ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-H ΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ «ΕΑΛΩ»

Ἀπὸ δυστυχεῖς Συρίους, Ίρακινούς, Ἀφγανούς, καί «καμουφλαρισμένους» φανατικοὺς τῆς Αλ Κάϊντα καὶ Τζιχαντιστές.
Οἱ μόνιμοι κάτοικοι τῶν ἑλληνικῶν νήσων εἶναι ἀπηλπισμένοι καὶ λίαν ἠγανακτισμένοι, διότι εἰς τὴν πράξιν ἔχουν ἀφεθῆ εἰς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ

* Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας τὴν 14.9.15

1. Δυστυχῶς, ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος ἐμπράκτως διατυμπανίζουν :
«μπάστε, σκύλοι, ἀλέστε καὶ ἀλεστικὰ μὴ δίνετε»…!!!

2. Ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων (σιωνισμοῦ, μασωνίας, οἰκουμενισμοῦ, νέας ἐποχῆς, νέας τάξεως πραγμάτων, παγκοσμιοποιήσεως καὶ λοιπῶν σατανικῶν «φρούτων» τῆς σημερινῆς ἐποχῆς) εἶναι νὰ ἐξισλαμίσουν τὴν Εὐρώπην καὶ κυρίως τὴν Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα μας…!!!

3. Ὅταν ὁ Bismarck, Αὐτοκράτωρ τῆς πανίσχυρης Πρωσσίας καὶ μετέπειτα ἱδρυτὴς τῆς γερμανικῆς Αὐτοκρατορίας τὸ 1871, ἤθελεν νὰ ἐκδόσῃ ἕνα Νόμον ἢ νὰ πραγματοποιηθῇ κάτι, σκοπίμως διὰ διαφόρων σπερμολόγων διέδεδεν τὴν πρόθεσίν του. Ἐὰν διεπίστωνεν καθολικὴν ἀντίδρασιν τοῦ λαοῦ, τότε ἀνέβαλεν ἢ ἐματαίωνεν τὰ σχέδια. Ὅταν ὅμως ἔβλεπεν περιορισμένην ἀντίδρασιν ἢ μόνον χαλαρότητα, τότε ἔσπευδε καὶ τὰ ἐπραγματοποίει!!!

4. Σήμερον αἱ καταχθόνιοι σκοτειναὶ δυνάμεις διὰ τῶν ὀργάνων των, κατώρθωσαν νὰ ἐκμαυλίσουν τὸν Ἕλληνα μὲ τά «χαζοκούτια» καὶ λοιπὰ ἀφθονώτατα αἴσχιστα θεάματα καὶ ἄρτον οὕτως ὥστε ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἔπαυσεν νὰ ἔχῃ δυνάμεις ἀντιστάσεως.
Οἱ περισσότεροι, δυστυχῶς, ἔπαυσαν νὰ ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὰ ἁγνὰ ἰδανικὰ καὶ τὰς ἀξίας τῆς φυλῆς μας, ἁγνὴν Οἰκογένειαν, ἀλώβητον Θρησκείαν – Ὀρθοδοξίαν καὶ ἀκεραίαν Πατρίδα, καὶ διὰ τὸ μόνον ποὺ κόπτονται εἶναι διὰ τὴν ἑτέραν τριάδα :
Α) ἄμετρον ἐγωισμόν – φιλοτομαρισμόν – ἰδιοτέλειαν,
Β) γαστέρα (φάγωμεν, πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν),
Γ) ὑπογάστριον (ἀκόρεστον πανσεξουαλισμὸν διὰ τὸ παρελθόν, τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον)…

5. Αὐταὶ αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις διὰ τῶν ἐντοπίων ὀργάνων των εἶχον προαποφασίσει καὶ ἡ πολιτειακὴ παράγων τ. Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη ἔλεγε τὴν 12.3.2005 πρὸς τὸν τ. Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολον Παπούλιαν τὰ ἑξῆς:

«…Ἀναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, τὴν Προεδρίαν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας διὰ μίαν πενταετίαν, ὅπου θὰ σημειωθοῦν σημαντικὰ γεγονότα καὶ ἐξελίξεις: Ἡ εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίησις θὰ προωθηθῇ μὲ τὴν ψήφισιν ἐνδεχομένως καὶ τῆς Συνταγματικῆς Συνθήκης, τὰ ἐθνικὰ σύνορα καὶ ἕν μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας θὰ περιορισθοῦν χάριν τῆς εἰρήνης, καὶ τῆς εὐημερίας καὶ τῆς ἀσφαλείας εἰς τὴν διηυρυμένην Εὐρώπην, τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη θὰ ὑποστοῦν μεταβολές, καθὼς θὰ ἠμποροῦν νὰ προστατεύωνται, ἀλλὰ ἴσως καὶ νὰ παραβιάζωνται ἀπὸ ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες πέραν τῶν γνωστῶν καὶ καθιερωμένων καὶ πάντως ἡ Δημοκρατία θὰ συναντήσῃ προκλήσεις καὶ θὰ δοκιμασθῇ ἀπὸ ἐνδεχόμενες νέες μορφές διακυβερνήσεως. Ἡ χώρα μας ἐξ ἄλλου θὰ ἔχῃ νὰ ἀντιμετωπίσῃ σοβαρὰ διλήμματα εἰς πολλοὺς τομεῖς…»…….

6. Ὁποιοσδήποτε Ἕλλην ἔχει ἴχνος πατριωτισμοῦ – καὶ ὁ πλέον ἀγράμματος τσοπάνης ἢ χωριάτης- ἀκούων «συρρίκνωσιν συνόρων» ὀφείλει «νὰ βάζῃ τὰ πόδια στὰ αὐτιά» καὶ νὰ τρέχῃ. Νὰ προτιμᾶ νὰ συγκακουχῆται μὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν πίστιν εἰς τὰ ἰδανικὰ τῆς φυλῆς μας, παρὰ νὰ ἔχῃ προσωρινὴν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν («μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν»-Ἑβρ. 11,25).

7. Τοιουτοτρόπως ὑλοποιεῖται τὸ δόγμα τῶν σιωνιστῶν Henry Kissinger, Georg Soros καί «ΣΙΑ»…:
«Θέλεις νὰ ἐξουθενώσῃς ἕνα ἔθνος;;;
Διάφθειρέ του τὴν γλῶσσαν, τὴν θρησκείαν, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα…»…

8. Οἱ σιωνισταὶ πασχίζουν νὰ δημιουργοῦν πειθήνια ὄργανά των, ὡς π.χ. τὸν Osama bin Laden (διὰ νὰ ἐξουθενώσουν τὸν Osama bin Laden ἔκαναν τὴν προβοκάτσια τῆς 11ης Σεπτεμβρίου), Saddam Hussein καὶ λοιπούς. Ὅταν δὲ παύσουν αὐτοὶ νὰ εἶναι πειθήνια ὄργανά των, βαπτίζουν αὐτούς «σατανάδες» καὶ τοὺς κατατρέχουν παντοιοτρόπως…

Π.χ. ἐξώπλιζον τὸ Ἰρὰν καὶ τὸν Saddam Hussein καὶ ἄνω τοῦ 1.000.000 ἀνθρώπων ἐσφαγιάσθησαν κατὰ τὸν μακροχρόνιον αὐτὸν πόλεμον Ἰράν – Ἰράκ. Ὅταν ὁ Saddam Hussein ἔπαυσεν νὰ εἶναι ὄργανον τῶν σιωνιστῶν, ὄχι μόνον ὅπλα δὲν τοῦ ἔδιδον, ἀλλὰ τοῦ προεκάλεσαν ἐμφυλίους πολέμους καὶ ἐδημιούργησαν ἀφορμὰς καὶ οἱ ἴδιοι οἱ σιωνισταὶ εἰσέβαλον ἐξασφαλίζοντες ὄχι μόνον τὴν εὐλογίαν τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν καὶ τοῦ ΝΑΤΟ, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄμεσον ἢ ἔμμεσον σύμπραξιν καὶ τῶν ἄλλων ἐθνῶν…

Ὅταν τὰ ἐξτρεμιστικὰ καὶ ἐγκληματικὰ ἀλβανόφωνα στοιχεῖα (οἱ διαβόητοι «οὐτσεκάδες») ἦσαν καὶ ἐναντίον τῶν νατοϊκῶν δυνάμεων, ἀπεκαλοῦντο ἐγκληματίαι «ἐξτρεμισταί». Μετέπειτα, ὅταν ἀπεδέχθησαν τοὺς νατοϊκούς, τότε, ὢ τοῦ θαύματος, «ἐβαπτίσθησαν» εἰρηνοποιοὶ καὶ ἐπιβολεῖς τῆς τάξεως καὶ μὲ τὴν βοήθεια τῶν νατοϊκῶν ἐξεριζώθησαν οἱ Ὀρθόδοξοι Σέρβοι τοῦ Κοσσυφοπεδίου καὶ ἰσοπεδώθη ὅλη ἡ Σερβία…!!!

9. Ἀφοῦ ἰσοπέδωσαν οἱ σιωνισταὶ τὸ Ἀφγανιστάν, τὸ Ἰράκ, ἐδημιούργησαν καὶ τοὺς ἐμφυλίους πολέμους εἰς τὴν Συρίαν, Λιβύην καὶ ἀλλαχοῦ. Προμηθεύουν μὲ τεραστίας ποσότητας ὅπλων τοὺς ἀκραίους ἀντικαθεστωτικούς (βαπτίζοντες αὐτοὺς ὡς «ἀραβικὴ ἄνοιξι» ἤ «μετριοπαθεῖς» καὶ χτυποῦν καὶ οἱ ἴδιοι τὰ καθεστῶτα, διὰ νὰ ἐξασφαλίσουν καὶ ἐκεῖ τόν «μαῦρον χρυσόν» καὶ νὰ τὸν ἰδιοποιηθοῦν…
Ἀκόμη καὶ τούς «τζιχαντιστάς» τοὺς ἐξοπλίζουν οἱ σιωνισταὶ διὰ νὰ κρημνίσουν τὸ καθεστὼς τοῦ Ἄσαντ καὶ τοιουτοτρόπως νὰ ἀλληλοεξοντωθοῦν καθεστωτικοὶ καὶ ἀντικαθεστωτικοί, διὰ νὰ ἐξασφαλίζουν τὰ συμφέροντά των διὰ τὰς διελεύσεις καὶ ἰδιοποιήσεις πετρελαίου καὶ ἀερίου… Ἐπειδὴ ἡ Ρωσία κτυπᾶ τοὺς τζιχαντιστάς, ἐξοπλίζουν Γαλλία, Ἀμερικὴ καὶ λοιποὶ Νατοϊκοὶ τούς «μετριοπαθεῖς» μουσουλμάνους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐπιστρατευθῆ νὰ κρημνίσουν τὸν Ἄσαντ καὶ νὰ ἐξολοθρεύσουν τοὺς Χριστιανούς.

10. Οἱ δύσμοιροι αὐτοὶ λαοὶ ἐπιχορηγοῦνται μὲ χιλιάδας δολλάρια, διὰ νὰ πληρώνουν τοὺς εἰδεχθεστάτους ἐγκληματίας δουλεμπόρους Τουρκίας καὶ λοιπῶν χωρῶν διὰ νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν κόλασιν τῶν πολέμων, ἔστω καὶ ἐὰν θαφτοῦν εἰς τὰ νερὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ τῆς Μεσογείου θαλάσσης!!!!

11. Κάθε ἀντικειμενικὸς καὶ λογικὸς ἄνθρωπος διερωτᾶται:
διατὶ ἡ Σαουδαραβία καὶ τὰ Ἐμιράτα σπαταλοῦν δισεκατομμύρια διὰ νὰ ἀπομακρυνθοῦν τὰ δυστυχισμένα πλάσματα ἀπὸ τὴν Συρίαν καὶ διατὶ δὲν τοὺς δέχονται εἰς τὴν Σαουδαραβίαν καὶ τὰ Ἐμιράτα, ἀλλὰ τοὺς φανατίζουν νὰ ἔλθουν εἰς τὴν Εὐρώπην;;;

Διατὶ οἱ «ἀδελφοὶ μουσουλμάνοι» τῆς Σαουδαραβίας καὶ τῶν Ἐμιράτων δὲν παραλαμβάνουν τοὺς ἀδελφοὺς μουσουλμάνους τοῦ Μπαγκλαντές, τοῦ Πακιστάν, τοῦ Ἰράκ, τῆς Συρίας, τῆς Λιβύης καὶ λοιποὺς νὰ τοὺς φιλοξενήσουν, νὰ ἐργάζωνται καὶ νὰ ζοῦν ὡσὰν ἄνθρωποι καὶ διατὶ προωθοῦνται ὅλοι αὐτοὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, ἡ ὁποία εἶναι πτωχὴ καὶ μικρὰ χώρα καὶ δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ φιλοξενῇ τὰ ἑκατομμύρια αὐτοὺς πρόσφυγας ἢ λαθρομετανάστας ἢ οἰκονομικοὺς μετανάστας ἢ ἐκπαιδευμένους τζιχαντιστάς, διὰ νὰ κάνουν δολιοφθοράς;;;

Τὸ μόνον τὸ ὁποῖον κάνουν εἶναι νὰ τοὺς συγκεντρώνουν εἰς τὰ τεράστια τεμένη (ἰδίως εἰς τὴν Μέκκα καὶ τῶν Ἐμιράτων), νὰ τοὺς ἀφιονίζουν νά «θυσιάζωνται» διὰ τὸν Ἀλλάχ καὶ νὰ τοὺς ἀποστέλλουν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον νὰ σπέρνουν τὸν ὄλεθρον καὶ τὴν συμφορά!!!

12. Οἱ Ἕλληνες τῶν νησιῶν μας, καταδικασμένοι ἀπὸ τὴν οὐσιαστικὴν ἐγκατάλειψιν τῶν ἰθυνόντων τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους, μὲ τὸ δίκαιόν των, ἀπειλοῦν νὰ μή «στηθοῦν κάλπες γιὰ νὰ ψηφίσουν»…

13. Ὁποῖον αἶσχος εἶναι Ἕλληνες νὰ παίρνουν καὶ τοὺς λαθρομετανάστας – ἀλλοφύλους εἰσβολεῖς – ὑπὸ τὴν προστασίαν των καὶ νὰ τίθενται ἐπὶ κεφαλῆς τῶν πορειῶν τῶν λαθρομεταναστῶν, οἱ ὁποῖοι φωνάζουν κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν πορειῶν τους : «θὰ σᾶς σφάξουμε, θὰ σᾶς κάψουμε» καὶ νὰ ἐπικαλῶνται καὶ τούς «τζιχαντιστάς»!!!

14. Ἐὰν δὲν τοὺς ἀρέσῃ ἡ χώρα μας, δὲν τοὺς ἐκαλέσαμε. Νὰ τοὺς βοηθήσωμεν μὲ ἀγαθὰ καὶ μὲ χρήματα νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὰς ἑστίας των ἢ νὰ πᾶν εἰς τὴν εὐχὴν τοῦ Θεοῦ, ὅπου ἐπιθυμοῦν…

15. Τὸ μέγιστον αἶσχος εἶναι ὅτι οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες δὲν διαμαρτύρονται ὀρθῶς εἰς τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη, τὸ ΝΑΤΟ, τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην καὶ λοιποὺς φορεῖς ἐναντίον τῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία ἔχει ἀναλάβει «ἐργολαβικῶς» μὲ τοὺς δουλεμπόρους της (στρατιὰν ὁλόκληρον ἀπὸ δουλεμπόρους καὶ ἐκμεταλλευτάς) τὴν μεταφορὰν λαθρομεταναστῶν. Οἱ εἰδεχθέστατοι αὐτοὶ ἔμποροι ἀνθρώπων μεταφέρουν τὰ δυστυχισμένα πλάσματα εἰς «σαπιοκάραβα» ἢ πεπαλαιωμένα «φουσκωτά», τὰ ληστεύουν μὲ 3.000 ἢ 4.000 ἢ 5.000 δολλάρια τὸ ἄτομον διὰ τήν «βολτούλα» ποὺ τοὺς κάνουν καί, ὅταν πλησιάζουν εἰς τὰ ἑλληνικὰ παράλια, σπᾶν τὰ φουσκωτὰ καὶ τὰ ἐγκαταλείπουν…

16. Ἀντὶ νὰ κλέβουν τὰ εἰδεχθέστατα ἡμέτερα καθάρματα τὰ ἐξοπλιστικὰ συστήματα κλπ, θὰ ἔπρεπε νὰ προμηθευθοῦν ἑκατοντάδας ἐξοπλισμένα ταχύπλοα σκάφη καί, ὅταν διαπιστώνουν ὅτι αὐτοὶ οἱ ἐγκληματίαι προσπαθοῦν νὰ μᾶς φέρουν «καραβιές» μὲ δυστυχισμένα πλάσματα, νὰ τοὺς ἀκινητοποιοῦν, νὰ τοὺς δένουν καὶ νὰ τοὺς καταδικάζουν πολλαπλῶς εἰς ἰσόβια. Καὶ ὅταν αὐτοὶ οἱ ἔμποροι εἶναι ἀδίστακτοι καὶ προσπαθοῦν νὰ ἐξαφανισθοῦν, νὰ βυθίζουν τὰ πλεούμενά των καὶ νὰ τοὺς ἐκτελοῦν ἐπὶ τόπου!!!

17. Ὁποῖον αἶσχος νὰ ὑπάρχουν ψευδοδιανοούμενοι, ψευδοσοσιαλίζοντες καὶ λοιποὶ ἀνεγκέφαλοι καὶ νὰ χύνουν κροκοδείλια δάκρυα καὶ νὰ δημιουργοῦν ἀναστατώσεις. Ἐὰν κάποιος ἀστυνομικὸς χάσει τὴν ψυχραιμίαν του καὶ σπρώξει κάποιον ἐπικίνδυνον φανατικὸν μουσουλμάνον, ὅλοι χύνουν κροκοδείλια δάκρυα καὶ ἐξανίστανται!!! Τὸ νὰ κατατρομοκρατοῦνται οἱ Ἕλληνες κάτοικοι τῶν νησιῶν μας καὶ τῶν ἄλλων περιοχῶν καὶ νὰ τρέμουν εἰς τὴν χώραν των καὶ τὰς οἰκίας των, αὐτὸ δὲν εἶναι τίποτε!!!

18. Τέλος ἡ κατ’ἐξοχὴν ἀνηθικότης καὶ τὸ εἰδεχθέστατον ἔγκλημα εἶναι ὅτι ἀνίκανοι ἐκπρόσωποι τῆς Ἑλλάδος συμμετέχοντες εἰς τὰς διαφόρους ἐπιτροπὰς καὶ τὰ συμβούλια τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης ἔχουν μάθει ἄριστα τὸ μάθημά των, διὰ νὰ συμφωνοῦν μὲ ὅλα, ὡς π.χ. Δουβλίνο 1 καὶ Δουβλίνο 2, ἐνῷ καὶ αὐτὴ ἡ σκληροπυρηνικὴ Μέρκελ τὸ καταργεῖ μονομερῶς καὶ δέχεται 800.000 μετανάστας, δηλαδὴ ὡρίμους ἐνήλικας, εὐρώστους, ὑγιεῖς, ἱκανούς, εὐελίκτους, διὰ τοὺς ὁποίους δὲν ἐξόδευσεν οὔτε ἕν (1) εὐρὼ διὰ τὴν γέννησιν, ἐκπαίδευσιν, ὑγείαν των κ.λπ.. Οὕτω θὰ διευρύνῃ τὴν βιομηχανικήν της παραγωγήν…
Ἐδῶ ὄχι μόνον εἶναι ἀνίκανοι καὶ ἀδιάφοροι νὰ περιθάλψουν τοὺς μετανάστας καὶ λαθρομετανάστας, ἀλλὰ ἡ Χώρα μας ἀκόμη καὶ τὰ ἰδικά της τέκνα, διὰ τὰ ὁποῖα ἡ Πατρὶς καὶ αἱ οἰκογένειαί των ἐξόδεψαν τὰ πάντα, διὰ νὰ τὰ ἐπιμορφώσουν, τὰ καταδικάζει εἰς τὴν μάστιγα τῆς ἀνεργίας καὶ τὰ ἀναγκάζει νὰ πάρουν «τὰ μάτια τους» καὶ νὰ πᾶν κάπου ἀλλοῦ διὰ νὰ ἔχουν τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον καὶ νὰ προοδεύσουν…

19. Μὲ τὸ ἄκρως ἀσύμφορον καὶ ἀπαράδεκτον δόγμα «Ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν», ὄχι μόνον δὲν καταδικάζομεν τὰς ἐγκληματικὰς λίαν εἰδεχθεῖς συμπεριφορὰς τῶν σιωνιστῶν, οἱ ὁποῖοι δημιουργοῦν ἐμφύλιους πολέμους καὶ κοινωνικὰς ἀναστατώσεις, ἀλλὰ ἀπεναντίας «χαϊδεύομε τοὺς φίλους μας», οἱ ὁποῖοι οὐσιαστικῶς εἶναι «φίδια»!!! Τὸ ναρκωμένον δὲ φίδι, ἐὰν τὸ τοποθετήσῃς εἰς τὸ στῆθος σου νὰ τὸ ζεστάνῃς, θὰ σὲ δαγκώσῃ καὶ θὰ πάθῃς ἀλλεργικόν «σόκ» καὶ θὰ πεθάνῃς…

20. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχουν χρήματα νὰ δίδουν εἰς τοὺς ἐγκληματίας Τούρκους μετακινητὰς τὰ δυστυχισμένα αὐτὰ πλάσματα καὶ μετὰ νὰ συνεχίζουν τὸ ταξίδι των μέσῳ Ἑλλάδος, Σκοπίων, Σερβίας, Οὐγγαρίας, Αὐστρίας, Γερμανίας, μέχρι καὶ Σουηδίαν καὶ Ἀγγλίαν;;;

21. Διατὶ αἱ ἰδιοτελέσταται αὐταὶ χῶραι, αἱ ὁποῖαι ἐπιθυμοῦν νὰ δεχθοῦν λαθρομετανάστας, δὲν τοὺς λαμβάνουν μὲ ἀπ΄εὐθείας πτήσεις ἀπὸ τὴν Τουρκίαν νὰ ἡσυχάσωμεν;;;

22. Ἐπὶ πλέον καὶ τὸ χειρότερον, μέσα εἰς αὐτὰ τὰ δυστυχισμένα πλάσματα παρεισδύουν καὶ ἔμποροι ναρκωτικῶν, ὅπλων, λευκῆς σαρκὸς καὶ ἐκμαυλίζουν καὶ δημιουργοῦν σωματικὰ καὶ ψυχικὰ ἐρείπια, τόσον μεταξὺ τῶν ὁμοεθνῶν των ὅσων καὶ εἰς τὰς τοπικὰς κοινωνίας ποὺ καταλήγουν.
Ἴσως μερικοί «τσιχαντισταί» νὰ εἶναι ἄριστα ἐκπαιδευμένοι, νὰ παρουσιάζωνται ὡς πρόσφυγες ἤ λαθρομετανάσται, διὰ νὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ δημιουργοῦν ὄλεθρον καὶ συμφοράν…
Ἀρκετὰ ὑποφέρομεν ἀπὸ τὰ ἐντόπια ἐγκληματικὰ στοιχεῖα. Τά «εἰσαγόμενα» περιττεύουν…

23. Μέσα εἰς αὐτὴν τὴν ἐφιαλτικὴν κατάστασιν δὲν πρέπει νὰ μᾶς διαφεύγῃ τὴν προσοχὴν ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἠμποροῦν νὰ μᾶς δημιουργήσουν «προβοκάτσιες», νὰ ἐπέμβουν δῆθεν διὰ τὴν προστασίαν τῶν ὁμοδόξων των μωαμεθανῶν καὶ νὰ καταλάβουν ἀκόμη καὶ νήσους μας, καθ’ἥν στιγμὴν καὶ ἀπὸ ἐπίσημα χείλη ἰθυνόντων τονίζεται ὅτι «τὸ Αἰγαῖον δὲν ἔχει σύνορα» ἢ ἄλλος ψευδοδιανοούμενος νὰ διατυμπανίζῃ «τὸ Αἰγαῖο ἀνήκει στὰ ψάρια του» ἢ ἄλλοι «πολιτικάντηδες», οἱ ὁποῖοι ἐπιδιώκουν νὰ συγκυβερνήσουν νὰ κόπτωνται διὰ τὴν μεγάλην «Μακεδονίαν» (τῶν Σκοπίων) ἢ νὰ ἀνεξαρτοποιηθῆ καὶ τυπικῶς ἡ Θράκη μας…
Εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν ταιριάζει ὁ τελευταῖος στῖχος τοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Σουρή, ὁ ὁποῖος ἔγραφεν ἐδῶ καὶ περισσότερον ἀπὸ 100 ἔτη :
«Ὠ Ἑλλάς, ἡρώων χώρα τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα»!!!

24. Αἱ ἀνθελληνικαὶ αὐταὶ ἀκραῖαι καταστάσεις ἠμποροῦν νὰ ἀντιμετωπισθοῦν ριζικῶς μόνον μὲ τὴν ἐπίλυσιν τοῦ μακροχρονίου ζοφώδους δημογραφικοῦ προβλήματος!!!
Ἀνεγκέφαλοι ὅμως ἰθύνοντες κυβερνῆται, ἀντὶ νὰ βοηθήσουν θετικῶς, ἐνήργησαν ἀρνητικῶς θεσπίζοντες καί «τεκμήριον τέκνων»… Καὶ ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν, ὡσὰν νὰ μὴ ἀρκῇ ἡ δολοφονία ἄνω τοῦ ἡμίσεος ἑκατομμυρίου βλασταριῶν μας, τὰ ὁποῖα κάθε ἔτος δολοφονοῦνται – σφαγιάζονται ἀπο τούς «χασάπηδες» μαιευτῆρας διὰ τῶν ἐκτρώσεων μὲ κρατικὴν ἐπιχορήγησιν…

Τὴν ἰδίαν στιγμὴν εἰς τοὺς Ἕλληνας ἀσθενεῖς δὲν χορηγοῦνται οὔτε τὰ ἐνδεδειγμένα φάρμακα, διὰ νὰ κάνουν οἱ εἰδεχθέστατοι ὑποκριταὶ οἰκονομίαν, ἐνῷ πεθαίνουν οἱ ἀσθενεῖς μας ὡσὰν «τὸ σκυλὶ στ’ἀμπέλι»…

Ἀναλυτικώτερον διὰ τὰ ἀνωτέρω ἀνεξάντλητα καυτὰ θέματα ἔχομεν ἀναπτύξει καὶ εἰς ἄλλα ἄρθρα μας, ἐπὶ παραδείγματι εἰς:
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, τεῦχος 39 (Ἀπρίλιος – Μάϊος – Ἰούνιος 2009), σελ. 72-75
https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-30-31/57-2012-12-10-13-25-09
τεῦχος 41 (Ὀκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2009), σελ. 131
https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-29-27/443———1642-1692-
τεῦχος 42 (Ἰανουάριος – Φερβουάριος – Μάρτιος 2010), σελ. 1-13
https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-30-31/157-2010-11-22-13-20-28
τεῦχος 47 (Ἀπρίλιος – Μάϊος – Ἰούνιος 2011), σελ. 47
https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-29-27/532-2952011-29—1453—-
τεῦχος 48 (Ἰούλιος – Αὔγουστος – Σεπτέμβριος 2011), σελ. 65-66

https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-30-31/550-1872011-l-r-l-r
τεῦχος 49 (Ὀκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2011), σελ. 165
https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-29-27/591-2011-12-22-10-43-55
τεῦχος 63 (Ἀπρίλιος – Μάϊος – Ἰούνιος 2015), σελ. 75-78
https://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/937-24415————

Παρακαλοῦμεν ὅλους νὰ μελετήσουν ἐπισταμένως τὸ τεράστιον αὐτὸ μακροχρόνιον πρόβλημα καὶ νὰ ἀντιδράσουν ἐντόνως πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, νὰ προλάβωμεν τὸ κακόν, πρὶν αὔριον εἶναι «ζήτω ποὺ καήκαμε»!!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *