ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69- ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Μὲ μεγαλοπρέπειαν ἐτελέσθη καὶ ἐφέτος ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Παύλου εἰς τὴν γενέτειραν του τὴν 14.5.2016.

Συλλειτούργησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος καὶ Βελεστίνου κ. Δαμασκηνὸς καὶ πολλοὶ ἱερεῖς.

Πλῆθος κόσμου ἀπὸ ὅλην τὴν ὑφήλιον προσῆλθεν καὶ ἐτίμησεν τὸν Ἅγιόν μας.

Μετὰ τὸ προσκύνημα εἰς τὸ γενέθλιον οἴκημα τοῦ Ἁγίου παρετέθη τὸ καθιερωμένον «σπαρτιάτικον» γεῦμα.

Κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτὴν ἐδόθησαν αἱ τιμητικαὶ διακρίσεις εἰς τοὺς παρευρεθέντας Πρέσβεις Καλῆς Θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (λεπτομέρειαι εἰς τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 67ον).

Τὴν λαμπρὰν ἡμέραν συνεπλήρωσεν τὸ καλλιτεχνικὸν πρόγραμμα μὲ δημοτικὰ ἄσματα ὑπὸ τοῦ ἀκαταπονήτου Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ καθηγητοῦ πατρὸς Χρίστου Κυριακόπουλου καὶ τοῦ ἐπίσης Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Βυτίνας, ἀκαμάτου πατρὸς Νικολάου Ντάβου, τοῦ υἱοῦ του π. Βασιλείου, ποὺ ἔπαιξε λαοῦτον καὶ τοῦ υἱοῦ του Εὐαγγέλου, ποὺ ἔπαιξε κλαρίνον. Τοὺς συνόδευεν εἰς τὰ δημοτικὰ ἄσματα ὁ πατὴρ Ἀθανάσιος Ἀσημακόπουλος.


1. Ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν ἔχομεν διακηρύξει ὅτι τὸ Πνευματικὸν Κέντρον τῶν ἔργων εἰς μνήμην Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου παραχωρεῖται ἀπὸ τὸ Ἵδρυμά μας διὰ ἑλληνικὰ καὶ διεθνῆ συνέδρια, περιεχομένων ἐθνικῶν, θρησκευτικῶν, κοινωνικῶν, φιλανθρωπικῶν καὶ γενικῶς ψυχωφελῶν προαγόντων τὸν Ἑλληνο -Ὀρθόδοξον πολιτισμόν.

2. Σκοπός μας εἶναι νὰ διευρύνωμεν τὰς δραστηριότητας εἰς :

α) Κέντρον Ἑλληνικῆς Γλώσσης – τοῦ ἀθανάτου Ἑλληνικοῦ Πνεύματος,

β) Κέντρον Διεθνῶν Συνεδρίων, Ἀνωτάτων Σχολῶν, Ἀκαδημιῶν, τῆς UNESCO καὶ λοιπῶν διεθνῶν πνευματικῶν ἱδρυμάτων, Συλλόγων, Ἱεραποστολῶν, Συνεδρίων ξένων γερουσιαστῶν, ἰατρῶν, νομικῶν, μηχανικῶν καὶ ἄλλων ἐπιστημονικῶν κλάδων, δημοσιογράφων κ.λπ. (ὑποεπιτροπαὶ διαφόρων Ὀργανισμῶν νὰ φιλοξενοῦνται, νὰ συζητοῦν διεξοδικῶς διαφόρους προτάσεις διὰ λήψιν σωτηριωδῶν ἀποφάσεων),

γ) Κέντρον Ἱεροδιδασκαλείων διὰ ἄρρενας καὶ θήλεις, οἱ μὲν ἄρρενες νὰ λειτουργοῦν ὡς ἱερεῖς τὸ πρωὶ καὶ μετὰ νὰ διδάσκουν εἰς σχολεῖα, αἱ δὲ θήλεις νὰ γίνωνται πρεσβυτέραι, κοινωνικοὶ λειτουργοί, καὶ νὰ ἐπιμορφώνουν πρακτικῶς τοὺς ἀδαεῖς χωρικούς.

Κατασκευάζομεν καὶ ἄλλον Ξενώνα, παραπλεύρως τοῦ Γενεθλίου Οἰκήματος τοῦ Ἁγίου Παύλου.

3.Ὅπως ἐπανειλημμένως ἐπίσης ἔχομεν τονίσει, ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγ. Παύλου παραχωρεῖται ὑπὸ τοῦ Ἱδρύματός μας δωρεὰν διὰ μυστήρια, γάμους, βαπτίσεις. Ἀλλὰ μυστήρια σοβαρά, Ὀρθόδοξα.
Εἰς τὴν σημερινὴν ἐποχήν, ἡ κρίσις τῶν ἀξιῶν παρέσυρεν καὶ τὸ μυστήριον τοῦ γάμου. Ἀξία δὲν φαίνεται νὰ ἔχῃ ἡ μὲ ὡριμότητα καὶ κατήχησιν προετοιμασία τῶν μελλονύμφων. Αὐτὸ ποὺ ἐνδιαφέρει εἶναι αἱ ἐξωτερικαὶ ἐμφανίσεις, αἱ πολυτέλειαι, τὰ δαπανηρὰ «τραπεζώματα». Ὅλα αὐτὰ ὅμως σκανδαλίζουν καὶ φυγαδεύουν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Διὰ τοῦτο οἱ γάμοι δὲν εὐλογοῦνται καὶ καταντοῦν αἱ οἰκίαι ξενοδοχεῖα ὕπνου καὶ φαγητοῦ καὶ σὺν τῷ χρόνῳ διαλύονται οἱ γάμοι μὲ τὰ παιδιὰ δυστυχῆ, χωρὶς γονεῖς, τὰ ὁποῖα, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, καταντοῦν «βορὰ τοῦ ὑποκόσμου».

4. Εἰς τὸν Ἅγιον Παῦλον θὰ ἠμποροῦν νὰ ἔρχωνται καὶ Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς καὶ Φιλέλληνες νὰ τελοῦν τοὺς γάμους των δωρεάν.

5. Εἶναι γνωστόν ὅτι εἰς τὴν Σαντορίνην προσέρχονται χιλιάδες ἀλλοδαποί, διὰ νὰ νυμφευθοῦν. Ἀπὸ τὸν Ἅγιον Παῦλον θὰ πρέπῃ νὰ τοὺς κατηχοῦμεν μέσῳ διαδικτύου, καὶ ἀφοῦ θὰ γνωρίζουν τὰ τῆς Ὀρθοδοξίας μας, τότε νὰ ὁλοκληρώνεται ἡ κατήχησίς των, νὰ βαπτίζωνται ὀρθοδόξως καὶ νὰ νυμφεύωνται.

6. Ἕνα νυφικόν, δῶρον μιᾶς ἰατροῦ ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴν – φίλης τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, διατίθεται ἐπίσης δωρεάν.

7. Πλῆθος ἄλλων ἰδεῶν θὰ ἠμποροῦσαν νὰ ἀναπτύξουν εἰδικοὶ συνεργάται καὶ νὰ δημιουργῶμεν εἰς τὸ Ὀρθόδοξον Κέντρον Ἀροανίας βάσεις ἐξορμήσεων, διὰ τὸν ἐπαναχριστιανισμὸν καὶ ἐκπολιτισμὸν τῆς ἀνθρωπότητος. Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε.

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *