ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ

Ἡ ἐξουθένωσις τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, διὰ τοῦ σφαγιασμοῦ καὶ τῆς ἀναγκαστικῆς ἐκριζώσεώς των καὶ ἡ ἐξολόθρευσις τῶν φίλων Ὀρθοδόξων κατοίκων τῆς Συρίας καὶ λοιπῶν χωρῶν τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς διὰ τῆς βίαιης προσφυγιᾶς.
1.Ὁ φίλος Δρ. Κων/νος Βαρδάκας, εἰς τὸ ἄρθρον του
« Το ISIS στην Σμύρνη το 1922… Τι παίζει σήμερα; »
παραλληλίζει τὰ δράματα καὶ τὴν τραγωδίαν τοῦ Ἑλληνισμοῦ τοῦ Πόντου καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας μὲ τοὺς συγχρόνους μάρτυρας τῶν ὁμοδόξων φίλων καὶ ἀδελφῶν τῆς Συρίας!!!…
2.Τὸν παραλληλισμὸν τῶν δραμάτων καὶ τραγωδιῶν τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας τοῦ 1922/1923 καὶ τῶν σημερινῶν Ἑλληνορθοδόξων τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς, ἰδίως τῆς Συρίας, ἀνέπτυξεν ἀντιστοίχως καὶ ὁ φίλος, μέλος καὶ ἐξοχώτατος Πρέσβυς Καλῆς θελήσεως τοῦ Σωματείου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, κ. Δημήτριος Ἐλ Χούρυ, Πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς, τὸν ὁποῖον εἴχαμε προσκεκλημένον μας – φιλοξενούμενον μας καὶ ὁμιλητὴν τόσον εἰς τὸ Πολεμικὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν τὴν 10.9.2014 (https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/878-11014——–)
ὅσον καὶ εἰς τὴν πανήγυριν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου, τοῦ εξ Ἀροανίας, τὴν 14.5.2016
(https://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/1079———————-14516 )

Αὐτὰ τὰ ὑπογράμμισεν εἰς πληθώραν συνεντεύξεών του εἰς τηλεοράσεις, ἐφημερίδες, περιοδικὰ καὶ ἱστοσελίδες τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἂς συγκρίνουν οἱ ἐπισκέπται μας τὰ δράματα τοῦ 1922/1923 καὶ τῶν σημερινῶν εἰς τὴν Ἐγγὺς Ἀνατολὴν καὶ ἀλλοῦ!!!…
3.Ὅπως καὶ ἄλλοτε ἔχομεν ἐπὶ μέρους ἀναπτύξει, πρωτογενὴς αἰτία τῆς δυστυχίας καὶ τῆς προσπαθείας ἀφανισμοῦ τῶν μικρῶν καὶ ἀδυνάτων λαῶν τῆς ὑφηλίου εἶναι ἡ ληστρικὴ βουλιμία καὶ ἀπληστία τῶν μεγάλων καὶ ἰσχυρῶν τῆς γῆς!!!…
Ἤδη ἐδῶ καὶ χιλιετίας οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς πρῶτα ἔστελναν τοὺς ἱεραποστόλους διὰ νὰ κηρύξουν δῆθεν τὸν Θεὸν τῆς ἁγάπης καὶ νὰ διαφωτίσουν (ἤ νὰ ἀφιονίσουν) τοὺς ὑπαναπτύκτους λαούς)!!!…
Κατόπιν μετέβαιναν οἱ ἔμποροι καὶ ἔναντι «πινακίου φακῆς» τοὺς ὑφάρπαζον διαμάντια, κοράλλια, ἐλεφαντοστᾶ καὶ ἐν γένει πανάκριβα ἀγαθὰ τῆς γῆς των!!!…
4.Ὅταν δὲ οἱ λαοὶ ἀντέδρον, τότε τοὺς ἔστελναν ἀστυνομικοὺς καἰ στρατόν, διὰ νὰ τοὺς καθυποτάξουν. Πέραν τοῦ κανονικοῦ μισθοῦ των οἱ στρατιωτικοὶ ἀμείβοντο ἐπὶ πλέον καὶ ἀναλόγως μὲ τὰς ἐπιδόσεις ἑκάστου, μὲ τὴν ἐπικήρυξιν τῶν κεφαλῶν καὶ ἐλάμβανον ἕκαστος γενναίας ἀμοιβὰς διὰ κάθε κεφαλήν, τὴν ὁποίαν θὰ προσεκόμιζον εἰς τὸν διοικητήν των. Ἀπὸ τὴν χαράν των οἱ στρατιωτικοὶ ἐκλωτσοῦσαν τὰς κεφαλάς!!!…
5. Ὅταν οἱ λαοὶ ὑπεδουλώθησαν διὰ τῆς βίας καὶ ἐσταμάτησαν αἱ ἐπικηρύξεις τῶν κεφαλῶν, οἱ στρατιῶται, ἐθισθέντες εἰς τὸ λάκτισμα, κατεσκεύαζον ὁμοιώματα κεφαλῶν ἀπὸ παλαιὰ ροῦχα καὶ τὰ ἐλάκτιζαν (κλωτσοῦσαν). Τοιουτοτρόπως ἀνεπτύχθη καὶ ἐπεκράτησεν ἡ ποδοσφαίρα, τὸ ὅπιον τῶν λαῶν. Αἱ μάζαι παθαίνουν ὁμαδικὸν παραλλήρημα καὶ ἀλλοίμονον εἰς κάποιον, ὁ ὁποῖος θὰ ἐναντιωθῇ, ἐντὸς τοῦ σταδίου, κατὰ τῆς ποδοσφαίρας. Εὐτυχῶς, ἀπομακρυνόμενοι οἱ περισσότεροι φανατικοὶ τῆς ποδοσφαίρας, ἡρεμοῦν, ὅταν εἶναι μεμονωμένοι καὶ δὲν εἶναι τόσο «ἀγρίμια», ὅπως εἶναι ὅταν συναντῶνται κατὰ ὁμάδας καὶ ἀλληλοσφάζωνται καὶ τὰ κάνουν ὅλα «γυαλιὰ καρφιά»!!!…
6. Οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς ἄκρως ἰδιοτελῶς συνεργάζονται μὲ ὅλα τὰ καθεστῶτα. Ὅταν αὐτὰ τολμοῦν νὰ ἔχουν ἰδικάς των ἀπόψεις καὶ θέσεις, τότε τοὺς δημιοουργοῦν ἐμφυλίους σπαραγμοὺς καὶ πασχίζουν παντοιοτρόπως μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον νὰ τὰ γκρεμίσουν καὶ ἐγκαταστήσουν ἐξωμότας, ἀνδρείκελα καὶ δοτούς, ὡς π.χ. τὰ τελευταῖα ἔτη εἰς τὸ Ἀφγανιστάν, πρώην Γιουγκοσλαβίαν, Ἰράκ, Αἴγυπτον, Λιβύην καὶ λοιπὰς χώρας!!!…
7. Τοὺς παλιμβαρβάρους καὶ ἀγρίμια οὐτσεκάδες τοῦ Κοσσοφοπεδίου, οἱ ὁποῖοι ὥμοσαν γὴν καὶ ὕδωρ εἰς τὸν πλανητάρχην καὶ τὸν συρφερτὸν τῶν νατοϊκῶν, τοὺς ἐβάπτισαν «ἐπιβολεῖς τῆς τάξεως». Παντοιοτρόπως ἐνίσχυσαν αὐτοὺς διὰ νὰ ἐξουθενώσουν τοὺς Ὀρθοδόξους Σέρβους καὶ ἐπέβαλον ἀμέσως ἢ ἐμμέσως τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ Κοσσυφοπεδίου ὡς ἀνεξάρτητον κράτος. Οἱ παλιμβάρβαροι νατοϊκοί, ἀκόμη καὶ τὴν ἡμέραν τοῦ Πάσχα τῶν Ὀρθοδόξων ἔρριχναν πυραύλους, εἰς τοὺς ὁποίους ἀνέγραφον μὲ σπρέϋ «Καλὴ Ἀνάστασι, Καλὸ Πάσχα»!!!…
8. Τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων (σιωνιστῶν, μασώνων, καισαροπαπισμοῦ, τῶν χιλιάδων δογμάτων καὶ τῆς πανσπερμίας τοῦ οἰκουμενισμοῦ) ἔχουν σκοπόν των ὄχι μόνον νὰ ἐξουθενώσουν τοὺς Ὀρθοδόξους πληθυσμοὺς τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς, ἀλλὰ καὶ νὰ δημιουργήσουν μωαμεθανικὸν τόξον ἀπὸ τὴν Θράκην, Σκόπια, Ἀλβανίαν μέχρι καὶ τὴν Ἀδριατικὴν θάλασσαν καὶ νὰ καταλάβουν καὶ ὅλην τὴν Εὐρώπην διὰ τῶν ἐποίκων, τὰς ἐπιδρομὰς ἀλλοφύλων, τῶν γεννήσεων κ.λπ.!!!
9. Ὑπολογίζεται ὅτι εἰς μερικὰς δεκαετίας ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης θὰ εἶναι μουσουλμανικὴ καὶ οἱ Χριστιανοὶ θὰ εἶναι μειοψηφία καὶ θὰ πρέπῃ νὰ ὑπακούῃ εἲς τὴν πλειοψηφίαν τῶν φανατικῶν μουσουλμάνων!!!…
10.Ψεύδονται ἀσυστόλως οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος, ὅτι δῆθεν ἔχομεν μόνον 50.000 – 60.000 μουσουλμάνους διὰ νὰ ἀφιονίζουν τοὺς Ὀρθοδόξους. Εἰς τὴν πραγματικότητα ὅμως πρέπει νὰ εἶναι ἑκατοντάδες χιλιάδες καὶ ἑκατομμύρια μωαμεθανοί!!!…
Αἱ «φίλαι» χῶραι, βαλκάνιοι, δυτικοὶ καὶ βορειοευρωπαῖοι, ἤδη ἔχουν κλείσει τὰ σύνορά των μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀπειλοῦν, βάσει τῆς Συνθήκης τοῦ Δουβλίνου, νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὴν Ἑλλάδα τοὺς μὴ ἱκανούς, μὴ εὐφυεῖς καὶ μὴ ὁμαλοὺς μωαμεθανούς. Οἱ λαοὶ αὐτοὶ νοσταλγοῦν νὰ δημιουργήσουν τὴν «ἀρίαν φυλήν». Τοιουτοτρόπως καθημερινῶς ἔχομεν εἰσαγωγὴν πολλῶν ἑκατοντάδων ἐπιβολέων προβληματικῶν ἀλλοφύλων!!!…

11.Ἐὰν δὲ πραγματοποιηθοῦν καὶ τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σιωνιστῶν καὶ τὰ «παιχνίδια» τοῦ Ἐρντογάν, θὰ ἔχομεν καθημερινῶς χιλιάδας εἰσβολεῖς – ἐπιδρομὰς ἀλλοφύλων, μεταξὺ τῶν ὁποίων «καμουφλάρονται» καὶ χιλιάδες δολιοφθορεῖς τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Τουρκίας, διὰ νὰ ἐπιφέρουν εἰς τὴν ὡραίαν μας Ἑλλάδα ὄλεθρον καὶ συμφοράν. Ὡς δῆθεν ταλαίπωροι πρόσφυγες τῆς Συρίας «καμουφλάρονται» καὶ πολλοὶ τζιχαντιστές. Οἱ σιωνισταὶ εἶναι τόσον θρασεῖς καὶ ἀδίστακτοι, ὥστε δημιουργοῦν καὶ «προβοκάτσιες», ὡς π.χ. τοὺς Διδύμους Πύργους τῆς 11.9.2001. Ἀδιστάκτως ἐπρογραμμάτισαν τὴν ἐξόντωσιν χιλιάδων ἐργαζομένων ἐκεῖ!!!… Παρ᾿ ὅλον ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἐργαζομένων ἦσαν Ἑβραῖοι, κανεὶς Ἑβραῖος δὲν ἐφονεύθη, εἰ μὴ μόνον Ἰταλοί, Ἕλληνες, Κορεάται καὶ λοιποὶ μετανάσται ἐργαζόμενοι διὰ τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον. Χιλιάδες στρατιαὶ, ἐὰν ἀπέστελνε ὁ πλανητάρχης, δὲν θὰ ἐπετύχαινεν οὔτε 1/1.000.000 ἀπ᾿ ὅ,τι ἐπέτυχεν καὶ ἐπιτυγχάνει μὲ «τὶς προβοκάτσιες». Τοιουτοτρόπως ὄχι μόνον ἀντιστάσεις δὲν συναντᾶ ὁ πλανητάρχης καὶ οἱ ἑταῖροι του Νατοϊκοί, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας ἀμέσως ἢ ἐμμέσως διευκολύνεται ἀκουσίως ἢ ἐκουσίως νὰ ὑποδουλώνῃ καὶ ἐξουθενώνῃ τοὺς μικροὺς καὶ ἀδύνατους. Μήπως ὁ φίλος τῆς ἐξ ἀνατολῶν γείτονος, ὁ ραδιοῦργος κ. Ἐρντογάν, ἐζήλευσεν ἢ ἐδιδάχθη ἀπὸ τὸν πλανητάρχην, πῶς γίνονται εὔπιστα καὶ λίαν ἐπιτυχῆ τὰ σκηνοθετημένα πραξικοπήματα ; Διατὶ οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος «πατᾶν τὴν πεπονόφλουδα» καὶ «χαϊδεύουν» ὑπὲρ τὸ δέον τὸν κ. Ἐρντογὰν καὶ τὴν κλίκα του;;;…
Αὐτοὶ οἱ δοτοὶ Ἕλληνες δὲν ἔχουν ἴχνος Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ Ἐθνικῆς συνειδήσεως καὶ δὲν ὁμοιάζουν εἰς τὸ ἐλάχιστον μὲ τὸν ἀνεπανάληπτον Κυβερνήτην ΙΩΑΝΝΗΝ ΚΑΠΟΔΟΣΤΡΙΑΝ. Ἀλλοίμονόν μας, ἐὰν ἐπιτύχουν τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ἐπιτραπεῖ ἡ ἄνευ βίζας εἴσοδος τῶν Τούρκων εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ἑκατομμύρια ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων, μεταξὺ τῶν ὁποίων θὰ εἶναι καὶ καμουφλαρισμένοι καὶ ἄριστα ἐκπαιδευμένοι δολιοφθορεῖς, ὄχι μόνον θὰ ἔρθουν εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἀπεναντίας θὰ ριζώσουν ἐδῶ, ἐφ’ὅσον καὶ οἱ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος ἐφρόντισαν νὰ κτισθοῦν μωαμεθανικὰ τεμένη εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα. Οἱ Τοῦρκοι μὲ τοὺς «καμπουφλαρισμένους» δολιοφθορεῖς θὰ ἐντείνουν τὰς προσπαθείας των νὰ ἐξολοθρεύσουν τὴν Ἑλλάδα διὰ τῶν πυρκαϊῶν καὶ ἄλλων τρόπων. Ὁ πρώην Πρωθυπουργὸς Μ. Γιλμάζ εἶχε δώσει ἐντολὴν νὰ καῇ ἡ Ἑλλὰς καὶ εἷς ἐκ τῶν δραστῶν τῶν μυστικῶν τουρκικῶν ὑπηρεσιῶν, ὁ Γιασὰρ Ὀζ ἐκαυχᾶτο ὅτι ἐνασχολεῖτο ἐντατικῶς νὰ καίῃ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ κανενὸς τῶν ἰθυνόντων δὲν «ἵδρωσε τὸ αὐτί», νὰ καταγγείλουν τὴν Τουρκίαν εἰς τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς ὡς παλλιμβάρβαρον καὶ ἐγκληματίαν πολέμου καὶ νὰ ζητήσουν ἀποζημιώσεις!!!…
12. Τοιουτοτρόπως de facto οἱ Τοῦρκοι καταργοῦν ἀκόμη καὶ τὴν Συνθήκην τῆς Λωζάνης, ἡ ὁποία προβλέπει μουσουλμανικὴν μειονότητα μόνον εἰς τὴν Ξάνθην καὶ τὴν Κομοτηνήν μας καὶ ὄχι εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα!!!…
13.Τὰ ὀστὰ τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας θὰ τρίζουν λέγοντας : «ἀνάθεμα στοὺς ἀπογόνους μας, διότι ἐμεῖς κάναμε τὸ κορμί μας κόσκινο νὰ διώξουμε μερικὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες Τούρκους μωαμεθανοὺς καὶ αὐτοὶ οἱ δοτοὶ ἔφεραν πολλαπλάσιους»!!!…
14.Ἡ καλλιτέρα θεραπεία εἶναι ἡ πρόληψις. Ἂς ἀγωνισθῶμεν τώρα, πρὶν αὔριο εἶναι πολύ ἀργά!!!…
Το ISIS στην Σμύρνη το 1922… Τι παίζει σήμερα;
28 Αυγούστου 2016,

Μην μπερδεύεστε , δεν πρόκειται για εικόνες από την Συρία του 2016.
Είναι κεφάλια σφαγμένων Ελλήνων και παλουκωμένα με το ίδιο τελετουργικό τρόπο από τους διαχρονικούς μακελλάρηδες που έδρασαν το 1922 και στην Μικρασιατική Καταστροφή.
¨ η Συρία της Ελλάδος εν έτει 1922 ¨ είναι η προτύπωση της Μικρασιατικής Καταστροφής στο δικό της μέγεθος.
ISIS τότε.. ISIS σήμερα.. πόσο όμως κοντά μας;
Σμύρνη 1922 – ISIS τότε
Στις 27 Αυγούστου γίνεται η πρώτη εμφάνιση Τούρκων «τσετών» (=ατάκτων) υπό τον Κιορ (=μονόφθαλμος) Μπεχλιβάν στη Σμύρνη. Τρομοκρατία απλώνεται στην πόλη. Τα πλήθη συρρέουν στη Μητρόπολη. Ο Χρυσόστομος, βοηθούμενος από τον αδελφό του Ευγένιο, κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει. Τελεί την τελευταία του λειτουργία στην Αγία Φωτεινή. Είναι κάτωχρος από τη νηστεία και την αγρύπνια. Όταν όμως βγαίνει στην Ωραία Πύλη γονατίζει και προσεύχεται σαν ταπεινός λευίτης και εγείρεται ως άγιος. Είναι το τελευταίο κήρυγμά του……….
Ο Τουρκικός όχλος, τελώντας σε έξαλλη κατάσταση, παρέλαβε τον Χρυσόστομο. Επιτέθηκε εναντίον του κτυπώντας τον με γροθιές, λοστούς και ξύλα και τον οδήγησαν σε ένα κουρείο, όπου τον ανάγκασαν να φορέσει μια λευκή μπλούζα. Στην συνέχεια, του ξερίζωσαν τη γενειάδα και τον έσυραν στην τουρκική συνοικία, προπηλακίζοντας και πτύνοντάς τον. Εκεί του επεφύλαξαν έναν αργό και βασανιστικό θάνατο: τον μαχαίρωσαν σε πολλά σημεία του σώματος του, εξόρυξαν τους οφθαλμούς του και του έκοψαν τα αυτιά και την μύτη.
Ο Χρυσόστομος αιμόφυρτος, σιωπηρός, περήφανος, χωρίς να ικετεύει και να λυγίζει στον εχθρό, σέρνεται από το πλήθος και αφού σε όλη τη διάρκεια των μαρτυρίων του έλεγε «Κύριε, ελέησόν με», αφήνει την τελευταία του πνοή αναφωνώντας: «Θεέ μου!». http://averoph.wordpress.com/
ΕΥΡΩΠΗ 2016– Τι παίζει σήμερα;
Α. Frontex: Τρομοκράτες κρύβονται ανάμεσα στους πρόσφυγες που ζητούν άσυλο.
Καμπανάκι κινδύνου για πιθανούς κινδύνους από την αύξηση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη σημαίνει η Frontex στην έκθεση ανάλυσης ρίσκου για το 2016 προειδοποιώντας ότι ανάμεσα σε όσους ζητούν άσυλο μπορεί να βρίσκονται και τρομοκράτες που βρήκαν αυτόν τον τρόπο για να μπουν στην Ευρώπη.
http://www.protothema.gr/ 06/04/2016
Β. Μια εικόνα χίλιες λέξεις για τις σχέσεις Ερντογάν – Ισλαμικού Κράτους
Σε ταράτσα στην πρόσφατα απελευθερωμένη από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) πόλη Μανμπίτζ της βορειοδυτικής Συρίας, οι Κούρδοι αντάρτες αντίκρισαν κάτι που δεν τους ξάφνιασε καθόλου.
Τρεις σημαίες πεσμένες μαζί. Η σημαία της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, η σημαία της Τουρκίας και η σημαία του ισλαμιστικού κόμματος AKP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Όλοι γνωρίζουν ότι η Τουρκία βρίσκεται πίσω από τους τζιχαντιστές. Όλες οι μυστικές υπηρεσίες και όλα τα δυτικά κράτη. Ίσως το μόνο που έχει μείνει να μας «ξαφνιάζει» είναι πώς ανέχονται όλοι τους, ενώ γνωρίζουν την αλήθεια, την τζιχαντιστική Τουρκία να συνεχίζει να υποστηρίζει την ισλαμιστική τρομοκρατία παγκοσμίως.
http://www.tribune.gr/news/world 20 Αυγούστου 2016, 10:42 |
Γ. ¨Περίπου 200 ειδικοί αξιωματικοί της Europol θα ενισχύσουν την προσπάθεια των συνοριακών φυλάκων για να αναγνωρίσουν πιθανούς τρομοκράτες ανάμεσα στους πρόσφυγες.
Σε συνέντευξή του στην αγγλική εφημερίδα Evening Standard ο διευθυντής της Europol, Rob Wainright, ξεκαθάρισε ότι οι επιθέσεις στο Παρίσι, τις Βρυξέλλες και τη Νίκαια δεν ήταν μεμονωμένες τραγωδίες, αλλά μέρος μίας στρατηγικής απόφασης του Ισλαμικού Κράτους.
http://www.bankingnews.gr/ 27/08/2016 – 12:17
Το 1922 τους έλεγαν Τουρκικά τάγματα θανάτου , σήμερα το 2016 τους λένε ISIS ή Ισλαμικό Κράτος.
Ποια είναι η διαφορά;
Αφού και οι δύο παλουκώνουν τα κεφάλια των αθώων θυμάτων τους , ένδειξη κοινής αιμοβόρικης ράτσας με τα ίδια χαμερπή ένστικτα.

 

ΕΥΡΩΠΗ 2016 : «όλα τα σκιάζει η φοβέρα και τα πλακώνει η τρομοκρατία».
Ακόμη και ο Ρώσος την πάτησε:
Οι Ρώσοι «διαρρέουν» ότι ο Ερντογάν τους εξαπάτησε – «Δεν συμφωνήσαμε να μπει στη Συρία» http://www.tsantiri.gr/ 22:43 – 26 Αυγ 2016.
Δεν έμαθε, όπως έμαθαν οι πρόγονοι μας στην μαρτυρική Μικρά Ασία, στον Πόντο, στην Καππαδοκία
«ότι ο τούρκος φίλος δεν πιάνεται»
ΣΗΜΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΑΛΙ ΦΡΙΚΤΑ
Η Ιστορία κλείνει τον κύκλο του αίματος με αυτήν την αιμοβόρικη ράτσα.
Και τα τελευταία λόγια του Αγίου Ιερομάρτυρος Χρυσοστόμου Επισκόπου Σμύρνης ηχοβολοὐν στις εκ νέου χειμαζόμενες Ελληνικές Ψυχές:
«Η Θεία Πρόνοια, δοκιμάζει την πίστιν μας και το θάρρος μας και την υπομονή μας την ώραν αυτήν. Αλλ’ ο Θεός δεν εγκαταλείπει τους χριστιανούς. Εις τας τρικυμίας αναφαίνεται ο καλός ναυτικός και εις τας δοκιμασίας ο καλός Χριστιανός. Προσεύχεσθε και θα παρέλθη το ποτήριον τούτο. Θα ίδωμεν πάλιν καλάς ημέρας και θα ευλογήσωμεν τον Θεόν. Θαρρείτε ως εμπρέπει εις καλούς χριστιανούς».
Ποιος τα λέει αυτά; Είναι το τελευταίο κήρυγμα του Αγιοφόρου Αρχιερέα Χρυσοστόμου Σμύρνης που ευλογεί σαν Πρωτομάρτυρας τα Μαρτύρια του Εσταυρωμένου Ελληνισμού της Μικρασιατικής Γης και δίνει στίγμα πορείας για την δικιά μας γενιά που βρέθηκε σε δεινά.
«Η Συρία της Ελλάδος εν έτει 1922» είναι η προτύπωση της Μικρασιατικής Καταστροφής στο δικό της μέγεθος.
Όμως η Ιστορία κλείνει τον κύκλο του αίματος με αυτήν την αιμοβόρικη ράτσα.
Ένα προσφυγόπουλο που γεννήθηκε στις Αλησμόνητες Πατρίδες μας, ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ μας δίνει το μήνυμα:
«οι Τούρκοι έχουνε τα κόλλυβα στο ζωνάρι τους»
Το συνώνυμο της βαρβαροκρατίας που είναι η τουρκοκρατία παίρνει τέλος…
Ο ρώσος μέσα σε ώρες απηύδησε με τον αναξιόπιστο σε όλα Σουλτάνο και η ρωσική στρατιωτική ηγεσία φορτώνει άσχημα…
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ δεν αλλάζει
Με πνευματική ευθύνη και συνείδηση
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
* https://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1147-12916———-el-khoury–
ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ
Αποστολέας Kostas Bardakas Παραλήπτης IPHPA
Ημερομηνία 16.9.16 01:23

isidoros.pilousiotis@gmail.com
Προσωπικά ευχαριστούμε και αποστείλαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το παρακάτω σχόλιο, που αφορά την έκδοση της Φωτεινής Γραμμής.
Ευχαριστούμε τον Σύλλογο Φίλων Τάμα του Έθνους – Φωτεινή Γραμμή για την επισήμανση και ανάδειξη των παραπάτω άρθρων αλλά και για την σωστή ενημέρωση του χριστεπώνυμου πληρώματος, ευχόμενοι στην πραγματοποίηση του ιστορικού οράματος εθνικής εκπλήρωσης.

Μετά τιμής Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Διδάκτωρ της Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής ΑΠΘ
Σύμβουλος διαχείρισης κρίσεων ΕΚΠΑ
Μελετητής και συγγραφέας της Μεσοβυζαντινής Ιστορίας
Αρθρογράφος – Γεωπολιτικός Αναλυτής

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *