ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΑΙ ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ἡ ἀπογραφὴ καὶ ἡ χαρτογραφικὴ ἀποτύπωσις τῶν διαδρομῶν, αἱ ὁποῖαι ἑνώνουν τὰς Ἱ. Μονὰς μεταξύ των, εἶναι ἕν ἱερὸν χρέος κάθε Μητροπόλεως. Εἴμεθα πρόθυμοι νὰ συμβάλλωμεν πρὸς τοῦτο, ἐὰν μᾶς δώσουν αἱ Μητροπόλεις τὰς σχετικὰς πληροφορίας. Θὰ συμβολίζωμεν μὲ ἰδιαίτερα σύμβολα ἀναλόγως τοῦ ἔτους ἱδρύσεως των, τὰ ἀναπαλαιωθέντα, τὰ ἀκατοίκητα, τὰ ἐρείπια κλπ.!!!

Αἱ Ὀρθόδοξαι Μοναὶ εἶναι φῶς, τοῦ ὁποίου αἱ ἀκτίνες ἀρχίζουν ἀπὸ τὸν Παράδεισον. Αἱ διαδρομαὶ τῶν Ἀγγέλων ὁμοίως ἀρχίζουν ἀπὸ τὸν παράδεισον καὶ φθάνουν ὡς τὴν Ἁγίαν Τράπεζαν τῶν λειτουργούντων Ἱ. Μονῶν καὶ Ναῶν.
Καὶ ἐφ’ὁσον αἱ διαδρομαὶ τῶν Ἀγγέλων εἶναι τόσον δύσκολαι διὰ ἡμᾶς, ἄς γνωρίσωμεν καλλίτερον αὐτὰς, αἱ ὁποῖαι μᾶς ὁδηγοῦν εἰς τὰ μοναστήρια τῆς Ὀρθοδοξίας…!!!

Κάθε Μονὴ ἦτο καὶ εἶναι μία κιβωτός, μία ἱερὰ ἑνότης ἕνα «διαμάντι» εὐλογημένον ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ τὴν Ἁγίαν Τριάδα καὶ «ποτισμένο» ἀπὸ τοὺς ἀγώνας, προσευχὰς καὶ τὰ δάκρυα τῶν μοναχῶν-μοναζουσῶν καὶ πιστῶν. Ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἁγιογραφίαν, χειροτεχνείαν, ἐκδόσεις εἶναι δυνατὸν αἱ Μοναὶ νὰ ἔχουν ἔσοδα διὰ φιλανθρωπικοὺς σκοπούς.

Ἄν ἡ Πολιτεία ἀνεγνώριζεν τὴν προσφορὰν αὐτήν, θὰ τὰ ἐνίσχυεν παντοιοτρόπως.

Αὐτὸς ὁ πλοῦτος δὲν ἠμπορεῖ νὰ ἀγνοεῖται. Εἶναι καὶ θεϊκὸς καὶ ἀνθρώπινος· εἶναι «στολίδι» καὶ φάρος μὲ ζωὴν καὶ θάρρος!!!
Ἡ ἀξία τῆς Ὀρθοδοξίας δὲν ὑπολογίζεται μὲ ἀνθρωπίνους λογισμοὺς καὶ πολλαπλασιασμούς, οὔτε καὶ μὲ μαθηματικὰς δυνάμεις!!!

Τὸ σημαντικὸν εἶναι νὰ λειτουργοῦν ὅλαι αἱ Μοναί.

Ὁ νοῶν νοείτω ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

(* λεπτομερῶς ἴδατε εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας
www.fotgrammi.gr)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *