ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ZHTOYNTAI ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ!!!

*Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας τὴν 30.10.2015

Μόνον μὲ αὐστηρότατας προϋποθέσεις καὶ ἐλέγχους πρέπει νὰ δοθοῦν χρήματα εἰς τὰς Τράπεζας καὶ μόνον διὰ νὰ διευκολύνωνται ἔντιμοι ἐπιχειρηματίαι καὶ ὄχι «ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς…
Ἀρκετὰ ἐθησαύρισαν καὶ ἀετονύχηδες τῶν τραπεζῶν μὲ σκόπιμα εἰκονικὰ θαλασσοδάνεια ἀπάτης, τὰ ὁποῖα ἐχορηγοῦσαν εἰς κομπιναδόρους ἐπιχειρηματίας…

1. Ὡς γνωστόν, ὅσα κερδίζουν ὁ ἀγρότης ἀπὸ τὴν γὴν καὶ τοὺς ἐργάτας, ὁ ἔμπορος ἀπὸ τοὺς παραγωγοὺς ἀγροτικῶν προϊόντων καὶ τὸ χονδρεμπόριον, ὁ βιομήχανος ἀπὸ τὰς πιέσεις τῶν τιμῶν τῶν πρώτων ὑλῶν καὶ τὰς καταπιέσεις πρὸς τοὺς ἐργαζομένους, νὰ δουλεύουν σκληρά «μὲ ἀπεστερημένον τὸν μισθόν» κατὰ τὸν Ἰάκωβον τὸν Ἀδελφόθεο (κεφάλαιον ε΄, χωρία 1-6) τὰ καταληστεύουν αἱ τράπεζαι, δηλαδὴ οἱ τραπεζίται, οἱ ὁποῖοι νόμιμοι τοκογλύφοι καὶ λησταὶ καὶ παντοιοτρόπως, μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον (οὐχὶ τὸ κάθε νόμιμον εἶναι καὶ ἠθικόν) προσπαθοῦν νὰ καταληστεύσουν τοὺς δανειζόμενούς των (πέραν τοῦ συμφωνημένου ὑψηλοῦ ἐπιτοκίου μὲ ἐπιβαρύνσεις διὰ ἄνοιγμα φακέλλου, ἔξοδα νομικῶν, μηχανικῶν, διὰ τὸν ἔλεγχο τῶν ἐγγυήσεων, τηλεφωνικὰ καὶ ταχυδρομικὰ ἔξοδα καὶ λοιπὰς συγκεκαλυμμένας ληστρικὰς ἀξιώσεις).
Συγκεκριμένως ὁ Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος (κεφάλαιον ε΄, χωρία 1-6) ἀναφέρει : «1. Ἄγε νῦν οἱ πλούσιοι, κλαύσατε ὀλολύζοντες ἐπὶ ταῖς ταλαιπωρίαις ὑμῶν ταῖς ἐπερχομέναις. 2. ὁ πλοῦτος ὑμῶν σέσηπε καὶ τὰ ἱμάτια ὑμῶν σητόβρωτα γέγονεν, 3. ὁ χρυσὸς ὑμῶν καὶ ὁ ἄργυρος κατίωται, καὶ ὁ ἰὸς αὐτῶν εἰς μαρτύριον ὑμῖν ἔσται καὶ φάγεται τὰς σάρκας ὑμῶν. ὡς πῦρ ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡμέραις. 4. Ἰδοὺ ὁ μισθὸς τῶν ἐργατῶν τῶν ἀμησάντων τὰς χώρας ὑμῶν ὁ ἀπεστερημένος ἀφ’ ὑμῶν κράζει, καὶ αἱ βοαὶ τῶν θερισάντων εἰς τὰ ὦτα Κυρίου Σαβαὼθ εἰσεληλύθασιν. 5. ἐτρυφήσατε ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐσπαταλήσατε, ἐθρέψατε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς. 6. κατεδικάσατε, ἐφονεύσατε τὸν δίκαιον· οὐκ ἀντιτάσσεται ὑμῖν.»…
Ἡ μετάφρασις τῶν ἀνωτέρω κατὰ τὸν ἀκραιφνῆ Ὀρθόδοξον θεολόγον Νικόλαον Σωτηρόπουλον ἔχει :
«Ἐλᾶτε τώρα, οἱ πλούσιοι. Κλαύσετε μὲ γοερὲς κραυγὲς γιὰ τὶς συμφορὲς ποὺ σᾶς ἔρχονται. 2. Ὁ πλοῦτος σας ἔχει σαπίσει, καὶ τὰ (ἀποθηκευμένα) ροῦχα σας ἔχουν φαγωθῆ ἀπὸ τὸ σκόρο. 3. Τὸ χρυσάφι σας καὶ τὸ ἀσῆμι ἔχουν σκουριάσει (μένουν ἀχρησιμοποίητα), καὶ ἡ σκουριά τους θὰ εἶναι μαρτυρία ἐναντίον σας, καὶ θὰ φάγῃ τὶς σάρκες σας σὰν φωτιά. Συσσωρεύσατε πλοῦτο (γιὰ) τὶς ἔσχατες ἡμέρες (ἡμέρες τιμωρίας σας). 4. Ἰδοὺ ὁ μισθὸς τῶν ἐργατῶν, ποὺ θέρισαν τὰ χωράφια σας, καὶ σεῖς τὸν κατακρατήσατε, κραυγάζει, καὶ οἱ κραυγὲς τῶν θεριστῶν ἔχουν φθάσει στὰ αὐτιὰ τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων. 5. Ζήσατε πάνω στὴ γῆ μὲ ἀπολαύσεις καὶ σπατάλες, θρέψατε τοὺς ἑαυτούς σας ὅπως (τρέφονται τὰ ζῶα) γιὰ τὴν ἡμέρα τῆς σφαγῆς. 6. Καταδικάσατε, φονεύσατε τὸν ἀθῷο· δὲν σᾶς προβάλλει ἀντίστασι.»…!!!

Παρομοίως ἀναφέρει καὶ ἡ θεωρία τῶν «σοσιαλιζόντων» καί «μαρξιζόντων» (περίπου 1880 χρόνια ἀργότερα: «Τὸ Κεφάλαιον και ἡ Θεωρία τῆς ὑπεραξίας».

2. Δυστυχῶς ὑπάρχει εἰς τὰς Τράπεζας ἡ ἁλυσὶς τῶν «ἀετονύχηδων» τμηματαρχῶν, ὑποδιευθυντῶν, διευθυντῶν καὶ λοιπῶν μετὰ τῶν συνεργατῶν των, οἱ ὁποῖοι μεθοδεύουν θαλασσοδάνεια πρὸς τοὺς πελάτας των μὲ τὸ ἀζημίωτον, ὡς π.χ. ἡ ΕΤΒΑ (Ἑλληνικὴ Τράπεζα Βιομηχανικῆς Ἀνάπτυξης), ὅπου «ἀλώνιζαν» οἱ συνδικαλισταί, οἱ ἔχοντες κομματικὴν ταυτότητα, οἱ «περιεργαζόμενοι», οἱ «χαραμοφάηδες» τῆς κλίκας τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων. Εἴτε εἰς τὴν Τράπεζα παρέμενον, εἴτε ἔβγαινον ἔξω διὰ δῆθεν «ὑπηρεσιακοὺς σκοπούς», οὐσιαστικῶς ἠργάζοντο διὰ τὸν ἑαυτόν των, διαπραγματεύομενοι μὲ παροιμοίους των ψευδοεπιχειρηματίας μὲ τὸ ἀζημίωτον….
Τοὺς ἔδιδον τεράστια δάνεια μὲ ὑπερκοστολογήσεις κτημάτων, κτισμάτων, μηχανημάτων, πρώτων ὑλῶν καὶ λοιπά…
Τὸ 1/3 ἐπήγαινε διὰ τοὺς «μιζαδόρους», ὑπαλλήλους τῆς ΕΤΒΑ, τὸ 1/3 ἔκαναν οἱ «ἀετονύχηδες» ὑποτυπώδεις ἐπενδύσεις καὶ τὸ ἄλλο 1/3 διετίθετο διὰ πολυτελέστατας ἐπαύλεις καὶ πανάκριβα αὐτοκίνητα, καθὼς καὶ διὰ διασκεδάσεις – ὄργια…!!!
Τοιουτοτρόπως ὑποτυπώδεις βιοτεχνίαι καὶ βιομηχανίαι καθὼς καὶ ἡ ΕΤΒΑ «ἐπῆγαν κατὰ διαβόλου» καὶ τὰ μόνα ποὺ ἔμειναν ἦσαν αἱ πολυτελέσταται ἐπαύλεις τῶν ἀσυνειδήτων ἐπιχειρηματιῶν – νεόπλουτων καὶ τῶν «κομπιναδόρων» καὶ «μιζαδόρων» ἰθυνόντων τῆς ΕΤΒΑ… Πανεπιστήμονες τῆς διαπλοκῆς ὄντες, ἀμφότεροι οὔτε κὰν τὸ κατώφλιον τῆς Ἀστυνομίας παρέστη ἀνάγκη νὰ διέλθουν!!! Ἄν κάποιος εἶχεν τὴν παραμικρὰν ἀτυχίαν καὶ εἰσήγετο εἰς τὰ δικαστήρια, μέσῳ δικαστικῶν καὶ παραδικαστικῶν κυκλωμάτων «ἔβγαινε λάδι» εἴτε ἀθωωνόμενος εἴτε διὰ τῆς μεθόδου τῶν παραγραφῶν. Εἰς τὴν Ελλάδα βασιλεύουν οἱ «παραγραφάκηδες»…!!!

3.Ὑπὸ αὐτὰς τὰς τρισαθλίους κοινωνικὰς συνθῆκας συνθήκας αἱ τράπεζαι θὰ ἐθησαύριζον καὶ θὰ ἠγόραζον ὄχι μόνον ὁλόκληρον τὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρον τὴν ὑφήλιον.

4. Ὅμως εἰς τὴν Ἑλλάδα δὲν ὑπάρχει, δυστυχῶς, χριστὸν κράτος δικαίου ἀλλὰ «μπανανία»…
Διάφοροι τραπεζίται μεθόδεὐουν τὰ ὑπερκέρδη των εἰς τὸ ἐξωτερικὸν καὶ μέ «ἀχυρανθρώπους» ξένους ἐπενδυτὰς καὶ τράπεζας τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐπαναεισαγάγουν τὰ χρήματά των καὶ ἀγοράζουν ἔναντι «πινακίου φακῆς» τὰ κερδοφόρα μέρη – τὰ «φιλέτα» τῶν πτωχευόντων πιστωτικῶν ἱδρυμάτων.
Παραδείγματος χάριν ἐπτώχευσαν – ἔκλεισαν :
ETBA, IONIKH ΛΑΪΚΗ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ, TAΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ κλπ καὶ ὅλα τὰ παθητικὰ τμήματα τὰ ἐφόρτωναν εἰς τόν «σβέρκο» τοῦ πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ…!!!

5. Πλέον εἴμεθα ὑπερχρεωμένοι εἰς τοὺς διεθνεῖς τοκογλύφους μὲ ἑκατοντάδας δισεκατομμύρια χρέη καὶ διὰ νὰ πληρώνωμεν τὰ τοκοχρεωλύσια πρέπει νὰ φορτώνωνται ἀκόμη καὶ τὰ ἀγένητα τετρασέγγονά μας!!! Μὲ ἀγρίαν φορολογίαν στενάζει ὁ βαρύτατα φορολογούμενος ἑλληνικὸς λαὸς καὶ δὲν ἀντέχει ἄλλο. Κλείνουν βιοτεχνείαι, οἰκοτεχνεῖαι, ἐργαστήρια, καταστήματα καὶ ἐδημιούργηθησαν στρατιαὶ ἑκατομμυρίων ἀνέργων…
Πολλοὶ ἔντιμοι ἐπιχειρηματίαι, διὰ νὰ ἐξοφλήσουν τὸ προσωπικό των, τοὺς προμηθευτἀς τους, τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, τὴν ἠλεκτρικὴν ἑταιρείαν, τὰς τηλεφωνικὰς ἑταιρείας καὶ τὴν ἐφορίαν των ἐπώλησαν ἀκόμη καὶ τὰς οἰκίες. Καὶ μὴ δυνάμενοι νὰ πληρώσουν οὔτε τὸ ἐνοίκιόν των, τώρα εἶναι εἰς τὸν δρόμον, εἰς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ…

6. Ἀνεγκέφαλοι πολιτικοὶ ἐθέσπισαν καὶ τὰ Capital control διὰ νὰ μὴ ἠμποροῦν αἱ ἐλάχισται ἐναπομείνασαι ἐπιχειρήσεις νὰ ἀγοράσουν πρώτας ὕλας, νὰ πληρώνουν τὸ προσωπικόν των, τὰς ἀσφαλιστικὰς εἰσφοράς των κλπ. μὲ ἀποτέλεσμα ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλην ἐπιχείρησιν νὰ κλείνουν καὶ νὰ μή «καίγεται οὔτε καρφί» εἰς τοὺς ἰθύνοντας διὰ τὰ ἑκατομμύρια τῶν ἀνέργων τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας…!!!
Χύνουν ὅμως κροκοδείλια δάκρυα διὰ μερικά «παράσιτα» τοῦ δημοσίου τομέως, ὅπως ὁ συρφετὸς τῶν «παρατρεχάμενων» ὑπεραρίθμων τῆς ΕΡΤ, τῆς ΔΕΗ κλπ…!!!
Ἐπὶ πλέον ἐνίσχυσαν τὴν ἀναισχυντίαν τῶν τραπεζῶν. Ὑπάλληλοι νὰ σοῦ κάνουν ἐξωνυχιστικὴν ἀνάκρισιν σὰν τούς «Γκεσταμπό»: ὅταν ἐπήγαινε κάποιος εἰς τὴν Τράπεζαν, μετὰ τὸ ἄνοιγμα μερικῶν ὑποκαταστημάτων Τραπεζῶν, νὰ πάρῃ «ψιχία» ἀπὸ τὸ μόχθον τοῦ βίου του νὰ τὸν ἐρωτοῦν:
«ποῦ τὰ βρήκατε τὰ χρήματα;… γιατὶ θέλετε νὰ πάρετε χρήματα;… τὶ θὰ τὰ κάνετε τὰ χρήματα;… τὰ ἔχετε δηλώσει αὐτὰ τὰ χρήματαα;…»κ.ο.κ. κάνοντες τοὺς δυστυχεῖς ἀνθρώπους ἔξω φρενῶν διὰ νὰ παραφερθοῦν…!!!

7. Τὰς εἰκονικὰς ζημίας καὶ πτωχεύσεις τῶν τραπεζῶν ἔρχονται ἡ μία κυβέρνησις μετὰ τὴν ἄλλην νὰ τὰ καλύπτουν μὲ τὰς περιβοήτους ἀνακεφαλαιώσεις ἐπιβαρύνουσαι τὸν πτωχὸν ἑλληνικὸν λαὸν μὲ νέα θαλασσοδάνεια. Προφανῶς μὲ τὸ ἀζημίωτον!!!

Ἀρκεῖ πλέον. Ὄχι ἄλλα ἀνεξέλεγκτα θαλασσοδάνεια καὶ ἀναχρηματοδοτήσεις εἰς τοὺς ληστὰς τραπεζίτας. Δὲν ἀντέχει ἄλλο ὁ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχὸς ἑλληνικὸς λαός. Τὰ δισεκατομμύρια Εὐρὼ ὀφείλει νὰ τὰ δώσῃ τὸ κράτος εἰς αὐτούς, εἰς τοὺς ὁποίους χρωστᾶ, εἴτε ἀπὸ ἐπιστροφὴν ΦΠΑ εἴτε πληρωμαὶ πρὸς τοὺς προμηθευτάς του, ἐγκαίρως πληρωμαὶ τῶν φαρμακοποιῶν, τῶν ὀφειλομένων μισθῶν, δι’ ἐξοπλισμοὺς σχολείων, ἐργαστηρίων ἔρευνας καὶ τεχνολογίας, μὲ αὐστηρότατας κυρώσεις εἰς τοὺς διαχειριστὰς ἀκριβῶν ὀργάνων, διὰ ἐπανορθώσεις εἰς τοὺς βανδαλισμοὺς καὶ λοιπὰ καὶ λοιπά!!!

8. Εἶναι πολὺ μεγάλος εὐτελισμὸς τὸ κράτος νὰ ὑφαρπάζῃ τὰ διαθέσιμα ἀπὸ Πανεπιστήμια, εὐαγῆ ἱδρύματτα, Δήμους, Περιφέρειας κλπ. διὰ νὰ καλύπτῃ τὰ ἔξοδα του – δαπάνας, καὶ νὰ μὴ γίνωνται ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα, πχ. εἰς τὴν βορειοδυτικὴν Ἀττικὴν καὶ εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα (καὶ νὰ πνίγωνται συνάνθρωποί μας τὸν 21ο αἰῶνα!!!)…

Ὄχι περαιτέρω ἀνεξέλεγκτα θαλασσοδάνεια εἰς τούς «λήσταρχους τραπεζίτες»!!!

9. Ὅλα αὐτά «ὁ κόσμος τὰ ‘χει τούμπανο καὶ αὐτοὶ κρυφὸ καμάρι», ἐνῷ εἶναι γνωστά:

A) Ἡ ἀπαράδεκτος ἐκμετάλλευσις τῶν ἀδυνάτων εἰς τὴν νεωτέραν Ἑλλάδα καὶ ἰδιαιτέρως τὰ τελευταῖα ἔτη, χωρὶς συμπόνοια…

Β) Ἡ μείωσις μισθῶν καὶ συντάξεων, αὔξησις τῆς ἀνεργίας, ἀδικία, αὔξησις τῶν ἀστέγων, αὐτοκτονίαι, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν μείωσιν τῶν γεννήσεων Ἑλλήνων καὶ Ἑλληνίδων…

Ἄρα ποῦ βαδίζομεν καὶ πῶς;;;

10. Θὰ ἔπρεπε νὰ γνωρίζωμεν περισσότερα, θὰ ἔπρεπε νὰ κάνωμεν ὀλιγότερα λάθη. Θὰ ἔπρεπε νὰ αὐξάνωμεν τὴν ἐθνικήν παραγωγὴν μὲ ποιότητα καὶ ἀξιοπιστίαν!!!

Ἡ διαίσθησις τοῦ λαοῦ μας εἶναι σοφή, ἀλλὰ ἡ ἀποχὴ ἀπὸ ψηφοφορίαν δὲν εἶναι συμβολὴ εἰς τὴν Δημοκρατίαν!!!

Κάποιοι ἐπλήγωσαν τὴν χώραν, περιεκύκλωσαν τὰ δικαιώματα τοῦ λαοῦ, ἐκλείδωσαν τὰς εὐκαιρίας!!!

Μία λύσις ἀνθρωπιᾶς εἶναι ἡ ψήφισις ἀπὸ τὴν Βουλὴν μιᾶς διατάξεως, ἡ ὁποία θὰ θεωρῇ ὡς δάνειον πρὸς τὴν Ἑλλάδα ὅ,τι ἔχασε ἕκαστος· τὸ ὁποῖον θὰ ἀποπληρωθῇ νομίμως εἰς τὸν ἴδιον καὶ τὴν οἰκογένειάν του – βάσει τῶν ἑπόμενων προϋπολογισμῶν!!!
Ταυτοχρόνως ὅμως ἕκαστος θὰ τοποθετῇ ἕνα (1) Εὐρὼ τὴν ἡμέραν εἰς Ἐθνικὸν Λογαριασμὸν Ἐπενδύσεων καὶ θὰ λαμβάνῃ ἰσόποσας μετοχάς, μὲ τρόπον ποὺ συμφέρει ὅλους τοὺς ἐπενδυτάς…
Δὲν πρέπει νὰ εἰσάγωμεν τόσα πολλὰ τρόφιμα καὶ ποτά, δὲν πρέπει νὰ κάνωμεν τόσα λάθη, ἐφ’ὅσον ἠμποροῦμεν νὰ παράγωμεν ἄνθη χωρὶς πάθη καὶ λάθη!!!

Ἡ κακοδιαχείρισις πρέπει νὰ εὕρῃ τρόπους καὶ θεσμοὺς διορθώσεως. Μπορεῖτε νὰ ἀλλάζετε τὴν θέσιν ἐργασίας ἀλλὰ δὲν μπορεῖτε νὰ ἀφαιρῆτε κάθε ἁρμοδιότητα βάσει δυνατοτήτων ἀπὸ κανένα ἄνθρωπον…
Ἡ βία φέρνει βία καὶ ἡ ἀδικία δημιουργεῖ κοινωνικὰς ἀναστατώσεις, ἐμφυλίους, κακιστοκρατία, ἀσχήμια, ἀπανθρωπιά!!! Μὴ γένοιτο…!!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *