ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ

Τί δέον γενέσθαι διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν,
τὸν Ἑλληνισμὸν καὶ τὴν Ἑλλάδα ὅλων

Ἀπόγνωσις ἀντὶ ἐλπίδος κυριαρχεῖ δυστυχῶς εἰς τὸν Ἑλληνισμόν. Εὐτυχῶς ὑπάρχει ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ὁ Φιλελληνισμός, ποὺ ἐνσταλάζουν εἰς τὰς ψυχάς μας καὶ τὴν σκέψιν μας τὴν ἐλπίδα τῶν ἀξιῶν καὶ τῆς ἀληθείας.
Κυβέρνησις καὶ κανάλια μᾶς προσφέρουν μίαν περιορισμένην ἐμπορικὴν ἐπικαιρότητα, ἡ ὁποία ἰσοδυναμεῖ μὲ μισὴν ἀλήθειαν. Μᾶς παρουσιάζουν διαδραστικῶς, πῶς ἀπὸ τὴν μίαν πλευρὰν εὑρίσκονται τὰ νῦν πολιτικὰ κόμματα καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην ἡ διαφήμισις τῶν καναλιῶν, ἡ ὁποία συνεχῶς ἐπιλέγει λάθος στιγμὰς ἐμφανίσεως, ποὺ προκαλεῖ…
Ἡ Ἑλλὰς ζημιώνεται παντοιοτρόπως καθημερινῶς. Ὁ λαὸς εὑρίσκεται ἐνώπιον ἀδιεξόδων…
Τὸ 46% τοῦ λαοῦ, ποὺ δὲν ἐψήφισεν, καὶ αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ἠναγκάσθησαν νὰ ρίξουν λευκὸν καὶ ἄκυρον, ἀγνοοῦνται παντελῶς. Τὸν λαὸν τὸν θυμοῦνται ὅλοι μόνον διὰ νὰ πληρώνῃ καὶ ὄχι νὰ ἀπολαμβάνῃ…
Οἱ συνταξιοῦχοι χάνουν τὴν σκέψιν των καὶ τὸ ἔδαφος κάτω ἀπὸ τὰ πόδια των. Τὰ σχέδιά των ἀνατρέπονται νυχθημερόν.
Οἱ ἄνεργοι ἀγωνίζονται κατὰ κανόνα ἐπὶ ματαίῳ. Ἡ μάστιγα τῆς ἀνεργίας αὐξάνεται – πολλαπλασιάζεται καὶ ὅσοι ἠμποροῦν ἀναζητοῦν ἐργασίαν εἰς τὰ πέρατα τῆς ὑφηλίου…
Ἐλησμόνησαν οἱ ἐπιτήδειοι ὅτι ἡ ἀνεργία εἶναι μεγίστη πληγὴ καὶ κοινωνικὴ ἀδικία!!!
Ἡ Ὀρθοδοξία πανταχόθεν καὶ παντοειδῶς πολιορκεῖται καὶ ἀρκετοὶ ἐκ τῶν «ἀρχόντων» της ἐρωτοτροποῦν μὲ τὴν λεγομένην παγκοσμιοποίησιν, ἤτοι τὴν ἐκμετάλλευσιν Χωρῶν καὶ Λαῶν καὶ ὄχι τὴν Συνεργασίαν ὅλων διὰ τὴν πρόοδον καὶ τὴν ἐπὶ Γῆς Εἰρήνην.
Δὲν πίνουν ὑγιεινὸν ὕδωρ οἱ ἐπὶ γῆς ἄνθρωποι, οὔτε τὰ γαλακτοφόρα ζῶα, ποὺ πρέπει νὰ θρέψουν τοὺς νέους, τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τὰ γήρας. Τί κάνει λοιπὸν ὁ ΟΗΕ;;; Ὡς πότε θὰ εἶναι θεατὴς καὶ μέχρι πότε θὰ εὐλογῇ τὰς ἐγκληματικὰς συμπεριφορὰς καὶ ἐπεμβάσεις τῶν παλιμβαρβάρων, Νατοϊκῶν καὶ Σιωνιστικῶν δυνάμεων ἐναντίον τῶν ἀνισχύρων καὶ πτωχῶν Λαῶν τῆς ὑφηλίου, ἐνῷ πρέπει νὰ γίνῃ ἢ μᾶλλον νὰ γίνῃ πάλιν πρωταγωνιστὴς διὰ τὸ δίκαιον, τὴν ἀληθείαν καὶ τὴν εἰρήνην;;;
Πλησιάζει ἡ κλιματικὴ ἀλλαγή. Τὰ πρόστιμα, τὰ ὁποῖα μᾶς ἐπιβάλλουν διὰ τὴν παραβίασιν τῶν περιβαλλοντικῶν ὑποχρεώσεών μας ἀρκοῦν καὶ περισσεύουν, διὰ νὰ τρέφουν καθημερινῶς ὅλα τὰ παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος!!!…
Ἡ πεῖνα εἰς τὸν κόσμον θεριεύει καὶ θερίζει!!!…
Λύσεις ὑπάρχουν. Τὰς δείχνουν οἱ φιλάνθρωποι καὶ αἱ τράπεζαι τροφίμων τοῦ κόσμου!!!
Ἡ Ἰσπανία δίδει φαγητὸν εἰς τοὺς μαθητὰς ἀκόμη καὶ τὸ θέρος. Οἱ ἄλλοι τί κάνουν; Ἀπαιτοῦνται ἴσαι εὐκαιρίαι δι’ὅλους καὶ δικαία κατανομὴ τοῦ πλούτου.
Τί γίνεται μὲ τὸ Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας καὶ τὸ ἀπερίγραπτον δρᾶμα τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς;;;
Τί λέει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καὶ τί ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων;;;
Ποίας πρωτοβουλίας θὰ πάρῃ ἡ Ἑλληνικὴ Βουλὴ ἀλλὰ καὶ ἡ Εὐρωβουλὴ εἰς τὰς Ὀρθοδόξους χώρας διὰ τὴν Ἁγίαν Σοφίαν Κωνσταντινουπόλεως καὶ Τραπεζοῦντος, τώρα ποὺ ἡ ἁρμοδία Ἐπιτροπὴ τῆς Ρωσικῆς Δούμα / Βουλῆς ἐπικαιροποίησεν τὸ ὥριμον ἀπὸ πολλὰ ἔτη ζήτημα καταπατήσεως τῶν Ἱερῶν καὶ Ὁσίων τῆς Ὀρθοδοξίας (ἀπαίτησεν τὴν ἐπιστροφὴν τῆς Ἁγίας Σοφίας εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν);;;
Ἀλλὰ καὶ τὸ Κοινοβούλιον τῶν Η.Π.Α. μὲ τὸ ὑπ’ἀριθμ. 306. IH Ψήφισμα τῆς 112ης Συνόδου τοῦ Κογκρέσου/13 Δεκεμβρίου 2011 (μὲ 436 ψήφους ὑπέρ καὶ 1 κατά) ὑπερψήφισεν νομοθεσίαν, ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὴν Τουρκίαν νὰ ἐπιστρέψῃ τοὺς ἐντὸς τῆς Τουρκίας χριστιανικοὺς Ναοὺς εἰς τοὺς δικαιούχους των!!!
Τὸ προσφυγικὸν κυριαρχεῖ, δικαίως, ἀλλὰ δίκαιαι λύσεις δὲν ἀναζητοῦνται εἰς τὴν Βουλήν – Εὐρωβουλήν, ΟΗΕ, οὔτε συζητοῦνται οὐσιαστικῶς σωσταὶ καὶ δίκαιαι ἐναλλακτικαὶ λύσεις, ἐφ‘ ὅσον καμμία χώρα δὲν ἠμπορεῖ νὰ φιλοξενῇ τὸν πληθυσμὸν τῆς Γῆς, ποὺ ἐγκαταλείπει τὰς ἑστίας του διὰ λόγους πολέμων, ἀνωτέρας βίας καὶ πείνας!!!
Νέοι πρόσφυγες θὰ ἐμφανισθοῦν παντοῦ ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς Γῆς. Ποῖοι καὶ ποῦ συζητοῦν διὰ τὰ μέτρα προλήψεως ; Πῶς θὰ ἀντιμετωπισθοῦν τελικῶς οἱ τζιχαντισταὶ καὶ διατὶ σιωποῦν οἱ Στρατηγοὶ καὶ οἱ ἄλλοι ἁρμοδιότεροι αὐτῶν; Ποῖοι δίδουν ἄδειαν νὰ λειτουργοῦν εἰς τὴν Ἀττικὴν τεμένη σχεδὸν παντοῦ παραβιάζοντες εὐθέως τὴν Συνθήκην τῆς Λωζάνης;;;…
Εἰς τί τελικῶς ὡρκίσθησαν αὐτοί, ποὺ γίνονται θεαταὶ εἰς τὴν παραβίασιν τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης;;;…
Ἀγωνιζόμεθα διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, εὑρίσκομεν συμφώνους πολλούς, ἀκόμη καὶ ἁρμοδίους, ἀλλὰ ἐκφράζονται ἀτομικῶς καὶ ἀδυνατοῦν τελικῶς νὰ λάβουν συλλογικὰς ἀποφάσεις κυρίας σημασίας. Ἔχομεν τὰς δύο ἀποφάσεις ἀπὸ τὴν Δ.Ι.Σ. (τὴν ἀπὸ 8.6.2012 καὶ τὴν ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 1445/ 7.4.2015) ἀλλὰ οἱ ἁρμόδιοι τῆς Πολιτείας μᾶς ἀγνοοῦν ἐπιμελῶς, ἐνῷ ζητοῦμεν διάλογον καὶ λύσεις :
α) Χῶρον νὰ κτίσωμεν τὸ ΤΑΜΑ τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, ποὺ ὅλους μᾶς ἑνώνει.
β) Δὲν ζητοῦμεν χρήματα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν Πολιτείαν. Ὅλα τὰ ἔξοδα τὰ ἀναλαμβάνομεν ἡμεῖς. Ζητοῦμεν μόνον χῶρον καὶ νομοθετικὴν ρύθμισιν !!!
γ) Ὁ λαὸς δὲν ἔχει εὐθύνην. Εἰς συνεχεῖς ἐκλογικὰς ἀναμετρήσεις δὲν ἔδωσεν πλειοψηφίαν εἰς οὐδὲν κόμμα. Προκρίνει λοιπὸν τὴν συνεργασίαν καὶ τὸν διάλογον τῶν κομμάτων.
δ) Ξένα καὶ ἐντόπια συμφέροντα ὅμως ἀπὸ κοινοῦ ἔφερον τὰς + 40 ἕδρας καὶ ἀργότερον καὶ τὰς + 50 ἕδρας εἰς τὴν μεγίστην μειοψηφίαν τοῦ πρώτου κόμματος…
ε) Διατὶ σιωποῦν οἱ εἰδήμονες, οἱ Ἐπιστήμονες καὶ οἱ Ἀκαδημαϊκοί μας;;;
στ) Μὲ αὐτὸν τὸν Ἐκλογικὸν Νόμον ὑπηρετοῦμεν ἢ λεηλατοῦμεν τὴν Λαϊκὴν Κυριαρχίαν;;;
ζ) Τὸ Συνοδικὸν σύστημα ὑπάρχει ἢ ἀτόνισεν ἱεροκρυφίως ἢ σιωπηρῶς;;;
η) Τί μέλλει γενέσθαι;;;
θ) Εἰς τὸ διὰ ταῦτα οὐδὲν λειτουργεῖ ὀρθῶς καὶ ἀληθῶς.
ι) Ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν «ὁ κόσμος το᾿ χει τούμπανο»!!!!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *