ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ

 

Τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν μαζὶ μὲ τὸ Σωματεῖον «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τὴν ἐντεταλμένην Ἐπιτροπὴν τῶν ἐννέα (9) ἐξουσιοδοτημένων μελῶν ὑπὸ τῆς Δ.Ι.Σ. (Ἀπόφασις ὑπ’ ἀριθμ. 1445/ 7.4.2015) μετὰ ἀπὸ συναπόφασιν ἐνδιαφέρονται νὰ συνάψουν συμφωνίαν μὲ ὁμάδα μηχανικῶν ἀποφοίτων τῶν Πολυτεχνικῶν Σχολῶν ἢ ἰσοτίμων τοῦ Ἐξωτερικοῦ, καθὼς καὶ νομικῶν –δικηγόρων παρ’Ἀρείῳ Πάγῳ, ὥστε :
1. Νὰ διαπραγματευθοῦν μὲ τοὺς ἁρμοδίους φορεῖς διὰ τὴν παραχώρησιν χρήσεως καταλλήλου ἐκτάσεως εἰς τὸ Ἀττι­κὸν Ἄλσος ἢ τὸ Ριζάρειον Ἄλσος ἢ ἕνα Στρατόπεδον ἀνενεργὸν ἢ κάποιαν προσιτήν, μὴ δασικὴν περίοπτον περιοχὴν καὶ
2. Νὰ ἐκδώσουν τὴν σχετικὴν οἰκοδομικὴν ἀδείαν, ἀφοῦ πρῶτα δημιουργήσουν τὴν ἀρχιτεκτονικὴν μελέτην, τὴν περιβαλλοντικὴν μελέτην καὶ ὅ,τι ἄλλο ἀπαιτεῖ ἡ ἔκδοσις τῆς οἰκοδομικῆς ἀδείας.
Τὰ τέλη – παράβολα καὶ ὅλα τὰ ἔξοδα καὶ κόστη μελετῶν, θὰ καλυφθοῦν ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν ἤ καὶ ἀπὸ χορηγούς.
Ἡ ἀμοιβή των θὰ καθορισθῇ μὲ συμφωνίαν, ποὺ θὰ περιλαμβάνῃ κόστος καὶ κίνητρα. Εἰς τὴν πρότασίν των θὰ ἀναφέρουν τὰ κόστη.
Κάθε ὁμὰς θὰ παρουσιάσῃ τὴν εἰσήγησίν της ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω γραπτῶς καὶ προφορικῶς ἐνώπιον τῶν δέκα (10) μελῶν τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς καὶ τῶν ἐννέα (9) ἐξουσιοδοτημένων μελῶν καὶ αὐτοὶ θὰ ἀποφασίσουν ποίαν ὁμάδα θὰ ἐπιλέξουν.
Διατηροῦμεν τὸ δικαίωμα νὰ δεχθῶμεν συνεργασίαν καὶ δύο ἢ τριῶν ὁμάδων ἢ καὶ νὰ ἀπορρίψωμεν κάθε πρότασιν αἰτιολογοῦντες ἀναλόγως, προκειμένου ἐπὶ τῶν νέων δεδομένων νὰ λάβωμεν νέας ἀποφάσεις!!!
Κάθε ὁμὰς πρέπει νὰ ἔχῃ ὅλα τὰ στοιχεῖα καὶ τὰ βιογραφικὰ τῶν μελῶν της καὶ τῶν νομικῶν συμβούλων, οἱ ὁποῖοι ἀπαιτοῦνται νὰ συμμετέχουν εἰς τὰς διαφόρους φάσεις ἐλέγχων κυριότητος ἐδαφῶν – διαπραγματεύσεων – συμφωνιῶν – παραχωρήσεων κ.λπ.
Κάθε ὁμὰς ἐπιθυμοῦμεν νὰ συνοδεύῃ τὴν πρότασίν της μὲ ἀναλυτικὸν κόστος κάθε προωθουμένης ἢ προσφερομένης ὑπηρεσίας, τυχὸν δωρεάς – χορηγίας ἰδίων ἢ τρίτων, καθὼς καὶ τὰ ἀναμενόμενα κίνητρα εἰς περίπτωσιν ὁλοκληρώσεως τῶν ἀποτελεσμάτων ἐντὸς προθεσμίας, ἡ ὁποία θὰ συμφωνηθῇ.

Σκοπός μας εἶναι νὰ δημιουργηθῇ μοναδικός, μέγιστος καὶ καλαίσθητος Ἱερὸς Ναὸς ὑπὲρ τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆ­ρος Χριστοῦ μὲ ἀντοχὴν αἰώνων καὶ ἐνεργειακῶς ἡμιαυτόνομος ἢ αὐτόνομος, καθ᾿ ὅτι ἔχομεν τὴν ἔγκρισιν τῆς ΔΕΗ διὰ συμψηφισμὸν ρεύματος ἀπὸ μονάδα Φωτοβολταϊκῶν (ἐναλλακτικῶν πηγῶν ἐνεργείας), ἡ ὁποία θὰ φιλοξενηθῇ ἐντὸς Ἀττικῆς εἰς ἕνα ἀπὸ τὰ ἀκίνητά μας!!!
Ὅλαι αἱ διαστάσεις τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ἐσωτερικαὶ καὶ ἐξωτερικαὶ εἶναι πολλαπλάσιαι τοῦ 3,14. Ἐνδεικτικῶς : μήκους ἄνω τῶν 99 ἢ 111 μέτρων, πλάτους ἄνω τῶν 77 ἢ 88 μέτρων καὶ ὕψους ἀπὸ δάπεδον ὡς κορυφὴν τρούλλου ἄνω τῶν 56 μέτρων.
Ἡ διάμετρος τοῦ τρούλλου ἐσωτερικῶς πρέπει νὰ εἶναι μεγαλυτέρα ἀπὸ 34,54 μέτρα.
Ἡ ἀνάθεσις τῆς κατασκευῆς ρητῶς διατυπώνεται ὅτι δὲν διαμορφώνει δέσμευσιν διὰ νὰ ἀνατεθῇ εἰς τὴν ἰδίαν ὁμάδα μηχανικῶν!!!
Μὲ ἀντικειμενικὸν τρόπον ὅμως καὶ μὲ ἀνάλογον προκήρυξιν θὰ γίνῃ γνωστὸν μὲ ἄπλετον διαφάνειαν καὶ ἐκεῖ ἠμπορεῖ νὰ συμμετάσχῃ κάθε ὁμὰς μηχανικῶν. Δὲν ἠμπορεῖ, λόγῳ εἰδικῶν ἀποφάσεών μας, νὰ γίνῃ διαγωνισμὸς διὰ πάρα πολλοὺς λόγους, μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι κυρίως τὸ ὅτι δὲν δυνάμεθα νὰ ἀρνηθῶμεν τὴν ἀποδοχὴν χορηγιῶν εἰς εἶδος καὶ ὑπηρεσίας ἀπὸ ἐθελοντικὴν ἐργασίαν…
Ἐὰν τυχὸν δώσωμεν συμπληρωματικῶς στοχεῖα ἤ διευκρινίσεις, τότε θὰ δώσωμεν πιστὰ ἀντίγραφα εἰς ὅλους τοὺς ἐνδιαφερομένους. Κάθε ἐνδιαφερόμενος, ποὺ ἔχει ἤ πρόκειται νὰ συγκροτήσῃ ἀνάλογον ὁμάδα, δύναται νὰ παραλαμβάνῃ τὸ γνήσιον ἀντίγραφον ἀπὸ τὰ γραφεῖα μας, ὁδὸς Μουσῶν 14, Ψυχικόν.Τὸ παρὸν θὰ δημοσιευθῇ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr καὶ εἰς δύο (2) κυριακάτικας ἐφημερίδας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *