ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Ἀγαπητὲ κ. Ἀναγνωστόπουλε σὺν τῇ ἐριτίμῳ συζύγῳ κ. Αἰκατερίνῃ, Χαίρετε ! Νοέμβριος 2015
Ὁ Κύριος εἴθε νὰ Σᾶς χαρίζῃ ὑγείαν καὶ ρῶσιν, πρὸς συνέχισιν καὶ ἐκπλήρωσιν τῆς μεγάλης προσπαθείας Σας, καὶ τὸν πόθον ἡμῶν.
Σᾶς ἐσωκλείω μερικὰ μεγαλυνάρια, ποὺ ἀναφέρονται στὸ χρέος μας.
Ἄν ἐγκρίνετε, δημοσιεύετε, ὅσα θεωρεῖτε ἀξιόλογα. Εὐχαριστῶ. Καλὰ Χριστούγεννα !
Μὲ ἀγάπη καὶ σεβασμό
+ Ἀ. Κουλούρης

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ
(ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ)
1. Ζῆλος, τιμιότης καὶ ἀρετὴ ὄντως διακρίνει
καὶ παντοίως περικοσμεῖ ζεῦγος φιλοθρήσκων
καὶ ἄκρως φιλανθρώπων φίλων Ἀναγνωστοπούλων.
Οἶδεν ὁ Κύριος

2. Πάντες οἱ εἰδότες τὸ ἐθνικὸν ἱερὸν βαθέως
καὶ ἀνθρώπινον καθαυτὸ ἔργον Σας ὡραῖον
θαυμάζομεν δικαίως εὐχόμενοι Κυρίῳ
ὑπὲρ ὑμῶν ἀεί.

3. Πάντας φιλοπάτριδας ἀληθῶς συγκινεῖ τὸ Τάμα
κὶ ἡ ἀπάθεια τῶν Ἀρχῶν ὅπως ἁρμοδίως
-καὶ ὑποχρέως ἄλλως- προέλευσιν εὐκαίρως
εἰς τὴν πραγμάτωσιν.

4. Εἴθε φωτισθείεν πάντες Ταγοὶ καὶ ταχὺ προβῆναι
ἐνεργείαις ταῖς ἁρμοσταῖς, ὥστε θέτον Τάμα
ἀχθῆναι εἰς τὸ τέλος καὶ δῶμεν πάντες δόξαν
τῷ Λυτρωτῇ Χριστῷ.

5. Πάντες οἱ δυνάμενοι χρεωστοῦν ζήλῳ κινηθῆναι
ἀνιστάμενοι σθεναρῶς καὶ συνεργασθῶμεν
ἀόκνως καὶ τιμίως τὸ Τάμα τῶν Ἡρώων
ἰδεῖν ἀρχόμενον.

6. Πάντες οἱ τιμῶντες Ἀγωνιστῶν καὶ σεπτῶν Ἡρώων
τὴν θυσίαν καὶ προσφορὰν ὑπὲρ τῆς Πατρίδος
συνέλθωμεν ἐξ ὕπνου καὶ ἀνταποκριθῶμεν
ἐκείνων Τάματι.

7. ῎Ηγγικεν ἡ ὥρα καὶ ὁ καιρὸς τάμα ἐκπληρῶσαι
τοῦ ἐγεῖραι Ναὸν λαμπρὸν καὶ Χριστὸν τιμῆσαι
τὸν δόντα τὴν Εἰρήνην καὶ τὴν Ἐλευθερίαν
ἀπὸ τὸν τύραννον.

8. Ἄρχοντες ὑπέχουσιν ἀληθῶς ἀμέριστον χρέος
ἐκπληρῶσαι τὸ ἱερὸν καὶ Ναὸν ἐγεῖραι
πρὸς τὸν Χριστὸν Σωτῆρα καὶ Κύριον τῆς δόξης
καὶ Ἐλευθερωτὴν ἡμῶν.

9. Θέλοντες τιμῆσαι συμβολικῶς αἵματα
Ἡρώων καὶ ἀγώνας τοὺς σθεναροὺς
νῦν ἐκλιπαροῦμεν Ναὸν ἀνεγερθῆναι ,
ὅν ὥμοσαν ἐκεῖνοι τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ.

10. Ἔχοντες καθῆκον τὸ ἱερὸν Τάμα ἐκπληρῶσαι
τῶν Ἡρώων ἀγωνιστῶν
ἐκ ψυχῆς αἰτοῦμεν παρὰ τῶν ἁρμοδίων
τοῦ εὐεργῆσαι, ὅπως τὸ ἔργον ἄρξηται.

11. Τάμα τῶν Ἡρώων τὸ ἱερὸν ἅπαντας βαρύνει
ὡς ὑπέχουσας ἀληθῶς χρέος τῆς Πατρίδος
πρὸς τὸν Χριστὸν Κυρίου γενόμενον Σωτῆρα
καὶ Ἐλευθερωτὴν ἡμῶν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *