ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 67-ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Ὡς τὸ ἄρθρο 6 τοῦ Καταστατικοῦ μας ὁρίζει,
καλοῦνται
τὰ Μέλη τοῦ Συνδέσμου μας
εἰς τὴν Ἐτησία Τακτικὴ Συνέλευσιν

τὴν 15.6.2016 καί ὥραν 20.00

Εἰς περίπτωσιν ποὺ δὲν θὰ ὑπάρξῃ ἀπαρτία,
πού εἶναι καὶ τὸ πιθανώτερον,
ἡ Συνέλευσις θὰ γίνῃ ὁριστικά τὴν

22 Ἰουνίου 2016
καί ὥραν 20.00

εἰς τὴν κλιματιζομένη Αἴθουσα
τῆς Ἑταιρείας Φίλων τοῦ Λαοῦ
Εὐριπίδου 12 – Ἀθήνα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Ἐκλογὴ Προέδρου καὶ Γραμματέως διὰ τὴν ἡμέραν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως
2. Οἰκονομικὸς ἀπολογισμὸς 2015.
3. Ἔκθεσις Ἐξελεκτικῆς Ἐπιτροπῆς διὰ τὴν διαχειριστικὴν χρῆσιν 2015.
4. Ἀπαλλαγὴ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διὰ τὴν χρῆσιν 2015.
5. Ἔγκρισις Προϋπολογισμοῦ 2016.
6. Ἔκθεσις πεπραγμένων 2015.
7. α. Προτάσεις διὰ νὰ «ἀνασκουμπωθοῦμε» καὶ νὰ πραγματοποιοῦμε σκοπούς, δραστηριότητες καὶ προοπτικὲς καὶ τοῦ φορέως μας «Διορθοθόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος».
Πρὸς τοῦτο περιττότατον νὰ τονίσωμεν ὅτι ἀπὸ μόνα τους τὰ ἀγαπητά μέλη πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην ὄχι μόνον νὰ προσέρχωνται, ἀλλὰ καὶ νὰ φέρουν καὶ πολλοὺς ἄλλους νέους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι νὰ ἔχουν τὴν ἱκανότητα καὶ προπαντὸς αὐτοθυσία καὶ «μεράκι» νὰ μᾶς συνδράμουν εἰς τὴν προσπάθειάν μας διὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς δόξαν Θεοῦ.
Δυστυχῶς ἡ συγκυρία τὰ ἔφερεν ἔτσι, οὕτως ὥστε πάρα πολλοί, ποὺ παλαιότερα μᾶς συνέδραμαν, ἔχουν οἱ ἴδιοι μεγίστην ἀνάγκην βοηθείας.

β. Ἰδιοτελῆ Μ.Μ.Ε. προβάλλουν συνεχῶς ἄλλους φορεῖς ποὺ διαθέτουν στρατιὰ ὁλόκληρη ὄχι μόνο ἐθελοντῶν, ἀλλὰ καὶ ἀμειβομένων, μέσα μεταφορᾶς, κτίρια Ἱερῶν Ναῶν κ.λπ., κ.λπ. εἰς τὶς κατὰ τόπους συνοικίες καὶ συλλέγουν τὴν «μερίδα τοῦ λέοντος» ἀπὸ τὰ προσφερόμενα ἀπὸ εὐλαβεῖς φιλανθρώπους!!!…

γ. Ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη ἐπιδοτεῖ ὄχι μόνον τὰ νωπά, ἀλλὰ καὶ τὰ τυποποιημένα ἀγροτικὰ προϊόντα, ποὺ ἐπρόκειτο νὰ ἐξαχθοῦν εἰς τὴν Ρωσίαν. Πρὸς τοῦτο πρέπει νὰ κάνουμε τὸ πᾶν πρὸς τοὺς ἰθύνοντες νὰ μὴ παραγκωνίζουν ἐμᾶς τοὺς ἀνιδιοτελεῖς ἰδεολόγους, ποὺ εἴμαστε 2 δεκαετίες ὁλόκληρες ἀμιγὴς φιλανθρωπικὴ ὀργάνωσις καὶ τὸ μόνο ἐλάττωμα, ποὺ ἔχουμε, εἶναι νὰ μὴ εἴμαστε τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας καὶ δὲν ἔχουμε συνδικαλιστικὴ ἰδιότητα. Ἀλλὰ ὡς ἰδεολόγοι ἀνθρωπιστὲς ἀγωνιζόμεθα καὶ ἡ τελευταία δεκάρα νὰ μὴ νοσφίζεται ἀπὸ ἰδιοτελεῖς, διότι σημασία δὲν ἔχει, ἐὰν εὐλαβεῖς καὶ φιλάνθρωποι δίδουν διὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, ἀλλὰ κυρίως, ἐὰν ἀποστέλωνται οἱ ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες στοὺς τόπους προορισμοῦ τους καὶ προπαντὸς ποῦ καταλήγουν!!!

δ.Ἐπαναλαμβάνουμε:
Στενάζουμε κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων. Τὸ προκεχωρημένον τῆς ἡλικίας μας καὶ ἡ λίαν ἐπισφαλὴς ὑγεία μας δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν δυστυχῶς νὰ ἐργαζόμεθα πιὸ πολὺ ἀπὸ τὶς 5 τὸ πρωὶ μέχρι τὴ 1-2 ἢ 3 τὴν νύκτα σὲ διαρκέστατην ὑπερέντασιν ἐπὶ 365 ἡμέρες τὸ ἔτος. Κατὰ συνέπειαν ἀναμένομεν κατεπειγόντως ἰδεολόγους ἐθελοντὲς νὰ μᾶς συνδράμουν προτοῦ αὔριον εἶναι πολὺ ἀργά!!!…

ε. Βάσει τοῦ ἄρθρου 2 – παράγραφος β τοῦ καταστατικοῦ μας, τὸ Δ.Σ. προτείνει εἰς τὸ κυρίαρχον σῶμα τὴν ἀνακήρυξιν τοῦ ταμίου κ. Παναγιώτη Ζαμάνη ὡς ἐπιτίμου ταμίου τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.

Παρακαλοῦνται τὰ μέλη νὰ ἔχουν τακτοποιήσει τὶς οἰκονομικὲς τους ὑποχρεώσεις μέχρι καὶ τὴν ἡμέρα τῆς Γεν. Συνελεύσεως, διὰ νὰ δύνανται ὄχι μόνον νὰ παρευρεθοῦν, ἀλλὰ καὶ νὰ λάβουν τὸν λόγον διὰ διόρθωσιν τῶν «κακῶς κειμένων» καὶ τὴν ἐντατικοποίησιν ἐνεργειῶν μας.

Διὰ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *