ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΑΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ :ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Ἀρχικῶς προσέφερεν τὰς πολυτιμοτάτας ὑπηρεσίας του ἀκόμη καὶ εἰς χειρωνακτικάς – τεχνικὰς ἐργασίας ἀναρτῶν ράφια καὶ ταξινομῶν τρόφιμα καὶ λοιπὰ ἀγαθὰ διὰ τὰς ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας.
Ὁ ἀκάματος καὶ ἄκρως ἀνιδιοτελὴς ἐθελοντής μας ἦτο τόσον ταπεινόφρων, ποὺ δὲν μᾶς ἔλεγεν ποτὲ τί ἐσπούδασεν καὶ ποῦ ἠργάζετο καὶ ἀνεδεικνύετο καθημερινῶς ὡς πρότυπον ταπεινοφροσύνης, ἀκεραίου ἤθους ἐργασίας, εὐπρεπείας καὶ εὐποιΐας.
Εἰς τὸ Πνευματικὸν Κέντρον Ἱ. Ν. Ἁγ. Βαρβάρας Χαλανδρίου ἠκούσαμε διὰ πρώτην φορὰν ὅτι ἦτο Δ/ντὴς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Δημοσίου καὶ εἶχεν σαγηνεύσει ὅλους τοὺς ὑφισταμένους του νὰ ἐργάζωνται εὐσυνειδήτως.
Ἀργότερον, ὅταν ἡ κατάστασις τῆς ὑγείας του ἐπεδεινώθη, μᾶς συμπαρίστατο ὡς Β΄ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἱδρύματός μας.
Τὰ τελευταῖα ἔτη ὑπέφερε ἀφαντάστως ἀπὸ μόλυνσιν ἐγχειρήσεως. Ἐδίδασκεν ὅλους μας μὲ τὴν ἰώβειον ὑπομονήν του δοξάζων τὸν Θεὸν διὰ τὰς δοκιμασίας του. Τὰς μοναδικὰς φορὰς ποὺ ἠγανακτοῦσεν ἦτο διὰ τὴν ἀήθη ἀπαράδεκτον καὶ ἀχαρακτήριστον συμπεριφορὰν τῶν ἰθυνόντων ἔναντι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ συνεπλήρωνεν «Ἀκόμη καὶ οἱ πλέον ἄξεστοι καὶ τρισάθλιοι ἐπαῖται τῆς ὑφηλίου ἐὰν εἴμεθα, θὰ ἔπρεπε οἱ ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας νὰ μᾶς συμπεριφέρωνται πιὸ εὐπρεπῶς, πιὸ ἔντιμα καὶ πιὸ εὔσπλαχνα».
Ὁ ἄριστος αὐτός «σαμαρείτης» εἶναι βέβαιον ὅτι ἐκέρδισεν τὴν συμπάθειαν καὶ τὴν εὐσπλαγχνίαν τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ καὶ ἤδη θὰ εἶναι εἰς τὸν παράδεισον.Ἀπὸ ἐκεῖ θὰ συνεχίσῃ νὰ μεσιτεύῃ εἰς τὸν Κύριον ὑπὲρ τῆς ταπεινῆς συζύγου του, τῆς θυγατρός του καὶ γενικὰ διὰ τὴν σωτηρίαν ὅλου τοῦ κόσμου, διὰ τὴν ὁποίαν ἠργάζετο μέ «μεράκι». Ὁ Κύριος νὰ τὸν ἀναπαύῃ καὶ νὰ παρηγορῇ τοὺς ἀγαπητοὺς οἰκείους του καὶ ὅλους ἐμᾶς τοὺς ἐναπομείναντας φίλους του.

ΥΠΕΡΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ
ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΗΛΙΑ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *