Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"ΝεκρολογίαΠροσωπικότητες

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΣΑΝ

Κάθε τόσον καὶ λιγάκι ἢ συχνὰ χάνομεν παλαιοὺς φίλους, ἐν Χριστῷ ἀδελφοὺς καὶ συναγωνιστάς.
Πέραν τοῦ ἀειμνήστου Κωστῆ Στεφανοπούλου, ὅπου ἀνεφέρθημεν ἐκτενῶς, μᾶς ἐγκατέλειψαν καὶ πάρα πολλοὶ ἄλλοι, διὰ τοὺς ὁποίους δυστυχῶς δὲν εἴχαμε χρόνον καὶ δυνατότητα, διὰ νὰ ἀναφερθῶμεν ἐκτενῶς.

Π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ

Προσφάτως μᾶς ἐγκατέλειψεν ὁ πολιὸς Λευΐτης π. Διονύσιος Καλάργυρος.
Ὴτο μὲν μὲ τὸ παλαιὸν ἡμερολόγιον, ἀλλὰ οὐδόλως φανατικός. Ἦτο ταπεινός, εὐλαβής, καταδεκτικὸς καὶ ἀθόρυβος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου. Ἀρχιμανδρίτης ὤν, περιέθαλψεν, ἀνέθρεψεν, ἐσπούδασεν ἑκατοντάδες ὀρφανά, πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα ὡδήγησεν εἰς γάμου κοινωνίαν καὶ ἔκαναν χριστιανικὰς οἰκογενείας, ἀγαθὸν ἐν μεγίστῃ ἀνεπαρκείᾳ. Ἦτο φίλος καὶ εὐλαβὴς προσκυνητὴς τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου ἐξ Ἀροανίας καὶ μᾶς ἐτιμοῦσεν πάντοτε διὰ τῆς παρουσίας του μετὰ τῶν ὀρφανῶν του εἰς ὅλας τὰς ἐκδηλώσεις τῶν φορέων μας.
Ὁ Σεβασμιώτατος Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας, ἐκτιμῶν τὴν ταπεινοφροσύνην του καὶ εὐλάβειάν του, μετέβαινεν εἰς τὰ τελευταῖα τραπέζια, ὅπως ἐσυνήθιζε νὰ κάθεται ὁ ταπεινὸς καὶ εὐλαβὴς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου Παν/τος Ἀρχιμανδρίτης π. Διονύσιος Καλάργυρος καὶ τοῦ προσέφερεν ἀντίδωρον, «μεζέ», καθὼς καὶ ποτήριον οἴνου.
Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὁ Κύριος νὰ ἀναπαύῃ τὴν ψυχὴν τοῦ ἀειμνήστου ταπεινοῦ καὶ εὐλαβοῦς ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου πατρὸς Διονυσίου Καλάργυρου (ὄνομα καὶ πρᾶγμα, μᾶλλον ἀναργύρου) καὶ τὰ ὀρφανά του νὰ τὰ παρηγορῇ ἡ Ἁγία Τριάς, εἰς τὸ ὄνομα τῆς ὁποίας εἶναι ἀφιερωμένον τὸ Ὀρφανοτροφεῖον του εἰς τὸ Ἴλιον.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ἦτο ἀκραιφνὴς Ὀρθόδοξος Θεολόγος καὶ διεφώτιζεν μὲ τὰ νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας του καὶ συμμετεῖχεν εἰς κοινωνικοὺς ἀγώνας διὰ μίαν ἀνόθευτον Ὀρθοδοξίαν, ἀλώβητον ἁγνὴν Οἰκογένειαν καὶ διὰ ἀκεραίαν καὶ ἐλευθέραν Ἑλλάδα.

Ὑπῆρξεν μέλος τῶν φορέων μας καὶ ἐθελοντής μας.

Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὁ Κύριος νὰ ἀναπαύῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς τὰς αἰωνίους μονάς Του καὶ τοὺς ἀγαπητοὺς οἰκείους του νὰ τοὺς παρηγορῇ.

Ἀσφαλῶς ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι, ποὺ θὰ ἀπέρχωνται ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον, τὴν ἐκδημίαν τῶν ὁποίων δυστυχῶς δὲν πληροφορούμεθα ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως.

Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὅλοι νὰ εἴμεθα ἕτοιμοι, ἐπαναλαμβάνοντες τὴν σύντομον προσευχήν μας :

α) Κύριε ἡμῶν Ἰησοὺ Χριστὲ ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν.

β) Παναγία Τριὰς φώτισον ἡμᾶς, τὶ δεῖ ἡμᾶς ποιεῖν καὶ λέγειν.

Νὰ εἴμεθα πανέτοιμοι ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν καὶ νὰ παραλαμβάνουν τὰς ψυχάς μας ἄγγελοι καὶ ὄχι διάβολοι.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *