ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-Ἔκδοσις Ἐκκλησιαστικοῦ ἡμερολογίου 1.9.2015-31.8.2016

1. Τὸ ἡμερολόγιον, τὸ ὁποῖον ἀπεστείλαμεν δωρεὰν εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν παραληπτῶν τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμ­μή» εἶναι προϊὸν μεγίστου ἄγχους καὶ ταχύτητος. Ἔπρεπε νὰ παραδώσωμεν ἐντὸς μιᾶς ἑβδομάδος τὴν ὕλην τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ τοῦ Ἑορτολογίου μαζὶ εἰς τὸ τυπογραφεῖον, διὰ νὰ ἀποσταλοῦν ταυτοχρόνως μὲ ἕνα ταχυδρομικὸν ἔξοδον, διότι στενάζομεν κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων. Οὕτω τὸ σταχυολόγημα ὅλων τῶν στοιχείων, ποὺ ἐμπλουτίζουν τὸ ἑορτολόγιόν μας εἶναι μὲ ἀρκετὰς ἀτελείας, ὡς π.χ. δὲν κατεχωρίθησαν αἱ ἡμερομηνίαι ἄνω τῆς κάθε ἑορτῆς μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ταλαιπωρῶνται οἱ ἀναγνῶσται μας νὰ γυρίζουν ὅλα τὰ φύλλα τοῦ κάθε μηνὸς διὰ νὰ εὕρουν μίαν ἑορτήν.

2. Ζητοῦμεν συγγνώμην ἀπὸ τοὺς ἀγαπητοὺς καὶ σεβαστοὺς ἀναγνώστας μας. Σᾶς διαβεβαιοῦμεν ὅτι τὸ ἑπόμενον ἔτος, πρῶτα ὁ Θεός, θὰ εἶναι εἰς κάθε περίπτωσιν βελτιωμένον καὶ ἐπηυξημένον. Ἐὰν οἱ ἀγαπητοί μας ἀναγνῶσται ἔχουν νὰ μᾶς προτείνουν ἢ ὑποβάλλουν καὶ ἄλλας παρατηρήσεις, εἶναι λίαν καλοδεχούμεναι. Ἡμεῖς νοσταλγοῦμεν νὰ γινώμεθα κάθε ἡμέραν καὶ καλλίτεροι πρὸς δόξαν Θεοῦ.
3. Παρ᾿ ὅλα ταῦτα, ὅλοι οἱ παραλῆπται – ἀναγνῶσται τοῦ Ἑορτολογίου μας ἔμειναν τόσον πολὺ κατενθουσιασμένοι καὶ ἔσπευσαν νὰ κάνουν χρῆσιν τῆς προσφορᾶς μας καὶ νὰ μᾶς παραγγέλνουν, λαϊκοὶ καὶ κληρικοί, ἡμερολόγια διὰ νὰ τὰ δωρίζουν ἢ πωλοῦν εἰς πνευματικά των τέκνα, εἰς συγγενεῖς, φίλους, γνωστούς, διὰ νὰ διαδίδεται ἡ ἰδέα.

4. Ἐπερχομένων τῶν Ἁγίων Ἡμερῶν τοῦ Δωδεκαημέρου, ὅλοι μας κάνομεν ἕνα μικρὸν δῶρον εἰς τὰ προσφιλῆ μας πρόσωπα. Τὸ ἡμερολόγιόν μας εἶναι τὸ πλέον προσιτόν, ἀκόμη καὶ διὰ τὰ βαλάντια τῆς πτωχῆς χήρας καὶ εἶναι τὸ πλέον ὠφέλιμον δῶρον διὰ κάθε συνάνθρωπόν μας. Εἶναι μία μεγίστη καὶ ἀνεκτίμητος πνευματικὴ ἐλεημοσύνη. Ἐὰν κάνωμεν δῶρον μίαν δέσμην ἀνθέων, μετὰ ἀπὸ μερικὰς ἡμέρας θὰ μαρανθοῦν καὶ θὰ πεταχθοῦν εἰς τὸν κάλαθον τῶν ἀχρήστων.

5. Ἀντιθέτως τὸ ἡμερολόγιον ἠμπορεῖ κάποιος νὰ τὸ ἔχῃ ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν λήξιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Ἠμπορεῖ νὰ φανῇ ὠφέλιμον ὄχι μόνον εἰς τὰ παιδιά μας, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐγγόνια μας καὶ τὰ δισέγγονά μας. Ὁ Θεάνθρωπος ἀπαντὼν εἰς τὴν ἁμαρτωλὴν ἀλλὰ λίαν καλοπροαίρετον Σαμαρείτιδα, τὴν μετέπειτα Ἰσαπόστολον Ἁγίαν Φωτεινήν, μᾶς τὸ διευκρίνισεν σαφέστατα: «ὃς δ’ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα» (Ἰωάν. 4, 14).

6. Κατὰ συνέπειαν ἡ πνευματικὴ ἐλεημοσύνη εἶναι ἡ μεγαλυτέρα, ἡ σπουδαιοτέρα καὶ ἡ ἀνυπολόγιστος μεγίστη ἐπένδυσις, τὴν ὁποίαν δυνάμεθα καὶ ἐπιβάλλεται νὰ κάμνωμεν εἰς τοὺς συγγενεῖς, συναδέλφους, συνεργάτας, φίλους καὶ πλησίον μας, ἡ ὁποία πάντοτε ὀφελεῖ τοὺς πάντας. Οἱ στίχοι τοῦ εὐλαβοῦς, ταπεινοῦ καὶ ἐνσυνειδήτου Χριστιανοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτη μᾶς τὸ λέγουν σαφῶς:
«Μὴ φοβηθῇς αὐτόν, ποὺ ἐστήριξεν τὴν πίστιν ἐπάνω εἰς τὴν ἐλπίδα, τὸν εἶδα εἰς τὴν ζωὴν νὰ μάχεται, μὰ πάντα ἀνίκητον τὸν εἶδα».

7. Ὑπάρχουν μερικαὶ ἑκατοντάδες Ἑορτολόγια ἀκόμη πρὸς διάθεσιν. Σπεύσατε νὰ ὠφεληθῆτε. Ἐὰν ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὴν τιμολόγησιν τὰ ταχυδρομικὰ καὶ τὸ ΦΠΑ, μόλις καὶ μετὰ βίας καλύπτονται τὰ ἔξοδά μας. Ἐὰν τελικῶς περισσεύσῃ καμμία «δεκάρα », αὐτὴ θὰ διατεθῇ διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἐὰν ὁ Θεὸς θελήσῃ νὰ ἐπέμβῃ καὶ νὰ φωτίσῃ τοὺς ἰθύνοντας Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας νὰ παύσουν νὰ μᾶς ἐμπαίζουν καὶ νὰ μᾶς ἐπιτρέψουν νὰ θυσιασθῶμεν πρὸς τοῦτο ἄκρως ἀνιδιοτελῶς καὶ μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν.

8. Ἔχομεν κατὰ κόρον τονίσει ὅτι ἐγώ, ἡ σύζυγός μου καὶ οἱ συνεργάται μου οὔτε κἂν ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά μας, ἀλλὰ νὰ ἀπέλθωμεν ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον, ὡς ἄγνωστοι στρατιῶται.

9. Οἱ μὲν εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ λαϊκοὶ καὶ κληρικοὶ ἔχουν κουρασθῆ νὰ ἀκούουν τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια, οἱ δέ «διπλωμάται καὶ πολιτικάντηδες» ἐφαρμόζουν τό «στοῦ κουφοῦ τὴν πόρτα ὅσο θέλεις βρόντα».

10. Ἐπ᾿ εὐκαρίᾳ ταύτῃ εὐχόμεθα εἰς ὅλους τοὺς ἀναγνώστας τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἑορτολογίου μας, τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς, τῆς Ἱστοσελίδος μας www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή, Twitter: @PANEL_TAMA καὶ φίλους τῶν φορέων μας :
Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,
Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,
εὐλογημένας καὶ χαρούμενας ἡμέρας
τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου,
ὑγείαν καὶ πᾶν ἀγαθὸν διὰ τὸ πολιτικὸν ἔτος 2016.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *