ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ–ΟΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ «ΣΑΧΑΡΑ»

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Συγχαίρουμεν τὸν Δῆμον Γορτυνίας, τὴν Παγγορτυνιακὴν Ἕνωσιν καὶ τὸν Σύλλογον τῶν Ἁπανταχοῦ Βυτιναίων «Ὁ Ἅγιος Τρύφων» διὰ τὴν τιμητικὴν ἐκδήλωσιν τῆς 20ης Νοεμβρίου 2016 εἰς τὸ Μέγαρον τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς μὲ ἀφορμὴν τὰ 200 ἔτη ἀπὸ τὴν γέννησιν τοῦ Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου καὶ τὰ 125 ἔτη ἀπὸ τὸν θάνατόν του.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.
Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Ὁ ἰδεολόγος Καθηγητὴς τῆς Παθολογίας κ. Ἀπόστολος Χατζητόλιος, ἀκραιφνὴς Ὀρθόδοξος Χριστιανός, Ἑλληνόψυχος μαχητὴς διὰ μίαν ἀκεραίαν καὶ ἐλευθέραν Ἑλλάδα, Πρέσβυς Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, παρεχώρησεν μίαν πολὺ σπουδαίαν συνέντευξιν τὴν Τρίτη 29.11.2016 εἰς τὴν ἐκπομπὴν τοῦ κ. Δημ.Νατσιοῦ «Γράμματα σπουδάματα» τῆς T.V. 4E. Εἴθε νὰ ἔχωμεν παρομοίους συναγωνιστὰς καὶ ὅλοι μαζὶ νὰ συνεργαζόμεθα διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξα Θεοῦ.

Εὐχόμεθα τὸ κανάλι 4Ε καθημερινῶς νὰ πολλαπλασιάζῃ τὴν ἀκροαματικότητά του καὶ νὰ συνεργασθῶμεν ὅλοι μαζὶ πρὸς δόξαν Θεοῦ, διότι τὰ ἄλλα κανάλια εἶναι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, διὰ νὰ ἀφιονίζουν, νὰ ἐκμαυλίζουν καὶ νὰ ἐξαχρειώνουν τοὺς Ἕλληνας, ὥστε νὰ εἶναι λίαν εὐάλωτοι εἰς τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων. ! ! ! .

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ 73ην ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΟΥ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

 

SCAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τοιαύτας ἐκδηλώσεις τὰς διαδίδομεν, διὰ νὰ τὰς παρακολουθοῦνν ὅλοι οἱ Ἑλληνόψυχοι καὶ νουνεχεῖς Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ἐμφοροῦνται ἀπὸ ἀκραιφνὲς Ὀρθόδοξον Πνεῦμα, διὰ ἀδιάφθορον Οἰκογένειαν καὶ ἀκεραίαν καὶ ἐλευθέραν Ἑλλάδα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
1.Οἱ σύγχρονοι ἀνιστόρητοι ἱστορικοὶ εἶναι προφανῶς ἐξαγορασμένοι καὶ ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως καταντοῦν ἐξωμόται καὶ προδόται τῶν ἑλληνικῶν θέσεων καὶ ἀπόψεων καὶ συμβάλλουν ἀμέσως ἢ ἐμμέσως διὰ νὰ γκρεμισθοῦν οἱ πυλῶνες τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν, χάριν τῶν ὁποίων διετηρήσαμεν ἀνὰ τὰς χιλιετίας τὸ ὅμαιμον, τὸ ὁμόγλωσσον, τὸ ὁμόδοξον, τὸ ὁμότροπον καὶ δὲν ἐπολτοποιήθημεν.
Τώρα ὅμως αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις δημιουργοῦν συνεχῶς «γενιτσάρους» διὰ νὰ δύνανται νὰ ἐφαρμόσουν τὸ δόγμα των : «θέλεις νὰ ἐξουθενώσῃς ἕνα ἔθνος, διάφθαρέ του τὴν γλῶσσαν, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα» ! ! ! . . .

2. Ἡ Ἑλλάς μας, δυστυχῶς, κατεδικάσθη ἀπὸ ἄκρως ἐπικινδύνους πολιτικούς, ἰδίως μετὰ τὴν μεταπολίτευσιν ν᾿ ἀναφωνῇ : «δὲν διεκδικοῦμε ἀπολύτως τίποτε, διαπραγματευόμεθα τὰ πάντα»!!!….
Τοιουτοτρόπως τά «φίδια» «φίλοι μας», ὅπως ὁ σύγχρονος εἰδεχθέστατος «γενίτσαρος» σουλτάνος καὶ νέος σχιζοφρενὴς Χίτλερ Ἐρντογάν, διὰ νὰ δυνηθῇ νὰ ἑδραιωθῇ εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς χώρας του, μᾶς ἀπειλεῖ μὲ νέαν διαπραγμάτευσιν τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης!!!…
Οὕτω κινδυνεύουμεν τὰ μέγιστα, οἱ κηδεμόνες μας νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν «φίμωτρο» λέγοντές μας :
«Δεχθῆτε παραχωρήσεις μερικῶν νησιῶν καὶ τὴν Δυτικὴν Θράκην εἰς τοὺς Τούρκους, διὰ νὰ τοὺς σταματήσωμεν διὰ τὴν ἐπανίδρυσιν τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καὶ νὰ ἐπιβάλλωμεν τὴν τάξιν εἰς Συρίαν, Ἰρὰκ καὶ λοιπά, ἱδρύοντες τὸ Κουρδιστὰν καὶ ἔχοντες ὑπὸ τὴν ὑψηλὴν ἐπιτήρησιν καὶ κυριαρχίαν μας ὅλην τὴν παραγωγὴν μαύρου χρυσοῦ» ! ! ! . .

3. Ἀνάγκη λοιπὸν νὰ «κρούωμε πρύμνη», νὰ ἑνωθῶμεν ὅλοι μαζὶ καὶ νὰ ἀντιπαραταχθῶμεν ἐναντίον τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ νὰ νικήσωμεν!!!…

4. Πρὸς τοῦτο θὰ συμβάλῃ ἀφαντάστως ἡ πραγματοποίησις τοῦ μεγαλεπηβόλου μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, διὰ νὰ ἀναζωογονηθῇ καὶ ἀναπτερωθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων. Τότε θὰ συναισθανθῶμεν νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὰς ρίζας μας καὶ νὰ ἐπικαλεσθῶμεν τὸ θεῖον ἔλεος, ὁπότε θὰ ρυσθῶμεν ἀπὸ τὸ βάραθρον τῆς ἀβύσσου, ὅπου μᾶς ὡδήγησαν αἱ καταχθόνιοι σκοτειναὶ δυνάμεις. Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ θὰ μεγαλουργήσωμεν καὶ πάλι, ἐφαρμοζομένων τῶν στίχων τοῦ Χριστιανοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτην :
«Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς»!!!…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *