ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68 -ΧΑΤΖΗ ΧΑΛΙΛ ΑΛΤΡΟΥΪΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ Ἤ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ; * ΜΗΔΕΝΙ ΔΙΚΗΝ ΔΙΚΑΣΗΣ, ΠΡΙΝ ΑΜΦΟΙΝ ΜΥΘΟΝ ΑΚΟΥΣΗΣ

(Δηλαδὴ μὴ σπεύδωμεν νὰ ἀποφαινόμεθα,
χωρὶς προηγουμένως νὰ ἔχωμεν ἐξετάσει
τὴν ὅλην ἱστορίαν τῆς ὑποθέσεως).
3.8.016

Ὅπως ἀνεφέρθη ἐκτενῶς καὶ εἰς τὸ προηγούμενον τεῦχος μας ὑπ’ἀριθμ. 67, πρέπει νὰ ἀρθοῦν οἱ ἄδικοι ἀφορισμοί, τοὺς ὁποίους ἐπέβαλεν ὁ εἰδεχθέστατος Σουλτάνος Μαχμοὺτ ὁ Β΄, ἀπαγχονίσας ἀκόμη καὶ τὸν Ἅγιον Γρηγόριον τὸν Ε΄, παρὰ τὸ ὅτι ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὑπέκυψεν καὶ ἀφόρισεν τὰ ἐπαναστατικὰ κινήματα τόσον εἰς τὴν Μολδοβλαχίαν τοῦ Ὑψηλάντου ἀπὸ 24.2.1821, ὅσον καὶ τὰ τῆς Πελοποννήσου. Ὁ Σουλτάνος Μαχμοὺτ ὁ Β΄ ἐπηρεάζετο ἀπὸ ἀνωτάτους μουσουλμάνους κληρικοὺς καθὼς καὶ τὸν σύμβουλόν του Χαλὲτ Ἐφέντη, πρώην Πρέσβυν τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας εἰς τὸ Παρίσι (1803-1806), ὁ ὁποῖος ἦτο λίαν ἐμπαθὴς καὶ βιαίων ἀντιμετωπίσεων. Ὁ Μαχμοὺτ ὁ Β΄ συνεκάλεσεν τὴν 8.3.1821 Συμβούλιον, εἰς τὸ ὁποῖον συμμετεῖχον ὁ σύμβουλός του Χαλὲτ Ἐφέντης, ὁ Μέγας Βεζύρης, ὁ Ἀρχηγὸς τῶν Γενιτσάρων καὶ ὁ Σεϊχοὺλ τοῦ Ἰσλὰμ Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη, ὁ ὁποῖος ἦτο ὁ Ἀνώτατος Κρατικὸς Κληρικός – Λειτουργός, ἁρμόδιος νὰ ὑπογράφῃ τὰς θανατικὰς καταδίκας (φετφὰς ἢ φατούα), ὡς ἄριστος γνώστης τῶν Νομικῶν Διατάξεων τοῦ Κορανίου. Ἦτο μετὰ τὸν Σουλτάνον καὶ τὸν Βεζύρην ὁ τρίτος Ἀνώτατος Ἄρχων τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας!!!
Ὁ Μαχμοὺτ Β΄ ἐζήτησεν ὡς ὁμήρους τοὺς Ἀνωτάτους Ὀρθοδόξους Κληρικοὺς καὶ τὸν σφαγιασμὸν ὅλων τῶν Ῥωμιῶν. Ὁ Χατζὴ Χαλὶλ ἀντέδρασεν ὑποστηρίζων ὅτι πρέπει νὰ γίνῃ διαχωρισμὸς τῶν ὑπευθύνων καὶ τῶν ἀθώων, γεγονός, τὸ ὁποῖον ἀπεδέχθη καὶ ὁ Βεζύρης, διὰ νὰ κερδίζῃ χρόνον. Αἱ συνεδριάσεις ἐπαναλαμβάνοντο καὶ ὁ Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντης ἔμενεν σταθερὸς εἰς τὴν ἄρνησίν του. Ὅμως ὁ Ἀρχιγραμματεὺς τοῦ Διβανίου (Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου) Χαλὲτ Ἐφέντης ὑπερθεμάτιζεν διὰ τὴν σφαγὴν ὅλων τῶν Ῥωμιῶν, ἐδωροδόκει τὸν Ἀρχηγὸν τῶν Γενιτσάρων νὰ ἀναλάβῃ τὴν σφαγὴν τῶν Ῥωμιῶν καὶ διέβαλεν τὸν Χατζὴ Χαλὶλ εἰς τὸν Σουλτάνον. Κατὰ τοὺς διαπληκτισμούς, ποὺ εἶχεν ὁ Χατζὴ Χαλίλ μὲ τὸν Χαλὶτ Ἐφέντη, τοῦ ἐτόνιζεν ὅτι αὐτὸς ἧτο ἡ αἰτία τῆς Ἐπαναστάσεως, λόγῳ τῶν ἀφορήτων βιαίων ἐξισλαμισμῶν καὶ τοῦ φρικτοῦ παιδομαζώματος τῶν Χριστιανοπαίδων διὰ περίπου τετρακόσια ἔτη. Μέσα εἰς αὐτὰς τὰς ἀφορήτους συνεδριάσεις ἠγωνίζετο ὁ Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντης νὰ κρατήσῃ τὴν εὐσυνειδησίαν του, ὅπως τὴν ὑπαγόρευεν ἡ καλή του προαίρεσις, ἡ πίστις του καὶ ὁ ἀλτρουισμός του. Ἐξήτασεν ἐπισταμένως τυχὸν σχέσεις τοῦ Πατριάρχου Ἁγίου Γρηγορίου Ε΄μὲ τὸ κίνημα τοῦ Ὑψηλάντου καὶ δὲν προέκυψεν καμμία ἐνοχὴ τοῦ Πατριάρχου, ὅπως τὸν διαβεβαίωσεν καὶ ὁ Ἰατροφιλόσοφος Ἀρχιμανδρίτης Διονύσιος Πύρρος ὁ Θετταλὸς καθὼς καὶ ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης ὁ Γρηγόριος ὁ Ε΄ὁμοῦ μὲ τὸν Πολύκαρπον Ἱεροσολύμων καὶ τὴν Σύνοδον, ἡ ὁποία εἶχε συνέλθει εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, καθὼς καὶ σχολάζοντες Ἀρχιερεῖς.
Ὅμως, κατόπιν τῶν σατανικῶν συκοφαντιῶν τοῦ Χαλὲτ ἐναντίον τοῦ Χατζὴ Χαλίλ, ὁ Σουλτάνος ὑπέγραψεν καὶ ἐξέδωσεν τὴν 28ην Μαρτίου 1821 διάταγμα διὰ τὴν ἀπόλυσιν τοῦ Χατζὴ Χαλίλ καὶ διετάχθη κατ’οἶκον περιορισμός του εἰς τὸ Μπεϋλερμπέη καὶ μετὰ ἀπὸ μερικὰς ἡμέρας ἠξορίσθη μαζὶ μὲ τὴν σύζυγόν του Χατζὲ Ζιμπὰ εἰς τὴν Προῦσαν. Ὁ διαβόητος Χαλὲτ ἔπεισεν τὸν Σουλτάνον νὰ ἐκδοθῇ νέα ἐντολὴ νὰ μεταφερθῇ ὁ ἔκπτωτος Χατζὴ Χαλὶλ εἰς τὸ Ἀφιὸν Καρὰ Χισάρ, ἐνῷ ἡ σύζυγός του νὰ παραμείνῃ εἰς τὴν Προῦσαν. Ἀκόμη καὶ αὐτὸ δὲν ἄρεσεν εἰς τὸν Χαλὲτ καὶ κατεσκεύασεν σκευωρίαν ὅτι δῆθεν αὐτὴ ἔκανε τελετὰς μαύρης μαγείας. Οἱ δήμιοι τὴν ἔπνιξαν καὶ τὴν ἐξέθεσαν γυμνὴν εἰς τὴν Προύσσαν. Πληροφορηθεὶς αὐτά, ποὺ συνέβησαν εἰς τὴν σύζυγόν του, ὁ βαρύτατα τραυματισμένος ἀπὸ τὰ μαρτύρια τῶν δημίων, Χατζὴ Χαλὶλ ὑπέστη ἐγκεφαλικὸν καὶ ἀπεβίωσεν.
Οἱ Γενίτσαροι ἀπηγχόνισαν τὸν Πατριάρχην Ἅγιον Γρηγόριον τὸν Ε΄ τὴν ἡμέραν τοῦ Πάσχα, 14 Ἀπριλίου 1821, καὶ ἐπεριωρίσθηκαν νὰ σφάξουν μόνον δέκα χιλιάδες Ρωμιούς, ἀπὸ αὐτούς, ποὺ κατήγοντο ἀπὸ τὴν Πελοπόννησον. Μὲ τὴν « κρεμάλα » τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Ε΄ ἐσώθησαν ὅλοι οἱ ἄλλοι Ρωμιοί!!!… Φρονοῦμεν ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ παρακαλέσωμεν τοὺς Δήμους τῆς Ἑλλάδος νὰ ὀνομάσουν μίαν ὁδὸν ἤ πλατείαν τῆς πόλεώς των εἰς ὁδὸν ἀλτρουιστοῦ Χατζῆ Χαλὶλ καὶ μερικοὶ Δῆμοι νὰ τοποθετήσουν ἄγαλμά του, διότι ὁ ἐνσυνείδητος καὶ φιλάνθρωπος αὐτὸς συνέβαλεν νὰ μὴ σφαχθοῦν ὅλοι οἱ Ρωμιοί!!!
Τὸ Ι.Π.Η.Π.Α. ἀναλαμβάνει προσεχῶς νὰ τιμήσῃ δεόντως τὸν ἀνθρωπιστήν, φιλεύσπλαγχνον καὶ εὐσυνείδητον αὐτὸν Ἀνώτατον Κρατικὸν Ἡγέτην. Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ!!!Προσεχῶς ἐπιφυλλασσόμεθα νὰ ἐπανέλθωμεν καὶ νὰ ἀναπτύξωμεν τὸ θέμα ἐκτενέστερον. Μάκαρι, μυριάκις εἴθε, νὰ σταματήσουν τὰ σατανικὰ φληναφήματατα καὶ αἱ ἀντιξοότητες, τὰς ὁποίας μᾶς δημιουργοῦν ἐχθροὶ καί «φίλοι», διὰ νὰ μὴ χάνωμεν τὸν ἐλάχιστον καὶ πολυτιμότατον χρόνον μας πρὸς ἀντιμετώπισίν των, ἀλλὰ νὰ τὸν ἐκμεταλλευώμεθα μέχρι τὸ τελευταῖον δευτερόλεπτον διὰ κοινωφελῆ ἔργα πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ νὰ ἀναβαθμίζωμεν συνεχῶς τὴν ποιότητα τοῦ Περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ τῶν ἠλεκτρονικῶν μας μέσων (Ἰστοσελίδα μας, Facebook, Twitter καὶ Διαδυκτιακῆς Τηλεοράσεως)…
Ἐνῷ οἱ περισσότεροι ἐκδόται περιοδικῶν περιώρισαν δραστικῶς τὰς ἐκδόσεις των ἢ ἀνέστειλον τὰ ἔντυπά των λόγῳ τῆς κρίσεως, ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή» εἶναι τὸ μόνον περιοδικόν, τὸ ὁποῖον «μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια» ἀγωνίζεται νὰ συνεχίζῃ νὰ ἐκδίδεται εἰς 60.000 τεμάχια καὶ νὰ ἀποστέλλεται εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ εἰς δεκάδας χιλιάδας ὁμογενεῖς μας καὶ φιλέλληνας ἀνὰ τὴν ὑφήλιον. Ἀγωνιζόμεθα νὰ διδάσκωμεν διὰ τοῦ παραδείγματος ὅτι ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἀποθαρρυνθῶμεν καὶ νὰ ἀποκάμνωμεν κατὰ τὸ Γραφικόν: «διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν» (Ματθ. 24,12) ἀλλά « ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται » (Ματθ. 10, 22). Καὶ πάλιν παρακαλοῦμεν, διαδώσετε τοὺς σκοπούς, δραστηριότητες καὶ προοπτικὰς τῶν Φορέων μας παντοῦ, ἰδίως τὰ ἠλεκτρονικά μας μέσα ἐνημερώσεως, διὰ νὰ διαφωτίζωνται οἱ πάντες καὶ νὰ ἐμπεδώσουν ὅλα αὐτὰ τὰ ἁπλούστατα θέματα καὶ νὰ μὴ ἀναγκαζώμεθα νὰ τὰ ἐπαναλαμβάνωμεν, διότι εἶναι πολὺ ἐκνευριστικόν, ὄχι τόσον διὰ ἡμᾶς τοὺς «ξεκούραστους», ἀλλὰ κυρίως διὰ τοὺς φίλους ἀναγνώστας τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ τοὺς ἐπισκέπτας τῶν ἠλεκτρονικῶν μας μέσων ἐπικοινωνίας!!!
Ἂς προσευχώμεθα, λοιπόν, εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν τοῦ Ἔθνους μας Σωτῆρα Χριστὸν νὰ μᾶς φωτίζῃ « τί δεῖ ἡμᾶς ποιεῖν καὶ λέγειν». Ἂς ἀνταγωνισθῶμεν καὶ συναγωνισθῶμεν εἰς τὰς προσευχὰς μήπως ὁ Θεὸς κάνει θαῦμα, διὰ νὰ ἴδωμεν πραγματοποιούμενον τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Ἀμήν.
* Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας:
https://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1132-3816———#sthash.wpB7R5Oh.dpuf

Εἰς τὴν ἐν λόγῳ ἀνάρτησιν ἐκ παραδρομῆς ἐδημοσιεύσαμεν φωτογραφίαν ἀπὸ τὴν Ἐφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» τῶν Δημοσίων Λουτρῶν τῆς ὁδοῦ Κυρρήστου 8 ὡς οἰκίαν τοῦ Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη. Ἐρευνήσαμεν καὶ εὑρήκαμεν ὅτι ἡ οἰκία του εἶναι Τριπόδων 32 εἰς τὴν Πλάκα. Εἰς τὸ ἐξώφυλλον τοῦ παρόντος τεύχους ἀναρτῶμεν τὴν σωστὴν φωτογραφίαν ζητοῦντες συγγνώμην ἀπὸ τοὺς ἐπισκέπτας καὶ ἀναγνώστας μας.
Μετὰ τὸν μαρτυρικὸν θάνατον τοῦ μεγάλου φιλανθρώπου Χατζῆ Χαλὶλ Ἐφέντη ἡ ἐν λόγῳ οἰκία ἐχρησιμοποιήθη καὶ διὰ τὰς ἀνάγκας τοῦ φρουραρχείου τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας.
Εἶναι λυπηρὸν γεγονός, οἱ ἑλληνικαὶ ὑπηρεσίαι νὰ ἀγνοοῦν καὶ νὰ μὴ προβάλλουν τὸν μέγιστον ἀνθρωπιστὴν Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *