ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68- ΟΜΟΦΩΝΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

22.6.2015

1. Βλέποντας τὴν ἀβελτηρία τῶν καθ᾿ ὕλην ὑποχρέων Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Πανελλήνιου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ κάνοντας ἱστορικὴ ἀνασκόπησι, αἰσθανόμαστε καὶ ἐμεῖς ὅτι ἔχουμε ὑποχρέωσι νὰ πραγματοποιήσουμε τὴν Ἱερὴ Παρακαταθήκη τῶν προγόνων – ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Πρὸς τοῦτο συνασπισθήκαμε καὶ ὀργανώσαμε τὸ Σωματεῖο οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

2. Ἐπειδὴ πρὸς τοῦτο ἀπαιτοῦνται τεράστια ποσά, συμπράττουμε μὲ τὸν Ἱδρυτὴ τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ποὺ ἔχει ἀφιερώσει τὸν μὲ ἀπερίγραπτες σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες, ἀλλὰ καὶ στερήσεις μόχθο τοῦ βίου του πρὸς δόξα Θεοῦ!!!…

3. Τὸ ἁμαρτωλὸ κατεστημένο Πολιτείας κατασπατάλησε καὶ κατασπαταλεῖ ἐπὶ 187 ἔτη ἀστρονομικὰ ποσὰ γιὰ εὐτελῆ ἔργα, ὅπου ὑπάρχουν τεράστια ὀργανωμένα συμφέροντα, καὶ γιὰ τὸν παρασιτισμὸ τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης παρατάξεως καὶ τῶν συνδικαλιστῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι οὐσιαστικὰ τροχοπέδη στὴν πρόοδο τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ!!!…

4. Ὁ ἄλλος ὑπόχρεως, ἡ Ἐκκλησία, ἔχει ἐξανεμίσει ἀμύθητη περιουσία, διότι οἱ «ἡμέτεροι» τῆς ἑκάστοτε διοικούσης Ἐκκλησίας δὲν ἤθελαν νὰ ἀξιοποιήσουν ὀρθόδοξα τὴν Ἐκκλησιαστικὴ περιουσία καὶ προσπαθοῦσαν νὰ ἐξασφαλίζουν μέχρι τὰ τετρασέγγονα καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους «ἡμετέρους»!!!…

5. Βάσει τῶν Συνοδικῶν Ἀποφάσεων ἀπὸ 8.6.2012, 14.5.2013 καὶ τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 1445/7.4.2015 ἐξουσιοδοτήσεως 9 μελοῦς ἐπιτροπῆς ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, πρέπει νὰ ἐπισπευσθῇ ἡ κατασκευὴ τοῦ μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὸ καὶ νὰ ἐγκαινιασθῆ τὸ συντομώτατο…
Μία νέα Ἁγία Σοφία σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Μόσχας μὲ τὰ σύγχρονα μέσα!!!

Αὐτὸ τὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους πρέπει νὰ λάβῃ χώρα ὑπὸ τὸ πρίσμα :
α) τῆς αἰώνιας ἀντοχῆς
β) τῆς ἀρίστης αἰσθητικῆς
γ) τῆς ἀπόλυτης λειτουργικότητας
δ) τοῦ λίαν εὐνοϊκοῦ κόστους καὶ
ε) συντόμου χρονικοῦ διαστήματος.

6. Ὄχι μόνο τὴν κατασκευή, ἀλλὰ καὶ τὴν συντήρησι ὅλων τῶν κτιρίων καὶ ἀναμνηστικῶν στηλῶν, τὴν μισθοδοσία καὶ ἀσφάλεια τοῦ ἐργατοτεχνικοῦ προσωπικοῦ, καθὼς καὶ τὴν κατασκευὴ καὶ συντήρησι τοῦ περιβάλλοντος χώρου, ἑνὸς ἐπίγειου παραδείσου, καὶ τῶν τεραστίων ἐκτάσεων πρασίνου – πνευμόνων γιὰ τὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν καὶ πέραν αὐτοῦ – τὰ ἀναλαμβάνουμε ἐμεῖς καὶ δὲν θὰ ἀπαιτήσουμε καὶ γι᾽ αὐτὰ οὔτε μίαν δεκάρα ἀπὸ τὴν Πολιτεία καὶ τὴν Ἐκκλησία καὶ διαφόρους ὀργανισμούς, ἐφ᾿ ὅσον μᾶς παραχωρήσουν τὸν χῶρο ἀνεγέρσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ κεντρικὲς ἐκτάσεις γιὰ εὐαγῆ ἱδρύματα!!!…

7. Τὸ 80% τῶν καθαρῶν ἀποτελεσμάτων χρήσεως τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ κατατίθεται σὲ εἰδικὸ λογαριασμὸ καὶ θὰ διατίθεται γιὰ συμπληρωματικὲς ἀνάγκες σχολείων, ἀναστύλωσι ἱστορικῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ Ναῶν, ἵδρυσι, συντήρησι καὶ διατήρησι Ὀρφανοτροφείων, Γηροκομείων καὶ Εὐαγῶν Ἱδρυμάτων, ποὺ θὰ ὀνομάζονται «Βασιλειάδες», τὸ δὲ 20% θὰ ἀποτελῇ ἀποθεματικὸ πρὸς μεγίστη ἀξιοποίησι κατὰ τὸ δυνατὸ πρὸς διάθεσι ἑπομένων χρήσεων!!!…
8. Πρὸς τοῦτο ἐξουσιοδοτοῦμε ἀνεπιφυλάκτως τὸ Ι.Π.Η.Π.Α., τὸ ὁποῖο συνεστήθη μὲ τὸ Π.Δ. ἀπὸ 17.9.1997 δημοσιευθὲν στὸ ΦΕΚ 853Β/25.9.1997 καὶ ὡς ἐτροποποιήθη μὲ τὴν συμβολαιογραφικὴ πρᾶξι ὑπ᾿ ἀριθμ. 4764/5.6.2013 τῆς συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Αἰκατερίνης Μαυρουδῆ, νὰ κάνῃ τὸ πᾶν γιὰ τὴν ἄμεση πραγματοποίησι τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους σὲ γήπεδο ἐντὸς τῆς Ἀττικῆς!!!

9. Ἐγκρίνουμε ὁμόφωνα τὸν Ἐσωτερικὸ Κανονισμό (συνημμένα περιληπτικὸ ἀπόσπασμα).

10. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους δὲν θὰ ἀνήκῃ στὸν Ἀναγνωστόπουλο ἢ τοὺς οἰκείους του οὔτε στὸ Ἑλληνικὸ Κράτος, τὴν Α΄ ἢ Β΄ Μητρόπολι (μόνο πνευματικὰ θὰ ἀνήκῃ στὴν Μητρόπολι, ποὺ τελικῶς θὰ εἶναι ὁ χῶρος). Ἰδιοκτησιακά – οἰκονομικὰ θὰ ἀνήκῃ στὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος – τοὺς ἀπανταχοῦ Πανέλληνες καὶ τὴν παγκόσμια Ὀρθοδοξία!!!…
Πρόεδρος θὰ εἶναι ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος καὶ Ἀντιπρόεδρος ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης καὶ τρεῖς (3) ἄλλοι Μητροπολίτες, τοὺς ὁποῖος θὰ ὁρίζῃ τὸ διευρυμένο Δ.Σ. τοῦ Ι.Π.Η.Π.Α.,πέντε (5) μέλη τοῦ Ι.Π.Η.Π.Α., ὀκτώ (8) Πρέσβεις Καλῆς Θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, πέντε (5) μέλη ἀπὸ τὴν ἐξουσιοδοτημένη ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο 9μελῆ Ἐπιτροπή!!!…
Ἐὰν συμβάλλουν σ᾽ αὐτὸ τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο τοῦ Δήμου καὶ τῆς Περιφέρειας, τότε θὰ μειωθοῦν οἱ Πρέσβεις Καλῆς Θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους κατὰ δύο καὶ θὰ ἀντικαστασταθοῦν ἀπὸ ἕνα μέλος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου καὶ ἕνα μέλος τῆς Περιφέρειας, ὅπου θὰ ἀνεγερθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους (Ἀθήνα/Ἀττικὴ ἤ ἀλλοῦ).

11. Καὶ πάλι διευκρινίζουμε ὅτι τὸ Σωματεῖο μας θὰ διεκδικῇ καὶ δὲν θὰ διοικῇ. Θὰ στηρίζῃ, ἀλλὰ δὲν θὰ διαιρῇ οὔτε θὰ διαιρεῖται. Θὰ συμβάλλῃ καὶ δὲν θὰ διαβάλλῃ…

12. Ἡ ἄμισθη Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ θὰ πρέπῃ νὰ διαχειρίζεται καὶ τὴν τελευταία δεκάρα ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ μὲ ἀπόλυτη ἀνιδιοτέλεια καὶ ἄκρα διαφάνεια!!!…

13. Πρὸς τοῦτο θὰ συμβάλῃ τὰ μέγιστα μία αὐστηρότατη καὶ ἀδέκαστη Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπή!!!…

14. Ἀνεπιφυλάκτως δεχόμαστε ὅτι πιθανὰ μελλοντικὰ ἔσοδα καὶ δωρεὲς πρὸς τὸ Σωματεῖο οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ διαχειρίζωνται ὑπὸ τοὺς ἀνωτέρω ὅρους ἀπὸ τὴν Διοικοῦσα Ἐπιτροπή.

15. Ἐξουσιοδοτοῦμε τὴν Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ νὰ εὐχαριστήσῃ καὶ γραπτῶς ὅλα τὰ ἔθνη καὶ κράτη, τὰ ὁποῖα ἄμεσα ἢ ἔμμεσα συνέβαλαν στὴν ἀπελευθέρωσι τῆς Ἑλλάδος καὶ στὴ διάσωσι τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους ἀπὸ τὸν βάρβαρο καὶ ἀνυπόφορο μωαμεθανικὸ ζυγὸ τῶν Τούρκων!!!…

16. Παράλληλα πρὸς τὴν οἰκοδόμησιν τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, θὰ στήνωνται καὶ ἀναμνηστικὲς στῆλες ὄχι μόνο τῶν πεσόντων Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ τῶν πεσόντων Φιλελλήνων καὶ ἄλλες στῆλες τῶν ὅσων συνέβαλαν ἄμεσα ἢ ἔμμεσα στὴν ἑδραιοποίησι τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους καὶ Ἔθνους, εἴτε Ἕλληνες, εἴτε Φιλέλληνες ἦταν αὐτοί!!!…

17. Πρὸς τοῦτο ἐξουσιοδοτοῦμε τὴν Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ νὰ μελετήσῃ τοὺς φακέλλους τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ποιὲς χῶρες δὲν ἔχομε εὐχαριστήσει μέχρι τοῦδε καὶ νὰ ζητήσουμε ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Βουλὴ νὰ ἐκφράσῃ γραπτὰ τὶς θερμὲς εὐχαριστίες καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ!!!…

18. Ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ νὰ ἐπανέλθῃ στοὺς Δήμους καὶ τὶς ἱστορικὲς κοινότητες, ὥστε νὰ ὀνομάσουν τὴν πιὸ κεντρικὴ πλατεία καὶ τὴν σπουδαιότερη Λεωφόρό τους σὲ Πλατεία ἢ Ὁδὸ ἢ Λεωφόρο Ἀγωνιστῶν 1821!!!
Αὐτὲς οἱ ὀνομασίες στὴν ἀρχὴ καὶ στὸ τέλος τῆς κάθε Ὁδοῦ ἢ Λεωφόρου νὰ στηρίζωνται σὲ καλλιτεχνικὸ λιθόκτιστο τοιχίο!!!…
19. Ἐπειδὴ τόσο ἡ Πολιτεία, ὅσο, δυστυχῶς, καὶ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἀδιαφόρησαν γιὰ τὴν ἄμεση παραχώρησι περίοπτης καὶ δεσπόζουσας θέσεως καὶ ἐπειδὴ δὲν εἴμαστε διατεθειμένοι νὰ ἀνεχόμαστε περαιτέρω τὸν τρισάθλιο παραγκωνισμό, τὴν ἀδιαφορία καὶ τὸ «σαμποτάζ», ποὺ μᾶς κάνουν ἐπὶ 10 ὁλόκληρα ἔτη μὲ ἄπειρες προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις, διότι προφανῶς δὲν τοὺς ἐπιτρέπουν τὰ ἀφεντικά τους νὰ μᾶς συνδράμουν (διότι ἡ πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ συμβάλῃ ριζικὰ καὶ ἀποτελεσματικὰ στὴν ἀνόρθωσι καὶ ἀναγέννησι τοῦ κατατρωθέντος ἠθικοῦ καὶ ἐθνικοῦ σθένους τῶν Ἑλλήνων, νὰ ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας καὶ νὰ ἐπικαλεσθοῦμε τὸ θεῖο ἔλεος), ἐξουσιοδοτοῦμε τὸ Ι.Π.Η.Π.Α. νὰ ἐνεργήσῃ :

α) Νὰ διευκρινίσῃ ἅπαξ διὰ παντὸς μὲ τοὺς ἰθύνοντες, ἐὰν θέλουν νὰ δημιουργήσουμε πνεύμονες πρασίνου δίδοντάς μας :
i. Κάποιο «ξέφωτο» στὸν Ἐθνικὸ Κῆπο – Ζάππειο,
ii. Κάποιο «ξέφωτο» στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως,
iii. Τὸ Ριζάρειο Ἄλσος, ἤ
iv. Κάποιο Στρατόπεδο, ὡς π.χ. τὸ Πάρκο Στρατοῦ πλησίον τοῦ παράνομου Θεάτρου Μπάντμινγκτον, ἢ τὸ Στρατὀπεδο «Πλέσσας 31» στὴν Μεσογείων, δίπλα στὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἢ τὴν Ναυτικὴ Βάσι στὸν Βοτανικό (ἀντὶ νὰ τὴν δώσουν στοὺς τζιχαντιστές)!!!

β) Νὰ ἐνεργήσῃ γιὰ τὸν ἀποχαρακτηρισμὸ τῶν δικῶν μας περιοχῶν ἀπὸ τὴν προστασία τοῦ «Πεντελικοῦ Κάλλους» γιὰ τὴν ἄμεση πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους σὲ ἰδιόκτητο ἀκίνητο, παρ᾿ ὅλον ὅτι καὶ τὰ 17 γήπεδα τοῦ Ι.Π.Η.Π.Α. δὲν εἶναι, δυστυχῶς, κεντρικά, περίοπτα καὶ δὲν ἐνδείκνυνται πρὸς τοῦτο, εἰς αἰώνια καταισχύνη τῶν δαιμονιωδῶς ἀντιδρώντων ἢ «σαμποτέρ» – κωλυσιεργούντων καὶ τῶν ἀπαθῶς θεωμένων τὸν μόχθο μας καὶ τὴν τυραννία μας!!!…
γ) Νὰ δεχθῇ τὴν περιοχὴ ἄνωθεν τῆς Πετρουπόλεως καὶ Κηπουπόλεως.

δ) Νὰ διαπραγματευθῇ μὲ τὸν Δῆμο Παιανίας γιὰ τὸν λόφο «Κόντρες».

ε) Νὰ ἀναζητήσῃ καὶ ἐξεύρῃ ἄλλο κατάλληλο καὶ ἐνδεδειγμένο χῶρο.

στ) Νὰ συνεργασθῇ μὲ ὁμάδα ἰδεολόγων καὶ ἐμπείρων νομικῶν καὶ μηχανικῶν μέ «μεράκι» καὶ ζῆλο, γιὰ νὰ συμπαρίστανται, παρακολουθοῦν, προτείνουν καὶ ἐπεμβαίνουν στὶς ἐξελίξεις.

ζ) Οἱ ἐν λόγῳ ἐπιστήμονες νὰ παρακολουθοῦν καὶ ἐνημερώνουν καὶ μὲ συνεντεύξεις τύπου τὴν ὑπόθεσι τῶν μηνυτηρίων ἀναφορῶν μελῶν μας, διὰ τὸ τὶ ἀπέγιναν τὰ χρήματα τοῦ Τάματος, ποὺ συγκεντρώθηκαν τὴν ἑπταετία, δεδομένου ὅτι ἕνα μέρος τῶν ἐκτάσεων τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους ἔχει ἀπαλλοτρωθῆ καὶ ἀποζημιωθῆ μὲ χρήματα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ οἱ διάφορες ὑποδομές, ποὺ ἔγιναν στὸ Ἀττικὸ Ἄλσος, ἔγιναν μὲ χρήματα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους!!!

20. Τέλος τὸ Σωματεῖο ἐξουσιοδοτεῖ τὴν Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ νὰ διαφωτίζῃ καὶ μεριμνᾶ γιὰ τὴν ἄμεση ἄρσι τῶν ἄδικων ἀφορισμῶν τῶν γενναίων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας!!!
Οἱ τότε Πατριάρχες ἀναγκάσθηκαν ἀπὸ τὸν διαβόητο καὶ εἰδεχθέστατο Σουλτάνο Μαχμοὺτ τὸν Β΄ νὰ ἀφορίσουν τοὺς ἥρωες πρόγονούς μας. Οἱ τότε Πατριάρχες διέπραξαν τοὺς φρικτότατους ἀφορισμοὺς ἀπὸ φόβο καὶ γιὰ λόγους διπλωματίας, γιὰ νὰ μὴ κατασφαχθοῦν πολλαπλάσιοι Χριστιανοὶ καὶ Ἕλληνες. Τώρα ὅμως ἐπιβάλλεται νὰ ἀρθοῦν πάραυτα οἱ ἀφορισμοὶ ἐπισήμως!!!
Ἀθήνα 22 Ἰουνίου 2016

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του
Πανελληνίου Ιερού Προσκυνήματος του Τάματος του Έθνους
(εφεξής «Π.Ι.Π.Τ.Τ.Ε.»)

(ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ)

Άρθρο 1ο
Ο υπό ανέγερση Ιερός Ναός Ελευθερωτού Σωτήρος Χριστού…………….. θα καταστεί προσκυνηματικό κέντρο Πανορθοδόξου καὶ Πανελληνίου σπουδαιότητας ……………………………

Άρθρο 3ο
Σκοποί του Π.Ι.Π.Τ.Τ.Ε.
…………………………………………………………………………
Η επιλογή του κατάλληλου χώρου σε περίοπτη θέση των Αθηνών ………
Η μετά από 187 χρόνια εκπλήρωση της υπόσχεσης του Έθνους που αναλήφθηκε με το Η΄ Ψήφισμα της Δ΄ Εθνοσυνέλευσης (31.7.1829) και με τα Βασιλικά Διατάγματα από 1834 (ΦΕΚ 5/29-1-1834) & 1838 (ΦΕΚ 12/11-4-1838), δηλαδή ανέγερση μεγαλοπρεπούς Ναού στο όνομα του Σωτήρος ΧΡΙΣΤΟΥ, ελευθερωτή του Έθνους μας,………………………η αγιογράφηση, διακόσμηση και συντήρησή του………………………………..
μετά των προσκτισμάτων αυτού και του περιβάλλοντος χώρου ……… ………. περιλαμβάνοντας αρχονταρίκι, ξενώνες, αίθουσες εκδηλώσεων ………………….., με την ρητή προϋπόθεση της υπάρξεως νομοθετικών ρυθμίσεων, που διασφαλίζουν εκ των προτέρων την ταχεία και απρόσκοπτη έναρξη, πρόοδο και ολοκλήρωση των έργων αυτών…………
Η χρηματοδότηση …… και άλλων προγραμμάτων της υλοποιήσεως περιβαλλοντικών μελετών, που αποδίδουν ……..τις πηγές και τους ποταμούς της Αττικής για την δημιουργία και συντήρηση υπό του προσκυνήματος πράσινων πνευμόνων απείρου Κάλλους………………….

Άρθρο 4ο
Πόροι και Κεφάλαιο
…………………………………………………………………………
Η έναρξη λειτουργίας γίνεται με την προσφορά του Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών, δηλαδή τα ακίνητά του (ΦΕΚ 853 Β/25.9.1997, τα μετρητά από την πώληση του ακινήτου του…3.276.000 Ε, ακίνητα στο Ψυχικό …. και την Πλάκα …, όλα τα χρεώγραφά του…δωρεές συγγενών του Ιδρυτού…οπαιαδήποτε ἐσοδα του Ιδρύματος…
…………………………………………………………………………………………………..
Οι εισπράξεις των πόρων του Ιερού Προσκυνήματος θα ενεργούνται υπό τετραμελούς Επιτροπής μελών της Διοικούσης Επιτροπής (Δ.ΕΠ.)……………………………………………………

Άρθρο 5ο
Διάθεση πόρων
Το 80% των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως θα κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό, που θα διοικεί η Δ.ΕΠ. και θα διατίθεται για συμπληρωματικές ανάγκες σχολείων, αναστύλωση ιστορικών Ιερών Μονών και Ναών, ίδρυση και συντήρηση Ορφανοτροφείων, Γηροκομείων και Ευαγών Ιδρυμάτων, που θα ονομάζονται «Βασιλειάδες», το δε 20% θα αποτελεί αποθεματικό για την μέγιστη αξιοποίηση κατά το δυνατόν, προς διάθεση επόμενων χρήσεων.…………………………………………

Άρθρο 7ο
Διοίκηση
25μελής ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Δ.ΕΠ.)
…………………………………………………………………………
με Πρόεδρο τον εκάστοτε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος,
Αντιπρόεδρο ένα Μητροπολίτη από την Αττική ……. ή τον επιχώριο Μητροπολίτη, στην επαρχία του οποίου θα ευρίσκεται το γήπεδο,……….
άλλοι τρεις (3) Μητροπολίτες από την Ελληνική Επικράτεια ……..
πέντε (5) μέλη του «Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών» ,
πέντε (5) μέλη από την υπό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας εξουσιοδοτηθείσα 9μελή Επιτροπή,
δύο (2) μέλη της διοικήσεως του Σωματείου «οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους» ….
οκτώ (8) εκ των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως του Τάματος του Έθνους……
και εάν θελήσουν να μας συνδράμουν ο Δήμος και η Περιφέρεια, στη περιοχή όπου θα ανεγερθεί το Τάμα του Έθνους, τότε και από ένας (1) εκπρόσωπος αυτών. Στη περίπτωση αυτή, θα αφαιρεθούν δύο μέλη εκ των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως του Τάματος του Έθνους.
…………………………………………………………………………

Άρθρο 9ο
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο
Για τον συντονισμό, τον έλεγχο, την αξιοποίηση ιδεών / προτάσεων και την άψογη λειτουργικότητα του Π.Ι.Π.Τ.Ε.Ε. υπέρ της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος, θα λειτουργεί Γνωμοδοτικό Συμβούλιο τριετούς θητείας, {εκ Μητροπολιτών…. Κληρικών, εκπροσώπων των Δ.Σ. ΙΠΗΠΑ και Σωματείου «Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους», εκπροσώπων Μονών, Φορέων, προσωπικοτήτων από όλους τους κλάδους/φορείς, Ανώτατες Σχολές, Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκπροσώπους του Κράτους.
Όλα τα μέλη της Δ.ΕΠ., του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και της Διοικήσεως/ Διευθύνσεως θα είναι άμισθα}.

Άρθρο 15ο
Από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ή άλλης Μητροπόλεως ή του προϋπολογισμού του Κράτους …………………………………………………………………………………………

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *