ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

22.6.2015
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ Εὐριπίδου 12

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

1.Εἶναι κοινὸν μυστικὸν ὅτι ὁ λαὸς δὲν ἔχει μόνον ἐξαχρειωθῆ καὶ ἐκμαυλισθῆ ἀπὸ τὰ αἰσχρότατα θεάματα ἀλλὰ καὶ ἔχει ἐξαθλιωθῆ καὶ εὑρίσκεται εἰς μεγάλην ἀπόγνωσιν ἀπὸ τὴν μάστιγα τῆς ἀνεργίας, τὴν ἀγρίαν φορολογίαν, τὴν ἀβεβαιότητα διὰ τὸ αὔριον καὶ τὴν ὑποτέλειαν ἡ ὁποία ἐξυφαίνεται νυχθημερόν.
Τὸ βραδυ τῆς 22.6.15 εὑρίσκοντο ὅλοι οἱ Ἕλληνες εἰς μεγάλην ἀγωνίαν διὰ νὰ πληροφορηθοῦν τὶ τελικῶς θὰ προσφέρουν καὶ τὶ θὰ ἀποδεχθοῦν οἱ σημερινοὶ Ἕλληνες πολιτικοὶ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι, διὰ νὰ ἀποφασίσουν, ἄν θὰ συνεχίσουν τὰς ἐπιχειρήσεις των, ἄν θὰ μείνουν εἰς τὴν Ἑλλάδα ἤ θὰ πάρουν ,,τῶν ὀματιῶν τους,, διὰ τὴν ξενιτείαν ἀναζητῶντες ,,τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιον,, . . .
Ἐπίσης, τὴν 22.6.15 εἶχε ἀναγγελθῆ ἀπὸ τὰς πρώτας ἀπογευματινὰς ὥρας ἀποκλεισμὸς τῶν κεντρικῶν δρόμων τῆς πρωτεύουσης διὰ συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας . . .
Παρ’ὅλα αὐτὰ ἡ μεγάλη αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ ἦτο πλήρης διὰ τὴν Γενικήν μας Συνέλευσιν.

2. Ὁ Πρόεδρος ἐπαρουσίασεν ὅλους ὅσους ἔχουν ἐξουσιοδοτηθῆ ἀπὸ τὴν Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον διὰ νὰ διαπραγματευθοῦν μὲ τὴν Πολιτείαν διὰ τὴν διάθεσιν κατάλληλου χώρου.

3. Ὁμοφώνως καὶ ἀνεπιφυλάκτως ὡς τοποθεσία διὰ τὸ μεγαλεπήβολον αὐτὸ ἔργον ἐπροσδιοριορίσθη νὰ εἶναι μία περίοπτος καὶ δεσπόζουσα θέσις τῶν Ἀθηνῶν, καὶ μάλιστα τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος.
Διὰ τὴν ἐξασφάλισιν αὐτὴν ζητοῦμεν τὸ ταχύτερον συνάντησιν μὲ τοὺς ἁρμοδίους τῆς Πολιτείας, ἀρχίζοντες ἀπὸ τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας. Ἀπεκλείσθησαν σχετικαὶ προσφοραὶ γῆς ἐκτὸς Ἀττικῆς διὰ τὴν θεμελίωσιν τοῦ μεγαλεπήβολου αὐτοῦ ἔργου.

4. Ἀπεφασίσθη νὰ ὁρισθοῦν Πρέσβεις Καλῆς Θελήσεως διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὑπὲρ τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, μὲ ρόλον ἐνημερωτικόν, ὑποστηρικτικόν, διοικητικόν, συμμετοχῆς μὲ κάθε τρόπον.

5. Ἔγινε διὰ μίαν φορὰν ἀκόμη ἔκκλησις διὰ ἐθελοντάς, καὶ ἐτονίσθη ὅτι ὅλοι πρέπει νὰ ὀργανωθῶμεν καὶ νὰ ἐργασθῶμεν κατὰ ὁμάδας ἐντατικῶς, ὥστε πράγματι τὴν 25.3.2021 νὰ γίνουν τὰ ἐγκαίνια. Δὲν ἠμποροῦμεν πλέον νὰ ἀναμένωμεν ! ! !

6. Ὁ Πρὀεδρος ἐτόνισε μετ’ ἐπιτάσεως πρὸς ὅλους τοὺς ἰθύνοντας, μέλη καὶ φίλους εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ εἰς ὅλην τὴν γήν, ὅτι ὅλοι πρέπει νὰ ἐννοήσουν ὅτι ἐπιτελεῖται ἱερὸν ἔργον.
Ὅσοι θὰ συμμετέχουν εἰς συζητήσεις, ἐνημερώσεις, εἰς κάθε ἐργασίαν μέχρι ὁλοκληρώσεως τοῦ Τάματος θὰ τηροῦν ὅλους τοὺς κανόνας τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, διαβιοῦντες διὰ προσευχῆς καὶ νηστείας !  ! !

7. Ὁ Πρόεδρος ἐκάλεσεν τὴν Ὀρθόδοξον νεολαίαν μας νὰ πληροφορηθῇ καὶ νὰ μᾶς συνδράμῃ παντοιοτρόπως, χωρὶς ποτὲ νὰ ἐγκαταλείψῃ τὰ μαθήματα.
Πάντοτε θὰ ὑπενθυμίζωμεν πρὸς ὅλους, νέους, νέας, Ἕλληνας, Φιλέλληνας, τό «αἴεν ἀριστεύειν», τό «μηδὲν ἄγαν» καὶ τό «ἐκ Θεοῦ ἄρξασθε», διότι ὁ Χριστὸς μᾶς τονίζει : «ἄνευ ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» …

8. Τέλος ἡ συνεδρίασις ἀπέρριψε τὸ νομοσχέδιον ὑπὲρ τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ καταδικάζει μετὰ βδελυγμίας τοὺς ἐκλεγμένους ἄρχοντας, οἱ ὁποῖοι κατεβαίνουν εἰς τὰς πλατείας, ὑποστηρίζοντες αὐτούς, χωρὶς νὰ ἔχουν τοιαύτην ἔγκρισιν ἀπό τὸν λαόν. Ποῦ καὶ πότε εἶπαν τὰ ἴδια προεκλογικῶς ; ; ;
Ποῖοι λοιπὸν χρησιμοποιοῦν προεκλογικῶς τὴν λεοντὴν τοῦ προβάτου ; ; ;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *