ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» 22.6.2016 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Παρὰ τὴν πληθώραν ἀντιξόων συνθηκῶν (ὑψηλὴ θερμοκρασία, κυκλοφοριακὸν χάος καὶ λοιπά), ἐντούτοις προσῆλθον ἑκατοντάδες προσωπικότητες, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἐβραβεύθησαν δεκάδες ὡς Πρέσβεις Καλῆς Θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Παρευρέθη καὶ μᾶς ηὐλόγησεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός.

Μετὰ τὴν προσευχήν, τὴν ἐκλογὴν Προεδρείου, (κατὰ τὴν ὁποίαν ἐξελέγησαν Πρόεδρος ὁ κ. Κων/νος Κατσιάρης, μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως καὶ Γραμματεὺς ἡ δικηγόρος κ. Ἕλλη Λειβαδᾶ) καὶ τὰς ἀνακοινώσεις, ἀνεγνώσθησαν ἀπὸ τὸν Πρόεδρον τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς κ. Εὐθύμιον Σανιδὰν ὁ Ἀπολογισμὸς καὶ ὁ Προϋπολογισμὸς καὶ ἐνεκρίθησαν ἀπὸ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν.

Τοὺς βραβευομένους ἐπαρουσίασεν ὁ Καθηγητὴς τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Κωνσταντῖνος Νιάρχος καὶ τὰς βραβεύσεις ἐπέδιδεν ὁ Στρατηγὸς ἐ.ἀ. κ. Ἀνδρέας Μπλάνος.

Μὲ τὴν ἐμπεριστατωμένην ἀνάλυσιν τῶν ὁμιλητῶν, οἱ παρόντες παρηκολούθησαν καὶ κατενόησαν πῶς ἔχει ἐξελιχθῆ ἡ κατάστασις τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους μέχρι τώρα…
Μέλη καὶ θαυμασταὶ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους μὲ ἀγωνίαν συμμετεῖχον εἰς τοὺς προβληματισμοὺς διὰ τὰς προοπτικὰς, κατηγανακτισμένοι διὰ τὸ «σαμποτάζ», τὸ ὁποῖον μᾶς κάμουν οἱ ἰθύνοντες ἐπὶ δεκαετίαν καὶ ἀγωνιοῦσαν νὰ ἀκούσουν ποῦ τελικῶς καταλήγομεν. Αἱ ἀποφάσεις συνοψίσθησαν εἰς ἕν σημαντικὸν Ψήφισμα!!!…

Παρακαλοῦνται οἱ φίλοι νὰ μελετήσουν ἐπισταμένως τὴν ὁμιλίαν καὶ τὸ ψήφισμα καὶ ἄς ἀγωνισθῶμεν ὅλοι τόσον διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ὅσον καὶ διὰ τὴν ἐπίσημον ἄρσιν τοῦ ἀφορισμοῦ τῶν πρωτεργατῶν τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας!!!…
Ἡ σημαντικὴ αὐτὴ ἐκδήλωσις ἔληξεν ἐνθουσιωδῶς μὲ τὸν Ἐθνικὸν Ὕμνον χοροστατοῦντος τοῦ Καθηγητοῦ Μουσικῆς κ. Διαμαντῆ Μαυραγάνη.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2015
Σεβασμιώτατε,
Σεβαστὸν Ἱερατεῖον,
Ἐκπρόσωποι φίλων φορέων,
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφαὶ καὶ θαυμασταὶ τῶν σκοπῶν καὶ προοπτικῶν τῶν φορέων μας :
Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ
Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.

1. Σᾶς ζητοῦμεν συγγνώμην, διότι σᾶς ὠχλήσαμεν νὰ προσέλθετε μέσα εἰς τὸν καύσωνα, διὰ νὰ συμπνευματισθῶμεν, συμπροβληματισθῶμεν καὶ ἀπὸ κοινοῦ νὰ ἀγωνισθῶμεν διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (τοῦ Θρυλικοῦ Γέροντος Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, τοῦ ἀνεπαναλήπτου Ἐθνάρχου καὶ Κυβερνήτου Ἰωάννου Καποδίστρια καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας)!!!…

2. Ἠκούσατε προηγουμένως ἀπὸ τὴν Ἐξελεγκτικὴν Ἐπιτροπὴν διὰ τὰ οἰκονομικά. Ἐπρότεινα καὶ ἐπέμεινα νὰ εἶναι μόνον 5€ ἡ ἐγγραφὴ καὶ ἄλλα 5€ ἡ ἐτησία συνδρομή, διὰ νὰ δύνανται καὶ οἱ περισσότερον ἀδύνατοι οἰκονομικῶς νὰ καταβάλλουν τὰ εὐτελῆ αὐτὰ ποσά…

3. Εἴμεθα ἐγγεγραμμένοι τετρακόσια δέκα ἑπτά (417) μέλη. Μεῖον αὐτοὶ ποὺ ἐκοιμήθησαν (αἰωνία ἡ μνήμη αὐτῶν), ἀπομένομεν τριακόσιοι ἑνενήντα τρεῖς (393).
Ἀκόμη καὶ ὅλοι νὰ ἐπλήρωναν τὴν συνδρομήν των, θὰ εἰσεπράττομεν 2.000€, τὰ ὁποῖα δὲν ἐπαρκοῦν νὰ ἀγοράσωμεν οὔτε μίαν φορὰν γραμματόσημα!!!…

4. Διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ὑπολογίζομεν καὶ τὴν τελευταίαν «δεκάραν» ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ!!!
Καὶ διὰ νὰ μὴ ἐκλιπαροῦμεν τὸν καθένα νὰ μᾶς κάνῃ τὴν α΄ ἢ τὴν β’ ἐργασίαν, ἀναγκαζόμεθα τὸ 95% τῶν ἐργασιῶν νὰ διεκπεραιώνωμεν μόνοι μας, παρὰ τὸ προκεχωρημένον τῆς ἠλικίας καὶ τὸ ἄκρως ἐπισφαλὲς τῆς ὑγείας μας!!!…

5. Ὅμως δὲν ἀντέχομεν περαιτέρω νὰ εἴμεθα ἀπὸ 5ης πρωινῆς μέχρι καὶ τὰς πρώτας μεταμεσονυκτίους ὥρας εἰς διαρκῆ ὑπερέντασιν ἐπὶ 365 ἡμέρας τὸ ἔτος, καθημερινὰς καὶ ἑορτάς, ἐγκαταλείποντες τὸν ἑαυτόν μας, συγγενεῖς καὶ φίλους!!!…

6. Πρὸς τοῦτο πρέπει νὰ κάνωμεν μίαν ἀνασκόπησιν τῶν μέχρι τοῦδε κινήσεών μας, νὰ προσευχηθῶμεν δυνατὰ καὶ νὰ παρακαλέσωμεν τὸν Θεόν – τὸ Πανάγιον Πνεῦμα – νὰ μᾶς διδάσκῃ τί πρέπει νὰ λέγωμεν καὶ νὰ πράττωμεν καὶ νὰ σταματήσωμεν νὰ ρίχνωμεν κροτίδας λάμψεως καὶ κρότου!!!…

7. Ἐκλιπαροῦμεν ἐπὶ μίαν δεκαετίαν τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, τοὺς ἰθύνοντας Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, τονίζοντες εἰς αὐτοὺς ὅτι ὅλα τὰ ἔξοδα, ὄχι μόνον διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συντήρησιν τοῦ μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, τῶν ἀναμνηστικῶν στηλῶν καὶ τοῦ ἀλσυλλίου πέριξ αὐτῶν (τὸ ὁποῖον θὰ εἶναι ἐπίγειος παράδεισος – πνεύμονες πρασίνου διὰ τὸ κέντρον τῶν Ἀθηνῶν) καθὼς καὶ διὰ τὴν μισθοδοσίαν τῶν ἐργαζομένων δὲν θὰ ἐπιβαρύνουν τὴν Πολιτείαν καὶ τὴν Ἐκκλησίαν οὔτε μὲ μίαν «δεκάραν». Τὰ πάντα τὰ ἀναλαμβάνω ἐγώ!!!…
Ἡ Ἐκκλησία μόνον νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα καὶ ἡ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα.

Συγκεκριμένως ζητοῦμεν νὰ μᾶς παραχωρηθῇ μὲ νομοθετικὴν ρύθμισιν μία περίοπτος θέσις (καὶ ὡς τοιαύτη ἔχει προκριθῆ τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος), ὅπως τὸ Κράτος πράττει εἰς ἄλλας περιπτώσεις, ὅπως παραδείγματος χάριν μὲ τὸ Ἵδρυμα «Σταῦρος Νιάρχος», εἰς τὸ ὁποῖον παρεχωρήθη τὸ τεράστιον καὶ πανάκριβον «φιλέτο» τοῦ παλαιοῦ Ἱπποδρομίου καὶ διὰ τὸ ὁποῖον ἔργον τὴν συντήρησιν τῶν κτιρίων καὶ τοῦ ἀλσυλλίου, καθὼς καὶ τὴν μισθοδοσίαν τοῦ προσωπικοῦ θὰ τὴν ἀναλάβῃ τὸ κράτος. Ἀντιθέτως ἐγὼ ἀναλαμβάνω ὅλα τὰ ἔξοδα κατασκευῆς, συντηρήσεως καὶ μισθοδοσίας τοῦ ἀναγκαίου προσωπικοῦ καὶ τὸ κράτος, ἡ Ἐκκλησία, ἡ Περιφέρεια, ὁ Δῆμος δὲν θὰ ἐπιβαρυνθοῦν ποτὲ οὔτε μὲ ἕνα εὐρώ!!!…
Ὄχι μόνον τὸ ὄνομά μου δὲν θὰ τεθῇ πουθενά, ἀλλὰ ἀπεναντίας οὔτε μετὰ θάνατον νὰ ἀναφερθῇ. Νὰ ἀπέλθω ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον ὡς ἄγνωστος στρατιώτης. Ἐλαττώματά μου εἶναι νὰ ἔχω τὴν ἰδίαν γυναῖκα, καὶ πρὸ πάντων νὰ μή «λαδώνω»…
Μὲ τὸ ἀνωτέρω Ἵδρυμα (ὅπως καὶ μὲ πολλὰ ἄλλα ἱδρύματα, ποὺ ἀπολαμβάνουν πάρα πολλὰ εὐεργετήματα ἀπὸ τὸ Κράτος) διαφέρομεν καθέτως : δημιουργοῦνται διὰ νὰ ἀπαθανατισθοῦν ὀνόματά των, ἔχουν ἰδιαιτέρας σχέσεις, διευκολύνονται μὲ ἀναπτυξιακὰ προγράμματα καὶ λοιπά!!!…

8. Ἐπεσκέφθημεν τὸν πρώην Περιφερειάρχην κ. Σγουρὸν καὶ ἐζητήσαμεν 50 στρέμματα ἀπὸ τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος. Ἀρχικῶς δὲν ἔφερεν ἀντίρρησιν καὶ μᾶς ἠρώτα: «θέλετε νὰ ἔχετε μόνον 50 στρέμματα ἢ ὅλην τὴν ἔκτασιν διὰ νὰ ἀπαλλαγῶμεν ἡμεῖς ἀπὸ τὴν φροντίδα καὶ τὰ ἔξοδα;»!!!

Ὅταν ὅμως τὴν ἰδίαν ἡμέραν συνηντήθη μὲ ἰθύνοντας τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας, ἤρχισε νὰ ὑπαναχωρῇ ὅτι δῆθεν δὲν ἐπιτρέπεται ἡ παραχώρησις δημοσίων ἐκτάσεων διὰ κοινωφελῆ ἔργα!!!…

9. Διὰ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδίστρια καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ ἡ νέα Περιφερειάρχης κ. Δούρου μᾶς ἀρνεῖται ἀδικαιολογήτως τὴν παραχώρησιν τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους, τοῦ ὁποίου αἱ ἐκτάσεις ἀπηλλοτριώθησαν καὶ εἰς τὸ ὁποῖον ἔγιναν καὶ ὑποδομαὶ μὲ χρήματα τοῦ τότε Τάματος τοῦ Ἔθνους(ἑπταετίας) !!!

10. Νομικοί μας ἐγνωμοδότησαν ὅτι, βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας, δύνανται νὰ παραχωροῦνται κοινωφελεῖς χῶροι διὰ κοινωφελεῖς σκοπούς, ἀλλὰ σατανικῶς ἡ Περιφέρεια συνεχίζει νὰ μᾶς τὸ ἀρνεῖται!!!

11. Διὰ νὰ δίδουν ὅμως ἕν μέρος τοῦ Ἄλσους Νέας Φιλαδελφείας εἰς τὴν ΑΕΚ ἐπιτρέπεται. Καὶ μάλιστα ἐπὶ πλέον καὶ 20.000.000 €, διὰ νὰ δημιουργηθοῦν ὑποδομαί, ὅπου θὰ προσέρχωνται οἱ «μπαχαλάκηδες» καὶ θὰ τὰ κάνουν «γυαλιά – καρφιά» καὶ ἐπάνω εἰς τὸ παραλήρημά των θὰ σφαγιάζωνται!!!…

Καὶ διὰ τὸν Παναθηναϊκὸν ἔχουν νὰ δίδουν 10.000.000 «εὐρουδάκια»…

12. Ἐπίσης διὰ τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος δύνανται νὰ διαθέτουν τὴν ναυτικὴν βάσιν εἰς τὸν Βοτανικὸν καὶ τεράστια ποσά. Λέγουν οἱ ψευδόμενοι ἀπατεῶνες πολιτικοὶ ὅτι δῆθεν θὰ διατεθοῦν μόνον 1.100.000 €, ἐνῷ ἡ κ. Ντόρα Μπακογιάννη εἰς παλαιότερον Νόμον τὰ εἶχε προϋπολογίσει 80.000.000 €. Εἰς δὲ ἀπόρρητον ἔγγραφον τοῦ Ναυτικοῦ Ἐπιτελείου τὸ ποσὸν διὰ τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος ἀνέρχεται εἰς 130.000.000 €. Φαντασθῆτε τί «στάχτη στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων» ρίχνουν οἱ ἰθύνοντες, διὰ νὰ ἀφιονίσουν τὸν βαρύτατα φορολογούμενον πτωχὸν ἑλληνικὸν λαόν!!!

13. Ἔχομεν κάνει ἑκατοντάδας τηλεφωνήματα καὶ ἔχομεν ἀποστείλει ἑκατοντάδας ἔγγραφά μας πρὸς κάθε πολιτικὸν ἰδιαιτέρως. Ὅμως ὅλοι, γνωστοὶ καὶ ἄγνωστοι, ὅταν μὲ μύριους κόπους ἐπὶ τέλους τοὺς ἐντοπίζωμεν, περιορίζονται νὰ μᾶς διαβεβαιοῦν, καὶ μετὰ νὰ μᾶς ξεχνοῦν…

14. Πρὸς διαμαρτυρίαν διὰ τὰς σεξουαλικὰς ἐπιδόσεις τοῦ Πρέσβεως τῆς Βενεζουέλας μία ἑλληνὶς βουλευτὴς περιήγαγε κατάστασιν καὶ ἀπέσπασεν πολλὰς δεκάδας ὑπογραφὰς βουλευτῶν διαφόρων κομμάτων. Διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ὅλοι «γλυστροῦν σὰν χέλια» καὶ δὲν ἔχουν θάρρος καὶ παρρησίαν, νὰ συγκεντρώσουν ὑπογραφὰς διὰ τὴν τὴν πραγματοποίησίν του!!!…

15. Τοὺς ἔχομεν στείλει καὶ ὁλόκληρον σχέδιον νομοθετικῆς ρυθμίσεως καὶ Εἰσηγητικὴν Ἔκθεσιν.
Ἐπειδὴ εἴδομεν ὅτι αὐτὸ δὲν προχωρεῖ, τοὺς ἀπεστείλαμεν Ἄρθρον Μονὸν καὶ σχετικὴν Εἰσηγητικὴν Ἔκθεσιν, διὰ τὰ ὁποῖα ἐπίσης οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν εἶχεν ἴχνος εὐσυνειδησίας, θάρρος καὶ παρρησίαν, διὰ νὰ παρακαλέσῃ καὶ ἄλλους βουλευτὰς νὰ συμπράξουν…

16. Συνετάξαμε καὶ ἐσωτερικὸν κανονισμὸν τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (ἴδ. κατωτέρω σελ. 37). Εἰς αὐτόν, προβλέπομεν διὰ τὴν Διοικοῦσαν Ἐπιτροπήν Πρόεδρος νὰ εἶναι ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος, Ἀντιπρόεδρος εἷς ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς καὶ ἄλλοι τρεῖς (3) Μητροπολῖται.
Ὅλα τὰ μέλη τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς θὰ εἶναι ἄμισθα καὶ θὰ ὑποχρεοῦνται νὰ ὑπολογίζουν καί «τὴν τελευταίαν δεκάραν» ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ!!!…

17. Πρὸς τοῦτο θὰ τοὺς πειθαναγκάζῃ καὶ ἡ αὐστηροτάτη Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπή!!!…

18. Εἰς τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὅπως τὸ δημιουργοῦμεν καὶ τὸ ὁραματιζόμεθα, ἐὰν ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν ἐπιβάλλουν «ἡμέτερα τρωκτικά» καί «πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς», τὰ ὁποῖα θὰ πασχίζουν νὰ ἐξασφαλίζουν καὶ τὰ τετρασέγγονά των, τότε τὸ 80% τῶν καθαρῶν ἀποτελεσμάτων χρήσεώς του θὰ κατατίθεται εἰς εἰδικὸν λογαριασμὸν καὶ θὰ διατίθεται διὰ συμπληρωματικὰς ἀνάγκας σχολείων, ἀναστύλωσιν ἱστορικῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ Ναῶν, ἵδρυσιν, συντήρησιν καὶ διατήρησιν Ὀρφανοτροφείων, Γηροκομείων καὶ Εὐαγῶν Ἱδρυμάτων, τὰ ὁποῖα θὰ ὀνομάζωνται «Βασιλειάδες», τὸ δὲ 20% θὰ ἀποτελῇ ἀποθεματικὸν πρὸς μεγίστην ἀξιοποίησιν κατὰ τὸ δυνατὸν πρὸς διάθεσιν ἑπομένων χρήσεων!!!…

19. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους δὲν θὰ ἀνήκῃ εἰς τὸν Ἀναγνωστόπουλον ἢ τοὺς οἰκείους αὐτοῦ οὔτε εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Κράτος, ἢ εἰς τὴν Α΄ ἢ Β΄ Μητρόπολιν (μόνον πνευματικῶς θὰ ἀνήκῃ εἰς τὴν Μητρόπολιν, εἰς τὴν ὁποίαν τελικῶς θὰ εὑρεθῆ ὁ χῶρος).
Ἰδιοκτησιακῶς – οἰκονομικῶς θὰ ἀνήκῃ εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος – τοὺς πανέλληνες καὶ τὴν παγκόσμιον Ὀρθοδοξίαν)!!!

20. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἐτονίσαμε κατὰ κόρον τόσον εἰς τὸν Σεβασμιώτατόν μας Μητροπολίτην Βελεστίνου κ. Δαμασκηνόν, ὅσον καὶ εἰς τὸν Μακαριώτατον.
Ὁ Μακαριώτατος μᾶς διεβεβαίωσε διὰ πολλὰ καὶ εὐελπιστοῦμεν νὰ τηρήσῃ τὸν λόγον του!!!

Εὐελπιστοῦμεν, ἐπίσης, νὰ μὴ ἀναγκασθῶμεν νὰ δημοσιεύσωμεν καὶ μερικὰ ἔγγραφά μας, διότι ἡμεῖς εἴμεθα ὑπὲρ τοῦ διαλόγου καὶ τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως. Ὅπου ὑπάρχει καλόπιστος διάλογος, φυγαδεύεται ὁ διάβολος ἀλλὰ ὅπου δὲν ὑπάρχει καλόπιστος διάλογος, βασιλεύει ὁ διάβολος!!!…

21. Μέχρι τοῦδε ἀπετρέψαμε ἀκραίας προτάσεις καὶ συμβουλὰς διαφόρων, ὅπως π.χ. νὰ πᾶμε 50 ἄτομα καὶ νὰ καταλάβωμεν τὴν Ἱερὰν Σύνοδον ἢ νὰ ἀποστείλωμεν ἐξώδικα εἰς τὸν Μακαριώτατον, ἢ νὰ πᾶμε καὶ νὰ καταλάβωμεν τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος καὶ ἄλλα παρόμοια…

Ἐκάναμεν «ἰώβειον» ὑπομονὴν καὶ ἀνεχθήκαμεν σατανικὰς λασπολογίας, ὅπως π.χ. ὅτι μᾶς δωρίζουν ἐκκλησιαστικὰς ἐκτάσεις, τὰς ὁποίας ἀρνούμεθα κ.λπ… Ἡμεῖς δὲν ἀρνηθήκαμε ποτὲ τὸ παραμικρόν…
Ἐπεμένομεν καὶ ἐπιμένομεν διὰ τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος, διὰ τὴν πανοραμικὴν δεσπόζουσαν θέσιν του!!!

22. Ὅσον ἀφορᾶ τὰς ἐκκλησιαστικὰς περιουσίας, ἀναμένομεν ἐπὶ τόσα ἔτη συγκεκριμένα τοπογραφικά. Ὅμως, παρὰ τὰς ἐπανειλημμένας γραπτὰς καὶ προφορικὰς παρακλήσεις καὶ ὑπενθυμίσεις μας (ἐπιστολαί μας ὑπ᾿ ἀριθμ. 763/3.9.2012, 577/26.7.2012, 9/18.1.2012 πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ τὴν Ναοδομίαν κ.λπ.) ἐπὶ τόσα ἔτη, μέχρι τοῦδε ὄχι μόνον τοπογραφικὰ δὲν ἐλάβομεν, ἀλλὰ οὔτε κἂν μίαν ἀπάντησίν των…

23. Τοιουτοτρόπως ἀποθρασύνονται διάφοροι γραφικοὶ τύποι καὶ ἐπιδειξίαι καὶ μᾶς λέγουν ὅτι διαθέτουν καὶ αὐτοὶ εἰς τὰ χωρία των ἑκατοντάδας στρέμματα καὶ ὅτι μᾶς δωρίζουν δῆθεν 100 στρέμματα. Καὶ ἐγὼ ἔχω κληρονομήσει εἰς ἕξ (6) ὄρη εἰς τὸ χωρίον μου ἑκατοντάδας στρέμματα, πλὴν ὅμως τὰ ἐγκατέλειψα καὶ διὰ συναισθηματικοὺς λόγους ἀπεδέχθην μόνον κάτω ἀπὸ 4.000 τετραγωνικὰ μέτρα ἀπὸ ἕκαστον, διὰ νὰ μὴ πληρώνω «τὰ μαλλιοκέφαλά μου» εἰς πολιτικοὺς μηχανικοὺς διὰ τοπογραφικά, τὸ περιβόητον «χαράτσι» τοῦ ΕΝΦΙΑ κλπ, διότι εἶναι ἄχρηστα!!!…
Βεβαίως ἀκόμη καὶ εἰς τὴν Ἀροανίαν νὰ ἔκανα τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, θὰ ἔχῃ καὶ ἐκεῖ μεγάλην προσέλκυσιν προσκυνητῶν…

24. Αὐταὶ αἱ κομπορημοσύναι καὶ «γενναιοδωρίαι» αὐτῶν τῶν σπερμολόγων ὁμοιάζουν ὡσὰν νὰ ἰσχυρισθῶ ἐγὼ εἰς σᾶς ὅτι ἡ Ἀκρόπολις καὶ οἱ πέριξ αὐτῆς ἀρχαιολογικοὶ χῶροι ἀνήκουν εἰς ἐμένα καὶ σᾶς ἐξουσιοδοτῶ νὰ κάνετε ὅ,τι θέλετε. Πρέπει νὰ σοβαρευθῶμεν καὶ νὰ ἀπομονώσωμεν αὐτοὺς τοὺς «ἐκπυρσοκροτητές» κροτίδων λάμψεως καὶ κρότου καὶ νὰ τοὺς ἀποβάλωμεν ἀπὸ ἡμᾶς!!!…

Διότι, ἐὰν ἐπαναλαμβάνωνται τοιούτου εἴδους σατανικὰ φληναφήματα, θὰ ἐφαρμοσθῇ ἡ θεωρία τοῦ Gebells «ὅταν λέγει κάποιος κάποιαν λασπολογίαν καὶ παραπληροφόρησιν πολλάκις, θὰ εὑρεθοῦν ἀρκετοὶ νὰ πιστεύουν μερικά».
Παραδείγματος χάριν ἔφθασεν καὶ μέλος μας νὰ ἐπαναλαμβάνῃ τὴν σατανικὴν λασπολογίαν ὅτι μᾶς δωρίζουν οἰκόπεδα καὶ τὰ ἀποποιούμεθα!!!…
Ἄλλος δὲ ἔφθασε εἰς τὸ σημεῖον νὰ λέγῃ νὰ συστήσωμεν ἄλλον Ἵδρυμα διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Ὡς γνωστόν, τὰ Σωματεῖα ἀναγνωρίζονται ἀπὸ τὸ Πρωτοδικεῖον καὶ ἔχουν μέλη, Γενικὰς Συνελεύσεις κ.λπ. Τὰ Ἱδρύματα ἔχουν μόνον περιουσίαν καὶ ἀναγνωρίζονται ἀπὸ τὴν Δ/νσιν Κληροδοτημάτων τοῦ Ὑπ. Οἰκονομικῶν μὲ Προεδρικὸν Διάταγμα καὶ ΦΕΚ. Καὶ τοὺς εἶπα : «ἐγὼ ἔχω διαθέσει ὅλη τὴν περιουσίαν μου εἰς τὸ Ι.Π.Η.Π.Α. Ποῖος θέλει νὰ διαθέσῃ τὴν περιουσίαν του, διὰ νὰ γίνῃ ἄλλο Ἵδρυμα;;;». Ὅλοι κόπτονται διὰ τὰ παιδάκια των, τὰ ἐγγονάκια των καὶ λοιποὺς συγγενεῖς των καὶ δὲν προτίθεται νὰ δώσῃ κάποιος τὸ παραμικρόν. Τότε αὐτὸς ὁ εὐλογημένος ἐπέμενεν νὰ δώσωμεν ἀμέσως εἰς τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀθηνῶν τὰ 3.276.000€, ποὺ εἰσεπράξαμεν ἀπὸ τὴν πώλησιν ἑνὸς οἰκοπέδου μου, διὰ νὰ φτιαχθῇ αὐτὸ τὸ Ἵδρυμα. Ἡμεῖς ὅμως δὲν ἔχομεν ἐμπιστοσύνην εἰς οὐδένα ἀπολύτως, εἰ μὴ μόνον εἰς τὸν Θεόν, καὶ φρονοῦμεν ὅτι πρέπει νὰ ἐπαγρυπνῶμεν, ὥστε καὶ ἡ τελευταία δεκάρα νὰ διατεθῇ διὰ τὴν κατασκευὴν καὶ ὁλοκλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Αἱ ἀναμνηστικαὶ στῆλαι καὶ τὰ προσκτίσματά του, καθὼς καὶ τὰ ἄλλα εὐαγῆ ἱδρύματά του, ἐπαναλαμβάνομεν, θὰ ἀνήκουν καὶ αὐτὰ εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος – τοὺς Πανέλληνας καὶ τὴν παγκόσμιον Όρθοδοξίαν καὶ δὲν θὰ εἶναι «τσιφλίκια» κανενός!!!…

25. Πλὴν ὅμως ἐγὼ ἐπιθυμῶ νὰ εἶναι κεντρικόν, διὰ νὰ ἔχουν πρόσβασιν ἀκόμη καὶ οἱ μὴ διαθέτοντες ἰδικά των μεταφορικὰ μέσα!!!…

26. Δὲν ἐπιμένω νὰ γίνῃ μέσα εἰς τὸν Ἐθνικὸν Κῆπον, ὅπως εἶπε τὴν περασμένην Κυριακὴν εἰς τὸν ἔγκυρον καὶ ἔγκριτον Ραδιοφωνικὸν Σταθμὸν τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας ὁ ἁγνὸς καὶ ἰδεολόγος θεολόγος – δημοσιογράφος κ. Διανύσιος Μακρής!!!…

Ἄν ὑπῆρχεν βούλησις τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας, θὰ ἠμποροῦσεν νὰ ἀπαιτηθῆ ἀπὸ τὴν Πολιτείαν, τὴν Περιφέρειαν καὶ τὸν Δῆμον νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα εἰς τοὺς κενοὺς ἀπὸ δένδρα χώρους τοῦ Ἐθνικοῦ Κήπου. Ἄν δὲ παραστῆ ἀνάγκη νὰ κοποῦν μερικὰ δένδρα, ἀναλαμβάνομεν συμβατικῶς τὴν ὑποχρέωσιν νὰ φυτέψωμεν χιλιαπλάσια δένδρα, ἀπὸ τὸν λόφον Ἀρδηττοῦ, τὴν Ἁγίαν Φωτεινήν, στήλας τοῦ Ναοῦ τοῦ Ὀλυμπίου Διός, Ζάππειον, Ἐθνικὸν Κῆπον, Πλατεῖαν Συντάγματος, Πλ. Ρηγίλης, Βυζαντινὸν καὶ Πολεμικὸν Μουσεῖον, Ριζάρειον Ἄλσος, Ἄλσος Εὐαγγελισμοῦ καὶ λοιπὰ μέχρι Ἀμπελοκήπους. Τοιουτοτρόπως θὰ δημιουργηθοῦν πράσινοι πνεύμονες ἑκατοντάδων στρεμμάτων, τοὺς ὁποίους ἔχει μεγίστην ἀνάγκην τὸ κέντρον τῶν Ἀθηνῶν!!!…
Ἡ δημιουργία καὶ ἡ συντήρησις αὐτῶν θὰ πραγματοποιῶνται μὲ ὀρθολογιστικὴν ἀξιοποίησιν καὶ τῆς τελευταίας «δεκάρας» ἀπὸ τὰ ἔσοδα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, χωρὶς νὰ κοστίσῃ εἰς τὴν Πολιτείαν, τὴν Περιφέρειαν καὶ τὸν Δῆμον Ἀθηναίων τίποτε!!!…

27. Ἄλλη λύσις εἶναι :
Ἄς μᾶς δώσουν τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως.
Tότε τὸ ἄνδρον αὐτὸ τῆς παντοειδοῦς παρανομίας (παρὰ τὴν διασπάθισιν δεκάδων ἑκατομμυρίων Εὐρὼ ἐτησίως) θὰ τὸ μετατρέψωμεν εἰς ἀσφαλέστατον ἐπίγειον παράδεισον, χωρὶς νὰ κοστίσῃ τίποτε εἰς τὸ Κράτος. Ὅλα θὰ γίνωνται ἀπὸ τὴν αὐστηροτάτην διαχείρισιν τῶν ἐσόδων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους!!!

28. Ὁ Μακαριώτατος μᾶς συνέστησεν νὰ πᾶμε νὰ διαπραγματευθῶμεν καὶ μὲ τὸν Ὑπουργὸν Ἐθνικῆς Ἀμύνης διὰ τὰ διάφορα Στρατόπεδα. Ὄντως μᾶς προσφέρουν διάφορα Στρατόπεδα, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ πρίσμα τῆς «οἰκονόμας». Θέλουν νὰ τοὺς καταβάλλωμεν ἐτησίως τὸ 5% τῆς ἀντικειμενικῆς ἀξίας τῶν Στρατοπέδων διὰ 99 ἔτη!!!
Ἐπειδὴ αἱ οἰκονομίαι μου, μὲ αὐστηροτάτην διαχείρισιν, μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν καὶ ἀπόλυτον διαφάνειαν, μόλις καὶ μετὰ βίας θὰ ἐπαρκέσουν, διὰ νὰ πραγματοποιηθοῦν ὅλα αὐτά, ἀπεστείλαμε τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. 153/27.5.2016 ἔγγραφόν μας πρὸς τὸν κ. Καμμένον καὶ τοῦ ἐκφράζομεν τὴν μεγίστην μας ἀγανάκτησιν, διότι διὰ τοὺς πάντας, ἀκόμη καὶ τοὺς τζιχαντιστάς, χορηγοῦνται δωρεὰν δημόσιαι κρατικαὶ ἐκτάσεις καὶ στρατόπεδα, ἐνῷ διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἀπαιτοῦν χρήματα!!!…
Ἐὰν θέλουν νὰ μᾶς παραχωρήσουν δωρεὰν κάποιον Στρατόπεδον, ἡμεῖς δὲν ἀποκλείομεν τίποτε!!!

29. Εἰς κάθε περίπτωσιν δὲν πρέπει νὰ ὀπισθοχωρήσωμεν ἀλλὰ νὰ ἐπιμείνωμεν μέχρι νὰ πραγματοποιήσωμεν τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους!!!
Ὅσοι ὀλιγοψυχοῦν, ἂς ἀπέλθουν καὶ ἂς ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ ἄλλους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἰσχυρὰν θέλησιν καὶ τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ νὰ ὑπομένουν, διότι μόνον «ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.» (Ματθ. 10, 22)!!!…

Διότι:
α) «μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός» (Β΄ Κορ. 9, 7).
β) «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν, 8, 32).
γ) «ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28).
δ) «πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν» (Ρωμ. 14, 23).

Ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ εἴμεθα δειλοὶ ἢ χλιαροί, διότι :
«οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ, καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου» (Ἀποκ. Γ΄16)!!!

30. Λίαν περιληπτικῶς σᾶς ἐνημερώνωμεν καὶ διὰ τὰς περαιτέρω καθημερινὰς ἐνεργείας μας. Ἐπειδὴ οἱ ἰθύνοντες ἐπὶ μίαν δεκαετίαν μᾶς ἐμπαίζουν, εἰρωνεύονται καὶ μᾶς «σαμποτάρουν» ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως, ἠναγκάσθημεν νὰ ἀποφασίσωμεν τὴν οἰκοδόμησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς γήπεδα τοῦ Ι.Π.Η.Π.Α.

Τὸ ἕν εἶναι περίπου 25 στρεμμάτων, εἰς τὸ 23,5 χιλιόμετρον Ἀθηνῶν – Λαμίας, δεξιὰ τῆς Ἐθνικῆς ὁδοῦ ὁ σπαρμένος λοφίσκος. Ἐκεῖ ὅμως, ἀκόμη καὶ ἄν ἀγοράσω καὶ τὰ ὅμορα, τὸ πολὺ πολὺ νὰ μᾶς ἐγκρίνουν νὰ κτίσωμεν 200 τετραγωνικὰ μέτρα!!!…
Τὸ ἄλλο εἶναι ἡ λίαν πανοραμικὴ κορυφὴ τοῦ Λόφου Παλλήνης, ὅπου εἶχε ἔλθει καὶ ὁ Μακαριστὸς κυρὸς Χριστόδουλος καὶ εἶχε ἐνθουσιασθῆ!!!…
Ἀμφότερα ὅμως, ἔχουν χαρακτηρισθῆ «ἰησουιτικῷ τῷ τρόπῳ» ἀπὸ εἰδεχθέστατα «καθάρματα» ὡς προστασία Πεντελικοῦ Κάλλους, ἐνῷ «ἀετονύχηδες» καί «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς ἔχουν κόψει ἑκατοντάδας χιλιάδας πεῦκα καὶ «φύτρωσαν» βίλες εἰς τὴν Πεντέλην καὶ γύρω ἀπὸ αὐτἠν!!!
Ἐνῷ οἱ παπικοὶ ἤθελαν νὰ τοὺς πωλήσω τὸν Λόφον Παλλήνης μὲ πολλὰ χρήματα, διὰ νὰ κατεσκεύαζον ἐκεῖ παπικὴν μονὴν καὶ θὰ κατώρθωνον νὰ τὸ ἀποχαρακτηρίσουν ἀπὸ Πεντελικὸν Κάλλος, ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι εἴμεθα πάντοτε «μουζίκοι» καὶ «καρπαζοεισπράκτορες»!!!…

31. Κατόπιν τούτων, νυχθημερὸν μοχθοῦμεν μήπως εὕρωμεν ἄλλας ἐκτάσεις ἐκτὸς σχεδίου, ἀλλὰ νὰ εἶναι οἰκοδομήσιμαι καὶ νὰ ἐπιτρέπεται καὶ τὸ ὑψοῦν. Τοιαύτας ἐκτάσεις εὑρήκαμεν π.χ. :

α) ἄνωθεν τῆς Πετρουπόλεως καὶ Κηπουπόλεως Περιστερίου, ὅπου διεκδικοῦσεν ὁ Ἱερὸς Ναὸς Εὐαγγελιστρίας Λαμίας 11.500 στρέμματα. Ὅμως οἱ Δῆμοι Περιστερίου καὶ Πετρουπόλεως ἔχουν καταπατήσει τὰ μισά…
Ἡμεῖς συνῃνέσαμεν νὰ ἀγοράσωμεν 50 – 100 στρέμματα ἐκτὸς σχεδίου εἰς συμβολικὴν τιμὴν ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Φθιώτιδος ἢ ἀπὸ τὴν κυρίαν, ἡ ὁποία ἔχει ἀναλάβει διὰ ἀναγκαστικοῦ πλειστηριασμοῦ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν τὴν διαχείρισιν καὶ ἐκποίησιν τῶν ἐν λόγῳ ἐκτάσεων!!!
Ἡ ὑπόθεσις, ὅμως, εὑρίσκεται εἰς τὰ δικαστήρια : Πρωτοδίκως ἐπεδικάσθη εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Εὐαγγελιστρίας Λαμίας ἔκτασις 5.300 στρεμμάτων καὶ τὸ Ἐφετεῖον ἔχει διατάξει πραγματογνωμοσύνην, ἐὰν ἀνήκουν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Εὐαγγελιστίας Λαμίας καὶ ἐὰν εἶναι δασικόν. Ἡ πραγματογνωμοσύνη εἶναι λίαν θετική, πλὴν ὅμως, λόγῳ ἀπεργίας τῶν δικηγόρων, θὰ δικασθῇ ἡ ὑπόθεσις τοῦ χρόνου καὶ μέχρι νὰ τελεσιδικήσῃ, θὰ περάσῃ δυστυχῶς ἱκανὸς χρόνος, ὅπως μᾶς ἀναπτύσσει εἰς τὸ σημείωμά του ὁ ἀνιδιοτελῶς προσφερόμενος δικηγόρος κ. Χαραλάμπης Κουτσός, εἰς τὸν ὁποῖον θὰ ἐπιδώσωμεν τιμητικὴν μεμβράνην, ὡς Πρέσβυν Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Ὁ κ. Κουτσὸς εἶναι ἐδῶ καὶ δύνασθε νὰ τοῦ θέσετε ὁποιασδήποτε ἐρωτήσεις ἐπιθυμεῖτε…
Ἡ θέσις εἶναι λίαν πανοραμικὴ καὶ δεσπόζουσα τοῦ Λεκανοπεδίου Ἀθηνῶν, Πειραιῶς καὶ περιχώρων. Δέον νὰ ἐρευνήσουν καὶ μηχανικοί, ἐὰν ἐπιτρέπεται τὸ πολεοδομεῖν καὶ τὸ ὑψοῦν, ὁπότε, ἐὰν μᾶς κάμουν κάποιον λίαν εὐνοϊκὸν τίμημα, νὰ ἀγοράσωμεν (δὲν θέλουμε δωρεὰν διὰ νὰ μὴ μπλέξωμεν καὶ διὰ νὰ εἴμεθα ἀνεξάρτητοι), νὰ τὸ περιφράξωμεν καὶ νὰ προχωρήσωμεν εἰς τὴν ἐν λόγῳ περίπτωσιν, διότι οἱ ἰθύνοντες φοβοῦμαι ὅτι θὰ συνεχίζουν νὰ μᾶς ἐμπαίζουν καὶ νὰ μᾶς λασπολογοῦν περαιτέρω!!!

β) Κάποιος Ἱερομόναχος γνωρίζων τὰ τῆς Παιανίας μᾶς ὑπέδειξεν ἕνα λόφον ὡσὰν «αὐγό» εἰς τὴν περιοχήν «Κόντρες» Παιανίας, τὸ ὁποῖον ἀνήκει εἰς τὸν Δῆμον καὶ δημοτικοὶ παράγοντες διετίθεντο εὐμενῶς νὰ τὸ παραχωρήσουν διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Δεσπόζει εἰς τὴν περιοχὴν Μεσογείων καὶ ἐὰν πραγματοποιηθῇ ἐκεῖ τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, θὰ δημιουργηθοῦν καὶ δρόμοι προσβάσεως καὶ ἔργα ὑποδομῆς καὶ συγκοινωνίαι. Εἰς βάθος ὀλίγων μέτρων ἠμποροῦμεν νὰ εὕρωμεν ὕδατα, καθ’ὅτι ὑπάρχουν ἐκεῖ καλάμια…

Χθὲς εἴχομεν τηλεφωνικὴν ἐπικοινωνίαν μὲ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαον, ὁ ὁποῖος στέλνει τὴν εὐλογίαν του καὶ θερμοτάτους ἐγκαρδίους χαιρετισμοὺς εἰς τὴν Συνέλευσίν μας. Πρὸ πολλοῦ προγραμματισμένα ταξείδια του εἰς τὸ ἐξωτερικὸν δὲν τοῦ ἐπιτρέπουν νὰ παρευρίσκεται προσωπικῶς.
Μᾶς διεβεβαίωσεν κατηγορηματικῶς ὅτι πνευματικῶς θὰ εἶναι μαζί μας καὶ ὅτι ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπιστροφήν του, τὴν 14ην Ἰουλίου, θὰ συναντηθῶμεν διὰ νὰ κάνωμεν παραστάσεις εἰς τοὺς Δήμους καὶ ὅπου ἀλλοῦ πρέπει. Θὰ παλέψῃ διὰ τὸν ἀποχαρακτηρισμὸν τοῦ γηπέδου μας εἰς τὴν Παλλήνην ἤ τὴν ἐξεύρεσιν ἄλλων περιοχῶν.

γ) Παρὰ τὴν μεγίστην ἀπόγνωσιν, εἰς τὴν ὁποίαν ἔχουν φθάσει πολλὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ μας Συμβουλίου, συνεχίζομεν νὰ μοχθῶμεν διὰ τὴν ἐξεύρεσιν καὶ ἀγορὰν καὶ κάποιας ἄλλης ἐνδεικνυομένης τοποθεσίας, διότι τὰ χρόνια παρέρχονται ἀστραπιαίως καὶ κατὰ τὴν ἐπέτειον τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Ἐθνικήν μας Παλιγγενεσίαν ὄχι μόνον τὰ ἐγκαίνια δὲν πρόκειται νὰ πραγματοποιήσωμεν, ἀλλὰ οὔτε κἂν τὸν θεμέλιον λίθον, ἐὰν συνεχίσωμεν νὰ βασιζώμεθα εἰς τὰς ψευδεῖς διαβεβαίωσεις τῶν ἰθυνόντων!!!…

32. Τὸ κυρίαρχον σῶμα τῆς Γενικῆς μας Συνελεύσεως ὀφείλει νὰ ἐκλέξῃ μίαν Ἐπιτροπήν, ἡ ὁποία νὰ μὴν εἶναι μόνον διὰ τοὺς τύπους, ὡς εἴθισται, ἀλλὰ μέ «μεράκι» νὰ συνεργάζεται μὲ τοὺς οἰκείους Μητροπολίτας καὶ πολιτικοὺς τῆς α΄ἢ β΄ περιοχῆς διά :

α) τὴν σαφῆ διευκρίνισιν μὲ τοὺς ἰθύνοντας, ἐὰν θέλουν νὰ δημιουργήσωμεν πνεύμονας πρασίνου παραχωροῦντες εἰς ἡμᾶς :
i. Κάποιον «ξέφωτο» εἰς τὸν Ἐθνικὸν Κῆπον – Ζάππειον,
ii. Κάποιον «ξέφωτο» εἰς τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως,
iii. Τὸ Ριζάρειον Ἄλσος,
iv. Κάποιον Στρατόπεδον, μὲ δωρεὰν παραχώρησιν ὡς π.χ. τὸ Πάρκον Στρατοῦ πλησίον τοῦ παρανόμου Θεάτρου Μπάντμινγκτον ἢ τὸ Στρατόπεδον «Πλέσσας Σ31» εἰς τὴν Μεσογείων, δίπλα εἰς τὸ Ὓπουργεῖον Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἢ τὴν Ναυτικὴν Βάσιν εἰς τὸν Βοτανικόν, ἀντὶ νὰ τὴν δώσουν εἰς τοὺς τζιχαντιστάς…

β) Τὸν ἀποχαρακτηρισμὸν τῶν ἰδικῶν μας περιοχῶν ἀπὸ τὴν προστασίαν τοῦ Πεντελικοῦ Κάλλους.

γ) Τὴν ἐξεύρεσιν ἄλλου καταλλήλου καὶ ἐνδεδειγμένου χώρου.

δ) Τὴν παραχώρησιν – ἀγορὰν τῆς περιοχῆς ἄνω τῆς Πετρουπόλεως καὶ Κηπουπόλεως, ἐὰν τὴν δέχεται ἡ Γενικὴ Συνέλευσίς μας.

ε) Τὴν διαπραγμάτευσιν μὲ τὸν Δῆμον Παιανίας διὰ τὸν ἀνωτέρω περιγραφέντα λόφον ἢ ἄλλας περιοχάς.

33. Καλοῦνται φίλοι ἰδεολόγοι μηχανικοὶ καὶ μὲ ἦθος ἐργασίας δικηγόροι νὰ μᾶς συμπαρασταθοῦν, τόσον διὰ τὸν ἀποχαρακτηρισμὸν τῶν ὡς ἀνω γηπέδων μας εἰς Ἅγιον Στέφανον καὶ Παλλήνην,
ὅσον καὶ διὰ τὰς ὡς ἄνω περιοχὰς
τῆς Κηπουπόλεως – Πετρουπόλεως,
καθὼς καὶ εἰς τὴν περιοχήν «Κόντρες» Παιανίας καὶ εἰς πιθανὰς ἄλλας περιοχὰς τὰς ὁποίας ἀναζητῶμεν κατεπειγόντως καὶ ἀπεγνωσμένως,
ἐὰν δηλαδὴ τὸ πολεοδομεῖν καὶ τὸ ὑψοῦν εἶναι ἐφικτὰ διὰ νὰ προχωρήσωμεν ἐπιτέλους…

34. Ἐπειδὴ εἶσθε κουρασμένοι καὶ ὁ χρόνος οὐδόλως ἐπαρκεῖ, δὲν θέλω νὰ σᾶς κουράσω καὶ καθυστερήσω καὶ μὲ πολλὰ ἄλλα θέματα, ὡς π.χ. τί ἀπέγιναν τὰ χρήματα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τῆς 7ετίας.
Περιληπτικῶς σᾶς ἀναφέρω :
Ἀπὸ μηνυτηρίους ἀναφορὰς μερικῶν μελῶν μας ὁ Εἰσαγγελεὺς τοῦ Ἀρείου Πάγου διέταξεν ἀνακρίσεις. Τὰ πιστωτικὰ ἱδρύματα, ἐκτὸς τοῦ Ταμείου Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων, ἐψεύσθησαν, διαβεβαιώνοντα τὸν ἀνακριτὴν ὅτι δὲν ὑπῆρχαν καὶ δὲν ὑπάρχουν καταθέσεις εἰς τὸ πιστωτικόν των Ἵδρυμα. Τὸ ἴδιον ἔπραξεν καὶ ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία κανονικῶς εἶναι Τράπεζα τῆς οἰκογενείας Ρότσιλντ καὶ ΣΙΑ καὶ εἶναι μέγιστον αἶσχος νὰ ἀνεχόμεθα νὰ «καμουφλάρεται» ὡς Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος. Ἀρχικῶς ἐψεύσθη ἡ Τράπεζα τῶν Ρότσιλντ καὶ μετὰ ἠναγκάσθη νὰ παραδεχθῇ ὅτι ὑπῆρχεν λογαριασμὸς καὶ ὅτι δῆθεν τὸ ἀρχεῖον των κατεστράφη ἀπὸ ποντικοὺς καὶ κατσαρίδας!!!…Οἱ κύριοι Εἰσαγγελεὺς καὶ Ἀνακριταὶ ὀφείλουν νὰ διευκρινίσουν σαφῶς, ποῖα «τρωκτικά» «ἔφαγον» τὰ χρήματα, τὰ τετράποδα ἢ τὰ «δίποδα» τρωκτικά;;;
Πρὸς τοῦτο, καθὼς καὶ διὰ θρασυτάτους καταπατητὰς τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους, ὅπου ἔχει ὁ καθεὶς πολλὰ στρέμματα καταπατήσει καὶ εἶναι «τσιφλικάδες», ἀπαιτεῖται μία ὁμὰς εὐφυεστάτων νομικῶν μέ «μεράκι» καὶ ζῆλον, διὰ νὰ παρακολουθῇ καὶ νὰ ἐπεμβαίνῃ εἰς τὰς ἐξελίξεις, διὰ νὰ παραμένουν αὐτὰ εἰς τὴν ἐπικαιρότητα, καὶ νὰ δίδῃ καὶ συνεντεύξεις τύπου!!!

Καὶ τὸ σπουδαιότερον : ἕν μέρος τῶν ἐκτάσεων τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους ἔχει ἀπαλλοτριωθῆ καὶ ἀποζημιωθῆ μὲ χρήματα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ αἱ διάφοροι ὑποδομαί, αἱ ὁποῖαι ἔγιναν εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος, ἔγιναν μὲ χρήματα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους!!!
Ἡ Περιφέρεια γνωρίζει μόνον νὰ ἀναρτῇ τεραστίας πινακίδας μὲ φανφαρώδη προγράμματα, ἀλλὰ τὰ μεγάλα ποσὰ ἐξαφανίζονται μὲ ἀναθέσεις εἰς «ἡμετέρους» ἐργολάβους καὶ τὰ διάφορα ἀλσύλλια παραμένουν ἀπλησίαστα καὶ ἐκεῖ «βασιλεύουν» θρασεῖς καὶ ἀδίστακτοι καὶ ἔχουν καταστῆ «φόβος καὶ τρόμος» τῶν πολιτῶν.

35. Παρακαλεῖσθε, ὅπως ἀποφασίσετε διὰ ὅλα τὰ ἀνωτέρω, διὰ νὰ τεθοῦν καὶ εἰς τὸ ψήφισμα, τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ ἐκδώσωμεν, καί, ἀφοῦ ἐγκριθῇ, νὰ τὸ ἀποστείλωμεν εἰς ὅλους τοὺς ἰθύνοντας καὶ νὰ δημοσιευθῇ εἰς τὸ περιοδικόν μας, τὴν ἱστοσελίδα μας, τὸ facebook καὶ twitter, καθὼς καὶ εἰς πολλὰ ἄλλα φίλα Μ.Μ.Ε…

36. Ἐλπίζομεν νὰ παρακολουθήσατε καὶ νὰ προβληματισθήκατε διὰ τὰ διάφορα θέματα, νὰ συμφωνῆτε μὲ ὅσα ἠκούσατε καὶ νὰ ἐγκρίνετε ὁμοφώνως τὸ Ψήφισμα, τὸ ὁποῖον θὰ ἀποτελέσῃ καὶ τὴν βάσιν τῶν περαιτέρω ἐνεργειῶν τῶν Διοικητικῶν μας Συμβουλίων!!!

37. Ἐσεῖς εἶσθε τὸ κυρίαρχον σῶμα καὶ τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια πρέπει νὰ εἶναι, εἰς τὴν κρίσιμον αὐτὴν κατάστασιν, εἰς τὴν ὁποίαν εὑρισκόμεθα, ἐκτελεστικὰ ὄργανα τῶν ἀποφάσεων τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.
Ὅποιος ἔχει ἀντίρρησιν, ἂς ἐπιφυλαχθῆ καὶ τὸ Ψήφισμα ἄς μὴ εἶναι ὁμόφωνον. Μᾶς ὑπεραρκεῖ νὰ ὑπερθεματίσῃ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία!!!

38. Εἰς τὸ τελευταῖον τεῦχος ὑπ’ἀριθμ. 67 τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς», ἀπὸ τὸ ὁποῖον δύνασθε νὰ λάβετε, ἀπὸ τὴν Μουσῶν 14 – Ψυχικόν, δεσμίδας ὁλοκλήρους καὶ νὰ τὰ διαθέτετε εἰς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ λοιποὺς χώρους, ὅπου τὰ δέχονται εὐχαρίστως καὶ παρακαλοῦν νὰ τοὺς στέλνωμε περισσότερα, δημοσιεύομεν μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ γλαφυρὸν καὶ συνοπτικὸν κείμενον τοῦ μοναχοῦ Βλασίου ἀπὸ τὴν Βίγλαν Ἁγίου Ὄρους.
Ὁ εὐλαβὴς καὶ ταπεινὸς αὐτὸς μοναχὸς τονίζει κατηγορηματικῶς ὅτι, ἐὰν δὲν ἀρθοῦν ἐπισήμως οἱ ἄδικοι, οἱ ὑπὸ τὴν ἀπειλὴν τῆς μάχαιρας τοῦ Σουλτάνου ἀφορισμοὶ πρὸς τοὺς ἥρωας τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ δὲν πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδίστρια καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τοῦ 1821, ἐπειδὴ δὲν τὸ ἐπιτρέπουν εἰς τοὺς Ἕλληνες ἰθύνοντας τὰ «ἀφεντικά τους», σιωνισταὶ καὶ λοιπαὶ σκοτειναὶ δυνάμεις, τότε τὰ δεινὰ τῆς Ἑλλάδος θὰ συνεχίζωνται.

Ἄς γίνῃ, λοιπόν, αὐτὸ ὁ σκοπός μας!!!

Σᾶς εὐχαριστοῦμεν θερμότατα ἐκ τῶν προτέρων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *