγραφῆς!!!…

14. Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὁ Θεὸς νὰ φώτισε τὸν ἀείμνηστον Πρόεδρον Κωστὴν Στεφανόπουλον, νὰ μετενόησε, διότι προφανῶς ἐπιέσθη ἀπὸ τὰς σκοτεινὰς δυνάμεις νὰ μὴ υἱοθετήσῃ καὶ ἀξιοποιήσῃ τὰς 3.250.000 ὑπογραφὰς τῶν Ἑλλήνων ἐναντίον τῶν ἀντιχρίστων νομοσχεδίων διὰ ταυτότητες, κάρτα τοῦ πολίτου, πληθώρα ἄλλων ἀντικοινωνικῶν, ἀντεθνικῶν καὶ ἀντιχριστιανικῶν Νομοσχεδίων κ.λπ. καὶ ἰδιοτελεῖς καὶ πλανεμένοι διάδοχοί του νὰ τὰ ὑπογράφουν καὶ νὰ τὰ ἐπιβάλλουν εἰς τοὺς Ἕλληνας πολίτας, χωρὶς τὴν παραμικρὰν τίψιν συνειδήσεως καὶ ἐνδοιασμόν.

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ
ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ
ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

* https://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1164-241116———-

Ὅπως καὶ ἄλλα ἄρθρα μας, καὶ αὐτὸ ἀνεδημοσιεύθη ἀπὸ πλῆθος ἱστοσελίδων, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *