Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"ΗμερολόγιονΤο Τάμα του ΈθνουςΦωτεινή Γραμμή

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΘῌ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ «ΦΩΤΕΙΝΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ» ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 

1. Εἶναι ἄκρως ἀπαράδεκτος καὶ ἀδιανόητος ἡ ἀδιαφορία τῶν παραληπτῶν τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς»καὶ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, Ἱερῶν Μονῶν καὶ Ἱερῶν Ναῶν, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ ἔλαβον ἀπὸ ἕνα ἀντίτυπον τοῦ ἡμερολογίου μας οἱ μὲν καὶ ἀπὸ 5 ἢ 10 ἡμερολόγια οἱ δέ, ἠδιαφόρησαν νὰ προμηθευθοῦν περισσότερα ἀπὸ τὸ πρωτότυπον ἐκκλησιαστικὸν ἡμερολόγιον, παρὰ τὸ ὅτι εἴχομεν ὁρίσει ἕν πολὺ μικρὸν κόστος, τὸ ὁποῖον μόλις καὶ μετὰ βίας ἐκάλυπτεν τὸν Φ.Π.Α. καὶ τὰ τέλη ἀποστολῆς!!!…

2. Ἀκόμη καὶ ὅταν ἐμειώσαμεν τὸ εὐτελὲς τίμημα κατὰ τὸ ἥμισυ, διὰ νὰ καλύψωμεν ἔστω μέρος τῶν ταχυδρομικῶν, ἐν τούτοις δὲν ἐτύχομεν τῆς δεούσης κατανοήσεως ἐκ μέρους τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν παραληπτῶν μας.

3. Οἱ φίλοι λαμβάνουν ἀπὸ εἰκοσαετίας δωρεὰν τὰ περιοδικὰ καὶ βιβλία μας. Φαίνεται ὅτι ἐκλαμβάνουν τὸν ἐκδότην ὡς «Μπρούκλιν», ἀπὸ τὸν ὁποῖον «τρέχουν» τὰ δισεκατομμύρια καὶ τρισεκατομμύρια καὶ δὲν γνωρίζει τί νὰ τὰ κάμῃ. Ὅμως ἀναγκαζόμεθα νὰ τονίσωμεν ὅτι ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἀπὸ 10 ἐτῶν παιδὶ ἠναγκάζετο νὰ μεταφέρῃ ἐπὶ τῶν ὤμων του 20-30-40 κιλὰ καὶ νὰ προμηθεύῃ 350 φαρμακεῖα εἰς τὸ λεκανοπέδιον Ἀττικῆς μέχρι τὴν 8ην ἑσπερινήν, μετὰ νὰ φοιτᾷ μέχρι τὸ μεσονύκτιον εἰς τὸ νυκτερινὸν καὶ μετὰ νὰ προμηθεύῃ τὰ διανυκτερεύοντα φαρμακεῖα. Πέραν τῶν σωματικῶν κακώσεων καὶ κόπων, ὑφίσταται ἀπεριγράπτους ψυχικὰς ἀλγηδόνας παρατηρῶν ὅτι τὸ κακὸν ἡνωμένον ἐξαπλοῦται μὲ γεωμετρικὴν πρόοδον, ἐνῷ ἀντιθέτως οἱ διατεινόμενοι ὅτι ἐμφοροῦνται ἀπὸ ἀκραιφνεῖς ὀρθοδόξους καὶ ἐθνικὰς ἰδέας καὶ ἀρχὰς «πατοῦν τὶς πεπονόφλουδες» τοῦ Σατανᾶ (δηλαδὴ τὸ διαίρει καὶ βασίλευε αὐτοῦ) καὶ κατὰ συνέπειαν συρρικνοῦται τὸ καλὸν μὲ ἀριθμητικὴν τοιαύτην!!!…

4. Ὁ ἐκδότης ὑπελόγιζεν καὶ ὑπολογίζει καὶ τὴν τελευταίαν «δεκάραν» ὡς «κόρην ὀφθαλμοῦ», διὰ νὰ ἀποκτήσῃ μίαν «μαγιά» καὶ νὰ τὴν διαθέτῃ διὰ ἀνακούφισιν τῶν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ!!!…

5. Ἐνῷ καὶ καθαρίστριαι καὶ μειράκια ἀποκτοῦν ἀτομικὸν αὐτοκίνητον, ὁ γράφων αὐτὰς τὰς πτωχὰς γραμμὰς δὲν ἔχει ἀποκτήσει οὔτε «πατίνι» εἰς τὴν ζωήν του καὶ εὔχεται ὁ Θεὸς νὰ τὸν ἀξιώσῃ νὰ μὴ ἀποκτήσῃ καὶ νὰ κλείσῃ τοὺς ὀφθαλμούς του καὶ νὰ ἀπέλθῃ ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον πάμπτωχος, ὡς ἄγνωστος στρατιώτης, καὶ οὔτε καὶ μετὰ θάνατόν του νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά του!!!…

6. Ἐπὶ 71 συναπτὰ ἔτη, κατὰ τὰ ὁποῖα εἶναι ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, δὲν ἔχει χορτάσει οὔτε μίαν νύκτα ὕπνον καὶ θηριομαχεῖ ἀπὸ τὰ βαθύτατα χαράματα μέχρι καὶ μετὰ τὰ μεσάνυκτα ἐναντίον τῶν «δίποδων βασιλικῶν κομπρῶν», αἱ ὁποῖαι εἶναι περισσότερον ἐπικίνδυνοι ἀπὸ τὰς ἑρπετάς!!!…

7. Ἐφαρμόζων τὸ Γραφικόν : «ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα» (Α Τιμ. 6, 8) καθὼς καὶ τὸ τοῦ Σωκράτους : «ὅσας ὀλιγωτέρας ἀνάγκας ἔχει ὁ ἄνθρωπος, τόσον πλησιέστερον πρὸς τὸ θεῖον ἐστι, τὸ γὰρ θεῖον ἀνενδεὲς ἐστι», ἐδημιούργησεν μίαν οὐχὶ εὐκαταφρόνητον περιουσίαν καὶ τὴν διαθέτει διὰ τὸ κοινὸν καλόν (ἀποστολαὶ 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας) καὶ διὰ κοινωφελῆ ἔργα. Εἴμεθα οἱ μόνοι ἐκδόται εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἴσως καὶ εἰς τὴν ὑφήλιον, οἱ ὁποῖοι στενάζοντες κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων συνεχίζομεν νὰ ἐκδίδωμεν καὶ ἀποστέλλωμεν ἀνὰ τρίμηνον δωρεὰν 60.000 ἀντίτυπα τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς».

8. Παρ᾽ ὅλον ὅτι ὅλοι οἱ ἀνιδιοτελεῖς φίλοι μας μᾶς τονίζουν ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ εἴμεθα «σφιχτοί», διὰ νὰ δυνηθῶμεν «μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια» νὰ πραγματοποιήσωμεν τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, ἐν τούτοις δὲν πρέπει νὰ ὑποκύψωμεν εἰς αὐτὸν τὸν πειρασμὸν καὶ θὰ συνεχίζωμεν νὰ ἐκδίδωμεν καὶ ἀποστέλλωμεν τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ ὅλα τὰ βιβλία μας δωρεάν!!!…
Ὅμως τὸ πρωτότυπον Ἐκκλησιαστικὸν Ἡμερολόγιον δὲν θὰ τὸ ἀποστείλωμεν πάλιν δωρεὰν εἰς κανένα.
Εὐελπιστοῦμεν νὰ δείξουν οἱ φίλοι παραλῆπται τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τὴν δέουσαν κατανόησιν καὶ νὰ μᾶς γράψουν ἢ τηλεφωνήσουν πόσα ἡμερολόγια θέλουν νὰ ἀγοράσουν ἐπὶ ἀντικαταβολῇ εἰς τὸ εὐτελὲς ποσόν, ποὺ ἀναφέρεται κατωτέρω, διὰ νὰ ἠμποροῦμεν καὶ ἡμεῖς νὰ καλύπτωμεν ἔστω μέρος τῶν ταχυδρομικῶν καὶ τοῦ ΦΠΑ. Ὡς δῶρον, ἀντὶ ἀνθέων, γλυκισμάτων κ.λ.π., εἶναι τὸ πιὸ ὠφέλιμον καὶ τὸ πλέον προσιτὸν καὶ εἰς τὰ βαλάντια ἀκόμη καὶ αὐτῶν ποὺ λαμβάνουν μισθοὺς καὶ συντάξεις πείνας. Τοιουτοτρόπως θὰ συμβάλλουν θετικῶς εἰς τὴν ὁμαδικὴν προσπάθειαν νὰ κτυπηθῇ τὸ κακὸν εἰς τὴν ρίζαν του καὶ μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ νὰ ἀναχαιτισθῇ!!!…

9. Ἀπὸ τὴν πλευράν μας ἡμεῖς κάνομεν τὸ πᾶν νὰ βελτιωνώμεθα. Ὅμως δὲν θὰ ἠμπορέσωμεν νὰ ἀντέξωμεν, ἐὰν οἱ παραλῆπται τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» δὲν θελήσουν νὰ δείξουν ἔμπρακτον κατανόησιν καὶ νὰ ἀγοράσουν μερικὰ ἡμερολόγια, διὰ νὰ δωρήσουν εἰς συγγενεῖς, φίλους καὶ γνωστοὺς των, κάμνοντες τοιουτοτρόπως μίαν ἔμπρακτον καὶ θετικὴν ἱεραποστολήν!!!

10. Τὸ πρωτότυπον ἐκκλησιαστικὸν ἡμερολόγιόν μας (τὸ ὁποῖον ἀρχίζει ἀπὸ 1ης Σεπτεμβρίου καὶ τελειώνει τὴν 31ην Αὐγούστου) δὲν εἶναι μόνον ἡμερολόγιον ἀλλὰ περιέχει καὶ προσευχάς, σπουδαίας ἀνακοινώσεις διὰ τὸ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ καὶ λοιπά.

Θὰ πωλεῖται ἀπὸ τὸ Ι.Π.Η.Π.Α. :
ἀπὸ 2 ἕως 10 τεμάχια πρὸς 2 € ἕκαστον
ἀπὸ 11 ἕως 20 τεμάχια πρὸς 1,50 €
ἀπὸ 21 ἕως 50 τεμάχια πρὸς 1,20 € καὶ
ἀπὸ 50 καὶ ἄνω πρὸς 1 € ἕκαστον.

Εἰς τὰς ὡς ἄνω τιμὰς συμπεριλαμβάνονται τὰ πανάκριβα ταχυδρομικὰ καὶ 24% Φ.Π.Α.

11. Ἐὰν τύχωμεν τῆς δεούσης κατανοήσεως ἐκ μέρους τῶν μελῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν τῶν φορέων μας καὶ ὑπάρξουν μερικαὶ δεκάραι κέρδος, θὰ διατεθοῦν μέχρι καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν ὑπὲρ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Διὰ παραγγελίας:

Τηλέφωνα: 210-3254321, 210-3254322
Φαξ: 210-3236978
email: fot_gram@otenet.gr.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *