ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 22.6.2016 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

 

1. Λόγῳ τῆς καθημερινῶς ἐπιδεινουμένης οἰκονομικῆς κρίσεως, τὴν ὁποίαν διερχόμεθα, περιορίζονται συνεχῶς τὰ ἔσοδά μας εἰς τοιοῦτον βαθμόν, ὥστε εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀντέξωμεν περαιτέρω. Ἀπεναντίας, λόγῳ τῆς μεγίστης οἰκονομικῆς αὐτῆς κρίσεως, ποὺ διερχόμεθα, τὰ ἔξοδά μας πολλαπλασιάζονται. Ἐν τῷ μεταξὺ ὑπάρχουν ὀργανωμένα συμφέροντα, τὰ ὁποῖα ἐπιδοτοῦνται παντοιοτρόπως καὶ διατυμπανίζουν εἰς ποίους Ναοὺς ἢ πλατείας ἢ ὁδοὺς δύνανται οἱ εὐλαβεῖς καὶ φιλεύσπλαγχνοι Χριστιανοὶ νὰ δίδουν τὰς προσφοράς των…

2. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ φορεῖς συνεργάζονται μετὰ τῆς Ἐκκλησίας, πρὸς τὴν ὁποίαν ἐξασκοῦν ὡσαύτως μεγίστην ἐπιρροὴν καὶ ὅλα γίνονται οὐσιαστικῶς εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν μὲ πατριωτικὰ αἰσθήματα!!!

3. Ἐνῷ ἡμεῖς ἀγωνιζόμεθα νὰ ὁδηγῶμεν τὸν κόσμον εἰς τοὺς Ἱεροὺς Ναούς, αὐτοὶ οἱ «καμουφλαρισμένοι» «φιλάνθρωποι» ἀποτρέπουν τὸν κόσμον νὰ πηγαίνῃ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, ἀλλὰ τὸν καλοῦν εἰς ἐκδρομάς, ἀθλητικὰς ἐκδηλώσεις καὶ τὰ τοιαῦτα. Ἐκμεταλλεύονται ἀγρίως κοινωνικὰ καὶ χριστιανικὰ συνθήματα, ὡς π.χ. : «ὅλοι μαζὶ μποροῦμε»!!!…

4. Οἱ ἄλλοι διαθέτουν ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, ὀχήματα, στρατιὰ ἀπὸ ἀμειβόμενο ἐργατοϋπαλληλικὸν προσωπικόν, ἐνῷ ἡμεῖς δὲν ἔχομε οὔτε «πατίνι»…
5. Ἔχομεν μόνον ἐλαχίστους ἐθελοντὰς καί, παρὰ τὸ προκεχωρημένον τῆς ἡλικίας μας καὶ τὴν ἄκρως ἐπισφαλῆ ὑγείαν μας, θηριομαχοῦμεν ἀπὸ τὴν 5ην πρωὶνην μέχρι τὰς πρώτας μεταμεσονυκτίους ὥρας ἐπὶ 365 ἡμέρας τὸ ἔτος.
Ἤδη αἱ ἄτοκοι ταμειακαὶ διευκολύνσεις αὐξάνουν συνεχῶς καὶ εἶναι 479.600,75 Εὐρώ. Βεβαίως ὅλα αὐτὰ τὰ ἔχομεν ἀναφέρει ἐπανειλημμένως. Διότι τὰ ἔσοδα δὲν ἐπαρκοῦν νὰ καλύπτουν τὰ τρέχοντα ἔξοδα!!!

6. Πρὸς τοῦτο ἀναγκαζόμεθα, διὰ κάλυψιν ὑπερκατεπειγόντων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν, νὰ συνεχίζωμεν νὰ διαθέτωμε χρήματα ἀπὸ τὰ θυλάκιά μας καὶ ἀπὸ τὸ ΙΠΗΠΑ (ἐνῷ θὰ ἔπρεπε νὰ διαθέτωμε καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους), διὰ νὰ ἀγοράζωμε μερικὰ τρόφιμα καὶ νὰ συνδράμωμεν ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα καὶ στέγες ἀγάπης ἢ ἀπ΄εὐθείας εἰς πολυτέκνους καὶ ἐνδεεῖς ὀρθοδόξους οἰκογενείας, τὰς ὁποίας ἡ συγκυρία ὡδήγησεν εἰς ἀνεργίαν, ἀσθενίας καὶ στεροῦνται κυριολεκτικῶς τῶν πάντων!!!

7. Κατὰ συνέπειαν αἱ δυνατότητές μας πρὸς ἐκπλήρωσιν τῶν σκοπῶν καὶ προοπτικῶν μας περιορίζονται, δυστυχῶς, καθημερινῶς…

8. Ἐὰν συνειδητοποιήσουν ὅλα τὰ μέλη μας καὶ οἱ φίλοι μας νὰ μᾶς συνδράμουν παντοιοτρόπως, ἰδίως μὲ ἐθελοντικὴν ἐργασίαν, τότε θὰ ἠμπορούσαμε καὶ ἠμεῖς νὰ ἐπαναδραστηριοποιηθοῦμε καὶ νὰ συνεχίσωμε τὰς παλαιὰς μας ἐπιτυχίας, διότι ἔχομε ἀποστείλει ἄνω τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικὴν βοήθειαν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον!!!

Σᾶς ἀναμένομε ὅλους μὲ ἀνοικτὰς ἀγκάλας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *