ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-ΣΑΤΑΝΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ * Quo Vadis ; ΠΡΟΣ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΜΠΗΙΑ ; ; ;

Δὲν ἀρκοῦν αἱ διαμαρτυρίαι. Πταίομεν καὶ ἡμεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐψηφίσαμεν (ὅσοι ἐψηφίσαμεν ἀθέους/ἀμοραλιστάς).Ὅμως τώρα ἔχομεν δύο ἐπιλογάς: α) Δημοψήφισμα ἐπὶ ἴσοις ὅροις διὰ τὴν κατάργησιν τοῦ συμφώνου συμβιώσεως. β) Ἀγῶνα διὰ κοινοβουλευτικὴν πλειοψηφίαν ἢ συμμαχίαν πολιτικῶν κινημάτων/κομμάτων πρὸς κατάργησιν τοῦ συμφώνου συμβιώσεως ὁμοφύλων ζευγαριῶν…

14.12.2015
1. Ἔχομεν τονίσει κατὰ κόρον ὅτι οἱ ἰθύνοντες πασχίζουν νὰ ἐφαρμόζουν τὰ σατανικὰ σχέδια τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, τὰ ὁποῖα εἶναι :
«Θέλεις νὰ ἐξουθενώσῃς ἕνα ἔθνος ;
Διάφθειρέ του τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα, τὴν οἰκογένειαν, τὴν θρησκείαν καὶ τὴν ἐθνικὴν συνείδησιν».
2. Πρὸς τοῦτο προσφέρουν εἰς τὸν λαὸν πλεῖστα ὅσα αἴσχρὰ θεάματα, διὰ νὰ τὸν ἐκμαυλίζουν, καὶ ἄλλοτε μὲν τοῦ προσφέρουν μὲ θαλασσοδάνεια ἀφθονώτατον ἄρτον καὶ τὸν ὁδηγοῦν εἰς τὴν ὑπερκαταναλωτικὴν κοινωνίαν, ἄλλοτε δὲ τοῦ στεροῦν καὶ τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον καὶ τὸν ὁδηγοῦν εἰς τὴν αὐτοκτονίαν!!!
3. Οἱ ἐντόπιοι καὶ ξένοι τοκογλύφοι καὶ τραπεζῖται ἐφαρμόζουν τό : «ὁ θάνατός σου ζωή μου, ἡ δυστυχία σου εὐτυχία μου» καὶ μετατρέπονται εἰς «λαίμαργες βδέλλες» καὶ ἀπομυζοῦν τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τὸν φέρνουν εἰς μεγίστην ἀπόγνωσιν, ἕως αὐτοκτονίας ….
4. Ἡ πνευματικὴ ἡγεσία πασχίζει, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, νὰ ἀνέρχεται ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας, ἀλλὰ διὰ τῆς φαυλοκρατίας καὶ γιὰ νὰ ἀναρριχηθῇ ἀκόμη ὑψηλότερον καί, νά «κολλήσῃ στὴν πολυθρόνα», γίνεται «ἀφωνοτέρα ἰχθύος», διὰ δὲ τὴν θρησκευτικὴν ἡγεσίαν, πλὴν ἐνίων, ἐφαρμόζεται τό : «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμμένων ἡμεῖς ἄδομεν». Δηλαδή «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων ἡμεῖς ἄδομεν». Δηλαδή «ἐνῷ καίγονται τὰ σπίτια μας, ἐμεῖς τραγουδᾶμε».
5. Τοιουτοτρόπως ὁ δυστυχισμένος ἑλληνικὸς λαὸς ἔχασεν τὸν προσανατολισμόν του καὶ κατήντησεν ὡς «πρόβατον μὴ ἔχον ποιμένα».
6. Τὰ ἀεροπλάνα καθημερινῶς μᾶς ραντίζουν μὲ ἀλουμίνιον καὶ χημικὰ ἀπόβλητα, διὰ νὰ μᾶς ἀποβλακώνουν καὶ νὰ μὴ ἔχωμεν δυνάμεις ἀντιστάσεως!!!
7. Οὐδεὶς Πρωθυπουργός, Ὑπουργός, Εἰσαγγελεύς, Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ λοιποὶ ἰθύνοντες ἔχουν ἴχνος εὐσυνειδησίας νὰ ἐπέμβουν καὶ νὰ μάθῃ ὁ ἑλληνικὸς λαός:
α) ποίας ἐθνικότητος εἶναι αὐτὰ τὰ ἀεροπλάνα;;;;
β) διὰ ποίους λόγους πετοῦν ἐπάνω ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸν ἐναέριον χῶρον;
γ) ἀπὸ τί ἀποτελοῦνται αἱ τεράστιαι «ἄσπρες οὐρές», ποὺ ἀφήνουν ὄπισθέν των καὶ αἰωροῦνται μέχρι νὰ πέσουν κάτω, ὥστε νὰ μολύνουν χόρτα, φυτά, φροῦτα καὶ νὰ «ἀποβλακωνόμαστε»;…
8. Τοιουτοτρόπως ἐπιτυγχάνουν αἱ καταχθόνιοι σκοτειναὶ δυνάμεις τὰ σατανικά των σχέδια καθησυχάζουσαι τὸν λαὸν μὲ τὰς ψευδεῖς διαβεβαίωσεις των ὅτι δῆθεν ὅλοι αὐτοὶ κόπτονται διὰ τὰ συμφέροντα τοῦ λαοῦ, ἐνῷ εἰς τὴν πραγματικότητα συμβαίνει τὸ τελείως ἀντίθετον…
9. Οὕτω ὁ δύσμοιρος καὶ ἀπροστάτευτος λαὸς δέχεται καθημερινῶς ἐκπτώσεις εἰς τὴν πίστιν του καὶ τὴν ἠθικήν του… Κατὰ τὸν κ. Φαῆλον Κρανιδιώτην : «ὑπάρχει μία μεγάλη πλειοψηφία σιωπηλή, ἡ ὁποία δὲν μιλάει, διότι φοβᾶται ἀκριβῶς μὴ ὑποστῇ αὐτὴ τὴν ἀντίδρασι, ὅλες αὐτὲς τὶς βρισιὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἐμένα δὲν ἱδρώνει τὸ αὐτί μου, τὴν ὁποία ἐγὼ θεωρῶ ὅτι τὴν ἐκφράζω. Να σοῦ τὸ πῶ ἁπλά. Ἐδῶ κάναμε δημοψήφισμα γιὰ πλάκα, ποὺ τὸ ὄχι τὸ κάναμε ναί. Ἄς κάνουμε ἕνα δημοψήφισμα καὶ γι᾿ αὐτό (σ.σ. τὸ σύμφωνο συμβιώσεως), ἄν θέλουμε».
10. Ὁ κ. Κρανιδιώτης τονίζει καί : «δὲν ὑπάρχουν μεγαλύτεροι φασίστες ἀπὸ αὐτούς, ποὺ ὑποτίθεται θέλουν νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴν διαφορετικότητα, τὴν ὁποία θέλουν νὰ τὴν ἐπιβάλλουν ὡς κανονικότητα…»
11. Ἀναιδέστατα, ἀναισχύντως γύναια καὶ νεαροί, ποὺ δὲν δύνανται νὰ ἀρθρώσουν λόγον καὶ ὁμιλοῦν τὰ ἑλληνικὰ συχνὰ χειρότερον ἀπ᾿ ὅ,τι οἱ ξένοι, ἐνορχηστρωμένως ἐπαναλαμβάνουν αὐτά, ποὺ τοὺς ἔχουν ἐπιβάλει οἱ ἐντολεῖς των…
12. Συγχαίρομεν ἐκ μέσης καρδίας τὸν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Κύριλλον Κωστόπουλον, ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, διδάκτορα Κανονικοῦ Δικαίου, ὁ ὁποῖος ἐπιστημονικῶς ἀποδεικνύει ὅτι: «ἡ ὁμοφυλοφιλία ἀνέκαθεν ἀντιμετωπιζόταν ὡς ἀφύσικον, ἀντιανθρώπινον καὶ ἀντικοινωνικὸν φαινόμενον καὶ ὅτι λόγῳ τῆς δεινῆς μάστιγος τῆς ὁμοφυλοφιλίας – ἀρσενοκοιτίας κατέκαυσεν ὁ Θεὸς τὰ Σόδομα καὶ τὰ Γόμορα».(ἐκτενέστερον εἰς
http://aktines.blogspot.gr/2015/12/blog-post_79.html.)
13. Συγχαίρομεν ἐκ μέσης καρδίας καὶ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιον, ὁ ὁποῖος πάντοτε μὲ θάρρος καὶ παρρησίαν ὁμολογεῖ τὸν λόγον τῆς ἀληθείας καὶ ἀγωνίζεται διὰ τὴν ἀκραιφνῆ ὀρθοδοξίαν ἐφαρμόζων τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ « ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ » (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)!!!
Τὰ ἀδαῆ ἀνθρωπάκια τῆς 4ης ἐξουσίας ἐνορχηστρωμένως πολὺ συχνὰ ἐξυβρίζουν ἀναισχύντως τὸν ἰδανικὸν ἐργάτην τοῦ Εὐαγγελίου μὲ λασπολογίας καὶ ἀνυπόστατους ὕβρεις. Ὅσοι ἐμφορούμεθα ἀπὸ ὀρθοδόξους χριστιανικὰς ἰδέας καὶ ἀρχὰς ὀφείλομεν νὰ τοῦ συμπαραστεκώμεθα, νὰ διαφωτίζωμεν τὸν ἀδαῆ λαὸν νὰ μὴ παρασύρεται ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ψευδοδιανοουμένους καὶ προβατοσχήμους λύκους τῶν «Μέσων Μαζικῆς Παραπληροφορήσεως» καὶ νὰ βροντοφωνῶμεν «τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς» (Ἑβρ. 7, 26)!!!
14. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας ἀγωνίζεται νὰ θεμελιώσῃ τοὺς ἁγνοὺς λόγους, οἱ ὁποῖοι ἐπέβαλον εἰς τὴν ἀρχιερατικήν του συνείδησιν νὰ ὑψώσῃ στεντορείαν τὴν φωνὴν καὶ νὰ βροντοφωνήσῃ ὡς εἷς ἄλλος Ἰωάννης Βαπτιστὴς ἢ Ἱερὸς Χρυσόστομος: «οὐκ ἔξεστί σοι λατρεύειν, πιστεύειν, ἀγωνίζεσθαι, νομοθετεῖν καὶ ἐπιβάλλειν ἀντιχριστιανικούς, ἀπανθρώπους καὶ φασιστικοὺς νόμους»…
Ἀναλυτικώτερον ἴδ. εἰς τὸ ἱστολόγιον τοῦ Σεβασμιωτάτου Καλαβρύτου καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου ἀπὸ 9 καὶ 10.12.2015 http://mkka.blogspot.gr.
15. Συγχαρητηρίων ἐπίσης ἀξίζουν καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι Ἀρχιερεῖς, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι εἶχον θάρρος καὶ παρρησίαν καὶ κατέκρινον τὸ ἀντιχριστιανικόν, ἀντικοινωνικὸν καὶ φασιστικὸν νομοσχέδιον τῆς συμβιώσεως τῶν ἀνωμάλων…
16. Θὰ ἔπρεπε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος νὰ ἐκδίδῃ ἐγκυκλίους, καθημερινῶς νὰ κτυποῦν αἱ καμπάναι πένθιμα, ὥστε ὅλοι οἱ πολιτικοί, οἱ ὁποῖοι ἐτόλμησαν νὰ ταχθοῦν ὑπὲρ τοῦ καταπτύστου καὶ ἀπανθρώπου αὐτοῦ νομοσχεδίου, νὰ μὴ τολμήσουν νὰ προσέλθουν τὰς ἁγίας ἡμέρας τοῦ Δωδεκαεόρτου εἰς τοὺς Ἱεροὺς Ναούς, διότι θὰ ταπεινωθοῦν ἀπὸ τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα ὡς ἐξωμόται τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὡς θέτοντες βραδυφλεγεῖς βόμβας εἰς τοὺς πυλῶνας τῶν αἰωνίων καὶ ἀνεκτιμήτων ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας. Νὰ μὴ τοὺς δεχθοῦν αὐτοὺς τοὺς ἐξωμότας εἰς τὰς δοξολογίας καὶ τὴν ἡμέραν τῶν Θεοφανείων εἰς τὰς τελετάς.
17. Ἐὰν δὲν σταματήσωμεν νὰ κάνωμεν ἀβαρείας καὶ ἐκπτώσεις εἰς τὰς ἀρχάς μας καὶ τὰ «πιστεύω» μας, κινδυνεύομεν νὰ καταντήσωμεν ὅπως ἡ Πομπηία. Εἰς τὴν Πομπηίαν δὲν ἐτιμωροῦντο οἱ ἀσχημονοῦντες, ἀλλὰ ὅποιος ἔβλεπε τοὺς ἀσχημονοῦντας εἰς τὰς πλατείας καὶ τὰς ὁδοὺς νὰ ἀσχημονοῦν καὶ τοὺς ἔλεγεν «πηγαίνετε σὲ κάποια ἄκρη καὶ ὄχι μέσα στὶς πλατεῖες καὶ τὶς λεωφόρους»˙ ἡ Ἀστυνομία δὲν ἐτιμωροῦσε τοὺς ἀσχημονοῦντας ἀλλὰ τοὺς διαμαρτυρομένους καὶ τοὺς «ἔσπαγε στὸ ξύλο». Διὰ τοῦτο καὶ ἡ Πομπηία κατεστράφη, ὅπως τὰ Σόδομα καὶ τὰ Γόμορα.
18. Ὅλους τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὁ Θεὸς θὰ μᾶς σώσῃ, ἐὰν ἔλθωμεν εἰς ἑαυτούς, συναισθανθῶμεν τὰς ἁμαρτίας μας, ἐξομολογούμεθα καὶ ποιοῦμεν καρποὺς μετανοίας. Κατὰ τὸ μέγα ἔλεος τοῦ Θεοῦ θὰ σωθῶμεν!!!
Ἀποκλείεται ὅμως νὰ σωθοῦν οἱ ἀναίσχυντοι, οἱ καυχησιολόγοι καὶ οἱ ὑποστηρίζοντες τὴν ἀναισχυντίαν, τὴν ἀδιαντροπίαν καὶ τὴν διάλυσιν τῶν οἰκογενειῶν!!!
19. Ὅλοι οἱ σοβαροὶ ἐπιστήμονες, φιλόσοφοι, νομοθέται, ἀκόμη καὶ πρὸ Χριστοῦ, εἶχον θεσπίσει τὸν γάμον ὡς Ἱερὸν Μυστήριον καὶ ἐπροστάτευον τὴν Οἰκογένειαν. Τώρα ὅμως οἱ ψευδοδιανοούμενοι, οἱ μαρξισταί, οἱ μασῶνοι καὶ ὅλον τὸ συνονθύλευμα τῶν ἀντιχριστιανικῶν ὀργανώσεων ὑπερθεματίζουν τὸ φρικτότατον καὶ ἐλεεινότατον πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Κανεὶς Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς νὰ μὴ ψηφίσῃ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως ψηφίζουν αὐτὸν τὸν πραγματικῶς ἀντιχριστιανικόν, ἀντικοινωνικόν, ἀντιδημοκρατικόν, φασιστικόν νόμον τῆς συμβιώσεως τῶν ὁμοφυλοφίλων!!!
20. Διὰ τὴν πάταξιν τῆς χρονίας μοιχείας καὶ προπαντὸς τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εὐλογεῖ τὸν γάμον τῶν κληρικῶν καὶ δὲν τοὺς ὑποχρεώνει, ὅπως ἡ παπικὴ Ἐκκλησία, νὰ ὀμνύουν ἀγαμίαν ἀλλὰ ὄχι καὶ παρθενίαν. Δικαιολογοῦνται δὲ οἱ παπικοὶ κληρικοὶ ὅτι : ἡμεῖς ἀγαμίαν ὑπεσχέθημεν καὶ ὄχι καὶ παρθενίαν!!! Διὰ τοῦτο οἱ περισσότεροι τῶν παπικῶν κληρικῶν, εἴτε εἶναι πόρνοι καὶ μοιχοί, εἴτε εἶναι ἀρσενοκοῖται καὶ ὀργιάζει ἡ παιδεραστία. Διαστρεβλωταὶ ὅμως τῆς ἀληθείας Ἕλληνες δημοσιογράφοι παραμένουν σχεδὸν ἀπαθεῖς, ὅταν γίνωνται ἑκατομμύρια ὄργια εἰς τὴν παπικὴν Ἐκκλησίαν ἢ τὰς προτεσταντικάς. Ἀντιθέτως τήν «τρίχα τὴν κάνουν τριχιά», ὅταν κάποιος Ἕλλην κληρικὸς παραστρατήσῃ. Καὶ τὸ γενικεύουν. Συχνά, σκάνδαλα παπικῶν ἱερωμένων τὰ παρουσιάζουν ὡς δῆθεν σκάνδαλα Ὀρθοδόξων κληρικῶν!!!
21. Ὅταν τὴν δεκαετίαν τοῦ ΄80 ἐχειροτονοῦντο μερικοὶ ἐγνωσμένοι κίναιδοι Μητροπολῖται, ὁ εὐλαβὴς λαὸς ἐφώναζεν «ἀνάξιος» καὶ ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀθηνῶν ἔχει βαφῆ μὲ αἵματα ἀπὸ τοὺς ἀστυνομικούς, οἱ ὁποῖοι ἐχτυποῦσαν τοὺς διαμαρτυρομένους. Κανένα «ἀνθρωπάκι» ἀπὸ τοὺς δημοσιογράφους δὲν εὑρέθη νὰ καταδικάσῃ τὴν παρανομίαν τοῦ «ἀρχιεπισκόπου τῶν τάνκς» Σεραφεὶμ Τίκα καὶ νὰ ἐπαινέσῃ τοὺς διαμαρτυρομένους, ἀλλὰ καὶ τότε τὰ Μ.Μ.Ε. τοὺς ἐλασπολόγουν ὡς ὀπισθοδρομικούς, φανατικούς, φασίστας καὶ λοιπὰς ὕβρεις, διότι αἱ καταχθόνιοι σκοτειναὶ δυνάμεις τέτοιους θέλουν καὶ τέτοιους στηρίζουν εἰς τὴν πρᾶξιν.
22. «Στῶμεν καλῶς» λοιπὸν πρὶν αὔριον εἶναι πολὺ ἀργά…
Ἂς ἀντισταθῶμεν ἐναντίον τῆς πολιτικῆς «τοῦ σαλαμιοῦ» τῶν πολιτικάντηδων καὶ τῶν ὀργάνων τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, διότι αὔριον θὰ εἶναι μὴ ἀναστρέψιμος ἡ κατάστασις!!!
Παρακαλοῦμε διαδώσατε τὸ παρόν, καὶ ἂς συσπειρωθῶμεν, μήπως σωθῶμεν, διαφορετικῶς θὰ εἶναι «ζήτω ποὺ καήκαμε»!!!

* Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας : https://www.fotgrammi.gr/ index.php/news-ipipa/1040-141215—-quo-vadis——–#sthash.Z2jAFb2K.dpuf

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *