ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΠΑΝΤΑ ΔΕ ΤΑΥΤΑ ΑΡΧΗ ΩΔΙΝΩΝ Η ΑΡΧΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

καὶ ὁ Rodrigue Dimitris el Khoury, μέγας Φιλέλλην καὶ θαυμαστὴς τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, Πρόεδρος τοῦ κόμματος τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, καί, μέσῳ τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ νὰ μὴ μουσουλμανοποιηθῇ ἡ Ἑλλάς μας καὶ ἡ Εὐρώπη μας

* Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας τὴν 13.11.2015

31 Ὀκτωβρίου 2015
Ὅπως πάντα δὲν μὲ ξεχνᾶτε. Εἶσθε πράγματι ἡ ἀγαπημένη μου ἑλληνικὴ οἰκογένεια.

Συμφωνῶ μαζί σας : μακρυὰ αὐτὴ ἡ μουσουλμανικὴ μετανάστευση ἀπὸ τὴν ἀγαπημένη μας Ἑλλάδα καὶ τὴν Εὐρώπη. Τοὺς γνωρίζουμε καλά, θὰ καταστρέψουν τὴν Εὐρώπη, ἀφοῦ κατέστρεψαν τὴν Μέση Ἀνατολή.
Ἡ Συρία ἦταν ἕνα κομμάτι τῆς Βυζαντικῆς Αὐτοκρατορίας … ἦρθαν καὶ τώρα τι ; ! κατέστρεψαν τὸν πολιτισμό μας.
Προσέξτε θέλουν νὰ εἰσβάλλουν στὴν Εὐρώπη, ἄλλοτε μὲ τὰ ὁπλα, ἄλλοτε μὲ τήν «μετανάστευση» στὸ ὄνομα τοῦ «ἀνθρωπισμοῦ»…
Προσευχόμαστε νὰ μὴ χάσουμε τὴν ταυτότητά μας, τὴν Ἑλλάδα μας, τήν «ὀρθόδοξη βυζαντινή» ψυχή μας
Σᾶς ἔχω πάντοτε στὶς προσευχές μου,
Άδελφικὰ φιλιὰ ἀπὸ τὴν οἰκογένεια σας στὸν Λίβανο, ἀπὸ τὸ κόμμα τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου.
Rodrigue Dimitris el Khoury

Ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ εἶναι ἡ σατανικὴ ἐπέμβασις τῶν σιωνιστῶν μὲ τὸν ἐξωραϊσμόν της εἰς «Ἄνοιξη…», διὰ νὰ ἐκμεταλλεύωνται οἱ ὀλίγοι τοὺς λαοὺς καὶ τὰ πλούτη των. Τὸ ἀνήθικον εἶναι ὅτι οἱ διάφοροι λαοὶ ὄχι μόνον δὲν ἀντιστέκονται εἰς τὰς ἐξουθενωτικὰς αὐτὰς ἐπεμβάσεις ἀλλὰ ἀντιθέτως, σχεδὸν ὅλαι αἱ χῶραι, ἀμέσως ἤ ἐμμέσως συμπαρίστανται καὶ διευκολύνουν τοὺς ἰμπεριαλιστὰς νὰ γκρεμίζουν τὰ μὴ ἀρεστὰ εἰς αὐτοὺς φαῦλα καθεστῶτα διὰ νὰ τὰ ἀντικαθιστοῦν μὲ ἰδικά των «πιόνια», τὰ ὁποῖα σπείρουν τὸν ὄλεθρον καὶ τὴν συμφοράν . . .
Οἱ παλιμβάρβαροι ἐπὶ 4,5 ὁλόκληρα ἔτη ἐνισχύουν τοὺς ἐξτρεμιστὰς ISIS (τζιχαντιστές, ποὺ καθίστανται παγκόσμιος ἀπειλή) κατὰ τοῦ Ἄσαντ ποὺ προστατεύει τοὺς Χριστιανούς . .
Ἡ Γαλλία, δυστυχῶς, ἀκόμη καὶ σήμερον πρωτοστατεῖ διὰ νὰ ἐξοπλίζωνται οἱ μουσουλμάνοι ἐναντίον τοῦ Ἄσαντ!!!
Οἱ δυστυχισμένοι Σύριοι ἀδυνατοῦν νὰ ὑποφέρουν περισσότερον τὴν κόλασιν τοῦ πολέμου καὶ τὴν μισαλλοδοξίαν τῶν μουσουλμάνων καὶ προτιμοῦν νὰ ἀφήσουν τὰ σώματά των εἰς τὴν Μεσόγειον ἤ τὰ ἀνθρακωρυχεῖα τῆς Εὐρώπης ἤ πάσης φύσεως ὑποτιμητικὰς ἐργασίας. Μέσα, ὅμως, εἰς αὐτοὺς «καμουφλάρονται» καὶ τζιχαντιστές.
Σήμερον ἔδρασαν εἰς τὸ Παρίσι. Διὰ αὔριον ἀπειλοῦν τὴν Ρώμην, τὸ Λονδίνον, τὴν Οὐάσιγκτον… Ἡ Ἑλλὰς θὰ ἔπρεπε νὰ βροντοφωνῇ «ὄχι στὴν Α΄ ἤ στὴν Β΄ Ἄνοιξη…», καὶ νὰ λέγῃ κατ’εὐθείαν εἰς τόν «φίλον μας» Ὀλάντ καὶ σια – καὶ εἰς ὅλους τοὺς φίλους – φίδια κολοβά, νὰ ἐννοήσουν ὅτι εἶναι ἡ πρωτογενὴς αἰτία τοῦ κακοῦ. Αὐτὰς τὰς παλιμβαρβαρικὰς ἐπεμβάσεις – παρεμβάσεις, δράσεις καὶ ἀντιδράσεις, αἱ ὁποῖαι προκαλοῦν αἱ καταχθόνιαι σκοτειναὶ δυνάμεις – σιωνιστικοὶ κύκλοι τὰς χαρακτήριζαν οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι : «ἑνὸς κακοῦ δοθέντος μύρια (δεκάδες χιλιάδες) κακὰ ἕπονται». Ὅμως αἱ καταχθόνιαι σκοτειναὶ δυνάμεις ἔχουν πρὸ πολλοῦ φροντίσει νὰ ἔχουν ἐκμαυλίσει τόσον πολὺ τοὺς λαοὺς μὲ ἀφθονώτατα αἴσχιστα θεάματα καὶ μὲ τὴν ἔκλυσιν τῶν ἠθῶν, τὴν ἰσοπέδωσιν τῶν πνευματικῶν καὶ ἠθικῶν ἀξιῶν, τὴν καταστροφὴν τῆς γλώσσης καὶ τῆς θρησκείας, τὸν οἰκουμενισμόν, τὴν παγκοσμιοποίησιν, τὴν νέαν τάξιν πραγμάτων, τὴν νέαν ἐποχὴν ἔχουν πολτοποιήσει τοὺς λαούς, διὰ νὰ μὴ ἔχουν δυνάμεις ἀντιστάσεως καὶ ἀπαθῶς νὰ βλέπουν τὰ δρώμενα καὶ πραττόμενα ὑπὸ τῶν ὀργάνων τοῦ Σατανᾶ…!!!
Εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ ἐπανευαγγελισθοῦν οἱ λαοὶ διὰ νὰ τονωθοῦν ἠθικῶς καὶ νὰ ἀναγεννηθοῦν πνευματικῶς, νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὰς ρίζας των. Ἐν τῇ ἑνότητι ἡ ἰσχύς καὶ νὰ βροντοφωνοῦμεν μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς τους : «οὐκ ἐᾶν ἡμᾶς καθεύδειν τὰ τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων εἰδεχθέστατα ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας». Δηλαδὴ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἴμεθα ἀφιονισμένοι καὶ ἀπαθεῖς ἀπέναντι εἰς τὰς ἐγκληματικὰς ἐπιτυχίας τῶν σιωνιστῶν…!!!
Ἡ μοναδικὴ Ὀρθόδοξος καὶ ἐπιβεβλημένη λύσις εἶναι :
Ι) νὰ διαφωτισθοῦν ὅλοι οἱ λαοὶ καὶ τὰ κράτη των νὰ ἀπαιτήσουν τὴν ἄμεσον κατάπαυσιν τοῦ πυρὸς εἰς τὴν Συρία.
ΙΙ) Νὰ ἀπομακρυνθοῦν οἱ τζιχαντιστὲς ἀπὸ τὴν Συρίαν
ΙΙΙ) Νὰ καταδικασθοῦν οἱ αἴτιοι διὰ τὰς γενοκτονίας Συρίας, Ἰράκ, Λιβύης καὶ νὰ ἀποζημιώσουν τοὺς συγγενεῖς τῶν θυμάτων πολέμου!!!
ΙV) Ἄν ἔχουν ἀπὸ πολλὰς οἰκογενείας ὅλοι φονευθῆ, αἱ ἀποζημιώσεις των νὰ διατεθοῦν εἰς ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα καὶ λοιπὰ εὐαγῆ ἱδρύματα!!!
V) Οἱ αἴτιοι τῶν καταστροφῶν νὰ καταδικασθοῦν νὰ ἐπανοικοδομήσουν τὰ κατεστραμμένα κτήρια, ἀεροδρόμια κλπ καὶ ἰδίως τὰ μνημεῖα πολιτισμοῦ!!!…
Διαφορετικῶς ὁ ὄλεθρος και ἡ συμφορὰ θὰ πολλαπλασιάζωνται καθημερινῶς!!!
Ἡ Ἑλλὰς ὀφείλει ἀμέσως νὰ κλείσῃ τὰ σύννορά της εἰς τὸ Αἰγαῖον, τὸν Ἔβρον καὶ πρὸς Βορράν, νὰ μὴ εἰσέρχωνται ἄλλοι μωαμεθανοί, ἀλλὰ μὲ κάθε τρόπον νὰ διευκολύνῃ τὴν ἔξοδον των, ὅπου δεῖ. Διότι οἱ φίλοι μας- «φίδια κολοβά» μᾶς τὴν ἔφεραν ὕπουλα. Οἱ ἴδιοι νὰ κλείνουν τὰ σύννορά των καὶ ἡμᾶς παντοιοτρόπως νὰ μᾶς πειθαναγκάζουν μὲ κροκοδείλια δάκρυα νὰ ἀφήνωμεν τὰ σύννορά μας ἀνοικτά…!!!
Ἀλλοίμονον μας ἄν περάσουν καὶ ἄλλα ἑκατομμύρια μωαμεθανοὶ καὶ κλεισθοῦν εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ὄχι μόνον εἰς τὰς νήσους μας θὰ ὑπερτεροῦν οἱ μωαμεθανοί, ἀλλὰ ὀλίγον κατ’ὀλίγον καὶ εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα…!!!
Οἱ χριστιανοὶ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι, ὡσὰν μειοψηφία, θὰ ὀφείλουν νὰ ὑποκύπτουν καὶ νὰ πειθαρχοῦν εἰς τὴν ἀπόλυτον πλειοψηφίαν τῶν μωαμεθανῶν. Τὰ ὀστᾶ τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας θὰ τρίζουν καὶ θὰ βροντοφωνοῦν: Ἀνάθεμα εἰς τοὺς ἀπογόνους μας. Διότι, ἐνῶ ἐμεῖς ἐκάναμε τὸ «κορμί μας κόσκινο» διὰ νὰ διώξωμεν μερικὰς ἑκατοντάδας χιλιάδας ἀνυποφόρους μωαμεθανούς, ἐν τούτοις οἱ ἀπόγονοί μας ἐξηπατήθησαν καὶ παρεσύρθησαν καὶ ἐπέτρεψαν νὰ εἰσβάλλουν ἑκατομμύρια ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων…!!!
Ἡ καλυτέρα θεραπεία εἶναι ἡ πρόληψις!!! Ἄν δὲν σεβόμεθα τοὺς προγόνους μας, τουλάχιστον ἄς λυπηθῶμεν τοὺς ἀπογόνους μας διὰ νὰ μὴ μᾶς ἀναθεματίζουν, ὁπότε ἡ κατάστασις θὰ γίνῃ μὴ ἀναστρέψιμος… Ἄς ἀντιδράσωμεν ὅλοι μαζὶ παντοιοτροπως, μήπως προλάβωμεν ἀπεριγράπτους ἀτέρμονας φρικτὰς ὠδίνας!!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *