ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-«ΞΕΡΑΜΕΝΑ ΧΕΡΑΚΙΑ» ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΑ ΜΙΚΡΟΤΕΜΑΧΙΑ(«PELLETS») * 11.12.2015 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κύριοι Ὑπουργοί, Βουλευταί, Περιφερειάρχαι καὶ Δήμαρχοι,
1. Εἴμεθα εἰς τὸ μέσον τοῦ χειμῶνος. Ἄς μὴ ἔχωμεν καὶ ἐφέτος ἀφ᾽ ἑνός εἰς τὰ σχολεῖα παιδάκια μὲ παγωμένα χέρια καὶ ἀφ’ἑτέρου ἐγκληματικὴν σπατάλην ἀπὸ τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους, οἱ ὁποῖοι ὑπερθερμαίνουν τὰ γραφεῖα καὶ ἀνοίγουν καὶ τὰ παράθυρα, διὰ νὰ μὴ ὑποφέρουν ἀπὸ τὴν ζέστην. Εἶναι μέγιστον κρῖμα καὶ αἶσχος τὰ κλαδέματα τῶν δένδρων εἰς πόλεις καὶ ἀγροὺς νὰ πηγαίνουν εἰς τὰ ἀπορρίμματα καὶ νὰ ὑπερχειλίζουν «χωματερές» ἀκόμη καὶ μὲ χρήσιμα προϊόντα μολύνοντας ἀφαντάστως τὸ περιβάλλον. Ἕως πότε ἡ Ἑλλάς μας θὰ πληρώνῃ τεράστια πρόστιμα εἰς τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην διὰ «χωματερές» ; ; ; Μὲ αὐτὰ τὰ τεράστια πρόστιμα θὰ ἠμποροῦσαν ὅλα τὰ πτωχὰ νοικοκυριὰ νὰ παίρνουν δωρεὰν ἡλιακοὺς θερμοσίφωνας, καὶ οὕτω δὲν θὰ ἦτο ἀνάγκη νὰ πληρώνωμεν δισεκατομμύρια διὰ καύσιμα καὶ νὰ καῖμε καὶ λιγνίτην, μολύνοντες τὸ περιβάλλον.Τὰ κλαδέματα ἠμποροῦν νὰ γίνουν μικροτεμάχια ξύλου, τὰ ὁποῖα καίονται ἀντὶ πετρελαίου εἰς εἰδικὰς θερμάστρας ἢ εἰδικοὺς καυστῆρας!
Δῆμοι, ἐθελονταὶ πολίται καὶ ΟΑΕΔ ἠμποροῦν νὰ δημιουργήσουν μίαν ἑταιρείαν παραγωγῆς καυστήρων μικροτεμαχίων ξύλου καὶ συστημάτων θερμάνσεως μὲ ροὴν θερμοῦ ὕδατος. Τοιαῦτα παράγει καὶ ἐπιβάλλεται νὰ παράγῃ περισσότερα ἡ Ἑλλάδα μας, συναξιοποιοῦσα τὸν ἡλιακὸν θερμοσίφωνα˙ δηλαδὴ πολλαπλάσια ὀφέλη ! ! !
Ἡ τεχνολογία ἔχει λύσεις διὰ προστασίαν ἀπὸ ρύπους τῆς καύσεως αὐτῶν τῶν ὑλικῶν. Ἐπιπροσθέτως χιλιάδες θέσεις ἐργασίας προκύπτουν! ! Αὐταὶ αἱ λύσεις φυσικὰ πρέπει νὰ εἶναι συμπληρωματικαὶ τὸν χειμῶνα. Προηγεῖται ἡ ἡλιακὴ καὶ ἡ αἰολικὴ ἐνέργεια, αἱ ὁποῖαι μὲ τὴν τεχνολογίαν ἠμποροῦν νὰ προσφέρουν πολλά . . .
2. Δώσατε ἄτοκα δάνεια εἰς πολυτέκνους ἀπόρους οἰκογενείας καὶ Ἕλληνας πολίτας μὲ χαμηλὸν εἰσοδημα, τὰ ὁποῖα θὰ ἀποπληρώνωνται εἰς 200 δημινιαίας δόσεις, χωρὶς τά «τρίκ» τῶν τραπεζῶν μὲ ἐμμέσους ἀφαιμάξεις – «ληστείας» (ἄνοιγμα φακέλλου, ταχυδρομικά, ἐλέγχους νομικῶν, ἐλέγχους μηχανικῶν καὶ λοιπὰς μεθοδίας) ! ! !
Τὸ μέγιστον μέρος τῶν κεφαλαίων αὐτῶν ἠμπορεῖ νὰ ἐξασφαλισθῇ ἀπὸ τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην ἀπὸ ἀδιάθετα κονδύλια τῶν χωρῶν μελῶν, τὸ ὁποῖα ἔχουν πολὺ μικρὰν ἀπορροφητικότητα, καὶ τοῦτο θὰ συμβάλλῃ τὰ μέγιστα εἰς τὴν μείωσιν καυσαερίων τοῦ περιβάλλοντος ! ! ! . . .
3. Διὰ ὅλα αὐτά, ὅμως, ἀπαιτοῦνται σοβαροί, ἱκανοί, εὐσυνείδητοι, φιλότιμοι καὶ ἐργατικοὶ ἰθύνοντες εἰς κάθε θέσιν ἐργασίας ἢ εἰς ἐνημερωτικὰ συνέδρια. Νὰ μὴ ἔχουν μόνο γνώσεις ξένων γλωσσῶν, ἀλλὰ κυρίως καὶ προπαντὸς νὰ ἔχουν ἱκανότητα ἀρθρώσεως λόγου, κοινωνικὴν εὐαισθησίαν, ἑλληνικὸν πατριωτισμὸν καὶ νὰ μὴ εἶναι δοτοὶ καὶ δοῦλοι τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, αἱ ὁποῖαι παντοιοτρόπως προσπαθοῦν νὰ ἐξουθενώσουν τὴν ὡραίαν Ἑλλάδα μας. Εἶναι κρῖμα νὰ κρυώνουν παιδιὰ καὶ ἄνθρωποι τὸν χειμῶνα.
* Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας (https://www.fotgrammi.gr/ index.php/news-tama/1019-111215——lpelletsr)
Σημείωσις : Οὐδεμία ἀντίδρασις ἀπὸ ἁρμοδίους, δηλαδὴ καμμία θετικὴ ἐνέργεια !

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *