ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-Η ΦΥΣΙΣ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΔΟΘΕΝΤΟΣ ΜΥΡΙΑ ΚΑΚΑ ΕΠΟΝΤΑΙ Ο ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΙΤΙΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

1. Ἀνεγκέφαλοι πολιτικοί, προφανῶς παρασυρόμενοι ἀπὸ ἀναιδεστάτους καὶ ἰδιοτελεστάτους πολεοδόμους, γεωλόγους, περιβαλλοντολόγους καὶ μηχανικοὺς δοκησισόφους καὶ «ἀλμπάνηδες» χάριν τῆς «οἰκονομισιᾶς» ἔθαψαν εἰς τὴν Ἀθήνα 5 ποταμοὺς καὶ 700 παραποτάμους καὶ ρύακας. Τὰ ὕδατα αὐτῶν διασχίζουν ὑπογείως κατοικίας, ὁδοὺς καὶ πλατείας τῆς Ἀττικῆς καὶ καταλήγουν εἰς τὴν θάλασσαν!!! . . .

2. Μερικοὶ δὲ κυβερνῆται, ἀντὶ νὰ φυλακισθοῦν διὰ τὰ ἐγκλήματά των, ἀνεκηρύχθησαν ὑπὸ τῶν κομματικῶν συνεργατῶν των, συνδικαλιστικάς των παρατάξεις καὶ ὀπαδούς των καὶ ὡς «μεγάλοι ἐθνάρχαι». Κάποτε ἡ ἀντικειμενικὴ καὶ ἀδέκαστος ἱστορία θὰ γράψῃ μὲ τὰ μελανότερα γράμματα τόσον διὰ τοὺς ἑκάστοτε κυβερνήσαντας ὅσον καὶ διὰ τοὺς ἀρχηγοὺς τῆς ἀντιπολιτεύσεως, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, κάνουν «καυγὰ γιὰ τὸ πάπλωμα», «κουκουλώνοντας» τὰ ἐγκλήματα αὐτῶν, τὰ ἰδικά των καὶ τῶν διαδόχων των.
3. Δηλαδὴ ὁ συρφετὸς τῆς πολιτικῆς των παρατάξεως καὶ οἱ συνδικαλισταὶ ἀπαιτοῦσαν ἀπὸ τὴν ἑπομένην τῆς κάλπης νέας ἐκλογάς, διὰ νὰ ἀνέλθουν αὐτοὶ εἰς τὰ πράγματα, νὰ «ἁρπάξουν τὴν κουτάλα» καὶ νὰ βολέψουν τοὺς «ἀφισοκολλητές» τους, τὰ πλήθη τῶν συνδικαλιστικῶν των παρατάξεων, τὰ μεγάλα συγκροτήματα, τὰ ὁποῖα ἀνεβάζουν καὶ κατεβάζουν πρωθυπουργοὺς καὶ κυβερνήσεις καὶ νὰ βολεύωνται ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀριβίστες, φίλαυτοι, συμφεροντολόγοι, ἄπληστοι καὶ ἰδιοτελέστατοι πασχίζοντες νὰ διατηρήσουν τὴν «κουτάλα» περισσότερα ἔτη καὶ ἄς γίνῃ στάχτη τὸ μέλλον τῶν ἑπομένων γενεῶν ! ! ! . . .
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ
«Κ’ἡ Ἀθήνα ζαφειρόπετρα στῆς γῆς τὸ δακτυλίδι»
(Κωστὴς Παλαμάς, Ἡ Φλογέρα τοῦ Βασιλιά, Λόγος Ἕβδομος).

1. Τὴν ὡραιοτέραν πρωτεύουσαν πῶς τὴν κατηντήσαμε!!!

Ἡ Ἀθήνα εἶναι ἴσως ἡ μοναδικὴ πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης, ἡ ὁποία σήμερον δὲν διασχίζεται ἀπὸ ποταμοὺς καὶ ἔχει ἐλαχίστους πνεύμονας πρασίνου ! !

2. Τὸ ὑδρογραφικὸν δίκτυον τῆς Ἀττικῆς εἶναι πολὺ πυκνὸν καὶ διαμορφώνεται ἀπό τὸ φυσικὸν ἀνάγλυφον, τὸ ὁποῖον κατευθύνει τὰ ὕδατα τῆς βροχῆς ἀπὸ τοὺς λόφους μέχρι τὸν Σαρωνικὸν κόλπον. Ἐλειτούργησεν ἁρμονικῶς μέχρι τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος, ὁπότε ἐπέδραμεν ὁ «πολιτισμός» = παλιμβαρβαρισμός, διότι δὲν ἠθέλησαν οἱ ἁρμόδιοι νὰ ἐργασθοῦν ὀρθολογικῶς καὶ ἀνθρωπιστικῶς. Περιέπλεξαν, δυστυχῶς, τὸ φυσικὸν ὑδραυλικὸν δίκτυον τῆς Ἀττικῆς μὲ τὴν δημιουργίαν τῶν ἀστικῶν δικτύων ὑδρεύσεως / ἀποχετεύσεως.

3. Δυστυχῶς πρέπει νὰ ὑπολογίζωμεν καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ καὶ δὲν ἔχομεν τὴν δυνατότητα νὰ δημοσιεύσωμεν καὶ πληθώραν ἄλλων φωτογραφιῶν ὡς ἡ τοῦ ἐξωφύλλου, κάτω ἀπὸ τὴν Πλ. Συντάγματος/Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Οἰκονομίας ἤ ἡ κατωτέρω μὲ τὴν πορείαν τοῦ Ἠριδανοῦ ποταμοῦ, ὑπογείως τῶν Ἀθηνῶν (Ἴδ. περισσσότερα εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας https://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1068-1416).

Ἐπιφυλασσόμεθα ἂργότερον νὰ δημοσιεύσωμεν πραγματείαν μὲ πληθώραν φωτογραφιῶν.

4.Μὲ ὀλίγας λέξεις, μεταξὺ τῶν ἄλλων κωμικοτραγικῶν, ἐχρησιμοποιήθησαν οἱ χείμαρροι ὡς ἀνοικτοὶ ἀποχετευτικοὶ ἀγωγοὶ ἀκαθάρτων. . . , οἱ ὁποῖοι χείμαρροι τελικῶς ὑποχρεωτικῶς «ἐμπαζώθηκαν». Αἱ ἐπιφάνειαι, αἱ ὁποῖαι προέκυψαν ἀπὸ τὴν κάλυψιν ἀξιοποιήθησαν διὰ τὴν κατασκευὴν αὐτοκινητοδρόμων ἐπί τοῦ Ἰλισοῦ (Λεωφόρος Μιχαλακοπούλου, Βασ. Κωνσταντίνου, Καλλιρόης, Θησέως κ.λπ.), ὁδὸς Μάρνη ἐπὶ τοῦ Κυκλοβόρου κλ.π. Ποταμοὶ ἤ ρεύματα ὅπως ὁ Κηφισσός, ὁ Ἰλισός, ὁ Ἠριδανός, ὁ Κυκλοβόρος, τὸ Λυκόρεμμα, ὁ Βουρλοπόταμος, ὁ Βοϊδοπνίχτης, καὶ ὁ Ἀλασσῶνας ἐκλείσθηκαν.

5. Ἡ οἰκολογικὴ καταστροφὴ τοῦ ἀττικοῦ περιβάλλοντος ἔχει μακροπροθέσμους ἐπιπτώσεις εἰς τὴν ζωὴν τῶν κατοίκων τῆς Ἀθηνῶν, μὲ ἀποκορύφωμα τὸ 2007 τὴν καταστροφὴν τοῦ 70 % τῶν δασῶν Ἀττικῆς.
Ἀφοῦ ἔκαναν τὴν Πεντέλην καὶ λοιπὰς ὀροσειρὰς καὶ πανεμόρφους λόφους «κόσκινο», καταστρέφοντες καὶ ἑκατομμύρια πεῦκα, «ἐφύτρωσαν βίλλες» καὶ οἱ ἰησουίται καὶ ὑποκριταί, τρέφοντες ψευδαισθήσεις ὅτι προστατεύουν τὸ Πεντελικὸν κάλλος, ἐδέσμευσαν τὰ χωράφια Ἀφιδνῶν, Καπαδριτίου, Μαραθῶνος κλ.π. ! ! ! . . .

6. Οὐδεὶς τῶν ἐγκληματιῶν τοῦ φυσικοῦ κάλλους ἐπῆγε φυλακή, ὅπως δὲν πᾶν φυλακὴν καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι οἰκονομικοὶ καὶ ἠθικοὶ ἐγκληματίαι. Τοιουτοτρόπως εἰς τὴν Ἑλλάδα δὲν ἔχομεν ἐγκλείστους ἀλλὰ «παραγραφάκηδες». Τὰ ἀφήνουν ὅλα νὰ παραγραφοῦν καὶ τότε κάνουν τὸν «κάργα» βουλευταί, δικαστικοὶ κ.λπ. ἰθύνοντες τῆς διοικήσεως.

7. Μία λύσις διὰ τὴν Ἀθήνα σήμερον εἶναι ὁ ἀνασχεδιασμὸς τοῦ ἀποχετευτικοῦ συστήματος μὲ ταυτόχρονον ἐκμετάλλευσιν τοῦ ὑπογείου ὑδατίνου πλούτου καὶ μὲ δημιουργίαν πάρκων διὰ τοῦ βιολογικοῦ καθαρισμοῦ τῶν βροχίνων ὑδάτων.

Διὰ τὴν ἱστορίαν μερικαὶ ἀκόμη πληροφορίαι :

1. Ἡ ὁδὸς Σταδίου ἦτο καὶ αὐτὴ ποταμός ! Μάλιστα εἰς τὸ ὕψος τοῦ Ἀρσακείου ὑπῆρχε καὶ γέφυρα, ἡ ὁποία κατεστράφη εἰς μίαν καταιγίδα τὸ 1852, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κοπῇ ἡ Ἀθήνα εἰς τὰ δύο ! ! ! . . .

2. Ἄλλοι δρόμοι, οἱ ὁποῖοι παλαιότερον ἦσαν ποταμοί, εἶναι ἡ Φωκίωνος Νέγρη καὶ ἡ Βουκουρεστίου, ἡ ὁποία ταυτίζεται μὲ τὸ ρεῦμα τοῦ Λυκαβητοῦ.

3. Πλούσια ὑπόγεια ὕδατα ἔχουν ἐντοπισθῆ ἐπίσης εἰς :
Ὁδὸν Ριζάρη, ὅπου εὑρίσκεται τὸ Πολεμικὸν Μουσεῖον,
Λεωφόρον Συγγροῦ, ἀπὸ Στύλες Ὀλυμπίου Διός μέχρι τὸ Ξενοδοχεῖον Intercontinental, ὁδοὺς Ἠρώδου Ἀττικοῦ καὶ Νεοφύτου Βάμβα, Σόλωνος καὶ Ἡρακλείτου, Ἐθνικὸν Κῆπον (πηγὴ «Μπουμπουνίστρα»), Λεωφόρον Ἀλεξάνδρας (ὕδατα ἀναβλύζουν μέσα ἀπὸ τὰ θεμέλια τοῦ Ἀρείου Πάγου) ! ! ! . . .

4. Ὅμως, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ρεύματα, τὰς πηγὰς καὶ τὰ ὑπόγεια ὕδατα, εἰς τὸ κέντρον τῶν Ἀθηνῶν ρέει καὶ ἕνας ἀληθινὸς ποταμός : Ὁ Ἠριδανὸς διαπερνᾶ ὑπογείως τὸ κέντρον τῶν Ἀθηνῶν ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερον. Πηγάζει ἀπὸ τὸν Λυκαβητόν, περνᾶ κάτω ἀπὸ τὴν Πλατείαν Συντάγματος (κάτω ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Οἰκονομίας, Ἀναπτύξεως καὶ Τουρισμοῦ, εἰς τὴν ὁδὸν Νίκης) καὶ ἐμφανίζεται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν εἰς τὴν ὁδὸν Ἑρμοῦ ἐντὸς τοῦ ἀρχαίου νεκροταφείου τοῦ Κεραμεικοῦ ! ! ! . . .

5. Γενικῶς εἰς τὸ Λεκανοπέδιον Ἀθηνῶν ὑπάρχουν 700 ρεύματα καὶ χείμαρροι! Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ εἰς ἐντόνους βροχοπτώσεις γίνονται… ποταμοὶ καὶ προξενοῦν καταστροφάς, ὅπως ὁ Ποδονίφτης εἰς τὴν Νέαν Ἰωνίαν.

Ὑπογείως κινεῖται σήμερον καὶ ὁ ποταμὸς Ἰλισός, ὁ ὁποῖος πηγάζει ἀπὸ τὸν Ὑμηττόν, ὄπισθεν τοῦ Νοσοκομείου «Σωτηρία» καὶ περνᾶ ἔμπροσθεν τοῦ Παναθηναϊκοῦ Σταδίου.

Ὁ κατ΄ ἐξοχὴν ποταμὸς τοῦ Λεκανοπεδίου Ἀθηνῶν εἶναι ὁ Κηφισσός. Πηγάζει μερικῶς βορειοδυτικῶς τῆς Πεντέλης καὶ μερικῶς ἀπὸ τὸ Τατόϊ καὶ τὴν Βαρυμπόμπη, ὅπου ὑπάρχει καὶ ἐντυπωσιακὸς καταρράκτης, πλησίον τοῦ «ρεύματος τῆς Χελιδονοῦς», τὸν «Χαμόμυλο», τὸν «Κόκκινο Μύλο» κ.λπ. (ὅπου παλαιότερον ἐλειτουργοῦσαν νερόμυλοι) ! ! ! . . .
Ἀπὸ τὴν Πεντέλην σχηματίζεται ποταμός, ὁ ὁποῖος εἰς τὰ Μελίσσια καὶ τὸ Χαλάνδρι ὀνομάζεται «Ρεματιά» καὶ εἰς τὴν Νέαν Ἰωνίαν «Ποδονίφτης».

Δυστυχῶς αἱ βιομηχανικαὶ ἐγκαταστάσεις αἱ ὁποῖαι ἐλειτούργησαν ἤ λειτουργοῦν ἀκόμη κατὰ μῆκος τῆς κοίτης τῶν ποταμῶν αὐτῶν ἔχουν μετατρέψει τὴν λεκάνην ὰπορροῆς των εἰς … «χαβούζα» ! ! ! . . .

6. Ἄνω τῶν 1.000 χιλιομέτρων ὑπόγεια ὕδατα ἐκλείσθησαν. Ἐὰν οἱ «ἀνεγκέφαλοι» ἄφηναν π.χ. δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ κάθε ὄχθης 6 ἤ 7 μέτρα, τότε θὰ εἴχαμε περίπου 14.000.000 τετραγωνικὰ μέτρα πνεύμονας πρασίνου καὶ φυσικὴν ὀμορφιὰ ἀπείρου κάλλους.
Ὅμως ὑπάρχουν λύσεις !

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Τί προτείνει, πρὸ πολλοῦ χρόνου τὸ Ἵδρυμά μας, τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, εἰς τοὺς σκοποὺς τοῦ ὁποίου συμπεριλαμβάνεται καὶ ἡ πραγματοποίησις τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας (δηλαδὴ μεγαλοπρεπὴς Ναὸς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Χριστοῦ εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης διὰ τὴν Ἐλευθερίαν μας):
Ὅλα τὰ χρήματα διὰ τὸ ἔργον αὐτὸ τὰ ἀναλαμβάνομεν ἡμεῖς, χωρὶς νὰ δαπανήσῃ οὔτε μίαν «τρύπια» δεκάραν ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία. Ἀντιθέτως ἡ Κοινωνία θὰ ἀπολαμβάνῃ καὶ ὀφέλη, διότι συμβατικῶς θὰ διαθέτομεν τὸ 80 % τῶν καθαρῶν κερδῶν εἰς ἕνα εἰδικὸν λογαριασμόν, διὰ ἐξοπλισμὸν σχολείων καὶ συσσίτια μαθητῶν, διὰ ἀναστήλωσιν ἱστορικῶν Μονῶν καὶ Ναῶν, διὰ ἐγγυοβελτιωτικὰ ἔργα, διὰ δημιουργίαν πνευμόνων πρασίνου καὶ ἱδρύσεις εὐαγῶν ἱδρυμάτων πρὸς ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ. Τὸ μόνον ποὺ ζητοῦμε εἶναι ἡ Ἐκκλησία νὰ εὐλογήσῃ καὶ ἡ Πολιτεία νὰ διευκολύνῃ νομοθετικῶς.

1. Προτείνομεν νὰ ἀξιοποιήσωμεν δεόντως καὶ μὲ κάθε ἐπιστημονικὴν καὶ τεχνικὴν δεοντολογίαν τὰ ἀστικὰ ρεύματα (ποταμούς, χειμάρρους, ρυάκια), τὰ ὁποῖα κυλοῦν ὑπογείως τῶν Ἀθηνῶν.

2. Τὰ ἐγκληματικά «κλεισίματα» καὶ «μπαζώματα» τῶν ὑπογείων αὐτῶν ὑδάτων δὲν ἐδημιούργησαν μόνον μίαν περιβαλλοντολογικὴν καταστροφήν, ἀλλὰ ἐστέρησαν καὶ τὴν ἀνεκτίμητον φυσικὴν ὀμορφιὰν ὄχι μόνον τῆς ἑλληνικῆς πρωτευούσης ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς Ἀττικῆς..

3. Ἄν δὲν γίνει τὸ Τάμα εἰς τὴν περισσότερον περίοπτον θέσιν τῶν Ἀθηνῶν, εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος, προτείνομεν νὰ γίνῃ εἰς τὸ Ριζάρειον Ἄλσος, ἀλλὰ μὲ ταυτόχρονον ἀξιοποίησιν τῆς Λεωφ. Βασ. Κων/νου : μία ὑπόγειος διάβασις αὐτοκινήτων θὰ ἀρχίζῃ ἀπὸ τὸ ΝΙΜΙΤΣ (στάσις Ἰλίσια τῆς Βασ. Σοφίας καὶ θὰ τελειώνῃ εἰς τὸ Ἐθνικὸν Ἵδρυμα Ἐρευνῶν / Βυζαντινὸν Μουσεῖον / Ὠδεῖον.

4. Τοιουτοτρόπως θὰ ἀπελευθερωθῇ μία ἔκτασις περίπου 30 στρεμμάτων, ὅπου ἀφ’ἑνὸς μὲν θὰ ἐπεκταθῇ ὁ περιβάλλον χῶρος τοῦ Τάματος (τὸ ὁποῖο Τάμα δύναται νὰ κτισθῇ εἰς τὸν χῶρον δίπλα εἰς τὴν πρώην Ριζάρειον Σχολήν, ἔναντι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ) καὶ ἀφ’ἑτέρου θὰ ἀναδειχθῇ ὁ κρυμμένος «θησαυρός» ποταμὸς Ἰλισός, ὅπως τὸ ἐφαντάσθησαν σπουδαιότατοι ἕλληνες ἐπιστήμονες διεθνοῦς κύρους.

5. Μία περαιτέρω συνένωσις τοῦ Ἄλσους αὐτοῦ μὲ Λόφον Ἀρδηττοῦ, Ἁγ. Φωτεινήν, Στύλες Ὀλυμπίου Διός, Σύνταγμα, Βουλήν, Ἐθνικὸν Κῆπον, Ἠρώδου τοῦ Ἀττικοῦ, Λεωφόρον Ἀλεξάνδρας, Πεδίον τοῦ Ἄρεως θὰ χαρίσουν χιλιάδες στρέμματα πρασίνου εἰς τὴν ἀδικημένην ἑλληνικὴν πρωτεύουσαν.

6. Μὲ τὰ ἔσοδα τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (ποὺ δὲν θὰ ὀνομάζεται «Ἀναγνωστοπούλειον», ὅπως κάνουν ψοφοδεεῖς καὶ ποταπὰ ἀνθρωπάκια καὶ ἐπιδειξίαι, ἀλλὰ «ἐπίγειος παράδεισος») ὑπὸ μίαν αὐστηροτάτην Ἐπιτροπὴν ἰδεολόγων, οἱ ὁποῖοι μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν καὶ ἀπόλυτον διαφάνειαν θὰ διαχειρίζωνται καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν, θὰ δυνηθῶμε νὰ ἀξιοποιῶμεν τὸ μέγιστον τμῆμα τῶν ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων κυβικῶν μέτρων ὕδατος, ποὺ χύνονται εἰς τὴν θάλασσαν διὰ δημιουργίαν πνευμόνων πρασίνου καὶ πέραν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς ὁλόκληρον τὴν Ἀττικήν, ἰδίως τὴν Δυτικὴν Ἀττικήν, ὅπου τὸν Χειμῶνα κολυμβοῦν οἱ ἄνθρωποι εἰς τὴν λάσπην καὶ τὸ Θέρος λιώνουν εἰς τὸν λίβα ! ! ! . . . ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Δὲν εἴμεθα οὔτε αἰθεροβάμωνες, οὔτε οὐτοπισταί, οὔτε ἀφελεῖς, ὅπως θέλουν νὰ μᾶς χαρακτηρίζουν προφανῶς οἱ μεγαλοκαναλάρχαι, οἱ μεγαλοεκδόται, τὰ ὀργανωμένα συμφέροντα τοῦ ὑλιστικοῦ, ληστρικοῦ καὶ ἀθέου καθεστῶτος. Διὰ τοῦτο λασπολογούμεθα καὶ διωκόμεθα ἐνορχηστρωμένως ἀπὸ ὅλας τὰς σκοτεινὰς δυνάμεις, εἴτε τῶν ἀνωμάλων – ἀρρώστων ὁμοφυλοφίλων, εἴτε τῶν σκοτενῶν καταχθονίων δυνάμεων, αἱ ὁποῖαι ὀργανωμένως προβάλλουν φελλούς, παλακίδες, ἀνώμαλους, ἀετονύχηδες καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, ποὺ ἔχουν ἐθισθῆ νὰ ἀκολουθοῦν τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα!!!…
2. Ὅμως τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα τῆς ἐποχῆς τὸ ἀκολουθοῦν τὰ ἀπορρίματα, τὰ πτώματα καὶ περιττώματα. Ἡμεῖς ζωντανοὶ καὶ ἰδεολόγοι ὄντες, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, πασχίζομεν νὰ ἐναντιωνώμεθα πρὸς τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα. Οἱ μὴ ἰδεολόγοι ἔχουν λίαν εὔκαμπτον τὴν σπονδυλικὴν στήλην καὶ ἑλίσσονται 180 μοίρας τὸ δευτερόλεπτον. Εἶναι ἕτοιμοι καὶ προθυμότατοι νὰ ἀναφωνοῦν: ὄχι μόνον «πετάει ὁ γάϊδαρος» ἀλλὰ καὶ μερικοὶ νὰ φωνασκοῦν ὄχι μόνον «πετάει ὁ γάϊδαρος, ἀλλὰ καὶ ὅποιος τολμήσει νὰ ἰσχυρισθῇ ὅτι δὲν πετάει, εἶναι ἕνας γάϊδαρος». . .

3. Ἐμεῖς πιστεύοντες ἀπολύτως εἰς τὰς αἰωνίους ἀξίας τῆς φυλῆς μας: ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξίαν, ἀλώβητον Οἰκογένειαν, ἀκεραίαν Πατρίδα, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ πασχίζομεν νὰ παραμείνωμεν ἀλώβητοι, διότι πιστεύομεν ἀπολύτως αὐτά, τὰ ὁποῖα γράφομεν καὶ λαλοῦμεν. Διότι, διαφορετικῶς :
α) «ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ• τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.» (Ματθ. 5,37).
β) «μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης• ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός» (Β΄ Κορ. 9, 7).
γ) «πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν» (Ρωμ. 14, 23).

4. Διὰ ὅλους τοὺς φιλοτομαριστάς, ἐγωιστάς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν θεοποιήσει τὸ « τομαράκι » των, τὴν γαστέρα καὶ τὸ ὑπογάστριον εἴμεθα «παλαβοί». Εἴμεθα ὅμως «διὰ Χριστὸν σαλοί», πιστεύοντες ἀπολύτως εἰς τοὺς στίχους τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη :
«Μὴ φοβηθῇς αὐτὸν ποὺ ἐστήριξε τὴν πίστιν ἐπάνω στὴν ἐλπίδα, τὸν εἶδα στὴν ζωὴ νὰ μάχεται, μὰ πάντα ἀνίκητον τὸν εἶδα» ! ! ! . . .

5. Ὅλα τὰ «ἀνθρωπάκια», ποὺ εἶναι ὑλισταί, φιλοτομαρισταὶ καὶ ἔχουν θεοποιήσει καὶ τὴν γαστέρα καὶ τὸ ὑπογάστριον, θὰ συνεχίσουν νὰ μᾶς ταπεινώνουν, νὰ μᾶς περιφρονοῦν, νὰ μᾶς λασπολογοῦν, νὰ μᾶς διαβάλλουν, ὅπως ὁ πατὴρ αὐτῶν διάβολος.Ἐμεῖς ὅμως ἀγωνιζόμεθα, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, νὰ παραμείνωμεν ἀκλόνητοι ! ! !

6. Ἐμεῖς ἀποσκοποῦμεν νὰ διαχειρισθῶμεν τὸν μὲ ἀπεριγράπτους σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας καὶ στερήσεις δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μας πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ νὰ ἀπέλθωμεν ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον ὡς ἄγνωστοι στρατιῶται ! ! ! . . .

7. Ἀποποιούμεθα κάθε ἰδιοτέλειαν καὶ κάθε φήμην. Εὐελπιστοῦμεν μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ νὰ κάνωμεν θαύματα καὶ νὰ πραγματοποιήσωμεν καὶ μελέτας ἀρίστων πολεοδόμων, ἀρχιτεκτόνων καὶ περιβαλλοντολόγων καὶ ἐνσυνειδήτων οἰκολόγων καὶ ὄχι «ψώνια», οἱ ὁποῖοι «ντουμανιάζουν» τὸ περιβάλλον, οἱ νικοτινομανεῖς.

Καὶ ὁ ἰδεολόγος οἰκολόγος ἀείμνηστος Γεώργιος Καίσαρης (τὸ «σπουργιτάκι») ἂν καὶ ἀνάπηρος ἔτρεχε εἰς τὰς διαδηλώσεις τῶν δῆθεν οἰκολόγων καὶ «ἅρπαζε» τὰ τσιγάρα ἀπὸ τὸ στόμα των, τονίζων εἰς αὐτούς ὅτι διὰ τοῦ παραδείγματος ὀφείλομεν νὰ διδάσκωμεν τὴν κοινωνίαν ! ! !

(περισσότερα εἰς τὴν ταινίαν μικροῦ μήκους, ἡ ὁποία ἔλαβε διεθνές βραβεῖον. Εἶναι ὁ πρῶτος εἰκονιζόμενος
http://www.youtube.com/watch?v=UKy44_gdpmA).

ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΥΜΕΝ
1. Ἐὰν ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία, καθὼς καὶ ὅλαι αἱ δικαστικαὶ καὶ διοικητικαὶ ἀρχαὶ σταματήσουν νὰ μᾶς ἐμποδίζουν, καὶ ἀπεναντίας μᾶς διευκολύνουν χωρὶς νὰ μᾶς δώσουν τὴν παραμικρὰν δεκάραν, εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ὅλα αὐτὰ θὰ τὰ ἀποδείξωμεν ἐμπράκτως ! ! ! . . .

2. Τοιουτοτρόπως δὲν θὰ παρίσταται ἀνάγκη καὶ αἱ ἑπόμεναι γενεαὶ νὰ ἀναφωνοῦν τὸν τελευταῖον στίχον τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Σουρῆ : «Ὤ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα, τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα», ἀλλὰ τοῦ χριστιανοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτη «ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς»! ! !

ΠΗΓΗ μας διὰ τὰ ἀνωτέρω ὑπῆρξαν ἔρευναι καὶ πραγματεῖαι σπουδαιοτάτων ἑλλήνων ἐπιστημόνων ὡς π.χ. τῶν Δημητρίου Πικιώνη, Κω/νου Μπίρη, Ἰωάννου Πολύζου, Πάνου Δραγώνα, πολλῶν ἄλλων σοβαρῶν ἐπιστημόνων διεθνοῦς κύρους καὶ τῶν μαθητῶν αὐτῶν,

καθὼς καὶ ἀπὸ τὸ διαδίκτυον :
http://www.athens9.blogspot.gr/
http://www.deltarchi.com/
http://www.monumenta.org/article.php?IssueID=3&lang=gr&CategoryID=3&ArticleID=162
http://nikitidis.blogspot.gr/2007/09/blog-post_21.html
http://macedoinearchiv.blogspot.gr/2010/02/blog-post_23.html
http://marlanti.blogspot.gr/2015/11/blog-post_16.html

ἀπ’ὅπου δύνανται οἱ φίλοι νὰ ἀντλήσουν περισσότερα.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *