ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΕΙΣ ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ

Ἐχοροστάτησεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος
Ι.Ν.ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΑΙΩΤΙΣΣΗΣ, Αἰόλου 60, ΑΘΗΝΑ
30.1.2016

Παρ’ὅλον ὅτι ἡ 30ὴ Ἰανουαρίου, ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, εἶναι καθιερωμένη ἀπὸ τὸν 11ον αἰῶνα ὡς ἑορτὴ τῶν Τριῶν Μεγίστων Φωστήρων τῆς Τρισηλίου Θεότητος, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, καὶ ἀνεπιτυχῶς υἱοθετήθη ἀπὸ τοὺς φορεῖς μας νὰ τελέσωμεν αὐτὴν τὴν ἡμέραν τὴν Πανελλήνιον Λειτουργίαν – Προσευχὴν ὑπὲρ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (διότι ὅλοι οἱ κληρικοὶ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ εἶναι εἰς τὰς ἐνορίας των καὶ νὰ ἱερουργοῦν ἐκεῖ) καὶ παρ᾿ ὅτι ἡ 30.1.2016 ἦτο ἐργάσιμος ἡμέρα, ἐν τούτοις ὁ Ναὸς Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοσπηλαιωτίσσης ἦτο κατάμεστος καὶ ἑκατοντάδες προσκυνηταὶ διηυκολύνοντο νὰ ἀκούουν ἀπὸ τὰ μεγάφωνα τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὴν ὁδὸν Αἰόλου μέχρι τὴν Εὐριπίδου καὶ τὴν Βύσσης…

Εὐχαριστοῦμεν καὶ πάλιν τὸν δραστήριον Πρωτοπρεσβύτερον τ. Λυκειάρχην π. Ἀθανάσιον Ἀττάρτ, ὁ ὁποῖος, παρ᾽ ὅλον ὅτι εἶναι μόνος του, ἐν τούτοις λειτουργεῖ 365 ἡμέρας τὸν χρόνον ἀκαμάτως καί, πέραν τοῦ μεγάλου πνευματικοῦ του ἔργου, ἀνακαίνισεν καὶ τὸν ἱστορικὸν Ἱ. Ναὸν τῆς Χρυσοσπηλαιωτίσσης (ὅπως παλαιότερον τὴν Ἁγ. Μαρίναν καὶ τὸν Ἅγ. Φίλιππον εἰς τὸ Θησεῖον) καὶ τὴν κατέστησεν κόσμημα τῶν Ἀθηνῶν!!!
Περισσότερα εἰς τὰς ἐγχρώμους σελίδας.
Κατωτέρω δημοσιεύομεν τὴν θερμὴν καὶ συγκροτημένην εἰσαγωγὴν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.Ἀμβροσίου, τὴν ὁμιλίαν τοῦ Προέδρου τῶν φορέων μας καὶ ἀποσπάσματα ἀπὸ τοὺς θερμοὺς χαιρετισμοὺς τῶν ὁμιλητῶν. Εἰς τὸ διαδίκτυον ἀνηρτήσαμεν ἐπίσης τὴν Θείαν Λειτουργίαν καὶ τὰς ἐμπνευσμένας ὁμιλίας. Ἡ βιντεοσκόπησις εἶναι διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν εὐγενὴς προσφορὰ τοῦ πάντοτε ἀνιδιοτελῶς προσφερομένου ΑΧΕΛΩΟΣ TV τῶν κυρίων τῆς εὐλαβοῦς οἰκογενείας Μπόκα.

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Κ.ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Θὰ ἤθελα νὰ ἐκφράσω τὴν εὐγνωμοσύνη μου πρὸς τὸν φίλτατόν μου κ.Ἰωάννη Ἀναγνωστόπουλον γιατὶ εἶχε τὴν καλωσύνη νὰ μὲ καλέσῃ καὶ νὰ εἴμαστε ὅλοι σήμερα ἐδῶ. Φέρνω στὸ νοῦ παλαιὲς ἀναμνήσεις, ὅταν τὰ ἔτη 1956 – 60 φοιτητὴς τῆς Θεολογίας συνήθιζα νὰ ἐκκλησιάζωμαι συχνὰ εἰς αὐτὸν τὸν Ναόν. Θυμήθηκα τὰ παλαιά μου, θυμήθηκα ὅτι μεγάλωσα ὅτι πρέπει νὰ ἑτοιμάζωμαι γιὰ τὸ μεγάλο ταξείδι. Αὐτὰ ποὺ εἴπατε γιὰ τὰ πολλὰ ἔτη δὲν μὲ συγκινοῦν. Λίγα καὶ καλὰ πρέπει νὰ εἶναι τὰ χρόνια τῆς ζωῆς μας ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα καὶ νὰ εἶναι χριστιανὰ τὰ τέλη μας.

Θὰ ἤθελα στὸν κ. Ἀναγνωστόπουλο νὰ τοῦ πῶ δημόσια ὅτι ἔκανε ἕνα μεγάλο σφάλμα, ὅταν ἀποφάσισε νὰ δώσῃ ὅλα του τὰ περουσιακὰ στοιχεῖα γιὰ νὰ ἐκπληρωθῇ αὐτὸ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, τὸ ἀνεκπλήρωτο ἐπὶ τόσα καὶ τόσα χρόνια. Ὅταν ἀποφάσισε αὐτό, δὲν σκέφθηκε ὅτι εἶναι μία Ἑλλάδα ἀδιάφορη θρησκευτικά. Θὰ εἶχε προλάβει νὰ δῇ τὸ ὅραμα τῆς ψυχῆς του, ἂν εἶχε δωρίσει αὐτὴν τὴν περιουσία στὸ κλάμπ τῶν ὁμοφυλοφίλων ἐπὶ παραδείγματι, σὲ ἕνα κλάμπ ἀριστερῶν, ἀθέων, σὲ ἕνα κλὰμπ μασωνικό, θὰ εἶχε γίνει πολὺ σύντομα τὸ ὅραμα πραγματικότης. . .

Ἀλλὰ ἀγαπητὲ κ. Ἀναγνωστόπουλε, μὴ κάμπτεσθε. Ἐσεῖς θὰ ἀμειφθῆτε κατὰ τὴν προαίρεσιν καὶ τὴν ἐνέργειαν. Ἄλλοι θὰ κριθοῦν καὶ θὰ κατακριθοῦν διὰ τὴν ἀμέλεια νὰ προχωρήσουν στὴν ὑπολοποίησιν αὐτοῦ τοῦ Τάματος, ποὺ βαρύνει κάθε νεώτερο Ἕλληνα. Θὰ εὐχηθῶ ὅμως καθὼς συνεχίζετε τὸν ἀγῶνα σας καὶ ἔχετε δίπλα σας τόσους ἐκλεκτοὺς ἀνθρώπους νὰ σᾶς ἀξιώσῃ ὁ Θεὸς νὰ δῆτε τὸ ὅραμα τῆς ψυχῆς σας νὰ πραγματώνεται καὶ τότε νὰ ἔχω ἀδικηθῆ ἐγὼ ποὺ εἶπα αὐτὰ τὰ λόγια.

Ἀλλὰ πάντως ἀδέλφια μου, ἡ Ἑλλάδα ποὺ ζοῦμε ἀποχριστιανίζεται καὶ ἀφελληνίζεται συνεχῶς. Ἑτοιμάζομαι νὰ πῶ δημόσια ὅτι ἡ Ἑλλάδα γίνεται τὸ ἀποτεφρωτήριο ὅπου οἱ ἠθικὲς ἀξίες καὶ τὰ ἐθνικὰ ἰδεώδη εἰσάγονται καὶ ἀποτεφρώνονται. Αὐτὴ εἶναι ἡ νέα Ἑλλάδα, ποὺ θὰ παραδόσουμε σὲ αὐτοὺς ποὺ ἔρχονται καὶ σύμφωνα μὲ μία στατιστικὴ τὸ 2030, δὲν εἶναι μακριά, στὴν Ἑλλάδα θὰ εἶναι 1.000.000 Ἕλληνες μόνο καὶ οἱ λοιποὶ θὰ εἶναι ἀπὸ αὐτὰ τὰ στίφη, ποὺ μᾶς τὰ στέλνουν συνεχῶς.

Κουράγιο λοιπόν, καὶ ὅσοι ἔχετε ἀκόμη θάρρος, γενναιότητα, ἀγωνισθῆτε νὰ ἀποτρέψουμε αὐτὴν τὴν καταστροφή, γιατὶ ἡ Ἑλλάδα ἔχει νὰ δώσῃ ἀκόμη πολλὰ στὴν κοινωνία τῶν ἐθνῶν.

Κουράγιο λοιπὸν κ. Ἀναγνωστόπουλε καὶ ἐλᾶτε τώρα νὰ σᾶς ἀκούσουμε.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *