ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 67-ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Σεβασμιώτατοι Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιε, Μαντινείας & Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρε, Βελεστίνου κ. Δαμασκηνέ,
Σεβαστὸν ἱερατεῖον,
Λοιποὶ Ἐκπρόσωποι Πρεσβειῶν φίλων χωρῶν,
Ἀγαπητοὶ ἐκπρόσωποι τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως,
Κύριοι Ἀνώτατοι Δικαστικοὶ καὶ Στρατιωτικοί,
Κυρίες καὶ Κύριοι Ἐκπαιδευτικοί,
Κυρίες καὶ Κύριοι Ἐκπρόσωποι φορέων,
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφαί,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !
1. Τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια τῶν φορέων μας:
Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,
Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,
καὶ τὸ Περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή»,
σᾶς εὐχαριστοῦν θερμά, διὰ τὴν τιμὴν ποὺ μᾶς ἐκάνατε καὶ ἤλθατε νὰ συμπροσευχηθῶμε καὶ νὰ συμπνευματισθῶμε διὰ λύσεις εἰς τὰ δεινὰ τῆς πατρίδας μας καὶ τῆς ἀνθρωπότητος!!!…
2. Εὐχαριστοῦμεν θερμῶς τοὺς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς καὶ τὸ τίμιον πρεσβυτέριον. Ἰδιαιτέρως εὐχαριστοῦμε τὸν Ἅγιον Συνοδικόν, Σεβασμιώτατον Μαντινείας & Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρον, ὁ ὁποῖος μᾶς προσεκόμισεν καὶ μᾶς δωρίζει τεμάχιον ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγ. Παύλου. Πρὸ τοῦ γεύματος θὰ τὸν βραβεύσωμεν.
Εὐχαριστοῦμε ἐκ μέσης καρδίας τὸν ταπεινόν, εὐλαβῆ καὶ ἀκάματον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βελεστίνου κ. Δαμασκηνόν, τὸν ὁποῖον μᾶς ἔχει ὁρίσει ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ὡς ἐκπρόσωπόν του. Θὰ βραβεύσωμεν καὶ αὐτόν ὡς Πρέσβυν Καλῆς Θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
3. Τὰ ΜΜΕ, δυστυχῶς, ἔλαμψαν διὰ τῆς ἀποσίας των.
Ἡ ΕΡΤ μὲ τὸν συρφετὸν τῶν χιλιάδων «παρασίτων» δὲν εἶχεν πρόσωπα νὰ ἀποστείλῃ!!!…
4. Θερμῶς εὐχαριστοῦμεν καὶ τὸν ἀρχηγὸν ΓΕΕΘΑ κ. Εὐάγγελον Ἀποστολάκην, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀπέστειλεν ὡς ἐκπρόσωπον του τὸν φίλον Στρατηγὸν κ. Ἀνδρέαν Ἠλιόπουλον, Διοικητὴν ΑΣΔΕΝ καὶ τὸ τιμητικὸν ἄγημα.
5. Εὐχαριστοῦμεν τέλος, ὅλους τοὺς παρόντας, ποὺ κατέφθασαν ἀπὸ ὅλα τὰ σημεῖα τῆς ὑφηλίου :
Ὅπως ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕL KHOURY, Πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν βράβευσίν του θὰ ἀπευθύνῃ θερμὸν χαιρετισμὸν καὶ θὰ μᾶς συγκινήσῃ μὲ τὰς ἀντικειμενικὰς ἀναφορὰς εἰς τὰ γεγονότα τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς.
Ἐπίσης ὁ ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς κ. Χρῆστος Σωτηρίου, ὁ ὁποῖος ἐταξείδεψεν ἀπὸ τὴν Ἀριζόνα τῆς Ἀμερικῆς διὰ τὴν πανήγυρίν μας, μεταφέρων τοὺς χαιρετισμοὺς τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ ἀπὸ τὴν Ἱ.Μ. τοῦ Ἁγ. Ἀντωνίου εἰς τὴν Ἀριζόνα.
6. Τιμῶμεν τοὺς Νεομάρτυρας καὶ Ἐθνομάρτυρας, διότι εἰς αὐτοὺς ὀφείλομεν τὴν ἀποτίναξιν τοῦ Ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ. Δὲν ἐπρολάβαμε ὅμως νὰ χαροῦμε τὴν ἐλευθερίαν μας καὶ ἀμέσως ἤ ἐμμέσως ἐσκλαβώθημεν εἰς τὸν παπισμόν, τὸν διαβόητον οἰκουμενισμόν, τὴν νέαν ἐποχὴν καὶ νέαν τάξιν πραγμάτων, τὴν παγκοσμιοποίησιν καὶ ἐν γένει τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων, αἱ ὁποῖαι δροῦν ὡς δυνάσται!!!…
7. Τὰ ἀνωτέρω τὰ ἀναπτύσσομεν ἐκτενῶς εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τὸ ὁποῖον ἀποστέλλομεν δωρεὰν εἰς 60.000 ἀντίτυπα ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ ἔχει προκαλέσει τὸν θαυμασμὸν καὶ τὸν ἔπαινον ὄχι μόνον τῶν Ἑλληνοφώνων Πατριαρχῶν, ἀλλὰ καὶ ἄλλων π.χ. τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ.κ. Κυρίλλου.
Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ τὸ λαμβάνουν δωρεάν, παρακαλοῦμεν νὰ μᾶς τηλεφωνήσουν εἰς τὸ 210-3254321.
8. Διὰ λόγους οἰκονομίας δὲν ἔχομεν ἐπεκτείνει τὴν ἔκδοσιν τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς», καὶ χρησιμοποιοῦμεν τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr διὰ συχνὰ ἐπίκαιρα ἄρθρα μας .
Τὸν προηγούμενον Μάϊον ὀνειρευθήκαμε νὰ μετατρέψωμεν τὴν ἱστοσελίδα μας καὶ εἰς διαδικτυακὴν τηλεόρασιν. Δυστυχῶς ὅμως δὲν ἔχομεν ἰδεολόγους ἀνθρώπους μὲ «μεράκι» νὰ ἀφοσιώνωνται εἰς τὴν διαδικτυακὴν τηλεόρασιν «Φωτεινὴ Γραμμή». Προσευχηθῆτε ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἀναδείξῃ τοιούτους ἥρωας…
9. Τὸ Ἵδρυμά μας ἀνήγειρεν τὸν περίλαμπρον αὐτὸν Ναὸν καὶ τὰ προσκτίσματά του διὰ νὰ βοηθήσωμεν εἰς τὴν ἀναστροφὴν τῆς ἐρημώσεως τῆς Ἐπαρχίας. Μηχανικοί, Ἀρχιτέκτονες, Ἐργολάβοι, Ἐργοδηγοὶ ἐδαιμονίσθησαν τόσον πολὺ καὶ μᾶς ἐδημιούργησαν πληθώραν ἐλλείψεων, παραλείψεων καὶ κακοτεχνιῶν, ὥστε ἀναγκαζόμεθα νὰ ἐπιδιορθώνωμεν συνεχῶς.
Παραδείγματος χάριν ἀπεμακρύναμεν καὶ ἐπανατοποθετήσαμεν τὴν σκεπὴν τῶν κτηρίων καὶ τοῦ Ναοῦ διὰ τρίτην φοράν!!!…
Πρὸς τοῦτο ἔχομεν τὴν σκαλωσιάν, ὅπως βλέπετε, καὶ μᾶς ἐμποδίζει. Διὰ αυτὰς τὰς ἐξαπατήσεις, ποὺ μᾶς ἔκαναν οἱ διάφοροι τεχνικοί, δὲν εὑρήκαμεν τὸ δίκαιόν μας οὔτε ἀπὸ τὰ Δικαστήρια, οὔτε ἀπὸ τὸ Τεχνικὸν Ἐπιμελητήριον, διότι μὲ ψευδομάρτυρας, οἱ ἀπατεῶνες «βγῆκαν ἐπάνω ἀπὸ τὸ λάδι». Ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, οἱ δικασταί, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δὲν ἔχουν τὴν ἀπαιτουμένην ἱκανότητα διὰ νὰ ἐκδόσουν δικαίας καὶ ὀρθὰς ἀποφάσεις καὶ παρασύρονται ἀπὸ διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας δικηγόρους καὶ ἀπὸ τοὺς ψευδομάρτυράς των καὶ χαρακτηρίζουν τοὺς θύτας ὡς θύματα καὶ τὰ θύματα ὡς θύτας!!!…
Διαθέτομεν τὸν Ἱ. Ναὸν καὶ τὰ προσκτίσματά του διὰ τὰ μυστήρια τῆς Ὀρθοδοξίας μας καὶ λοιπὰς τελετὰς τελείως δωρεάν!!!
Ἐπὶ πλέον διαθέτομεν δωρεὰν τοὺς χώρους διὰ Πανελλήνια καὶ Παγκόσμια Συνέδρια, Ἱεροδιδασκαλεῖον κλπ.
Ἐδῶ νὰ εἶναι Ἕδρα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, ἡ ὁποία πρέπει νὰ διαδοθῇ ὡς παγκοσμία γλώσσα, διὰ τὸν ἐκπολιτισμόν, τὴν κοινωνικήν γαλήνην, τὴν εὐημερίαν τοῦ συνόλου καὶ τὴν παγκόσμιον εἰρήνην!!!
Ἐπίσης αἱ κτιριακαὶ ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἁγίου Παύλου νὰ χρησιμοποιῶνται διὰ Ἱεροδιδασκαλεῖον, ἀρρένων διὰ νὰ ἀποφοιτοῦν κληρικοὶ καὶ αἱ θήλεις νὰ γίνωνται πρεσβυτέραι καὶ κοινωνικοὶ λειτουργοί.
Δυστυχῶς ὅμως ἰθύνοντες καὶ τοπικὸς πληθυσμὸς δὲν ἀγάπησαν τὰ ἔργα ἀλλὰ τὰ θέλουν μόνον διὰ κοσμικὰ «γλέντια καὶ πανηγύρια»!!!…

10. Συνεχίζομεν νὰ ἀγωνιζόμεθα διὰ τὴν ἀναστύλωσιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φανερωμένης Ἀροανίας Καλαβρύτων, ἀλλὰ δυστυχῶς οὐδεμιᾶς ἐμπράκτου κατανοήσεως ἐτύχαμεν ἀπὸ ἰθύνοντας καὶ ἐντοπίους!!!…
11. Ὡς γνωστὸν κάθε ἔτος τιμοῦμεν ἥρωας καρτερίας, ἤθους, ἀρετῆς, εὐπρέπειας καὶ εὐποιϊας διὰ νὰ δημιουργῶμεν πρότυπα διὰ τὰς ἐπερχομένας γενεὰς καὶ νὰ μὴ «βασιλεύουν» μόνον φαῦλοι καὶ ἀντίχριστοι!!!…
12.Ἐπρογραμματίζαμεν νὰ βραβεύσωμεν μόνον τὸν Σεβασμιώτατον Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιον, ὁ ὁποῖος ἔχει τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησίαν νὰ μιμῆται :
Α) τὸν Ἰωάννην Βαπτιστήν, ὁ ὁποῖος εἰσήρχετο ἀκόμη καὶ εἰς τὴν κρεβατοκάμαραν τοῦ Ἡρώδου καὶ τοῦ ἐβροντοφωνοῦσεν: «οὐκ ἔξεστι σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου»!!!
Β) τὸν Ἱερὸν Χρυσόστομον, ὁ ὁποῖος ἐκαυτηρίαζεν τὴν Αὐτοκράτειραν Εὐδοξίαν, τονίζων εἰς αὐτὴν εἰς τὰς ἀνεπαναλήπτους ὁμιλίας του : «πάλιν Ἡρωδιὰς μαίνεται, πάλιν Ἡρωδιὰς ζητεῖ τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου ἐπὶ πίνακι».
Καὶ ὁ Σεβασμιώτατός μας κ. Ἀμβρόσιος ἀπὸ ἱερὰν ἀγανάκτησιν ἀναγκάζεται νὰ βροντοφωνῇ: «Οὐκ ἔξεστι σοι πρεσβεύειν, νομοθετεῖν, διαδίδειν, ἐπιβάλλειν καὶ ἐφαρμόζειν ἀντιχριστιανικούς, ἀντικοινωνικούς, ἀνηθίκους καὶ ἀπανθρώπους νόμους, διατάξεις καὶ ἀποφάσεις»!!!…
Εἶναι δὲ μέγιστον ὄνειδος καὶ ἀσύγνωστον ἔγκλημα ἐνορχηστρωμένως νὰ ἐπιτίθενται ὁμοθυμαδὸν ὅλοι οἱ ὑπηρέται τοῦ αἰσχροῦ κατεστημένου ἐναντίον τοῦ εὐθαρσοῦς κ. Ἀμβροσίου!!!…
Καὶ τὸ ἄκρως ἀχαρακτήριστον καὶ ἀπαράδεκτον εἶναι ὅτι οὔτε Ἀρχιερεῖς δὲν τοῦ συμπαρίστανται. Ὅμως ὅσοι ἐκ τοῦ σεβαστοῦ Ἱερατείου πιστεύουν Χριστὸν καὶ ὄχι χρυσόν, ὅσοι ζοῦν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν, ἐμφορούμενοι ἀπὸ ἀκραιφνεῖς Ὀρθοδόξους ἰδέας καὶ ὑγιεῖς ἐθνικὰς ἀρχάς, τὸν παραδέχονται, τὸν θαυμάζουν, τὸν ἐπαινοῦν καὶ τὸν εὐγνωμονοῦν, ἀναφωνῶντες: «Τοιοῦτος ἔπρεπε ὑμῖν Ἀρχιερεύς». Ὄχι μόνον νὰ παίζῃ τὴν φλογέρα ἀλλὰ καὶ νὰ ἁρπάζῃ τὴν σφενδόνην καὶ νὰ κατατροπώνῃ αἱμοδιψεῖς λύκους, ὅπως ἔκανε καὶ ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἀείμνηστος Μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης!!!…
Εἰς πεῖσμα ὅλων τῶν δαιμόνων πρὸ τοῦ γεύματος θὰ βραβεύσωμεν τὸν Σεβασμιώτατόν μας κ. Ἀμβρόσιον καθὼς καὶ ἄλλας προσωπικότητας.
13. Ἐφέτος ἐπίσης εἴχαμε ἀποφασίσει νὰ βραβεύσωμεν καὶ τοὺς σπουδαστὰς καὶ ἀποφοίτους τῶν Στρατιωτικῶν Σχολῶν Ἀξιωματικῶν Σωμάτων (ἰατρικῶν σχολῶν) – ΣΣΑΣ.
Μετὰ ἀπὸ ἑκατοντάδας ὑπενθυμίσεις, ἠναγκάσθη ὁ Διοικητὴς νὰ δικαιολογήσῃ τὴν ἀβελτηρίαν του, ὅτι βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας δὲν ἐπιτρέπεται νὰ μᾶς δώσουν ὀνόματα ἐπιτυχόντων φοιτητῶν. Ἄν εἴχαμε ἀρκετοὺς ἐθελοντάς, θὰ εὑρίσκαμε τὰ ὀνόματα τῶν ἐπιτυχόντων ἀπὸ τὰς δημοσιεύσεις τῶν ἀποτελεσμάτων!!!…
14. Μέσῳ τοῦ Περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» προσπαθοῦμε νὰ δίδωμεν τὸ ἔναυσμα διὰ διαφόρους κοινωφελεῖς καὶ ἐθνωφελεῖς δραστηριότητας, ὅπως παραδείγματος χάριν:
α) μὲ τὰς πτωχάς μας δυνάμεις ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας εἰς ἔχοντας ἀνάγκην Ἕλληνες, διότι: «εἴ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων…» (Α΄ Τιμοθέου ε, 8).
β) ἐπιστροφὴν τῶν ἀρχαίων θησαυρῶν εἰς τὰς χώρας καὶ τοὺς τόπους δημιουργίας των, ἔστω καὶ μὲ παρακράτησιν τοῦ ἰδιοκτησιακοῦ καθεστῶτος ἀπὸ Ἄγγλους, Γερμανοὺς καὶ λοιποὺς σφετεριστὰς αὐτῶν. Μὲ ἐθελοντὰς θὰ ἠμπορούσαμε νὰ κάνωμεν διεθνῆ σταυροφορίαν.
γ) ἐκδόσεις ἀνεκτιμήτων πνευματικῶν θησαυρῶν τῶν προγόνων μας. Καὶ λοιπά.
Δὲν ἐπροχωρήσαμε, ὅμως, διότι οἱ πάντες θέλουν νὰ τὰ λαμβάνουν ἀπὸ ἐμᾶς ὅλα δωρεάν. Οἱ περισσότεροι δὲν ἔδειξαν ἐνδιαφέρον οὔτε διὰ τὸ πρωτότυπον ἡμερολόγιόν μας.
Ἀναμένομε, λοιπόν, ἔμπρακτον ἐνδιαφέρον τῶν φίλων, πόσα θὰ θελήσουν ἀπὸ τὰ ἡμερολόγια καὶ τὰ ἄλλα συγγράμματα διὰ νὰ μὴ μείνουν ὅλα αὐτὰ εἰς τὰ λόγια ἀλλὰ νὰ πραγματοποιῶνται…
Τυχὸν περισσεύματα τῶν ἐσόδων ἐκ τῶν ἐκδόσεων, μετὰ τὴν κάλυψιν τῶν ἐξόδων, θὰ διατίθενται διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τῶν λοιπῶν σκοπῶν καὶ προοπτικῶν τῶν φορέων μας.
15. Τὸ πραγματικὸν ἀντίδοτον τοῦ ἐκμαυλισμοῦ καὶ τῆς σήψεως, ὅπου καὶ ὅπως εὑρίσκεται ἡ κοινωνία μας, εἶναι τὸ Τάμα τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ – τοῦ Κυβερνήτου Ἰωάννου Καποδίστρια καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
16. Ὅλα τὰ ἔξοδα αὐτοῦ, ἀκόμη καὶ τῆς συντηρήσεως καὶ τῆς μισθοδοσίας τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τὰ ἀναλαμβάνομεν ἐμεῖς καὶ δὲν ζητᾶμε οὔτε μίαν «τρύπια δεκάρα» ἀπὸ τὴν Πολιτείαν καὶ τὴν Ἐκκλησίαν. Τὸ μόνον ποὺ ζητᾶμε εἶναι ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ διευκολύνῃ νομοθετοῦσα!!!…
17. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους θὰ διοικεῖται ἀπὸ μίαν ἄμισθον Ἐπιτροπήν, εἰς τὴν ὁποίαν Πρόεδρος θὰ εἶναι ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, Ἀντιπρόεδρος εἷς ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς καὶ ἄλλοι τρεῖς Μητροπολίται ἀπὸ ὅλην τὴν Ἑλλάδα. Ἡ αὐστηροτάτη Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ θὰ ἐπιβάλλῃ τὴν ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν, τὴν ἀπόλυτον διαφάνειαν καὶ θὰ ὑπολογίζῃ καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ!!!…
18. Τὸ 80% τῶν ἐσόδων θὰ κατατίθεται εἰς εἰδικὸν λογαριασμὸν διὰ τὸν ἐξοπλισμὸν Σχολείων, ἀναστήλωσιν ἱστορικῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν, διὰ τὴν ἵδρυσιν καὶ συντήρησιν ὀρφανοτροφείων, γηροκομείων καὶ λοιπῶν εὐαγῶν ἱδρυμάτων, τὰ ὁποῖα δὲν θὰ ὀνομάζωνται «Ἀναγνωστοπούλεια», ἢ διὰ τὴν δημιουργίαν εἰς τὴν Ἀττικὴν πνευμόνων πρασίνου, οἱ ὁποῖοι θὰ ποτίζωνται ἀπὸ τὰς ἑκατοντάδας ἑκατομμυρίων κυβικῶν μέτρων ὕδατος τῶν 3 ποταμῶν καὶ 700 παραποτάμων, ρυάκων καὶ πηγῶν, ποὺ ἔχουν μπαζωθῆ καὶ διαρρέουν κάτωθεν πολυκατοικιῶν, ὁδῶν, πλατειῶν καὶ χύνονται εἰς τὴν θάλασσαν…!!!
19. Ὁ διαθέτων τὰ χρήματα δὲν ἐπιθυμεῖ οὔτε μετὰ τὸν θάνατόν του νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά του, ἀλλὰ νὰ κλείσῃ τοὺς ὀφθαλμούς του ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον καὶ νὰ ἀπέλθῃ ὡς ἄγνωστος στρατιώτης. Τὸ μόνον ποὺ ἐπιθυμεῖ εἶναι οὔτε μία τρύπια δεκάρα νὰ μὴ πέσῃ εἰς χείρας «ἡμετέρων», ἀλλὰ νὰ ἀξιοποιεῖται διὰ τοὺς κοινωφελεῖς σκοπούς.
20. Αὐτὸ τὸ μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστὸν δὲν θὰ ἀνήκῃ εἰς οὐδεμίαν οἰκογενειοκρατίαν, εἰς οὐδένα ἄλλον θεσμὸν εἰ μὴ μόνον εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος – τοὺς ἁπανταχοῦ Ἕλληνας καὶ τὴν παγκόσμιον Ὀρθοδοξίαν!!!
21. Δυστυχῶς, ὅμως, δὲν ἠθέλησαν οἱ ἰθύνοντες νὰ μᾶς ἐννοήσουν!!!…
Διὰ τοὺς πάντας καὶ τὰ πάντα (ἀκόμη καὶ διὰ μωαμεθανικὰ τεμένη) δείχνουν κατανόησιν καὶ παραχωροῦν δωρεὰν ἤ ἔναντι «πινακίου φακῆς» τεράστια πανάκριβα «φιλέτα». Ἀλλὰ δι’ ἡμᾶς, διὰ νὰ πραγματοποιήσωμεν τὴν ἱερὰν παρακαταθήκην τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, εἶναι μικροπρεπεῖς καὶ μᾶς ἐμπαίζουν ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως ἐπὶ 10 ετίαν, χρησιμοποιοῦντες τὴν μέθοδον τῆς λεγομένης καταπονήσεως!!!…
Καὶ τοῦτο, διότι ἐμεῖς, ἰδεολόγοι ὄντες, δὲν κάνομεν ἀβαρίαν εἰς τὴν συνείδησίν μας καὶ δὲν «λαδώνουμε»…!!!
22. Ἐπειδὴ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους θὰ ἀναζωογονήσῃ καὶ ἀναπτερώσῃ τὸ κατατρωθὲν καὶ καταρακωθὲν ἐθνικὸν καὶ ἠθικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων, δὲν ἐπιτρέπουν εἰς τοὺς Ἕλληνας ἰθύνοντας τὰ «ἀφεντικά» τους νὰ πραγματοποιηθῇ. Διότι θὰ μᾶς βοηθήσῃ νὰ ἀνανήψωμεν, νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὰς ρίζας μας καὶ νὰ ἐπικαλεσθῶμεν τὸ Θεῖον ἔλεος καὶ νὰ λυτρωθῶμεν ἀπὸ τὸ βάραθρον τῆς ἀβύσσου ὅπου μᾶς ὡδήγησαν πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων!!!…
23. Ἄν συνεργασθοῦν οἱ ἰθύνοντες μαζί μας διὰ τὸ Τάμα τοῦ ῎Εθνους, θὰ δυνάμεθα νὰ δημιουργοῦμεν συνεχῶς πνεύμονας πρασίνου.
Θὰ ἀπασχολοῦμεν χιλιάδας ἐργατοϋπαλληλικὸν προσωπικόν.
Θὰ καταπολεμοῦμεν τὴν ἄκρως ἀνυπόφορον μάστιγα τῆς ἀνεργίας.
Εἰς τοὺς ἀσφαλιστικοὺς ὀργανισμοὺς θὰ πληρώνωμεν τὰς νομίμους εἰσφορὰς διὰ νὰ λαμβάνουν καὶ αἱ ἑπόμεναι γενεαὶ τὰ ἐλάχιστα πρὸς τὸ ζεῖν.
Ἐκτενέστερον, ἴδατε εἰς τὸ ἐνημερωτικὸν δισέλιδον
https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/986-2015-08-31-13-50-49
24. Ἐὰν τελικῶς μέχρι τέλος Ἰουνίου 2016 δὲν τύχωμεν τῆς δεούσης κατανοήσεως ἐκ μέρους τῶν ἰθυνόντων καὶ δὲν παύσουν νὰ μᾶς ἐμπαίζουν, νὰ μᾶς παραγκωνίζουν καὶ νὰ μᾶς «σαμποτάρουν» τόσον ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως, θὰ ἀναγκασθῶμεν νὰ δεχθῶμεν συνεργασίαν μὲ ἄλλα Πατριαρχεῖα ἢ μὲ ἄλλους φορεῖς ἢ νὰ πραγματοποιήσωμεν τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἰς ἰδιόκτητα οἰκόπεδα, τὰ ὁποῖα ὅμως δὲν εἶναι ἐνδεδειγμένα, λόγῳ ἐλλείψεως ὑποδομῶν, εἰς αἰώνιον καταισχύνην τῶν ἀδιαφορούντων καὶ τῶν διαμονιωδῶς παντοιοτρόπως ἀντιδρώντων…!!!
25. Καλῶς ἢ κακῶς πολλοὶ ἐπληροφορήθησαν ὅτι τὸν τελευταῖον καιρὸν εἶχα 6 λίαν ἐπωδύνους ἐγχειρήσεις. Ὅμως εἰς τὴν τεραστίαν ἀτυχίαν μου ὁ Θεὸς ἔκανε κάθε φορὰ ἀδιανόητα καὶ ἀπίστευτα θαύματα καὶ ὅπως βλέπετε εἶμαι πάλι ζωντανὸς καὶ θηριομαχῶ πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν ἐναντίον τῶν «βασιλικῶν κομπρῶν» (διπόδων, πολὺ περισσότερον ἐπικινδύνων τῶν ἑρπετῶν). Ὅμως δὲν ἐπαρκῶ νὰ ἀναπτύσσω λεπτομερείας εἰς ἕνα ἕκαστον ἰδιαιτέρως…
Ὅσοι πραγματικὰ μὲ ἀγαποῦν, ἄς δείξουν ἐμπράκτως τὴν σχετικὴν κατανόησιν καὶ μὴ ἐπιμένουν νὰ μὲ ἀπασχολοῦν. Δοξάσατε καὶ ἐσεῖς τὸν Θεὸν τρισεκατομμύρια φορὰς τὸ δευτερόλεπτον, διότι εἶμαι ἀπὸ «φυτό» πάλι ζωντανός!!!…
26. Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ διὰ τὴν ἔμπρακτον κατανόησίν σας!!!…
27. Ἀναλυτικώτερον δύνασθε νὰ ἰδῆτε εἰς τὴν «Φωτεινὴν Γραμμήν». Μερικὰ τεύχη θὰ σᾶς τὰ δωρίσωμεν, ὅταν ἐξέρχεσθε. Καὶ ἐὰν θέλετε καὶ τὰ παλαιότερα, τηλεφωνήσατέ μας εἰς τὰ 210-3254321 – 2, διὰ νὰ σᾶς τὰ ἀποστείλωμεν δωρεάν.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΘΡΟΔΟΞΩΝ
ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛ ΧΟΥΡΥ

 

 

SONY DSC

Και στα Ελληνικά θα μιλήσω… στη γλώσσα του Ευαγγελίου και των προγόνων μου … και να συγχωρέσετε την άγνοιά μου …αλλά “μια μόνο λέξη” στη μητέρα των γλωσσών παραμένει πιο εύγλωττη από όλες τις γλώσσες της γης….
Εδώ σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο το 1818, έδωσαν τη δυνατότητα επιλογής στον ΑΓΙΟ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ ΠΑΥΛΟ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ μεταξύ του Ισλάμ ή του θανάτου …
Και μαρτύρησε αρνούμενος ν’ αφήσει την Ορθόδοξη πίστη του. ..
Εδώ, κι όχι στη γη των Αράβων, οι ηγεμόνες ήταν «τζιχαντιστές», και οι διοικούμενοι Έλληνες…
Εδώ, και όχι στη γη των Αράβων, οι «δικαστές» ήταν «τζιχαντιστές», και οι καταπιεσμένοι Έλληνες…
Εδώ, και όχι στη γη των Αράβων, οι «στρατιώτες» ήταν τζιχαντιστές … και οι Έλληνες διοικούμενοι και καταπιεσμένοι, που οδηγούνταν για σφαγή…
Εδώ στην Ελλάδα, διακόσια χρόνια πριν, οι πρόγονοί μας ζούσαν ό,τι βιώνουν τα παιδιά μας στη Συρία σήμερα …
Εδώ στις εκκλησίες της Χίου, τα παιδιά μας έκλαιγαν εκατό χρόνια πριν, όπως έκλαψαν τα παιδιά της Al-Suqaylabiyah σήμερα, στην εκκλησία τους την Κυριακή των Βαΐων κάτω από τον βομβαρδισμό και τις οβίδες των πυραύλων …
Εδώ, επίσης, πόσο αίμα έπεσε, πόσα δάκρυα, για να απελευθερωθεί αυτό το μικρό μέρος της τεράστιας ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, που σήμερα ονομάζεται «Ελληνική Δημοκρατία»;
Εδώ πόσες θυσίες έγιναν για να μετατραπούν οι διοικητές σε διοικούμενους και οι δούλοι σε ελεύθερους;
Πόσοι μάρτυρες έπεσαν για να επιστραφούν οι χώρες των Ρωμιών στους Ρωμιούς και οι χώρες των Ελλήνων στους Έλληνες;
Αγαπητοί μου!
Το ίδιο ξίφος που αποκεφάλισε τον Νεομάρτυρα Παύλο, κόβει τα κεφάλια των Ρωμιών της Ανατολής σήμερα …
Το ίδιο χέρι που σκότωσε τους μάρτυρες της Χίου, βομβαρδίζει τα παιδιά της Al-Suqaylabiyah…
Η ίδια πίστη που κατέλαβε την Αθήνα για τέσσερις αιώνες, προσπαθεί να εξαπλώνεται στην Ανατολή σήμερα, για να επιστρέψει στην Αθήνα αργότερα …
Επομένως, σας εκλιπαρώ. … Σας εκλιπαρώ…
Σας εξορκίζω στο όνομα των γενιών μας που έγιναν στάχτη … και στις γενιές που δεν γεννήθηκαν ακόμα ….
Κρατήστε τη γη που απελευθερώθηκε από το αίμα των προγόνων μας … μη την παραδώσετε στον ίδιο τον λύκο, που έρχεται σε σας ντυμένος με ρούχα αγνού προβάτου…
Σας εκλιπαρώ…
Θυμηθείτε ότι είμαστε απόγονοι του Ελληνικού πολιτισμού, θυμηθείτε ότι είμαστε οι απόγονοι του Ρωμιακού πολιτισμού … και μην ξεχνάτε ότι είστε φύλακες της κληρονομιάς του ανθρώπινου πολιτισμού, “Ορθόδοξος πολιτισμός” που είναι οι φύλακες …
Σας ικετεύω, μην αφήσετε τους βάρβαρους να τον κλέβουν και να τον καταστρέφουν …
Είμαστε σήμερα, όπως ήμασταν πάντα, έχουμε αντιμετωπίσει δύο πολέμους: ένας πόλεμος από τη Δύση που σκοτώσει το πνεύμα στο όνομα της ύλης και άλλος πόλεμος από την Ανατολή που σκοτώνει τη σάρκα, στο όνομα της θρησκείας …
Αλλά δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κόψει ένα κεφάλι του αθάνατου δικέφαλου αετού μας …
Εμείς δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να σπάσει τα φτερά του, για να τον σταματήσει να πετάξει ξανά…
Ναι, δεν θα ηττηθούμε όσο μένουν μαχητές για τον Ελληνισμό και στρατιώτες για την Ορθοδοξία, όπως ο κύριος και η κυρία Αναγνωστοπούλου …, στρατιώτες που διαδίδουν το φως στο σκοτάδι, που καλλιεργούν στις ψυχές την αγάπη για το έθνος και την Ορθόδοξη πίστη … σε κάθε γωνιά της γης… στην Ανατολή και τη Δύση, όπου, όποτε ποθήσει η ψυχή μας την Ελλάδα, έρχονται ανάμεσά μας λόγια φωτός, που ονομάζονται «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ», λόγια τα οποία καλλιεργούν μέσα μας την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον …
Με όλη την καρδιά μου, ευχαριστώ τον Θεό για την παρουσία σας, εσείς που με κάνατε να μαρτυρώ με υπερηφάνεια, όπως και στο Σύμβολο της Πίστεως «Πιστεύω εις ένα Θεόν», και σε ένα Αθάνατο και άφθαρτο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΟΡΑ.
Αγαπητοί αδελφές και αδελφοί στην οικογένεια μου ,,Τάμα τον Έθνους,,…
Επαναλαμβάνω, είμαι υπερήφανος να είμαι ένας “στρατιώτης” στο στρατό σας, και πάντα έτοιμος να είμαι μαζί σας.
Προσφέρω στο ΤΑΜΑ το νέο βιβλίο μου «Οι Ρωμιοί της Ανατολής: ταυτότητα και γλώσσα» που είναι η πρώτη ιστορική μελέτη στην αραβική γλώσσα, που μιλάει για την ελληνική ταυτότητα και την ελληνική γλώσσα της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας στην Εγγύς Ανατολή.

Με όλη την αγάπη και την υποστήριξη.
ΖΗΤΩ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΖΗΤΩ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Δημήτριος Ἐλ Χούρι
Πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς
Ἀροανία Καλαβρύτων 14.5.2015
Ἑορτὴ μνήμης Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *