ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΓΡΟΤΑΙ, ΒΙΟΤΕΧΝΑΙ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΑΙ ΕΝΩΘΕΙΤΕ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΘΕΙΤΕ Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Ἐσεῖς τὶ λέτε, διὰ νὰ ἀναρτήσωμεν τὰς ἀπόψεις σας ;

Τὰ Ἀγροτικὰ Ἑλληνικὰ Προϊόντα εἶναι δυστυχῶς ἀκριβότερα εἰς τὰ ὑπερκαταστήματα!!!

Ὅμως μαθαίνομεν ἐδῶ δανειοδοτοῦν τοὺς ἀγρότας μὲ 8% καὶ εἰς τὴν Εὐρώπην μὲ 1%. Αὐτὸς ὁ ἀθέμιτος ἀνταγωνισμὸς εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἐξαφανίσεως τῶν ἀγροτικῶν συντεχνιών, βιομηχανιῶν καὶ βιοτεχνῶν ἐπενδύσεων.

Ὁμιλοῦσαν διὰ Τράπεζαν Εἰδικοῦ Σκοποῦ, ὡς π.χ. τὴν Ε.Τ.Β.Α., ἡ ὁποία, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἦτο διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς βιομηχανίας. Πλὴν ὅμως «ἀετονύχηδες» καί «πατριάρχαι» τῆς διαπλοκῆς τῶν «ἡμετέρων» καί «περιεργαζομένων» γύρω ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντας τὴν μετέτρεψαν εἰς «ἄνδρον ληστῶν», ἀπώλεσεν τὸν σκοπόν, διὰ τὸν ὁποῖον ἱδρύθη καὶ διελύθη.

Νὰ ἀναμένωμεν κάτι σωστὸν ἐπὶ τέλους;;;
Ἢ θὰ καταντήσῃ καὶ ἡ Τράπεζα Εἰδικοῦ Σκοποῦ, ὅπως ἡ Ε.Τ.Β.Α.;;;;

Νέαι ἀποφάσεις διὰ ἀγροτικὰς ἐπιδοτήσεις ἀναμένονται, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ ἄγριαι φορολογίαι.
Ποῖοι ὠφελοῦνται;;; Ποῖοι ἀδικοῦνται;;;

Ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες πτωχοὶ ἀγορασταὶ ἀναγκαζόμεθα νὰ ἀγοράζωμεν καὶ ξένα προϊόντα, ὅταν τὸ βαλάντιόν μας δὲν ἐπαρκεῖ!!!

Μακάρι νὰ εὑρίσκαμε νὰ ἀγοράζαμε εἰς προσιτὰς τιμὰς μόνον ἑλληνικὰ προϊόντα…!!!

Τὰ θερμοκήπια παντὸς ὑψομέτρου ἔχουν λύσεις, διὰ νὰ καλλιεργήσῃς.
Ὅλα τὰ νότια παράλια τῆς χώρας ἠμποροῦν νὰ παράγουν πολλὰ εἴδη καὶ μὲ ὑπαιθρίους καλλιεργείας…!!!
Διατὶ νὰ εἰσάγωμεν τόσα καὶ τόσα!!!

Ὅταν καταναλώνωμεν εἰσαγόμενα, στέλνομεν τοὺς νέους νὰ ἐργασθοῦν εἰς τοὺς ξένους τόπους, ποὺ τὰ παράγουν ἢ τὰ μεταποιοῦν.

Συζητεῖστε λύσεις ἕνα τριήμερον εἰς τὴν Βουλὴν μὲ πλήρη διαφάνειαν ἀλλὰ τουλάχιστον τὴν ἑπομένην ἄνοιξιν τὸ 80% τῆς Ἑλληνικῆς Γῆς πρέπει νὰ ἔχῃ φυτείας, σπαρμένα καὶ καλλιεργήσιμα…

Οἱ καιροὶ οὐ μενετοί.

Ἡ Γῆ – ἔδαφος εἶναι ὁ μέγιστος φοροεισπράκτωρ. Τὸ πρωτεῦον εἶναι νὰ ἔχωμεν καὶ νὰ ἠμποροῦμεν νὰ ἀγοράζωμεν, εἰ δυνατόν, μόνον ἑλληνικὰ προϊόντα!!!

Ἡ φορολογία τῶν Ἀγροτῶν μετὰ ἀπὸ οὐσιαστικὸν διάλογον καὶ ὀρθοδόξους συγκαταθέσεις πρέπει νὰ γίνεται μόνον ἐπὶ τῶν κερδῶν διετίας ἢ τριετίας, ποὺ δὲν ἐπενδύονται, διότι ὑπάρχουν καὶ ἔτη μὲ ζημίας καὶ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα!!!

ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΠΟΝ :
1. Ὅπου ἀνεργία ἐκεῖ καὶ παρακμὴ καὶ κοινωνικὴ ἀδικία, ἔκλυσις ἠθῶν, ἀδιέξοδα, αὐτοκτονίαι, κ.λπ. , «ἑνὸς κακοῦ δοθέντος μύρια (10.000) κακὰ ἕπονται».
2. Σύγχρονος ἀνυπόφορος φρικτὸς Γολγοθάς!!!
3. Δώσατε ἁρμοδιότητα ἐγκρίσεως ἐτικετῶν τυποποιήσεως προϊόντων εἰς Δήμους καὶ Τοπικὰ Συμβούλια ἢ ἐξουσιοδοτημένα στελέχη, ὥστε νὰ ἐγκρίνουν καὶ εἰσπράττουν Φ.Π.Α., ὡς προβλέπεται ἀνὰ εἶδος. Ἡ συσκευασία δίδει ἐργασίαν, προϊόντα, λύσεις καὶ καλὰς τιμάς, ἂν ἀναγράφεται:
τιμὴ παραγωγοῦ τιμὴ ἀγοραστοῦ.
4. Τεχνητὴ ὑποτίμησις τῆς ἐργασίας (ἀπεστερημένος μισθὸς κατὰ τὸν Ἀδελφόθεον Ἰάκωβον, ὑπεραξία κατὰ τὸν Μαρξ).
5. Μετατροπὴ τοῦ ἀνθρώπου εἰς δοῦλον.
6. Μετατροπὴ τοῦ Ἕλληνος εἰς πολέμιον τῶν ξένων.
7. Ἔλλειψις ὑπευθυνότητος.
8. Κοινωνικὴ καταστροφή.
9. Τὸ capital control ἀποτελεῖ τὴν «ἀχίλλειον πτέρναν» τῆς εὐημερίας τοῦ συνόλου, τὴν κακοδαιμονίαν, τὸ μίσος καὶ ἐμπεριέχει ἀνυπολογίστους κοινωνικὰς ἀναστατώσεις καὶ συμφοράς. Τὰ πράγματα στρέφονται ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Ἑλλήνων καὶ ἡ ἀνεργία φουντώνει!!!
10. Ἡ μεγαλυτέρα κοινωνικὴ ἀδικία.
11. Ἡ μάστιξ ποὺ ὁδηγεῖ τοὺς νέους καὶ νέας ἐπιστήμονας εἰς τὸ ἐξωτερικόν – ξενιτειάν… Συστράτευσις λοιπόν !
Ἐσεῖς τὶ λέτε, διὰ νὰ ἀναρτήσωμεν τὰς ἀπόψεις σας;;;
Ἂς ἀγωνισθῶμεν ὅλοι μαζὶ νὰ μὴ ξεριζωθοῦν καὶ οἱ ἐλάχιστοι ἐναπομείναντες ἀπὸ τὴν ὕπαιθρον. Ἀρκοῦν τὰ σατανικὰ σχέδια Καποδίστριας καὶ Καλλικράτης, μέσῳ τῶν ὁποίων, αἱ καταχθόνιαι σκοτειναὶ δυνάμεις ἐβάλθησαν νὰ διαλύσουν τὴν Ἑλλάδα μας.
Μόνον μὲ φοροαπαλλαγὰς καὶ ὄχι περαιτέρω «φορομπήξιμο» καὶ μὲ ἐπιδοτήσεις, θὰ μπορέσωμεν νὰ πείσωμεν καὶ χιλιάδας Ἕλληνας νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὰς ἑστίας των καὶ νὰ ἐργασθοῦν ἀποδοτικῶς, διὰ νὰ παύσωμεν νὰ ἀγοράζωμεν καὶ τὸ μέγιστον μέρος τῶν τροφίμων ἀπ᾿ ὅλην τὴν ὑφήλιον.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *