ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65 -ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΣ – ΤΟ ΟΝΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ

 

1.Οὐδεὶς ὑπερασπίζεται τὴν παραπλανητικὴν διαφήμισιν. Οὔτε συμφέρει, οὔτε συμβάλλει. Ἀντιθέτως διαβάλλει. Καὶ οἱ ὑπερασπισταὶ τῆς καλῆς διαφημίσεως λέγουν πὼς περισσότερα ἀπὸ τὰ μισὰ χρήματα διαφημίσεως πᾶν χαμένα, ἁπλῶς δὲν γνωρίζουν ποῖα ἀκριβῶς, οὔτε ποῦ πηγαίνουν!!!
2.Ἐμεῖς ὅμως γνωρίζομεν ὅτι τὸ αἰσχρὸν κατεστημένον προσπαθεῖ νά «βολεύῃ» «ἡμετέρους» ἢ πανίσχυρας συντεχνίας ἐφαρμόζον τό «do ut des» («σοῦ δίδω, διὰ νὰ μοῦ δώσῃς»). Οὕτω μέ «ξένα κόλλυβα» κάνουν οἱ «πολιτικάντηδες» «πολυτελέστατα μνημόσυνα», δηλαδὴ ἐκδίδοντες διατάγματα ἢ νόμους μὲ ἐπιπροσθέτους φορολογικὰς ἐπιβαρύνσεις τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Οἱ Ὑπουργοὶ καὶ οἱ Ὑφυπουργοί «βολεύουν» τὰς συντεχνίας τῶν διαστροφέων τῆς ἀληθείας δημοσιογράφων μὲ τὰ ἔσοδα τῶν διαφημίσεων ἢ τῶν ἀγγελιῶν, διὰ νὰ τοὺς ἔχουν «εἰς τὸ χέρι» καὶ νὰ μὴ τολμοῦν «νὰ βγάζουν τὰ ἄπλυτα» τῶν πολιτικῶν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν. Τὸ ἴδιον πράττουν καὶ μὲ τὴν συντεχνίαν τῶν δικηγόρων καθιερώνοντες «χαράτσια εἰς τὸν σβέρκο» τοῦ πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Νομικῶν ἢ ὑπὲρ τοῦ ΤΣΑΥ διὰ τοὺς ἰατροὺς καὶ τοῦ ΤΣΜΕΔΕ διὰ τοὺς μηχανικούς!!!… Δὲν ἀρκοῦν αἱ πολλαπλάσιαι ἀφαιμάξεις, ποὺ κάμνουν μεθόδιοι «χασοδίκες» δικηγόροι, ποὺ εἰσπράττουν διπλὰ καὶ πολλαπλὰ ἀπ᾿ ὅ,τι εἶναι τὸ νόμιμον παράβολον !! Δὲν φθάνει ὅτι οἱ περισσότεροι ἰατροί, διὰ νὰ σὲ προσέξουν ζητοῦν καὶ «φακελάκια» καὶ θέλουν νὰ τοὺς πληρώνῃ ὁ πτωχὸς λαὸς καὶ τὴν σύνταξίν των ; ; ; Δὲν φθάνει ἡ ἀσυνειδησία πολλῶν πολιτικῶν μηχανικῶν καὶ ἀρχιτεκτόνων, οἱ ὁποῖοι σοῦ κάνουν σωρείαν κακοτεχνιῶν καὶ ἀναγκάζουν τοὺς πτωχοὺς καὶ τοὺς ἀνισχύρους μιὰν ζωὴν ὁλόκληρον νὰ διορθώνουν τὰς κακοτεχνίας, ἀλλὰ ζητοῦν νὰ τοὺς πληρώνῃ ὁ πτωχὸς λαὸς καὶ τὴν σύνταξίν των;;;!!!Ὅλους αὐτοὺς τοὺς δορυφόρους φόρους τοὺς διατηροῦν, παρ᾿ ὅλον ὅτι ὑπάρχουν ἀποφάσεις τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης ὅτι δὲν ἐπιτρέπονται αὐτὰ τά «χαράτσια», διότι οἱ «κουτόφραγκοι» τό «do ut des» τὸ ἑρμηνεύουν ὀρθοδόξως καὶ ὄχι «στραβὰ καὶ ἀνάποδα», ὅπως τὸ ἑλληνικὸν αἴσχιστον κατεστημένον…
3.Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἐξύπνησεν. Ἂς ἀναλογισθοῦν οἱ ἰθύνοντες τὰς εὐθύνας των καὶ μὴ ἐξαπατοῦν περαιτέρω τὸν πτωχὸν ἑλληνικὸν λαόν. Νὰ καταργηθοῦν πάραυτα οἱ δορυφόροι φόροι, τά «χαράτσια» καὶ νὰ μάθουν οἱ «πολιτικάντηδες» νὰ εἶναι ἔντιμοι, ἠθικοί, ἐνάρετοι, ἐμπράκτως φιλόλαοι καὶ ὄχι ὑπὲρ τῶν αἰσχίστων συντεχνιῶν. . .
4.Πολλοὶ παραπλανηταὶ ἢ ἀποπλανηταὶ χρησιμοποιοῦν τὴν παραπλάνησιν, διὰ νὰ ἐπιτύχουν πωλήσεις. Αὐτὴ ἡ μεθοδολογία καταστρέφει – ζημιώνει καὶ τὴν Ἑταιρείαν καὶ τὴν πελατείαν καὶ ὠφελεῖ μόνον τούς «ἀετονύχηδες» τῶν συντεχνιῶν. Παρὰ ταῦτα ἡ ὁριακῶς «νόμιμος» παραπλανητικὴ διαφήμισις παραμένει ! ! !
5.Ἀπορίας ἄξιον εἶναι διατὶ ἡ πλειοψηφία ἢ τὸ σύνολον κάθε κοινοβουλίου δὲν τὴν ἀπαγορεύουν μὲ θεσμοθέτησιν ποινῆς παραδείγματος χάριν τὴν ἐργασίαν φυτεύσεως καὶ περιποιήσεως μελισσοκομικῶν φυτῶν εἰς κάθε Δῆμον, ποὺ ἀνθίζουν εἰς κάθε ἐποχὴν καὶ τὴν ὑποστήριξιν μελισσοκομείων, ποὺ ἀνήκουν εἰς Δήμους. Χωρὶς μέλισσες ἡ καρποφορία ἄρα καὶ ἡ ζωὴ ἐκλείπουν!!!…
6.Τὰ προβλήματα εἶναι ἀποτέλεσμα ἀναντιστοιχίας ἢ ἀνυπαρξίας θεσμῶν. Ἄν βεβαίως ἔχομεν τοὺς καταλλήλους θεσμοὺς καὶ θέλομεν νὰ μετατρέπωμεν τὰ προβλήματα εἰς εὐκαιρίαν, τότε σίγουρα ἠμποροῦμεν νὰ δημιουργῶμεν περισσότερα καὶ καλλίτερα ἀποτελέσματα!!!…
7. Ὑπάρχουν καὶ ἄνθρωποι, ποὺ ἀμφισβητοῦν τὴν δυναμικὴν τῶν θεσμῶν, διότι ὑπάρχουν ἄνθρωποι, ποὺ ἀγνοοῦν θεσμοὺς διὰ πολλοὺς λόγους…
Ἄς ἀκούσωμε τὰ ἐπιχειρήματα καὶ αὐτῶν :
Α) «Δὲν πιστεύω πὼς μόνον αἱ τιμωρίαι ἡμποροῦν νὰ ἀλλάξουν τοὺς ἀνθρώπους. Δὲν ἐπιθυμῶ νὰ ἐλέγχω μόνον μὲ ἀπειλὴν ποινῶν, διότι αἱ ποιναὶ εἶναι λάθος διὰ τὸ ἔργον μας καὶ τοὺς στόχους μας, ἐνῷ δὲν προβλέπουν νὰ ἠμποροῦμεν νὰ ζητοῦμεν ὑπεράσπισιν δικηγόρων καὶ μαρτύρων, ὅπως ὁρίζει καὶ τὸ ἄρθρον 6 τῆς Συνθήκης τῆς Ρώμης»!!!
Β) «Ἡ σωστὴ τέχνη τῶν ἡγετῶν εἶναι νὰ διοικοῦν χωρὶς ποινάς καὶ χωρὶς ἀπειλάς». Τρόποι πολλοί…
Γ) «Ἄλλαξε δράσεις, θέσεις καὶ στόχους διὰ ν᾿ ἀλλάξῃς καὶ ἀνθρώπους».
Δ) «Ξέρετε πόσα μποροῦν νὰ γίνωνται χωρὶς δαπάνες Δημοσίου; Ἰδοὺ ἡ εὐκαιρία διὰ ἕνα ἐτήσιον συνέδριον μὲ τὸ ἴδιον θέμα».
Ε) «Καμμιὰ ποινὴ δὲν εἶναι κατάλληλος καὶ ἀποτελεσματικὴ διὰ ὅλους»!!!…
ΣΤ) «Νὰ δημιουργηθοῦν ὁμάδες ἀνὰ στόχον μὲ κατάλληλον σύνθεσιν καὶ νὰ ἀναλάβουν ἁρμοδιότητας, μέσα, στόχους χωρὶς ποτὲ νὰ πάρουν τὸν ἔλεγχον»…
Ζ) «Ἡ παραπλάνησις εἶναι ἀρνητικὴ ἀλλὰ δὲν διορθώνεται μὲ ποινάς, μόνον μὲ αὐστηροτάτας νομοθετικὰς ρυθμίσεις καὶ πειθαρχίαν ἀρνήσεως ἀγορᾶς προϊόντων καὶ ὑπηρεσιῶν, ποὺ διαφημίζονται μὲ παραπλανητικὴν διαφήμισιν…
Εἶναι ἁπλόν. Μὲ παραπλανεῖς; Δὲν σὲ προτιμῶ ἢ δὲν σοῦ ἐπιτρέπω τὴν κυκλοφορίαν»…
Η) «Φταῖν οἱ νομοθέται καὶ οἱ ἁρμόδιοι∙ ἀλλὰ καὶ αἱ ἀρνητικαὶ ποιναί, ποὺ συνήθως προβλέπονται ἀλλά… ».
Ἂν δὲν εἴχαμε τὸ +40 ἢ +50 ἕδρες εἰς τὸ πρῶτον κόμμα, ἄλλη θὰ ἦτο ἡ πορεία μας!!!…
Θ) «Ἡ ἀλήθεια καὶ ὁ ἀκριβὴς λόγος, ποὺ δὲν ζημιώνει τὸν ἀγοραστὴν εἶναι ὁ τρόπος δημιουργίας τῆς μὴ παραπλανητικῆς διαφημίσεως. Αἱ καλαὶ ἐξηγήσεις κάνουν τοὺς καλοὺς φίλους»…
Ι) «Ὅ,τι καὶ ἄν κάνετε, ὅ,τι καὶ ἄν ψηφίσετε, ἂν εὕρω διαφήμισιν, ποὺ φέρνει πωλήσεις, θὰ τὴν χρησιμοποιήσω καὶ ἄς πληρώσω. Αὔριον θὰ εἰσπράξω ἀλλὰ χωρὶς πωλήσεις ὅλα θὰ τὰ χάσω»…!!!
8. Συνεπῶς ἡ παραπλανητικὴ διαφήμισις πρέπει νὰ προσδιορισθῇ καὶ ἀπαγορευθῆ, αἱ δὲ ποιναὶ αὐτῆς δὲν πρέπει νὰ εἶναι πρόστιμα οὔτε φυλάκισις∙ ἀλλὰ προσφορὰ ὑπηρεσιῶν εἰς Δήμους καὶ εὐαγῆ φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα!!!…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *