ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-Ο ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΚΛΕΙΝΕΙ 24 ΕΤΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΣ !

«καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν» (Ματθ. 24,12)
(ὅταν ἀποκορυφωθῆ τὸ κακό, τότε θὰ ἀποθαρρυνθοῦν καὶ θὰ ἀποκάμουν οἱ περισσότεροι…).

Ὅμως «ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.» (Ματθ. 10, 22)…

1. Ἐν τῷ μεταξὺ ὅμως, οἱ περισσότεροι τῶν ἐθελοντῶν μας εἴτε ἔφυγον ἀπὸ τὴν παροῦσαν ζωὴν ἢ ἠσθένησαν ἢ ἐγήρασαν ἢ ἡ προκύψασα οἰκονομικὴ κρίσις τοὺς ὑποχρεώνει νὰ πασχίζουν διὰ τὴν ἐπιβίωσιν τῶν ἰδίων καὶ τῶν ἰδικῶν των!!!

Ὅσον χρόνον ἦσαν νωπὰ τὰ ἐγκλήματα τῶν σιωνιστῶν (Κοσσυφοπέδιον, Βοσνία, Ἑρζεγοβίνη κλπ), ὅλοι μᾶς συνέδραμον. Ἔβλεπον τὴν ἀπόλυτον διαφάνειαν τοῦ Συνδέσμου μας καὶ τὴν ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν, τὴν ὁποίαν ἔχομεν πάντοτε ἡμεῖς, τὰ μέλη μας καὶ οἱ ἐθελονταί μας.
Διότι σημασία δὲν ἔχει ἄν δίδῃ κάποιος, ἀλλὰ ἄν αἱ βοήθειαι ἀποστέλλονται, ἄν φθάνουν εἰς τοὺς τόπους προορισμοῦ καὶ πρὸ παντὸς ποῦ καταλήγουν!!!

2. Οἱ τρισάθλιοι κυβερνῶντες ἐπάσχιζον νὰ βολεύουν τὸν συρφετὸν τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης «κλίκας» καὶ τῶν συνδικαλιστικῶν των παρατάξεων καὶ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια Εὐρὼ διεσπαθίσθησαν καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν!!!

Τώρα ὅμως ὁ βαρύτατα φορολογούμενος ἑλληνικὸς λαὸς πληρώνει τὰ «φαγοπότια» αὐτῶν τῶν «τρωκτικῶν», «ἀετονύχηδων» καὶ «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς, ποὺ φεμινιστικῶς ἐβαπτίσθηκαν ὡς «Μ.Κ.Ο.».

Δυστυχῶς δὲν ὑπάρχουν εἰσαγγελεῖς καὶ δικασταὶ μὲ εὐσυνειδησίαν καθήκοντος νὰ ἐπέμβουν καὶ τοιουτοτρόπως καὶ αὐταὶ αἱ ὑποθέσεις διαιωνίζονται μέχρι νὰ παραγραφοῦν. Εἰς τὴν Ἑλλάδα, δυστυχῶς, δὲν ἔχομε ἀθώους οὔτε ἐγκλείστους, ἀλλὰ «παραγραφάκηδες»!!!

3. Τρισάθλιοι ὑπηρέται τῆς τετάρτης ἐξουσίας προσεπάθησαν νὰ ἐμπλέξουν καὶ ἡμᾶς, οἱ ὁποῖοι ὀκτὼ (8) ἔτη πρίν «φυτρώσουν» αἱ πρῶται Μ.Κ.Ο., ὑπήρξαμεν ἰδεολόγοι ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν μὲ πλουσιωτάτην δρᾶσιν. Τόσον μὲ ἰδικά μας ἔξοδα ὅσον καὶ μὲ τὴν ἀξιοποίησιν καὶ τοῦ τελευταίου «δίλεπτου τῆς χήρας», κατωρθώσαμε νὰ ἔχωμε ἀποστείλει ἄνω τῶν 75.000 τόνων φαρμάκων, τροφίμων, ἰματισμοῦ, κλινοσκεπασμάτων καὶ λοιπῶν ἀναγκαίων ἀγαθῶν ἐπιβιώσεως.
Ἔχομεν καὶ ἔγγραφον τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, Δ/νσεως ΥΔΑΣ ὅτι ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δὲν ἔλαβεν οὔτε ἕνα Εὐρὼ ἀπὸ τὸ Κράτος!!!

4. Εἴμεθα ἡ μόνη ἀνθρωπιστικὴ ὀργάνωσις καταχωρισμένη εἰς τὴν ἐφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων. Τὴν ἀπόλυτον διαφάνειαν μας καὶ ἀνιδιοτέλειαν μας μαρτυροῦν αἱ διασαφήσεις ἑλληνικῶν τελωνείων, ὅτι τὰ ἀγαθὰ ἐξήχθησαν, αἱ δασαφήσεις τελωνείων ἀφίξεως ὅτι τὰ ἀγαθὰ ἔφθασαν εἰς τοὺς τόπους προορισμοῦ καὶ αἱ μαρτυρίαι τῶν παραληπτῶν μας!!!
Τὰ περισσότερα «λαμόγια» τῶν Μ.Κ.Ο. δὲν δύνανται νὰ ἀποδείξουν τίποτε ἀπὸ ὅλα αὐτά, διότι ἁπλούστατα κατεχράσθηκαν τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ ποσά.
Παραδείγματος χάριν, διὰ κατεψυγμένα κοτόπουλα, τὰ ὁποῖα προωρίζοντο διὰ νοσοκομεῖα τοῦ Βελιγραδίου, ἐξέδιδον εἰς τὰ Σκόπια νέας φορτωτικὰς καὶ τὰ ἔδιδον εἰς ἐργοστάσια σαλαμιοῦ τῆς Νοτίου Ἀλβανίας!!!…

5. Ἐν τῷ μεταξὺ ἐπεβλήθη ὁ ΦΠΑ καὶ εἰς τὰ πρὸς λῆξιν ἀγαθὰ καὶ αἱ ἑταιρεῖαι τροφίμων προετίμων νὰ καταστρέφουν τὰ πρὸς λῆξιν ἀγαθά, ἀντὶ νὰ τὰ διανέμουν διὰ ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας!!!…

6. Εἰς ἡμᾶς, οἱ ὁποῖοι εἴμεθα ἰδιεολόγοι, δὲν ἐγκρίνουν τὴν λῆψιν ἀγαθῶν διὰ νὰ προωθηθοῦν περαιτέρω εἰς ἄσυλα, ὀρφανοτροφεῖα, στέγας ἀγάπης καὶ ἐν γένει δεινοπαθοῦντας συνανθρώπους μας, πρὸς δόξαν Θεοῦ…
Εἶναι διατεθειμένοι νὰ μᾶς ἐγκρίνουν τὴν λῆψιν ἀγαθῶν διὰ τὰ μέλη μας. Παρ’ὅλον ὅτι τὰ μέλη μας εἶναι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἄνεργα, ἀσθενεῖς καὶ ὑποφέρουν ἀπὸ τὴν ἀνέχειαν, ἡ ὁποία ἐνέσκυψε, ἐν τούτοις ἡμεῖς δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ καταχρώμεθα οὔτε ἕνα γραμμάριον τῶν ἀγαθῶν, οὔτε μίαν δεκάραν τῶν ποσῶν, διὰ νὰ εἶναι ἀπρόσκοπτον τὸ Εὐαγγέλιον. Ἡμεῖς ὅ,τι κάνομε, τὸ κάνομε μὲ ἰλαρότητα καὶ ὄχι ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης (« μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός » – Β΄ Κορ. 9, 7)!!!

Διότι : «πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν» (Ρωμ. 14, 23).

7. Ἡ Ἐκκλησία ἔχουσα πληθώραν ὑπαλλήλων καὶ συνεργαζομένη μὲ διάφορα Μ.Μ.Ε. εἶναι εὐέλικτη νὰ λαμβάνῃ τὰ ἀγαθὰ εἰς τὰ διάφορα διαμερίσματα τῆς Ἀττικῆς. Μέγιστον πλειονέκτημα δι᾿ αὐτήν. Ταυτοχρόνως καταστρεπτικὸν μειονέκτημα δι᾿ ἡμᾶς.
Διὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους, δυστυχῶς, συρρικνούμεθα.

8. Ἐλπίζομεν ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φωτίσῃ ὅλους νὰ στρατολογῶμεν νέους ἐθελοντὰς καὶ νὰ γίνωμεν πάλιν πρώτη φιλανθρωπικὴ ὀργάνωσις ἰδεολόγων.

9. Παρὰ τὸ πεπερασμένον τῆς ἠλικίας μας καὶ τὸ ἄκρως βεβαρημένον τῆς ὑγείας μας, ἡμεῖς συνεχίζομε νὰ γινώμεθα πρωταγωνισταὶ καὶ εἴμεθα εἰς τὴν διάθεσιν ὅλων τῶν ἰδεολόγων ἐθελοντῶν ἀπὸ τὰ βαθιὰ χαράματα μέχρι καὶ μετὰ τὰ μεσάνυκτα, διὰ νὰ συνεχίσωμεν νὰ συνδράμωμεν δεινοπαθοῦντας Ἕλληνας.

Διότι «εἴ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων…» (Α΄ Τιμοθέου 5, 8).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *