ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΜΕΧΡΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΟΥΝ ΟΛΟΙ

 

1. Εἰς ὅλους τοὺς φίλους, οἱ ὁποῖοι λαμβάνουν τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ ἔχουν τὴν εὐχέρειαν, τὸν ζῆλον καὶ τὴν σφοδρὰν ἐπιθυμίαν νὰ ἐπισκέπτωνται τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, τὸ Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους & Φωτεινή Γραμμή καὶ τὸ Twitter: @PANEL_TAMA δίδομεν κατωτέρω μίαν εὐκαιρίαν.
2. Δυστυχῶς εἴμεθα μία μικρὰ στέρνα καὶ πρέπει νὰ ὑπολογίζωμεν καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, διὰ νὰ μὴ στερέψῃ, ὁπότε θὰ χαροῦν οἱ δαίμονες καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτῶν – οἱ ἐχθροί μας – καὶ θὰ τονίζουν: «φούσκα ἦταν καὶ αὐτὸς καὶ ξεθύμανε» ! ! !
3. Πρέπει νὰ μὴ ἱκανοποιήσωμεν αὐτὴν τὴν ἐπιθυμίαν των, ἀλλὰ παντοιοτρόπως νὰ πασχίζωμεν νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Διότι, δυστυχῶς, «γονατίζουμε κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων»….
4. Ὡς γνωστόν, ὅλα τὰ βιβλία μας, περιοδικά, προσκυνηματικὰς ἐκδρομάς, φιλοξενίας καὶ λοιπὰς ἐκδηλώσεις μας τὰ παρέχομεν δωρεάν, παρ᾿ ὅλον ὅτι ὅλα τὰ ἔξοδα, ἰδίως ἀποστολῆς, εἶναι λίαν ὑψηλὰ καὶ ἀπαγορευτικά…
5. Τὴν ἐτησίαν συνδρομήν μας διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους τὴν ἔχομεν περιορίσει μόνον εἰς τὰ 5€, διὰ νὰ δύνανται καὶ οἱ μὴ ἔχοντες οἰκονομικὴν εὐχέρειαν νὰ πληρώνουν ! !!
6. Μόνον ἐτολμήσαμεν νὰ ἀνακοινώσωμεν ὅτι τὸ πρωτότυπον ἡμερολόγιόν μας ἀπὸ 1.9.2015 μέχρι 31.8.2016 θὰ πωλεῖται πρὸς 2€ τὸ τεμάχιον, συμπεριλαμβανομένων εἰς τὰ 2€ καὶ τοῦ ὑψηλοῦ ταχυδρομικοῦ τέλους, καθὼς καὶ τοῦ 23 % ΦΠΑ.
7. Τώρα σᾶς δηλώνομεν κατηγορηματικῶς ὅτι ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ μᾶς ἐμβάζετε 2€ μὲ ταχυπληρωμήν, διότι καὶ ἡ ταχυπληρωμὴ κοστίζει εἰς ἡμᾶς τὸ ὀλιγότερον 4,80€. Δηλαδὴ ὅποιος μᾶς ἐμβάσει 5€ διὰ τὴν συνδρομήν του, ἡμεῖς θὰ λάβωμεν 0,20€! Τὰ 4,80 € τὰ κρατᾶ εἰς κάθε ἔμβασμα τὸ ταχυδρομεῖον!!! Ἄρα ἡμεῖς, διὰ νὰ καλύψωμεν καὶ αὐτὰ τὰ ἔξοδα, πρέπει νὰ γίνωμε «λησταὶ τραπεζῶν»!!!
8. Πρὸς τοῦτο κάνομεν ἔκκλησιν πρὸς τὰ μέλη, φίλους καὶ θαυμαστάς μας νὰ μὴ μᾶς ἐμβάζουν μὲ ταχυπληρωμὴν καθόλου μικροποσά, ἀλλὰ δύνανται νὰ καταθέτουν εἰς τὸν λογαριασμόν μας εἰς τὴν Τράπεζαν.
9. Εἰς ἄλλας περιπτώσεις, δίδουν εἰς ἄλλους φορεῖς τὰ μέλη, οἱ φίλοι καὶ οἱ θαυμασταὶ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους γενναῖα ποσά. Εἰς ἡμᾶς σχεδὸν τίποτε.
10. Ἐὰν θέλουν τὰ μέλη, οἱ φίλοι καὶ οἱ θαυμασταί μας αὐτὰ τὰ πρωτότυπα ἡμερολόγια (2015-2016), διὰ νὰ δωρίζουν εἰς συγγενικά των πρόσωπα ἢ φίλους ἢ γνωστούς, ἀντὶ ἄνθη ἢ γλυκά, εὐχαρίστως νὰ τοὺς ἀποστείλωμεν εἰς εἰδικὴν τιμήν:
20 ἡμερολόγια ἔναντι 20€ (ἀντὶ 30€),
50 ἡμερολόγια ἔναντι 40€ (ἀντὶ 60€) καὶ
100 ἡμερολόγια ἔναντι 70€ (ἀντὶ 100€)
συμπεριλαμβανομένων τοῦ 23 % ΦΠΑ καὶ τῶν ταχυδρομικῶν…

ΠΡΟΑΓΟΡΑ *
Τὰ νέα ἡμερολόγια, πολὺ βελτιωμένα, θὰ εἶναι ἕτοιμα πρὸς ἀποστολὴν ἀπὸ 20.7.2016.
Αἱ τιμαὶ πωλήσεως θὰ εἶναι ἀνὰ τεμάχιον 1,50 € συμπεριλαμβανομένου τοῦ 23 % ΦΠΑ σὺν τὰ Ταχυδρομικά.
Αἱ ἐκπτώσεις θὰ εἶναι :
100 τεμάχια καὶ ἄνω 15%
200 τεμάχια καὶ ἄνω 20%
500 τεμάχια καὶ ἄνω 30%.
Ἀπὸ 40 ἕως 95 τεμάχια δῶρον 10% εἰς τεμάχια ἡμερολογίων.

* Προεγγραφαὶ προαγορῶν μὲ συγκεκριμένα τεμάχια καὶ μὲ προκαταβολὴν 100 εὐρὼ μέχρι 30.6.2016.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΩΛΗΣΕΩΣ μέχρι 2 €.

Παροράματα: Λόγῳ ἐλλείψεως συνεργατῶν/ἐθελοντῶν, δυστυχῶς, μᾶς ἔχουν διαφύγει λάθη. Π.χ. :
Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἁρμενίων ἔλαβεν χώραν τὴν 24.4.1915 καὶ ὄχι 2015, ὅπως ἐσφαλμένως ἀνεγράφη εἰς τὸ Ἑορτολόγιόν μας 2015/2016 εἰς τὴν σελίδα 201. Ζητοῦμεν συγγνώμην δι᾿ αὐτὸ καὶ τυχὸν ἄλλα παροράματα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *