ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-ΟΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

Πάρα πολλοὶ φίλοι τῶν φορέων μας καὶ τῶν ὀργανώσεων μας, ὅπως παραδείγματος χάριν ὁ πρώην Πρωτεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἐξοχώτατος Πρέσβυς Καλῆς Θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης (Νικολόπουλος) μᾶς διαβεβαιοῦν ὅτι οἱ ἀφορισμοὶ τὴν ἰδίαν νύκτα κατεκάησαν μὲ τοὺς κηρούς (κεριά) τοῦ Πατριάρχου καὶ ὅλων τῶν Συνοδικῶν, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχον εἰς τοὺς ἀφορισμούς, ὡς ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κυρὸς Πολύκαρπος. Οὕτω οὐσιαστικῶς ἔχουν ἀπὸ τὴν πρώτην ἡμέραν ἀκυρωθῆ οἱ ἀφορισμοί. Πρὸς τοῦτο μᾶς παρακαλοῦν, μέχρι νὰ δημοσιευθοῦν αὐτὰ τὰ κείμενα, νὰ μὴ καλέσωμε οὔτε τὸν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλον ὡς διάδοχον τοῦ κυροῦ Πολύκαρπου νὰ ἄρῃ τοὺς ἀδικους ἀφορισμούς.
Πρὸς τοῦτο ἀπεφασίσαμεν νὰ μὴ δημοσιεύσωμεν ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀπολύτως τίποτε, ἕως ὅτου νὰ εἴδωμεν τὰ κείμενα τῶν διαψεύσεων.
Ἐὰν δὲν πεισθῶμεν ὅτι ἤδη ἔχουν ἀρθῆ, θὰ ἐπανέλθωμεν δριμύτατοι, διότι θὰ εἶναι έντελῶς σατανικὸν νὰ ἰσχύουν ἀκόμη οἱ ἀντίχριστοι ἀφορισμοὶ τῶν Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
Πρέπει δὲ κάθε ἔτος νὰ πραγματοποιῶμεν μνημόσυνον ὑπὲρ τῶν Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ εἰς τὰς ἀναμνηστικὰς στήλας αὐτῶν πρέπει νὰ λαμβάνουν χώραν πέραν τοῦ ἐπισήμου μνημοσύνου τῶν ἀθανάτων ἡρώων μας καὶ τρισάγια δι᾿ αὐτούς. Ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ κάνομεν ἐκ νέου ἔκκλισιν εἰς ὅλα τὰ δημοτικὰ καὶ κοινοτικὰ συμβούλια τῆς Ἑλλάδος νὰ ὀνομάσουν μίαν κεντρικὴν πλατείαν ἢ λεωφόρον εἰς Πλατείαν ἢ Λεωφόρον Ἀγωνιστῶν 1821 καὶ μίαν ἑτέραν εἰς Πλατείαν ἢ Λεωφόρον Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη.
Ἀναμένομεν κατεπειγόντως ἀποφάσεις Δημοτικῶν καὶ Κοινοτικῶν Συμβουλίων, διὰ νὰ τὰ ἀναφέρωμεν εἰς τὴν «Φωτεινὴν Γραμμήν».
Ὅπως ἔχομεν γράψει εἰς τὸ τεῦχος 68, σελ. 68-71, ἐὰν ὁ Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη δὲν ἦτο μέγιστος ἀνθρωπιστής – ἀλτρουϊστὴς καὶ δὲν ἐπροτίμα νὰ βασανισθῇ ὁ ἴδιος ἀντὶ νὰ ἐγκρίνει τὴν ἀπάνθρωπον ἀπόφασιν τοῦ εἰδεχθεστάτου Σουλτάνου Μαχμοὺτ Β΄, τοῦ μυστικοσυμβούλου τοῦ Σουλτάνου ἀπαισίου Χαμὶτ καὶ τῶν αἱμοσταγῶν καὶ αἱμοχαρῶν γενιτσάρων, νὰ φονευθοῦν ὅλοι οἱ Ρωμιοι, τότε δὲν θὰ ὑπῆρχε κανένας μας σήμερον εἰς τὴν ζωήν.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *