ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 67 -ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

 

Ὡς τὸ ἄρθρον 6 τοῦ Καταστατικοῦ μας ὁρίζει, καλοῦνται
τὰ Μέλη τοῦ Σωματείου μας
εἰς τὴν Ἐτησίαν Τακτικὴν Συνέλευσιν
τὴν 15ην Ἰουνίου 2016 καί ὥραν 18.30.

Εἰς περίπτωσιν ποὺ δὲν θὰ ὑπάρξῃ ἀπαρτία,
πού εἶναι καὶ τὸ πιθανώτερον,
ἡ Συνέλευσις θὰ λάβῃ χώραν ὁριστικῶς τὴν

22 Ἰουνίου 2016
καί ὥρα 18.30

εἰς τὴν κλιματιζομένην αἴθουσαν
τῆς Ἑταιρείας Φίλων τοῦ Λαοῦ
Εὐριπίδου 12 – Ἀθήνα

1. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
α. Ἐκλογὴ Προέδρου καὶ Γραμματέως διὰ τὴν ἡμέραν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.
β. Οἰκονομικὸς ἀπολογισμὸς 2015.
γ. Ἔκθεσις Ἐξελεκτικῆς Ἐπιτροπῆς διὰ τὴν διαχειριστικὴν χρῆσιν 2015.
δ. Ἀπαλλαγὴ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διὰ τὴν χρῆσιν 2015.
ε. Ἔγκρισις Προϋπολογισμοῦ 2016.
στ. Ἔκθεσις πεπραγμένων 2015.
ζ. Κανονισμὸς τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
η. Προγραμματισμὸς περαιτέρω ἀποφασιστικῶν ἐνεργειῶν μας διὰ τὴν πραγματοποίησιν ἐπὶ τέλους τοῦ σκοποῦ μας, τουτέστιν τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Ι. Συγκεκριμένως ἐπιβεβαιώσεις διὰ μίαν εἰσέτι φορὰν διὰ σύμπραξιν μὲ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, καὶ τοῦτο διότι τὸ Ἵδρυμα ἔχει τὴν περιουσίαν καὶ συνεστήθη μὲ Προεδρικὸν Διάταγμα (ΦΕΚ 853Β/25.9.1997).

Ἀντιθέτως τὸ Σωματεῖον, ὡς γνωστόν, ἐνεκρίθη ἀπὸ τὸ Πρωτοδικεῖον καὶ τόσον ἡ Πολιτεία ὅσον καὶ ἡ Ἐκκλησία μόνον μὲ ἱδρύματα εἶναι δυνατὸν νὰ συνεργασθοῦν καὶ νὰ ἐκδίδουν νομοθετικὰ διατάγματα.

ΙΙ. Ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι, ἐὰν μέχρι τέλος Ἰουνίου δὲν σταματήσουν οἱ ἰθύνοντες νὰ μᾶς περιθωριοποιοῦν, νὰ μᾶς ἐμπαίζουν καὶ νὰ μᾶς «σαμποτάρουν» σατανικῶς, θὰ ἀναγκασθῶμεν νὰ πραγματοποιήσωμεν τὸ μνημείον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν – τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας εἰς συνεργασίαν μὲ ἄλλα Πατριαρχεῖα ἢ σὲ ἰδικά μας οἰκόπεδα, τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι σὲ κεντρικὰ σημεῖα, ἀλλὰ ἀπόμερα καὶ στεροῦνται συγκοινωνιῶν καὶ ἔργων ὑποδομῶν.
Ὅμως δὲν δυνάμεθα νὰ ἀνεχθῶμεν περαιτέρω τὸν σατανικὸν παραγκωνισμόν μας.

ΙΙΙ. Οἱ ἰθύνοντες ἔχουν διὰ τοὺς πάντας ὄχι μόνο τεραστίας καὶ μεγίστης ἀξίας ἐκτάσεις νὰ τὰς παραχωροῦν ἀλλὰ καὶ δεκάδας ἑκατομμύρια εὐρὼ εἰς χρήματα διὰ «ἀνθρωπάκια», ποὺ πασχίζουν νὰ ἀπαθανατίσουν τὸ «ὀνοματάκι» των καὶ μετὰ θάνατον!!!

ΙV. Ἀκόμη καὶ διὰ τοὺς φανατικοὺς καὶ ἀκραίους μουσουλμάνους ἔχουν ἐκτάσεις καὶ ἄφθονα χρήματα!!!

Ὅμως διὰ τὸ Τάμα τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, Καποδίστρια καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας δὲν ἔχουν θέλησιν ἢ μᾶλλον δὲν τοὺς ἀφήνουν τὰ «ἀφεντικά» τους, οἰκογένειαι Ρότσιλντ καὶ ΣΙΑ. Ἐξωμόται ἰθύνοντες ἔχουν καταντήσει τυφλὰ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων!!!

V. Πρὸς τοῦτο ἡ οἰκοδόμησις εἰς ἀπόκεντρον ἰδιόκτητον οἰκόπεδόν μας θὰ εἶναι εἰς αἰώνιον καταισχύνην καὶ ἐντροπὴν τῶν ἐπὶ 187 ἔτη ἰθυνόντων. Τὰ ὀστὰ τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας θὰ τρίζουν καὶ θὰ βροντοφωνοῦν :
«Ἀνάθεμα εἰς τοὺς ἀπογόνους μας, διότι ἐμεῖς ἀγωνισθήκαμε καὶ κάναμε τὸ κορμί μας ‘’κόσκινο’’, διὰ νὰ ἐκδιώξωμεν μερικὲς ἑκατοντάδες φανατικῶν μουσουλμάνων τοῦ βαρύτατου ὀθωμανικοῦ – τουρκικοῦ ζυγοῦ καὶ αὐτοί, ἀνάξιοι ὄντες, ὑποδούλωσαν τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων εἰς τὸν παπισμό, τὸν οἰκουμενισμό, τὴν νέαν ἐποχήν, τὴν νέαν τάξιν πραγμάτων, τὴν παγκοσμοιοποίησιν καὶ ἔφεραν ἑκατομμύρια μουσουλμάνους»!!!

VI. Βάσει τοῦ ἄρθρου 7- παράγραφος γ τοῦ καταστατικοῦ μας τὸ Δ.Σ. προτείνει εἰς τὸ κυρίαρχον σῶμα τὴν ἀνακήρυξιν τοῦ ταμίου κ. Παναγιώτη Ζαμάνη ὡς ἐπιτίμου ταμίου τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».

Τέλος παρακαλοῦνται τὰ μέλη νὰ ἔχουν τακτοποιήσει τὰς οἰκονομικάς των ὑποχρεώσεις μέχρι καὶ τὴν ἡμέραν τῆς Γεν. Συνελεύσεως (5 € δικαίωμα ἐγγραφῆς καὶ 5 € τὴν ἐτησίαν συνδρομήν), διὰ νὰ δύνανται ὄχι μόνον νὰ παρευρεθοῦν, ἀλλὰ καὶ νὰ λάβουν τὸν λόγον διὰ διόρθωσιν τῶν «κακῶς κειμένων» καὶ τὴν ἐντατικοποίησιν ἐνεργειῶν μας καὶ νὰ θέσωμεν τέλος εἰς τὸ συστηματικὸν κατάπτυστον καὶ σατανικὸν παραγκωνισμόν, ποὺ μᾶς κάνουν οἱ ἰθύνοντες ἐπὶ ὁλόκληρον δεκαετίαν.
Ἐν ἀναμονῇ …
Διὰ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ:
Μὴ εὑρίσκοντες, δυστυχῶς, κατανόησιν οὔτε καὶ ἀπὸ τὰ μέλη μας διὰ ἐθελοντικὴν προσφοράν καὶ ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν στενάζοντες κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων, καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου τὸ λίαν προκεχωρημένον τῆς ἡλικίας μας καὶ πρὸ παντὸς τὸ ἄκρως ἐπισφαλὲς τῆς ὑγείας μας δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἐργαζώμεθα ἐντατικώτατα, περισσότερον ἀπὸ τὴν 5ην πρωινὴν μέχρι καὶ τὴν 1ην ἢ 2αν ὥραν μετὰ τὰ μεσάνυκτα ἐπὶ 365 ἡμέρας τὸ ἔτος!!!

Κατὰ συνέπειαν δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὀργανώνωμεν συχνότερον συνάξεις τῶν φορέων μας…

Διὰ τοῦτο, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ, θὰ πρέπῃ νὰ ἐπιδώσωμεν τὴν 22αν Ἰουνίου, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Γεν. Συνελεύσεως καὶ τὰς τιμητικὰς διακρίσεις τῶν Πρέσβεων Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, εἰς ἐκείνας τὰς προσωπικότητας, ποὺ δὲν ἠδυνήθησαν νὰ προσέλθουν εἰς τὴν Ἱερὰν Πανήγυριν τοῦ Ἁγίου Παύλου τὴν 14.5.2016.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *