ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-«ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ» ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ «ΑΕΤΟΝΥΧΗΔΩΝ», ΜΕΘΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΙΔΙΟΤΕΛΩΝ ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 27.9.2016 *
1. Αὐτὸ τὸ δημόσιον – λίαν περιζήτητον καὶ μὲ ἰσχυρότατον μαγνητικὸν πεδίον δημόσιον ἀγαθὸν εἶναι τὸ μέγιστον σύγχρονον μέσον, μὲ τὸ ὁποῖον δύνανται νὰ διαπλάθωνται ἀκέραιοι χαρακτῆρες μὲ ἦθος, εὐσυνειδησίαν, φιλότιμον, εὐπρέπειαν καὶ εὐποιΐαν, ἐὰν εἶναι εἰς χείρας φιλευσπλάγχνων ἀνθρωπιστῶν, ἀλτρουϊστῶν, ἰδεολόγων!!!…
2. Ὁ μέγιστος φωστὴρ τῆς τρισηλίου Θεότητος, Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, καὶ ὁ Ἱερομάρτυς καὶ Ἐθνομάρτυς, Ἰσαπόστολος Πατρο Κοσμὰς ὁ Αἰτωλός, ἐμφορούμενοι ἀπὸ ἔνθεον ζῆλον καὶ διακατεχόμενοι ἀπὸ τὸν ζῆλον τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, ὁ ὁποῖος ἔλεγε : «οὐαί μοι ἐστιν, ἐὰν μὴ εὐαγγελίζομαι» (Α΄ Κορ. θ΄ 16), στενάζοντες ἐβροντοφώνουν: εἴθε νὰ εἶχαν τὴν ἱκανότητα νὰ ἀνέβαιναν σὲ πανύψηλο ὄρος καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ κηρύττουν τὸν Θεὸ, τῆς Ἀγάπης, τὴν ἀνόθευτον Ὀρθοδοξίαν, ἡ ὁποία εἶναι ἡ μόνη ποὺ ἐκηρύχθη μὲ λόγια, ἐβεβαιώθη μὲ θαύματα καὶ ἐσφραγίσθη μὲ αἷμα!!!…
3. Ὁ θρυλικὸς Γέρων, ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἀνεπανάληπτος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, Μητροπολίτης Πρώην Φλωρίνης ἀείμνηστος κυρὸς Αὐγουστῖνος, χαρακτηρίζει αὐτὴν τὴν τρισαθλίαν κατάστασιν μὲ τὴν φράσιν «Βασιλεύει τὸ ἀγκάθι» καὶ ἔχει γράψει τὸ περισπούδαστον πόνημα «Βασιλεύει τὸ ἀγκάθι». Μέρος δὲ αὐτοῦ ἐδημοσιεύθη εἰς τήν «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 65, σελ. 4-38 καὶ σελ. 11-22 εἰς τὸ παρὸν τεῦχος.
Τὸ πολυτιμότατον αὐτὸ βιβλίον τοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου εἶναι προσιτὸν καὶ ἀξίζει τὸ κόπον νὰ τὸ ἀγοράζῃ κανεὶς καὶ νὰ τὸ δωρίζῃ εἰς προσφιλῆ του πρόσωπα κατὰ τὰς ἐπετείους ἀντὶ ἀνθέων καὶ νὰ διαφωτίζωνται οἱ πάντες, ποῦ μᾶς κατήντησαν οἱ τρισάθλιοι ἰθύνοντες!!!…
4. Ὁ μαθητὴς τῆς ἀγάπης, Ἰωάννης ὁ Θεολόγος εἰς τὴν Ἀποκάλυψίν του ἀλλὰ καὶ ὁ Πατρο Κοσμὰς χαρακτηριστικῶς λέγουν :
«Θὰ ἔρθῃ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ διάβολος θὰ εἰσβάλῃ εἰς ὅλας τὰς οἰκίας καὶ τὰ ,,κέρατάκια,, του (κεραῖες συμβατικῶν τηλεοράσεων) θὰ φαίνωνται εἰς τὰς σκεπὰς τῶν οἰκιῶν!!!…
5. Πρὸς τοῦτο θηριομαχὼν ὁ θρυλικὸς Αὑγουστῖνος ἐγκατέλειπεν τὴν φλογέραν καὶ ὑφάρπαζεν τὴν σφενδόνην καὶ κατετρόπωνεν τοὺς λυσσαλαίους αἱμοδιψεῖς λύκους, τοὺς ἐκμαυλιστὰς τῆς κοινωνίας, προτρέπων τοὺς εὐλαβεῖς Χριστιανοὺς νὰ μὴ βάλουν τὸν Διάβολον εἰς τὰς οἰκίας των ἤ νὰ τὸν πετοῦν εἰς τὸν κάλαθον τῶν ἀχρήστων!!!…
6. Ὅταν ἀνήκῃ αὐτὸ τὸ ἀγαθὸν εἰς «πατριάρχας» τῆς διαπλοκῆς, «φελλούς», «παλλακίδες», «ἀετονύχηδες», ποὺ ἔχουν λίαν εὔκαμπτον τὴν σπονδυλικὴν στήλην τῆς ἠθικῆς καὶ ἑλίσσονται ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν ἀκολουθοῦντες τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα, ὅπως τὰ πτώματα, τὰ περιττώματα, καὶ ἐν γένει οἱ ψόφιοι ὀργανισμοί, εἶναι συμφορὰ διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν, τὴν κοινωνίαν, τὴν ἑλληνικὴν οἰκογένειαν καὶ ἐν γένει τὴν ἀκεραίαν Πατρίδα!!!…
7. Ὡς γνωστόν, οἱ λαοὶ ἔχουν μίαν ἀδυναμίαν νὰ συναθροίζωνται καὶ νὰ βοοῦν διὰ ἄρτον καὶ θεάματα. Οἱ ἐντόπιοι καὶ ξένοι τοκογλύφοι (ἡ οἰκογένεια Rothschild, ἡ ὁποία βασιλεύει ἀπὸ τὸ 1841 εἰς τὴν Ἐθνικὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ τὸ 1927 εἰς τὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος, ἔχει κέρδη μόνον ἀπὸ τοὺς τόκους πέντε (5) δισεκατομμύρια $ ἡμερησίως!!!…), οἱ τραπεζίται, ἐκμεταλλεύονται ἀγρίως τὸν λαὸν ἀπομυζοῦντες τὸν ἱδρῶτα τῶν μοχθούντων. Οἱ «πολιτικάντηδες» προσφέρουν ἀφθονώτατα αἴσχιστα θεάματα, διὰ νὰ ἐκμαυλίζωνται καὶ ἀχρειοποιοῦνται οἱ ἄνθρωποι, ἰδιαιτέρως ἡ νεολαία. Ἄλλοτε μὲν τοῦ προσφέρουν καὶ ἀρκετὸν ἄρτον, διὰ νὰ τὸν ὁδηγοῦν εἰς τὴν ὑπερκαταναλωτικὴν κοινωνίαν καὶ νὰ τὸν πολτοποιοῦν, νὰ τὸν κάνουν «κιμά», ἄλλοτε δὲ νὰ τοῦ στεροῦν καὶ τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον καὶ νὰ τὸν ὁδηγοῦν εἰς τὰς αὐτοκτονίας ἢ τὸν ὑπόκοσμον!!!…
8. Ἡ πνευματικὴ δὲ ἡγεσία, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, πασχίζει παντοιοτρόπως μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον νὰ ἀναρριχᾶται διὰ τῆς φαυλοκρατίας καὶ ἀναξιοκρατίας!!!…
Ἡ δὲ θρησκευτικὴ ἡγεσία, πλὴν ἐνίων, ἐφαρμόζει τὸν ψαλμὸν «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων ἡμεῖς ἄδομεν»!!!…

9. Ἡ ἑκάστοτε κυβερνῶσα κλίκα διέθετε καὶ αὐτὸ τὸ ἀνεκτίμητον δημόσιον ἀγαθὸν εἰς τοὺς «ἡμετέρους» κομματικοὺς παράγοντας, συνδικαλιστὰς καὶ ἐν γένει «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς μὲ προσωρινὰς ἀδείας, διὰ νὰ τοὺς ἔχουν πάντοτε ὁμήρους!!!…
10. Εἰς ἡμᾶς, οἱ ὁποῖοι ἔχομεν ὄχι μόνον τὸ μέγιστον ἐλάττωμα νὰ μὴ «λαδώνωμε», ἀλλὰ καὶ δὲν γονατίζομεν καὶ μὴ ἐπιθυμοῦντες νὰ γινόμεθα «ἕρμαιοι κάλαμοι» τῶν ἑκάστοτε ἀνέμων, δὲν μᾶς ἐνέκριναν, ὡς γνωστόν, συχνότητα καὶ «κανάλι» διὰ τὴν «Φωτεινὴν Γραμμήν». Ἀπογοητευθέντες ἠναγκάσθημεν νὰ τὰ λέμε εἰς τοὺς ἰθύνιντας «ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια», ὡς π.χ. εἰς τὴν πρὸ 26 ἐτῶν ἐπιστολήν μας (14.8.1990), παραγράφους τῆς ὁποίας ἀναδημοσιεύουμεν καὶ πάλιν:
«Ἔχομεν νὰ κάνωμεν πραγματικῶς μὲ σοβαρὰς κρατικὰς ὑπηρεσίας καὶ μὲ χρηστὸν κράτος, εἰς τὸ ὁποῖον δύναται κανεὶς νὰ ἐλπίζῃ καὶ νὰ βασίζεται, ἢ ἔχομεν νὰ κάνωμεν μὲ κράτος ἀναξιόπιστον, εἰς τὸ ὁποῖον μόνον πονηροὶ καὶ γόητες, ἕρποντες, γλείφοντες καὶ μὲ τὰ κέρατά των, θὰ κατορθώνουν νὰ ἐπιπλέουν καὶ νὰ ἐπιβάλλουν τὴν θέλησίν των, μὲ ἔμμεσον ἢ ἄμεσον συνεργὸν εἰς τοῦτο τὸ ἐπίσημον κράτος ; Ἐπευλογεῖ τὸ κράτος ἀδικίας καὶ ἀτιμίας ἐπισήμως;;;…
Εἶμαι ὁ μόνος, ποὺ θὰ είσαγάγῃ ἀρχικῶς 12 ἑκατομμύρια γερμανικὰ μάρκα – σχεδὸν 1,5 δις δρχ. διὰ τὴν ὑλοποίησιν τοῦ ἔργου τῆς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ καὶ δὲν πρόκειται νὰ ἐξαγάγῃ οὔτε μίαν δεκάραν εἰς τὸ ἐξωτερικόν, ἐνῷ ὅλοι οἱ ἄλλοι σταθμοὶ ἐξάγουν πολύτιμον συνάλλαγμα.
Ἐνῷ συνήθως εἰς τὴν Ἑλλάδα μὲ τὸ τίποτε προσπαθοῦν νὰ παραστήσουν τοὺς μεγάλους ἐπιχειρηματίας καὶ μὲ ΄΄λαδώματα΄΄ κατορθώνουν νὰ ὑπάγωνται εἰς ἀναπτυξιακοὺς νόμους καὶ νὰ εἰσπράττουν πρίμ, ἐπιχορηγήσεις μέχρι καὶ 60 ἢ 70% κ.λπ. κ.λπ., ἐγὼ μὲ τὸ σταυρὸ στὸ χέρι παρακαλῶ, μὲ ἀπόλυτον ἐντιμότητα, νὰ μὴ μὲ παραγκωνίζουν, ἀλλὰ δυστυχῶς φαίνεται, ὅτι, ἐπειδὴ ζῶ ὑπὲρ τριακονταετίαν είς τὴν Γερμανίαν, ὅπου ὑπάρχει χρηστὸν κράτος, ὅπου οἱ πάντες ἀξιοκρατικῶς έπιτυγχάνουν τὰ πάντα, ἐλησμόνησα ὅτι κατάγομαι ἀπὸ μίαν χώραν, εἰς τὴν ὁποίαν, ὅπως τὰ γεγονότα βοοῦν, τὸν τελευταῖον λόγον ἔχει ἡ ἀπάτη, ἡ ΄΄κομπίνα΄΄, τὸ ΄΄λάδωμα΄΄, ἡ θρασύτης, ἡ διαστροφὴ καὶ ἡ ἀθέτησις τῶν ὑποχρεώσεων. Ἐλησμόνησα, ὅτι πρόκειται διὰ μίαν χώραν, ὅπου σφαγιάζονται τὰ δίκαια τῶν τιμίων καὶ νομοταγῶν πολιτῶν, καὶ κατορθώνονται νὰ ριζώνουν καὶ νὰ ἐπιβάλλονται οἱ παρανομοῦντες καὶ οἱ πραξικοπηματικῶς ἐνεργοῦντες. Ἐλησμόνησα, ὅτι ἡ Ἑλλὰς εἶναι χώρα, ὅπου κυριαρχεῖ τὸ ΄΄ἅρπαξε νὰ φᾶς καὶ κλέψε να᾿ χῃς΄΄, καὶ τότε μόνον εἶσαι ἱκανός, ἐὰν ἠμπορῇς ὡς κλέπτης νὰ κρυφθῇς. Ἐλησμόνησα ὅτι ἡ Πατρίς μου εἶναι χώρα, ὅπου βασιλεύουν οἱ θρασεῖς καὶ οἱ ἀδίστακτοι.
Ἐπὶ δεκαετίαν παραγκωνίζομαι συστηματικώτατα καὶ οἱ ἑκάστοτε ἰθύνοντες προσπαθοῦν νὰ μοῦ κάνουν πλύσιν ἐγκεφάλου διὰ νὰ μὲ πείσουν, ὅτι κακῶς διαμαρτύρομαι. Ἐκπλήσσονται διότι δὲν εἶμαι μαζοχιστὴς διὰ νὰ ἐκλαμβάνω τὴν καταταλαιπώρησίν μου ὡς ἐξυπηρέτησιν καὶ τὸν σαδισμὸν ὡς εὐεργεσίαν. Δὲν θὰ ἤθελα νὰ προσθέσω τίποτε εἰς τὰ ἀνωτέρω. Αὐτὰ εἶναι ἀρκετά. Τὰ ἔξοδα, ἡ ταλαιπωρία, ἡ άγωνία καὶ οἱ ματαιούμεναι κάθε φορὰ ἐλπίδες. Ἀλλὰ καὶ ἡ μεγίστη ἀποθάρρυνσις νὰ διαθέσω ὅλον τὸν μόχθον τῆς ζωῆς μου διὰ τὸ κοινὸν καλόν…»!!!…
Ἴδ. 48 σέλιδο ἐνημερωτικὸ τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» ἀπὸ Σεπτέμβριο 2015, σελίδες 5-7.
Τὸ ἐν λόγῳ ἄρθρο ἔχει δημοσιευθῆ καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΗΜΑΤΟΦΟΡΟΣ Παράγραφος Α) 1-3 καὶ ἐφεξής.
( https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-25-36/994—48#sthash.fRMZeI9o.dpuf) )
καθὼς ἐπίσης εἰς τὸ ἄρθρον μας :

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΙΝ ΤΩΝ ΑΓΑΘΟΠΡΟΑΙΡΕΤΩΝ
ΥΓΙΩΣ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΨΕΥΔΟΛΟΓΟΥΣ, ΛΑΣΠΟΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Εἰς τὴν ἐπιστολήν μας πρὸς τὸ Ἱστολόγιον – Ὁμάδα ἐκπαιδευτικῶν «Ὁ Παιδαγωγός» ὑπ᾿ ἀριθμ. 89/21.1.2015 Γ.Ι.
Παράγραφος 3 καὶ ἐφεξῆς.
(- See more at: https://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/906-23115—————#sthash.gFDftIfr.dpuf) εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας τὴν 23.1.2015

καὶ εἰς πληθώραν ἄλλων ἄρθρων μας εἴτε εἰς τὸ περιοδικόν μας, εἴτε τὴν ἱστοσελίδα μας, facebook καὶ twitter, εἴτε ἀκόμη εἰς διαφόρους συνεντεύξεις μας καὶ ὁμιλίας μας.

11. Καὶ ἡ σημερινὴ κυβέρνησις διὰ νὰ «βολέψῃ ἡμετέρους» μεγαλοεπιχειρηματίας – μεγαλοεργολάβους καὶ «μεγαλονακαλάρχες» τῆς «διαπλοκῆς» προεκήρυξεν διαγωνισμόν, ὁ ὁποῖος πάσχει ἐξ ἀπόψεως ἠθικῆς, κοινωνικῆς καὶ νομικῆς καὶ δίδει ἀφορμὴν εἰς κόμματα ἐξουσίας τῆς ἀντιπολιτεύσεως, νὰ τονίζουν ὅτι θὰ καταργήσουν διὰ νόμου τὸν ἐν λόγῳ διαγωνισμόν, γιὰ νὰ δύνανται νὰ «βολέψουν» αὐτοὶ ἄλλους ἰδικούς των «ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς. Τοιουτοτρόπως ἐφαρμόζεται ἡ λαϊκὴ παροιμία «δυὸ γάιδαροι μαλώνανε σὲ ξένο ἀχυρῶνα»!!!…
12. Ἀναγκαζόμεθα νὰ λέγωμεν τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά των, διὰ νὰ λάμπῃ ἡ ἀλήθεια, ἐφαρμόζοντες τὰ Γραφικά:
«Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν, 8, 32) καὶ
«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28).
13. Τοιουτοτρόπως ἐνεφανίσθησαν εἰς τὸν τὸν «ἀέρα» «μύτες τῶν παγόβουνων» τῶν σκανδάλων, πλὴν ὅμως πολιτικοί μας ἐν τοῖς πράγμασι, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, δὲν ἔχουν οὔτε θρησκείαν, οὔτε πατρίδα καὶ τὸ δόγμα των εἶναι «ὅσα λέγονται δὲν γίνονται καὶ ὅσα γίνονται δὲν λέγονται»!!!… Οὐσιαστικῶς ἐφαρμόζουν τὴν λαϊκὴν ρῆσιν «θὰ σὲ λέγω μαστρογιῶργο, θὰ μὲ λέγῃς μαστροκώστα, θ᾿ ἀγαπιόμαστε οἱ δυό μας, νὰ μᾶς ἀγαπᾶ ὁ κόσμος ὅλος». Ἀκόμη καὶ αὐτοί, οἱ ὁποῖοι «σφάζονται» εἰς τὴν Βουλὴν καὶ ὡσὰν «κοκορόπουλα» κάνουν «κοκορομαχίες», πράττουν αὐτὰ μόνον διὰ «στάχτη στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων», ὅπως οἱ δικηγόροι μαλώνουν εἰς τὰ δικαστήρια, διὰ νὰ ἐντυπωσιάζουν τοὺς πελάτας τους καὶ νὰ τοὺς «ξαφρίζουν» καὶ μετὰ πίνουν εἰς ὑγείαν τῶν «κορόιδων».
14. Οἱ ἐκάστοτε ἰθύνοντες εἶναι διατεθειμένοι νὰ ἐφαρμόσουν τὴν ρῆσιν τοῦ Μάρξ ὅτι δύνανται νὰ προσφέρουν εἰς «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ «ἀετονύχηδες» ἀκόμη καὶ τὸ «σκοινί», μὲ τὸ ὁποῖον αὔριο θὰ τοὺς κρεμάσουν. Ἔχομεν ἄπειρα τέτοια παραδείγματα, εἰς τὰ ὁποῖα αὐτοὶ οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ «ἀετονύχηδες» ἐπὶ δεκαετίας ὁλοκλήρους οὐσιαστικῶς «ἀνέβαζαν» καὶ «κατέβαζαν» Κυβερνήσεις καὶ Ὑπουργοὺς καὶ τυπικῶς ἐψήφιζεν ὁ Λαὸς μὲ «τὶς πλύσεις ἐγκεφάλου», ποὺ ὑφίσταται!!!…
15. Εὐφυεῖς ἐπιχειρηματίαι ἀποφεύγουν νὰ ἀναμειγνύωνται μὲ Μ.Μ.Ε., διὰ νὰ δύνανται ἀθορύβως καὶ ἀνεμποδίστως νὰ θριαμβεύουν εἰς ἄλλας οἰκονομικὰς δραστηριότητας. Διαφορετικῶς θὰ ἔμοιαζαν «σὰν ξένη κότα στὸ κοτέτσι» (ἴδ. Κοσκοτάς, Καλογρίτσας καὶ ΣΙΑ)!!!…
16. Πέραν τῶν κρατικῶν διαφημίσεων, τὸ αἰσχρὸν κατεστημένον ἔχει ἐξασφαλίσει εἰς τοὺς μεγαλοκαναλάρχας καὶ 200.000.000 € ἐτησίως ἔσοδα ἀπὸ διαφημίσεις τῆς ἀγορᾶς. Τὸ δὲ ἀγγελιόσημον πηγαίνει εἰς τὸ ταμεῖον τῶν διαστροφέων τῆς ἀληθείας δημοσιογράφων!!!…
17. Ὡσὰν νὰ μὴν ἔφθανεν ὁ συρφετὸς τῶν 2.500 «παρατρεχάμενων», οἱ ὁποῖοι ἀπασχολοῦνται εἰς τὴν ΕΡΤ καὶ νοσφίζονται τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, διορίζονται ἄλλα 50 «συντρόφια», διὰ νὰ παρουσιάζουν τὸ μαῦρον διὰ λευκόν, τὸ πικρὸν διὰ γλυκόν, τὸ σκότος διὰ φῶς καὶ νὰ ἀποπροσανατολίζουν ἀκόμη καὶ τὸν λαόν, ἀναλόγως μὲ τὰς ἐντολάς, ποὺ παραλαμβάνουν ἀπὸ τὸ διεφθαρμένον κατεστημένον!!!…
18. Διὰ τὰς χιλιάδας ἐπιχειρήσεις, αἱ ὁποῖαι κλείνουν, καὶ χιλιάδες οἰκογένειαι, αἱ ὁποῖαι στεροῦνται τοῦ ἄρτου τοῦ ἐπιουσίου – διὰ τοὺς σχεδὸν 3.000.000 ἀνέργους, δὲν τοὺς «καίγεται καρφί» καὶ δὲν «ἱδρώνει κανενὸς τὸ αὐτί». «Κροκοδείλια δάκρυα» γνωρίζουν νὰ χύνουν μόνον διὰ τοὺς πολλαπλασίους δημοσίους ὑπαλλήλους, διὰ τοὺς ὁποίους, διὰ νὰ λαμβάνουν μισθοὺς καὶ συντάξεις, ἐκποιοῦνται τὰ πάντα πρὸς «λαμόγια» «ἡμετέρους» – στυλοβάτες τοῦ αἰσχροῦ κατεστημένου «ὅσο ὅσο» μὲ τὸ ἀζημίωτον, ὡς π.χ.:
α) Τὰ τυχερὰ παιχνίδια ἔναντι εὐτελεστάτου ποσοῦ, ποὺ θὰ ἐλάμβανεν τὸ κράτος ἀπὸ φόρους 2-3 ἐτῶν!!!…
τὰ πανάκριβα «φιλέτα : β) Τὸν Ἀστέρα Βουλιαγμένης εἰς τοὺς Τούρκους καὶ λοιποὺς μουσουλμάνους ἔναντι 390.000.000 €!!!…
γ) Τὴν Ἀγροτικὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἔναντι 90.000.000 €, ἐνῷ μόνον τὸ κεντρικὸν κατάστημά της εἰς τὴν Πανεπιστημίου κοστίζει πολὺ περισσότερα. Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι εἰς τὴν Ἀγροτικὴν Τράπεζαν εἶναι ὑποθηκευμέναι αἱ πλέον εὔφοραι γαῖαι τῆς Ἑλλάδος!!!…
δ) Τὸ Ταχυδρομικὸν Ταμιευτήριον ἔναντι εὐτελεστάτου τιμήματος!!!…
ε) Τὸ τεράστινο «χρυσωρυχεῖον» τῶν 15.500 στρεμμάτων τῶν παλαιῶν Ἀεροδρομίων καθὼς καὶ τὴν βάσιν Ἀεροπορίας εἰς τὸ Ἑλληνικόν εἰς «πανεπιστήμονες» «ἀετονύχηδες», οἱ ὁποῖοι ἐξήγαγαν τὰ χρήματα ἔξω καὶ τὰ ἐπαναφέρουν διὰ δῆθεν ἐπενδύσεις καὶ τὰ 700 «ἑκατομμυριάκια», θὰ τὰ πληρώνουν μὲ δόσεις μετὰ ἀπὸ 20-30 ἔτη!!!…
Δέον νὰ σημειωθῇ, ὅταν ἡμεῖς ἐτονίζαμεν ἐδῶ καὶ 10 ἔτη νὰ ἀξιοποιοῦντο τὰ 15.500 στρέμματα τῶν παλαιῶν Ἀεροδρομίων καὶ τῆς Βάσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔναντι πολλῶν δισεκατομμυρίων εὐρώ, (Ἴδατε
https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-07-04/98-2010-11-22-12-39-37
τεῦχος 33 σελ. 79-88

-

https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-30-31/835-2014-05-14-13-09-11
τεῦχος 58, σελ. 65-73

https://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/925-9315————-a— )
καὶ μὲ τὰ χρήματα αὐτὰ νὰ ἔκαναν τεράστια ἔργα ὑποδομῶν ὄχι μόνον εἰς τὴν δυτικὴν Ἀττικήν, ἡ ὁποία κολυμπᾶ τὸ μὲν χειμῶνα εἰς τὴν λάσπην, τὸ δὲ θέρος εἰς τὸν λίβαν, ἀλλὰ καὶ εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ μὲ τὴν ΜΟΜΑ νὰ ἀναζωογονεῖτο ὅλη ἡ Ἑλλάς, ὅλος ὁ κίτρινος τύπος καὶ οἱ μεγαλοκαναλάρχαι ἐπάσχιζαν νὰ μὴ ἀξιοποιεῖτο τότε καὶ νὰ μὴ κάνουν ὑποδομὰς εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα, διὰ νὰ κάνουν αὐτοὶ εὐτελέστατα ἔργα μὲ πολλαπλάσια χρήματα. Ὄχι μόνον οἱ δεξιοί, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀριστεροὶ Δήμαρχοι, Νομάρχαι κ.λπ., πρὸς τοὺς ὁποίους εἴχαμε ἀπευθυνθῆ, δὲν ἔδειξαν τὸ παραμικρὸν ἐνδιαφέρον. Μερικοὶ δὲ ἀριστεροί, οἱ ὁποῖοι ἐπολεμοῦσαν τότε τὴν ἐκποίησιν αὐτοῦ τοῦ χρυσωρυχείου, τώρα ἐπρωτοστάτησαν καὶ μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους ὑπερθεμάτισαν διὰ τὴν ἄμεσον παραχώρησιν!!!…
Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι τὸ κράτος ἐδεσμεύθη νὰ κάνῃ ὑπογείας διαβάσεις ὀχημάτων καθ΄ὅλον τὸ μῆκος τοῦ Ἀεροδρομίου διὰ νὰ ἑνοποιηθοῦν αἱ ἐκτάσεις μὲ τὰς ἐκτάσεις τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ καὶ νὰ ἔχουν οἱ «ἀετονύχηδες» ὄχι μόνον ἀμύθητον «χρυσό», ἀλλὰ καὶ ἀμύθητα «διαμάντια»!!!…
Μεταξὺ ἐλαχίστων βουλευτῶν ἰδίως κατὰ τὰς μεταμεσονυκτίους ὥρας ψηφίζουν ἀκόμη καὶ τροπολογίας, αἱ ὁποῖαι εἶναι κατάπτυσται «ντροπολογίες».
στ) Οἱ Ἑλληνικοὶ Σιδηρόδρομοι ἐκποιήθησαν εἰς Ἰταλούς, ὄπισθεν τῶν ὁποίων θὰ κρύπτωνται ἀσφαλῶς καὶ Ἕλληνες «ἀετονύχηδες», μόνον ἔναντι 35.000.000 €, διότι οἱ κυβερνῶντες μετὰ τὴν μεταπολίτευσιν διόριζαν ἀφειδῶς ὅλον τὸν συρφετόν των καὶ οἱ συνδικαλισταὶ ἐνήργουν νὰ πέσουν ἔξω καὶ οἱ σιδηρόδρομοι, διὰ νὰ τοὺς πάρουν «ἀετονύχηδες» ξένοι καὶ ντόπιοι (una faca una raca)!!!…
19. Διερωτόμεθα δὲ μήπως ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει ὁ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχὸς ἑλληνικὸς λαὸς δαπανήσει περισσότερα ἀπ᾿ ὅ,τι θὰ εἰσπράξῃ μελλοντικῶς ἀπὸ τοὺς ἀετονύχηδες. Βέβαια ὅλα αὐτὰ εἶναι πλέον νόμιμα. Ὅμως, ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομεν κατὰ κόρον τονίσει, «οὐχὶ κάθε νόμιμον εἶναι καὶ ἠθικόν»!!!…
20. Ὁ χρόνος ὅμως καὶ ὁ χῶρος δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναπτύξωμεν δεκάδας καὶ ἑκατοντάδας ἄλλας χαριστικὰς ἐκποιήσεις τοῦ παρελθόντος, τοῦ παρόντος καὶ πολὺ φοβούμεθα καὶ τῶν ἑπομένων ἐτῶν!!!…
21. Διὰ ὅλα εὑρίσκει ἐφαρμογὴν ὁ ἀκροστηθαῖος στίχος τοῦ Γεωργίου Σουρῆ : «Ὤ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα, τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα»!!!….
22. Ἀπογοητευθέντες ἡμεῖς ἀπὸ τὸ τρισάλθιον καὶ ἐπαχθὲς καθεστώς, ἐσταματήσαμεν νὰ διεκδικοῦμεν τηλεοπτικάς – ραδιοφωνικὰς ἀδείας καὶ ἀγωνιζόμεθα μέ «νύχια καὶ μὲ δόντια» νὰ συνεχίσωμεν νὰ ἀνεχόμεθα – ὑποφέρωμεν τὴν μεγίστην οἰκονομικὴν αἱμορραγίαν καὶ νὰ διαθέτωμεν τὸν μὲ ἀπεριγράπτους στερήσεις, σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μας διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ!!!…
23. Ἐὰν εὐαισθητοποιηθοῦν καὶ ἄλλοι ἰδεολόγοι καὶ θελήσουν νὰ συμπτήξουμε τὰς δυνάμεις μας καὶ νὰ συνεργαζόμεθα στενῶς, τότε θὰ ἀγωνισθῶμεν μήπως δημιουργήσωμε καὶ web t.v., διὰ νὰ διαδίδωνται αἱ ἰδέαι καὶ νὰ λέγωνται τὰ πράγματα μὲ τὸ «ὄνομά των». Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε!!!…
24. Δὲν εἶναι μόνον οἱ ἰθύνοντες ὑπεύθυνοι, ἀλλὰ δυστυχῶς ἀνεύθυνος δὲν εἶναι καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαός, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐκμαυλισμένος καὶ ἀφιονισμένος καὶ δὲν θέλει νὰ συνειδητοποιήσῃ ὅτι «ὅπως στρώνει, κοιμᾶται καὶ ὅ,τι σπέρνει, θερίζει». Ἀδιαφορίαν σπέρνει, ἀνεμοθύελλα καὶ καταποντισμοὺς θὰ θερίζῃ!!!…
25. Παρακαλοῦμεν τοὺς φίλους νὰ διαδίδουν παντοῦ τὰ ἄρθρα μας, ἰδίως εἰς τοὺς νέους ἀνθρώπους!!!…
26. Νὰ μὴ διακατεχώμεθα ἀπὸ ἡττοπάθειαν, διότι «ἡ νίκη οὐ τῶν θρηνούντων, οὐ τῶν μεμψιμοιρούντων, ἀλλὰ τῶν μετὰ πάσης συναίσεως ἀγωνιζομένων» καὶ «ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει»!!!…
27. Μὴ «πατᾶμε τὴν πεπονόφλουδα» τοῦ Σατανᾶ καὶ μὴ καλλιεργοῦμεν τὸν ἄμετρον ἐγωισμόν, τὴν οἴησιν καὶ τὸ ἀλάθητον. Ἐνῷ κατηγοροῦμεν τὸν ἀντίχριστον πάπα, καὶ πολὺ καλὰ πράττομεν, διότι ὁ μέγιστος Ἐθνομάρτυς καὶ Ἁγιομάρτυς – Ἱσαπόστολος Κοσμὰς ὁ Αἰτωλὸς λέγει «τὸν πάπα νὰ καταριέστε» καὶ φέρεται νὰ εἶπε ἀκόμη καὶ τὸ «ἡ Ὀρθοδοξία θὰ καταργηθῇ ἀπὸ Οἰκουμενικὴν Σύνοδον», εἷς ἕκαστος ἐξ ἡμῶν μεταβάλλεται σὲ ἕνα μικρὸ ἢ μεγάλο πάπα!!!…
28. Στῶμεν καλῶς καὶ ἂς ἐφαρμόσωμεν τὸ : «ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)!!!…
29. Ἀς ἀγωνισθῶμεν ὅλοι μαζὶ νὰ γίνῃ ὁ κόσμος «ὄμορφος, ἠθικός, ἀγγελικὰ πλασμένος» (Διονύσιος Σολωμός) καὶ νὰ καταργηθῇ τὸ αἴσχιστον κατεστημένον.
* Ἀνάρτησις εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας https://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/1149-2016-09-27-13-56-13 !!!…

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *