ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ Ἠμποροῦν νὰ ἀνυψώσουν τὴν ποιότητα ζωῆς (ὑλικὴν καὶ πνευματικήν) τῶν πολιτῶν

Ἀπὸ τὰ ἀσήμαντα ἠμπορεῖ
νὰ ἔχωμεν τεράστια ὀφέλη ἢ «νίλα καὶ συμφορά»

ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΔΟΘΕΝΤΟΣ ΜΥΡΙΑ ΚΑΚΑ ΕΠΟΝΤΑΙ
(Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου)

Ἐκ λεπτομερειῶν κρίνονται τὰ πάντα

ΟΝΟΜΑΣΙΑΙ ΟΔΩΝ
1. Δυστυχῶς εἰς τὴν Ἑλλάδα μας δὲν ὑπάρχει ἡ στοιχειώδης εὐσυνειδησία τόσον ἀπὸ τοὺς ἰδιώτας, οἱ ὁποῖοι κτίζουν πολυκατοικίας, ὅσον καὶ ἀπὸ τοὺς Δήμους καὶ τὰς Περιφερείας, νὰ σηματοδοτοῦν εἰς πολὺ περίοπτα καὶ ἐμφανῆ σημεῖα τὴν ὀνομασίαν τῶν ὁδῶν μὲ μεγάλα γράμματα, οὕτως ὥστε νὰ δύνανται οἱ πολίται νὰ βλέπουν καὶ ἀπὸ τὰ διερχόμενα Ι.Χ. ἐμφανῶς ὄχι μόνον τὰ ὀνόματα, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀριθμοὺς τῶν ὁδῶν καὶ νὰ ἀποφεύγωνται συνωστισμοί, ἄσκοπαι περιπλανήσεις, ἀκόμη καὶ ἀτυχήματα.
Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις ἔχει πόρους καὶ διὰ αὐτό, ἀλλὰ οἱ Δῆμοι δὲν καινοτομοῦν, δὲν δημιουργοῦν, δὲν προβληματίζονται. Ἐὰν εἶχον ἐπίγνωσιν τῶν καθηκόντων των, θὰ ἀπαιτοῦσαν ἀπὸ τοὺς πολίτεια νὰ γράφουν ὀρθῶς μὲ μεγάλα γράμματα τὰ ὀνόματα καὶ τοὺς ἀριθμοὺς τῶν ὁδῶν καὶ ἐὰν οἱ πολίται δὲν συμμορφώνονται, νὰ τοποθετοῦν πινακίδας οἱ Δῆμοι καὶ νὰ χρεώνουν τὸν ἰδιοκτήτην τῆς πολυκατοικίας ἢ τοῦ οἰκοπέδου.

2. Καὶ ὅπου ὑπάρχουν ὁδοὶ δὲν εἶναι εὐδιάκριτα τὰ ὀνόματα καὶ οἱ ἀριθμοί, καὶ δὲν εἶναι εὔχρηστος ὁ τρόπος χρήσεως – διελεύσεως τῶν ὁδῶν αὐτῶν διὰ πολλοὺς λόγους.

3. Εἰς τὴν χώραν τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ οἱ «σοσιάλ-ληστές» τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας εἶχον διαλύσει τὰ πάντα. Ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπανένωσιν τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας μὲ τὴν Δυτικὴν ἐσταμάτησαν αἱ ἐπιδοτήσεις εἰς τὰς ψυχορραγούσας ἐπιχειρήσεις καὶ αἱ ἀθρόαι προσλήψεις «παρασίτων» εἰς τὰς κρατικὰς ὑπηρεσίας. Ὅλας τὰς στρατιὰς τῶν ἀνέργων ἀπὸ μηχανικοὺς μέχρι καὶ ἁπλοὺς ἐργάτας δὲν τοὺς ἐνέταξαν εἰς κάποιον ΟΑΕΔ, διὰ νὰ παρασιτοζωοῦν, ἀλλὰ τοὺς ἀπησχόλησαν εἰς πρακτικὰς ἐργασίας. Π.χ. : τοὺς ἐξώπλισαν (σκάλα, πριόνι, ψαλίδα) καὶ τοὺς ἀνέθεσαν νὰ ἀποψιλώνουν τὰ δένδρα εἰς τοὺς δρόμους, διὰ νὰ ὑπάρχῃ θέα, νὰ εἶναι ὁραταὶ αἱ πινακίδες καὶ νὰ ἀποφεύγωνται ἀτυχήματα, νὰ μὴ τρέχουν ἀστυνομίαι, ἀσθενοφόρα, πυροσβεστικαί, νὰ μὴ χρειάζωνται πολλὰ νοσοκομεῖα καὶ πληθώρα ἄλλων πανάκριβων ἐξόδων («ἡ καλλιτέρα θεραπεία εἶναι ἡ πρόληψις»).
Ἐδὼ δυστυχῶς πολλοὶ τῶν ἐργαζομένων εἰς τὸν ΟΑΕΔ δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἐξεύρουν ἐργασίαν εἰς τοὺς ἀνέργους καὶ νὰ ἐξυπηρετοῦν καὶ τὴν ἐργοδοσίαν. Τὸ μόνον ποὺ κάνουν οἱ περισσότεροι εἶναι νὰ καταλαμβάνουν θέσεις εἰς τὸν ΟΑΕΔ καὶ τοιουτοτρόπως ἔχομεν ὀλιγοτέρους ἀνέργους…

4. Ὑπάρχουν ἀκόμη περιοχαὶ πόλεων χωρὶς ταχυδρομικὸν κώδικα καὶ αἱ συνωνυμίαι δὲν εὑρῆκαν ἀκόμη εἰδικὴν ταχυδρομικὴν θυρίδα διὰ ὅλους.

5. Ὁ ΟΑΕΔ ἠμπορεῖ μαζὶ μὲ τοὺς Δήμους νὰ ἐνεργοποιοῦν ἀνέργους διὰ πολλὰ ἔργα … ἀλλά !

ΤΙΜΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΗΡΩΑΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

1.Τὸ ἐλάχιστον ποὺ ἠμποροῦν αἱ Τοπικαὶ Αὐτοδιοικήσεις νὰ κάνουν, εἶναι νὰ ὀνομάσουν μίαν κεντρικὴν πλατείαν ἢ κάποιαν λεωφόρον ἢ ἔστω μίαν κεντρικὴν ὁδὸν «Ἡρώων – Ἀγωνιστῶν 1821».

2. Παρεκαλέσαμεν ὅλους τοὺς Δήμους τῆς χώρας, νὰ ἐνδιαφερθοῦν δι’αὐτὸ τὸ σπουδαῖον ἐθνικὸν θέμα. Ὅσοι τὸ ἔχουν ἤδη κάνει, νὰ μᾶς ἀποστείλουν φαξ εἰς τὸ 210-3236978 ἢ e-mail εἰς τὸ fot_gram@otenet.gr ἐπειγόντως, διὰ νὰ τὸ δημοσιεύσωμεν εἰς τὴν Πανηγυρικὴν Ἔκδοσιν τοῦ Περιοδικοῦ μας Φωτεινὴ Γραμμή, τὴν ὁποίαν ἀποστέλλομεν εἰς 60.000 παραλήπτας ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ ἔχει προκαλέσει τὸν θαυμασμὸν καὶ τὸν ἔπαινον ὄχι μόνον τῶν Ἑλληνοφώνων Πατριαρχῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν μακαριστῶν Μόσχας κυροῦ Ἀλεξίου, Βελιγραδίου κυροῦ Παύλου, τοῦ σημερινοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ. Κυρίλλου καὶ χιλιάδων προσωπικοτήτων τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ.
Ὅσα δὲν τὰ λάβομεν μέχρι τὴν 15.12.2015, θὰ τὰ δημοσιεύσωμεν εἰς ἑπόμενον τεῦχος τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς.

3.Ὅσοι Δῆμοι καὶ Κοινότητες τὸ ἔχουν παραλείψει μέχρι τώρα, μήπως εἶναι καιρὸς νὰ τὸ πράξουν;
Ἐπειδὴ μερικοὶ ἰθύνονται τῶν Δημοτικῶν Συμβουλίων ἠμπορεῖ νὰ μὴ εἶναι αὐτῆς τῆς γνώμης, παρακαλοῦνται οἱ διάφοροι φορεῖς, προσωπικότηται καὶ δημόται τῶν Δήμων καὶ Κοινοτήτων νὰ ἀπαιτήσουν τοῦτο, τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ ἱερὰ παρακαταθήκη τῶν προγόνων μας καὶ κανεὶς δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀδιαφορήσῃ. Δὲν ἀρκεῖ νὰ ὑπάρχουν μερικὰ ὀνόματα τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, διότι ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἐπωνύμους ἥρωας τοῦ 1821 ὑπάρχουν καὶ οἱ ἄγνωστοι στρατιῶται, τὰ παιδιὰ τοῦ λαοῦ, τὰ ὁποῖα ἔπεσαν εἰς τὰ πεδία τῶν μαχῶν.

4. Ἂς ἐκπληρώσωμεν ἐπὶ τέλους τὸ καθῆκον μας καὶ ἂς ἀγωνισθῶμεν ὅλοι μαζὶ διὰ τὴν ἄμεσον νομοθετικὴν ρύθμισιν καὶ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, δηλαδὴ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ.

5. Ὡς γνωστὸν δὲν ζητοῦμεν οὔτε ἕνα εὐρώ, τόσον ἀπὸ τὴν Πολιτείαν, ὅσον καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν. Ὅλα τὰ ἀναλαμβάνομεν ἡμεῖς ἐκτὸς ἀπό «λαδώματα» καί «μίζες».

6. Μία φωτεινὴ ἐξαίρεσις, λαμπρὸν παράδειγμα εἶναι ὁ Δῆμος Λέσβου. Δημοσιεύομεν ἕνα πρόσφατον ἔγγραφον τοῦ Ἀξιοτίμου Δημάρχου κου Σπυρίδ. Γαληνοῦ εἰς τὴν σελ.106.

7. Ἀπὸ τὰς πρώτας ἀντιδράσεις ὑπῆρξεν τῆς Δημ. Κοινότητος Μπόχαλης τοῦ Δήμου Ζακύνθου, ὡς κατωτέρω.
Δὲν εἶναι τυχαῖον, διότι ἡ Ζάκυνθος εἶναι ἡ πατρὶς τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *