ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΑΚΡΑΙΑ» ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΙΑΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ *
Πόσο ἁπλὴ ἡ ἀντιμετώπισις, ἂν ὑπῆρχε ὀλίγον φιλότιμον!
* Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἰστοσελίδα μας τὴν 27.11.2015
1. Καὶ περὶ τοῦ μεγίστου μακροχρονίου προβλήματος τοῦ Περιβάλλοντος ἔχομεν γράψει τόσον εἰς τὸ Περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τεύχη :
α. 6 (Ἰανουάριος-Μάρτιος 2001, σελίδες 25-31)
β. 20 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2004, σελίδες 53-54)
γ. 28 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2006, σελὶς 22)
δ. 32 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2007, σελίδες 7-20)
ε. 33 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007 σελίδες 79-86)
στ. 37 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2008 σελίδες 149-159), ὅσον καὶ ἀναρτήσεις εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας :

https://www.fotgrammi.gr/index.php/ekdoseis/category/index2.php?option=com_flippingbook&view=book&id=39:teyxos-6&catid=2:2009-09-17-00-27-03&tmpl=component
https://www.fotgrammi.gr/index.php/ekdoseis/category/index2.php?option=com_flippingbook&view=book&id=54:teyxos-20&catid=2:2009-09-17-00-27-03&tmpl=component
https://www.fotgrammi.gr/index.php/ekdoseis/category/index2.php?option=com_flippingbook&view=book&id=47:teyxos-
28&catid=2:2009-09-17-00-27-03&tmpl=component
https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-26-58/156———2007—l——r——8-
https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-07-04/426-24-9-2010-
https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-07-04/95-2009-10-13-14-18-35?showall=1
2.Ἐπειδὴ δὲν εἰσακούσθημεν καὶ τὰ προβλήματα συνεχίζουν νὰ ὑφίστανται ἀκόμη καὶ μὲ νεκροὺς καὶ τεραστίας ὑλικὰς ζημίας, ἀναγκαζόμεθα νὰ ἐπανέλθωμεν.
3. Εὐτυχῶς ἐφέτος δὲν εἴχαμε σοβαρὰς πυρκαϊάς, διότι τὸ φθινόπωρον ἦτο ὡσὰν ἄνοιξις καὶ λόγῳ τῆς ὑγρασίας δὲν ἐνισχύοντο καὶ δὲν ἐξαπλοῦντο αἱ πυρκαϊαὶ καὶ ἐπρολάβαινον οἱ ἥρωες πυροσβέσται μας καὶ οἱ ἐθελονταί μας νὰ τὰς κατασβήνουν ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως ! ! !
4. Ἐὰν οἱ ἑκάστοτε ἰθύνοντες ἐμφοροῦντο ἀπὸ ἀκραιφνὲς ὀρθόδοξον πνεῦμα καὶ πίστιν εἰς τὴν ἀκέραιαν Πατρίδα καὶ δὲν ἐσπαταλοῦσαν τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ εἰς εὐτελῆ ἔργα (ὅπου ὑπάρχουν χονδρὰ «λαδώματα» καὶ τεράστιαι «μίζες») καὶ ἐπρομηθεύοντο δορυφορικὰ συστήματα ἐγκαίρου προειδοποιήσεως πυρκαϊῶν καὶ λοιπῶν καταστροφῶν ἀπὸ ὑπάρχοντα τεράστια ἀδιάθετα κονδύλια τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης (τὰ ὁποῖα καρπώνοντο ἄλλαι χῶραι, αἱ ὁποῖαι εἶχον μεγάλην ἀπορροφητικότητα, σύστημα, τάξιν, ὀργάνωσιν καὶ ὑλοποιήσιμα προγράμματα, θὰ ἠδυνάμεθα νὰ αὐξάνωμεν κάθε ἔτος τὰ δάση μας. Πρὸς τοῦτο θὰ συνέβαλλον καὶ ἐθελοντικαὶ ἐξασκήσεις ὄχι μόνον τῶν μαθητῶν καὶ φοιτητῶν, ἀλλὰ καὶ τοῦ στρατοῦ καὶ τοῦ συρφετοῦ δημοσίων ὑπαλλήλων, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὑποφέρουν ἀπὸ ἀνιαρότητα. . .
5. Ἐὰν ὑπῆρχεν φιλότιμον καὶ ἦθος νοικοκυροσύνης εἰς ὅλους τοὺς Δήμους, Κοινότητας καὶ Περιφέρειας, θὰ ἐδάνειζον χιλιάδας τηλεφωνικὰς συσκευὰς κινητῶν καὶ 200 μονάδας τὸ μῆνα, εἰς τοὺς ποιμένας καὶ τοὺς γεωργοὺς ὀρεινῶν περιοχῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ εἰδοποιοῦσαν μὲ τὸν παραμικρὸν καπνὸν τὰς πυροσβεστικὰς ὑπηρεσίας, ἐφ᾿ ὅσον οἱ ἰθύνοντες ἐδαιμονίσθησαν καὶ κατήργησαν τὴν ἀγροφυλακήν, γενόμενοι «πανάκριβοι στὰ πίτουρα καὶ φθηνότατοι στὸ ἀλεύρι». Δυστυχῶς ὅμως ἐφρόντιζον νὰ δημιουργοῦν συνεχῶς ὀργανικὰς θέσεις ἐργασίας, διὰ νὰ βολεύουν τὸν συρφετὸν τοῦ κόμματός των καὶ τὸν ἑσμὸν τῶν ἀκάματων συνδικαλιστῶν. Τοιουτοτρόπως καὶ μὲ τὰ ὑψηλὰ ἐπιτόκια ἐδημιουργοῦσαν ἀθέμιτον ἀνταγωνισμὸν εἰς τὰς παραγωγικὰς τάξεις τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας καὶ διὰ νὰ καλύψουν τὰ τέραστια ἐλλείμματα, ἐλάμβανον συνεχῶς ὑπέρογκα θαλασσοδάνεια μὲ λίαν δυσβαστάκτους ὅρους. . .
6. Ἐδῶ καὶ 15 ἔτη ἐκρούαμεν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου νὰ μὴ διατεθῇ τὸ τεράστιον «φιλέτο» τῶν περίπου 15.000 στρεμ. τοῦ παλαιοῦ Ἀεροδρομίου, τῆς Ἀεροπορικῆς Βάσεως Ἑλληνικοῦ καὶ τῆς Ἀμερικανικῆς Βάσεως, ἀλλὰ νὰ ἐκποιοῦντο αἱ μεγαλύτεραι ἐκτάσεις ἀπὸ μίαν ἀδέκαστον ἐπιτροπὴν ἰδεολόγων καὶ ὄχι ἀπό «μιζαδόρους» καί «λαδιάρηδες» τοῦ δημοσίου ἢ τῶν «ἡμετέρων», οἱ ὁποῖοι ἐπάσχιζον νὰ ἐξασφαλίσουν μέχρι καὶ τὰ τετρασέγγονα τῶν ἀφεντικῶν των καὶ τῶν ἰδίων.
7. Μὲ τὰ τεράστια ποσά, ποὺ θὰ εἰσεπράττοντο ἀπὸ Ἕλληνας ἀγοραστά,ς ἔχοντας καὶ κατέχοντας, θὰ ἠδύναντο οἱ ἰθύνοντες νὰ κάνουν τόσον εἰς τὴν βορειοδυτικὴν Ἀττικήν, ὅσον καὶ εἰς ὁλόκληρον τὴν Ἑλλάδα, ὅπου τὸ μὲν φθινόπωρον, χειμῶνα καὶ ἄνοιξιν κολυμποῦν οἱ ἀνίσχυροι καὶ οἱ ἀδύνατοι εἰς τὴν λάσπην, τὸ δὲ θέρος κολυμποῦν εἰς τὸν ἱδρῶτα καὶ τὰ ἀνυπόφορα νέφη καυσαερίων, ἄριστα ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα μὲ τὴν ΜΟΜΑ, τὴν ὁποία κατήργησαν ἀναίσχυντοι καὶ ἀνθέλληνες πολιτικοί (τὴν ἀναβίωσαν μόνον εἰς τὴν Ἰκαρίαν), διὰ νὰ δύνανται μέσῳ τῶν μεγαλοκαναλαρχῶν καὶ μέσῳ τῶν μεγαλοεκδοτῶν καὶ «ἐθνικῶν» προμηθευτῶν νά «ξεκοκκαλιάζουν» ὅλην τὴν Ἑλλάδα. . .
8. Εἰς τὰ γραπτά μας κείμενα ἔχομεν ἀναπτύξει δεόντως ὅτι αἱ πολυτελεῖς συνοικίαι Βούλα, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Ἑλληνικόν, Ἀργυρούπολις κ.λπ., ἔχουν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἀρίστους οἰκοδομὰς μὲ ὑγρομονώσεις, θερμομονώσεις, δροσίζονται ἀπὸ τὴν αὔραν τοῦ Σαρωνικοῦ καὶ τὸν ἀέρα τοῦ Ὑμηττοῦ ! ! ! Ἀντιθέτως εἰς τὴν βορειοδυτικὴν Ἀττικήν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὁ κάθε πτωχὸς ἔκτιζεν, δυστυχῶς, παρανόμως καὶ οἱ ἀσυνείδητοι μηχανικοὶ καὶ ἐργολάβοι φύρδην – μίγδην ἐπετοῦσαν τὰ ὑλικὰ ἀτάκτως ὑπὸ τὸν ἐκβιασμὸν πολλάκις τῶν χωροφυλάκων, οἱ ὁποῖοι διήρχοντο συχνὰ διὰ νὰ ἐκβιάζουν τπὺς πτωχοὺς διὰ περαιτέρω «μίζες» καί «λαδώματα». Διαφορετικῶς τοὺς ἀπειλοῦσαν ὅτι θὰ τοὺς ἐπήγαιναν εἰς τὸ αὐτόφωρον, πολλάκις μὲ συμπαίγνιον τῶν ἄκρως ἀσυνειδήτων, τρισάθλιων μηχανικῶν καὶ ἐργολάβων…
9. Οἱ «ἐθνοπατέρες» ἐπάσχιζον νὰ δέσουν τὸν γάϊδαρό τους σωστά : δηλαδὴ νὰ ὑπερψηφισθῇ νόμος περὶ εὐθύνης ὑπουργῶν, νὰ παραγράφωνται τὰ ἀδικήματά των μετὰ ἀπὸ τὴν λήξιν τῆς κοινοβουλευτικῆς περιόδου. Τὸ «ἀνθρωπάκι» Σημίτης καὶ ἡ κλίκα του ἐβροντοφωνοῦσαν «ὅποιος ἔχει στοιχεῖα, ἄς καταφύγει στὴν δικαιοσύνη». Καὶ ὁ πλέον τολμηρὸς Ἕλλην ἐφήρμοζεν τὴν ἄγραφον ἐντολήν «οὐ μπλέξεις» καὶ ἀπέφευγε νὰ μπλέξῃ μέ «δέρματα» κοινῶς «τομάρια»…Ἐὰν μετὰ παρέλευσιν ἐτῶν ἐνεφανίζετο κάποιο σκάνδαλον, ὡς κορυφὴ τοῦ παγόβουνου, ἡ διορισμένη ἀνωτάτη δικαιοσύνη καθυστέρη καὶ ὅταν παρεπέμπετο κάποια ὑπόθεσις εἰς τὴν Βουλήν, αἱ ἐπιτροπαὶ ἐπίσης ἐκωλυσιεργοῦσαν καὶ οὐδέποτε συνηργάζοντο σωστά. Μετὰ ἀπὸ καιρὸν ἑκάστη κοινοβουλευτικὴ ὁμάς ἀνεκοίνωνεν τὸ πόρισμά της ἰδιατέρως καὶ παρεγράφετο ἡ ὑπόθεσις. Οὕτω οὐδεὶς Πρωθυπουργός, Ὑπουργός, «Γραμματεύς» καί «Φαρισαῖος» ὑποκριτὴς ἀπὸ τὸν συρφετὸν τῶν κλαδικῶν καὶ τῶν συνδικαλιστῶν δὲν κατεδικάσθη, διότι παρεγράφοντο ὄχι μόνο τὰ πλημμελήματά των, ἀλλὰ καὶ αἱ ἐγκληματικαί των πράξεις. . . Εἰς τὴν Ἑλλάδα δὲν ἔχομεν οὔτε ἀθώους, οὔτε ἐγκλείστους, ἀλλά «παραγραφάκηδες»…Μόνον ἐλάχιστοι ἐτιμωρήθησαν ὄχι διὰ ἐξωφρενικά «μίζες-«λαδώματα», διὰ τῶν ὁποίων ἐξησφάλιζον μέχρι καὶ τὰ τετρασέγγονα των, πρώην συζύγους καὶ ἐρωμένας των, ἀλλὰ διότι ἀπὸ τὰ πολλὰ ποὺ ἔχουν κατακλέψει, ἐλησμόνουν νὰ δηλώσουν μερικά. . .
10. Καί «τὴν λίστα Λαγκάρντ» δὲν τολμoοῦν νὰ τὴν ἀνοίξουν καὶ νὰ τὴν παραδώσουν εἰς ἀδεκάστους δικαστὰς μέχρι ποὺ νὰ ἔχωμεν καὶ ἐδῶ παραγραφήν.
11. Ὅλα αὐτὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐλεγχθοῦν ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως καὶ τὸ πρῶτον ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ κάνῃ ἡ δικαιοσύνη εἶναι νὰ δημεύσῃ τὰς περιουσίας τῶν αἰτίων μέχρι 5ου βαθμοῦ συγγενείας. Δυστυχῶς ὅμως δὲν ἐφαρμόζεται αὐτὸ τὸ ἁπλούστατον καὶ ὠφέλιμον διὰ τὴν κοινωνίαν μέτρον, διότι μεταξύ των ἐφαρμόζουν τὴν λαϊκὴν ρῆσιν «θὰ σὲ λέγω μαστρογιῶργο, θὰ μὲ λέγῃς μαστροκώστα, θ᾿ ἀγαπιόμαστε οἱ δυό μας, νὰ μᾶς ἀγαπᾶ ὁ κόσμος ὅλος». Κατ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπον «εὐλογοῦν τὰ γένια τους» οἱ ἰθύνοντες – οἱ κακουργηματικῶς συμπεριφερόμενοι καί «βγαίνουν ὅλοι λάδι». Ποῦ νὰ περισσεύουν χρήματα διὰ σωστὰς ὑποδομὰς εἰς τὴν βορειοδυτικὴν Ἀττικὴν καὶ εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα ! ! !
12. Ἀκόμη καὶ οἱ Δήμαρχοι καὶ Νομάρχαι ἀριστερῶν παρατάξεων, οἱ ὁποῖοι ἔλαβον τὰ ἔγγραφά μας, μᾶς ἔγραψαν ὅλοι εἰς τά «παλαιά τους ὑποδήματα», πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ὅλοι τους ἀκολουθοῦν τὴν ἐνιαίαν γραμμὴν τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. . .
13. Ἐπαναλαμβάνομεν, τὸ κατεστημένον ἀμέσως ἢ ἐμμέσως φροντίζει νὰ ἐκμαυλίζωνται μικροὶ καὶ μεγάλοι ἀπὸ ἀφθονότατα αἴσχιστα θεάματα καὶ ἀκροάματα.
14. Οἱ ντόπιοι καὶ ξένοι τοκογλύφοι καὶ οἱ νόμιμοι λησταὶ τῶν τραπεζῶν (οὐχὶ κάθε νόμιμον εἶναι καὶ ἠθικόν) κηρύττουν ἀγρίαν ἐκμετάλλευσιν ἀνθρώπου ἀπὸ ἄνθρωπον. Διὰ νὰ καλύπτουν καὶ τὰς κλοπάς των οἱ ἰθύνοντες λαμβάνουν τεράστια δάνεια δίδοντες δάνεια εἰς τὸν λαὸν καὶ ταυτοχρόνως ἀφθονότατον ἄρτον, διὰ νὰ τὸν ὁδηγοῦν εἰς τὴν ὑπερκαταναλωτικὴν κοινωνίαν καὶ τοιουτοτρόπως νὰ τὸν πολτοποιοῦν. Καὶ ὅταν οἱ τοκογλύφοι ἀπαιτοῦν ἐπιστροφὴν δανείων, περικόπτουν ἀπὸ τὸν λαὸν μισθούς, συντάξεις, ἐπιδόματα καὶ τὸν ὁδηγοῦν εἰς αὐτοκτονίας. Ὑποκύπτουν δὲ εἰς τοὺς ἐκβιασμοὺς τῶν δανειστῶν καὶ πωλοῦν καὶ τὰς πλέον ἐπικερδεῖς ἐπιχειρήσεις καί «φιλέτα» γῆς ἔναντι πινακίου φακῆς. . . Παραδείγματος χάριν :
α) τὸν ΟΠΑΠ : τὰ ποσά, τὰ ὁποῖα ἔλαβαν ἀπὸ τὴν πώλησιν, θὰ τὰ εἰσέπρατταν ἀπὸ φόρους μερικῶν ἐτῶν . . .β) τὸ ἐπικερδὲς τμῆμα τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης ἐπωλήθη μόνον ἔναντι 90.000.000€. Μόνον τὸ κεντρικὸν κτίριον τῆς Ἀγροτικῆς εἰς τὴν Ἀθήνα ἀξίζει περισσότερον ἀπὸ 90.000.000€. Τὸ αὐτὸ συνέβη καὶ μὲ τὴν Τράπεζαν, ἡ ὁποία ἀγόρασεν τὴν Ἰονικὴν Τράπεζαν. Μὲ τὴν ἀξίαν τοῦ κτιρίου τῆς Ἰονικῆς εἰς τὴν Σταδἰου – Πανεπιστημίου ἱδρύεις δέκα (10) Τράπεζας ἀβιάστως. . . Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι εἰς τὴν Ἀγροτικὴν Τράπεζα εἶναι ὅλαι αἱ πλέον εὔφοραι γαῖαι τῆς Ἑλλάδος ὑποθηκευμέναι καὶ αὐτὰ τά «φιλέτα» πωλοῦνται εἰς ντόπιους καὶ ξένους εἰς χαμηλὰς τιμάς . . .γ) τὸν ὅρμον Καβουρίου Ἀττικῆς τὸν ἔδωσαν τζάμπα ἔναντι 390.000.000€ εἰς Τούρκους καὶ Ἄραβας ἐπιχειρηματίας, ὅπου ὄπισθεν αὐτῶν ἀσφαλῶς θὰ κρύπτωνται «ἀχυράνθρωποι» Ἕλληνες σιωνισταί, οἱ ὁποῖοι «ξεκοκκαλιάζουν» ὁλόκληρον τὴν Ἑλλάδα . δ) τὰ διόδια, τὰ ὁποῖα τὰ δίδουν εἰς «ἀετονύχηδες μεγαλοκαναλάρχες καὶ μεγαλοκδότες» καὶ ἀπομίζουν μὲ τὰς καταπτύστους συμβάσεις, τὰς ὁποίας ὑπογράφουν οἱ ἰθύνοντες, πάντοτε μὲ τὸ ἀζημίωτον πρὸς ἐξασφάλισιν ἀκόμη τῶν τετρασέγγονών τους. Τοιουτοτρόπως μετατρέπονται καὶ τὰ διόδια εἰς «καρκινώματα» καὶ τροχοπέδη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, τῆς προόδου καὶ εὐημερίας τοῦ συνόλου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ!!! ε) τὸ Ταχυδρομικὸν Ταμιευτήριον ἐπωλήθη ἐπίσης ἔναντι «πινακίου φακῆς» μὲ τὸ ἀζημίωτον εἰς τοὺς διαπλεκομένους ἰθύνοντας, στ) ὅλους τοὺς περιφερειακοὺς Λιμένας καὶ Ἀεροδρόμια τὰ παραχωροῦν οἱ ἰθύνοντες τοῦ αἰσχίστου κατεστημένου εἰς τοὺς «ἀετονύχηδες», πάλιν μὲ τὸ ἀζημίωτον.
15. Ὅπως ἔχομεν ἐπανειλημμένως τονίσει, ποτὲ δὲν θὰ ἔπρεπε Ἕλληνες νὰ ἐκποιοῦν ὅσον ὅσον ἑλληνικὰς ἐκτάσεις εἰς ξένους. Αὐτὸ πρέπει νὰ χαρακτηρίζεται ὡς ἕνα φοβερὸν ἔγκλημα, ἀπαιτὸν ἰδιαιτέρας ποινὰς ! ! !
16. Ὅλοι οἱ Λιμένες καὶ τὰ Ἀεροδρόμια θὰ ἦσαν λίαν κερδοφόρα, ἐὰν δὲν ἐδημιουργοῦσαν οἱ ἰθύνοντες εἰς αὐτὰ χιλιάδας ὀργανικὰς θέσεις καὶ δὲν ἐδιόριζον εἰς θέσεις γραφείων τὸν ἑσμὸν τῶν συνδικαλιζόντων καὶ τῶν συρφετὸν τῶν «κομματόσκυλων» ψηφοφόρων των. . .Θὰ ἔπρεπε νὰ ἀνατίθεται ἡ διοίκησις αὐτῶν ὄχι εἰς «ἡμετέρους», ἀλλὰ εὶς ἱκανά, χρηστά καὶ μὲ ἀκέραιον χαρακτῆρα στελέχη ἀπὸ τὴν ἰδιωτικὴν πρωτοβουλίαν καὶ ὄχι νὰ ἔχουν «παράσιτα», τὰ ὁποῖα εἰσπράττουν περισσότερα ἀπ᾿ ὅ,τι στρατηγοί, ἐκπαιδευτικοὶ λειτουργοὶ καὶ λοιποὶ ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι προσφέρουν θετικὸν ἔργον ! ! ! Αὐτοὶ οἱ νευραλγικοὶ τομεῖς τῆς οἰκονομίας θὰ συνέβαλον εἰς τὴν ἀνάπτυξιν, θὰ κατεπολεμεῖτο ἡ ἀνυπόφορος μάστιγξ τῆς ἀνεργίας καὶ θὰ ὑπῆρχον ἔσοδα διὰ ἐπενδύσεις εἰς ὅλους τοὺς τομεῖς, ἰδιαιτέρως δὲ εἰς περιβαλλοντολογικὰ ἔργα καὶ ἔργα ὑποδομῆς εἰς τὴν βορειοδυτικὴν Ἀττικὴν καὶ εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ ὄχι μόνο εἰς πολυτελεῖς περιοχάς.
17. Θὰ εἴχαμε τοιαύτας ὑποδομάς, ὥστε δὲν θὰ παρίστατο ἀνάγκη νὰ πληρώνωμεν τοῦ κόσμου τὰ ἑκατομμύρια ποινὰς εἰς τούς «κουτόφραγκους», οἱ ὁποῖοι μᾶς καταδικάζουν καθημερινῶς διὰ τὴν μὴ συμμόρφωσίν μας εἰς τὴν ἀξιοποίησιν τῶν ἀπορρυμάτων, τῶν χημικῶν ἀποβλήτων καὶ πληθώραν πολιτισμένων μέτρων. Ἕνα μεγάλον ποσοστὸν ἀποβλήτων ἐξάγεται διότι κάπου ἀλλοῦ τὰ ἀξιοποιοῦν. Ἐὰν ὅλα τὰ ἀπόβλητα τὰ ἐξήγαγαν, θὰ εἴχομεν γλυτώσει ἀπὸ πρόστιμα. Καὶ τελικῶς τὰ συνολικὰ πρόστιμα ἀνὰ ἡμέραν, τὰ ὁποῖα μᾶς ἐπιβάλλει ἡ Εὐρώπη, θὰ ὑπεραρκοῦσαν διὰ νὰ ἐξοδεύωνται διὰ τροφὰς ὅλων τῶν παιδιῶν εἰς Νηπιαγωγεῖα, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Πανεπιστήμια καθημερινῶς. Ἤδη ἡ Ἰσπανία τρέφει ὅλα τὰ παιδιὰ ἀκόμη καὶ τοὺς θερινοὺς μήνας ! ! !
18. Εἰς τὰ μόνα, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ μὴ συγκατατιθέμεθα ἀλλὰ νὰ ἀντιδρῶμεν, θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι θέματα πίστεως καὶ ἠθικῆς. Θὰ ἔπρεπε νὰ συμμετέχουν εἰς τοιαῦτα συνέδρια καὶ διάφορα κέντρα λήψεως ἀποφάσεων ἄνθρωποι μὲ ἀκραιφνὲς ὀρθόδοξον καὶ ἐθνικὸν φρόνημα καὶ τὴν ὥραν τῆς λήψεως τῶν ἀποφάσεων θὰ ἔπρεπε νὰ προβάλλουν τοὺς λόγους, διὰ τοὺς ὁποίους οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συναινέσουν καὶὄχι νὰ πηγαίνουν ἀστοιχείωτοι καὶ ἀνίκανοι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἀρθρώσουν λόγον καὶ δὲν ἔχουν «πιστεύω» εἰς τοὺς ἀνεκτιμήτους πυλώνας τῆς φυλῆς μας, ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξίαν, ἀλώβητον Οἰκογένειαν καὶ ἀκέραιαν Πατρίδα. Μόνον τοιουτοτρόπως θὰ ἠμπορούσαμε νὰ μὴ πολτοποιηθῶμεν καὶ νὰ μὴ ἐξαφανισθῶμεν ὄχι μόνο ὡσὰν χώρα, ἀλλὰ καὶ ὡσὰν ἔθνος καὶ φυλή ! ! !
19. Αὐτὸ θὰ τὸ ἐπετύχωμεν, ἐὰν ἡ πνευματικὴ ἡγεσία σταματήσει νὰ ἐπιζητᾶ νὰ ἀναρριχᾶται διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας, ἕρπουσα, γλείφουσα καὶ μέ «τὰ κερατάκια της» καὶ ἐὰν ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία δὲν ἔχει ὡσὰν δόγμα της «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων ἡμεῖς ἄδομεν»…
20. Τοῦτο δὲ θὰ πραγματοποιηθῇ μόνον, ἐὰν εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ ἐργάται τοῦ Εὐαγγελίου καὶ λαϊκοὶ μὲ ἔξωθεν καλὴν μαρτυρίαν προτείνουν ταπεινοὺς καὶ εὐλαβεῖς κληρικοὺς μὲ ἀκέραιον ἦθος, ἱκανότητας καὶ μέ «μεράκι» νὰ ἐργάζωνται ἀπὸ τὰ χαράματα μέχρι τὰ μεσάνυκτα συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως εἰς τὸν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου. Καὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἡ Ἱερὰ Σύνοδος διὰ κλήρου νὰ ἐκλέγῃ τρεῖς (3) ἀπὸ τὸν κατάλογον τῶν ὑποψηφίων διὰ Ἀρχιερατείαν, καὶ πάλιν διὰ κλήρου μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν νὰ ἐκλέξῃ ἕνα (1). Οὕτω θὰ σταματήσουν νὰ ὑπάρχουν αἱ φατρίαι, οἱ «ἡμέτεροι», οἱ «θεατρίνοι», οἱ ἔχοντες λίαν εὔκαμπτον τὴν σπονδυλικὴν στήλην καὶ οἱ ἑλισσόμενοι 180 μοῖρες τὸ λεπτόν.
Βεβαίως ὑποφέρομεν τὰ πάνδεινα ὄχι διότι πταίει ὁ λαὸς ἀλλά : διότι πταίει ὁ ἐκλογικὸς νόμος, μὲ τὰς + 40 ἢ 50 ἕδρας, διότι ὀρθόδοξοι ἄνθρωποι ἐψήφισαν ἀθέους καὶ ἐπειδὴ ὑπάρχει ἀναντιστοιχία τῶν ποινῶν εἰς ἀδικήματα (δι᾿ αὐτὸ τὸ 60% τῶν ἀποφυλακιζομένων δὲν λυτρώνεται, ἀλλὰ ἐπιστρέφει πάλι εἰς τὰς φυλακάς).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *