ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ * (ΕΚΛΟΓΩΝ –ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ) ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΝ ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΕΛΗΣ ΠΟΔΗΓΕΣΙΑ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΔΡΩΝΤΩΝ!!!

* Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας 23.10.15

1. Αἱ δημοσκοπήσεις καθοδηγοῦν τοὺς ψηφοφόρους πρὸς τὰ κόμματα, τὰ ὁποῖα κρύπτονται πίσω ἀπὸ «μεγαλοκαναλάρχας», μεγαλοεκδότας ἢ τὴν πολιτικὴν κατεύθυνσιν τῶν Πανεπιστημίων καὶ Ἰνστιτούτων, τὰ ὁποῖα τὰς μεθοδεύουν ἄκρως ἀποπροσανατολιστικῶς, διὰ νὰ δημιουργήσουν καὶ συσπειρώσεις. Μὲ τὴν θεωρίαν τῆς χαμένης ψήφου βοηθοῦν ἐμμέσως τὰ μεγάλα κόμματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα προφανῶς αἱ δημοσκοπικαὶ ἑταιρεῖαι καὶ τὰ ἰνστιτοῦτα τρώγουν μέ «χαυλιόδοντας»!!!
Παραδείγματος χάριν ὅλαι αἱ δημοσκοπικαὶ ἑταιρεῖαι παρουσίαζον τὸν παρελθόντα Σεπτέμβριον τὴν Λαϊκὴν Ἑνότητα νὰ εἰσέρχεται εἰς τὴν Βουλὴν μὲ ὑψηλὰ ποσοστὰ καὶ νὰ καταλαμβάνῃ ἄλλοτε τὴν 3ην, ἄλλοτε τὴν 4ην ἢ τὴν 5ην θέσιν, ἐνῷ εἰς τὴν πρᾶξιν κατήντησεν νὰ λάβῃ μόνον τὸ 2,86% τῶν ψηφισάντων, δηλαδὴ 1,61% τοῦ συνόλου τῶν ἐκλογέων καὶ νὰ μὴ εἰσέλθῃ εἰς τὴν Βουλήν…!!!
Ἀντιθέτως παρουσίαζον τὴν ΑΝ.ΕΛ. ἄλλοτε μὲ κάτω καὶ ἄλλοτε ἄνω τοῦ 2% καὶ νὰ παραμένῃ ἐκτὸς Βουλῆς, ἀλλὰ τελικῶς εἰσῆλθεν μὲ 3,69% τῶν ψηφισάντων, δηλαδὴ 2,87% τοῦ συνόλου τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος!!!

2. Σχεδὸν ὅλαι αἱ δημοσκοπήσεις ἔφερον τὰ δύο μεγάλα κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ καὶ Ν.Δ., στῆθος μὲ στῆθος, μὲ ἐλαχίστην διαφοράν, ἄλλοτε ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς καὶ ἄλλοτε ὑπὲρ τοῦ ἑτέρου κόμματος, μὲ ἀποτέλεσμα ὅμως νὰ φθάσουν διαφορὰν 6,5%!!! Αἱ ἴδιαι δημοσκοπήσεις ἀνέβαζον τὸ ΠΟΤΑΜΙ διὰ τὴν 3ην ἢ 4ην θέσιν ἀλλὰ εἰς τὰ ἀποτελέσματα ἔφθασεν νὰ χάσῃ σχεδὸν τὸ 50% καὶ νὰ ἔλθῃ 6ον κόμμα…

3. Ὡς γνωστόν, ἕκαστος δύναται νὰ ἐκμαιεύσῃ τὸ ἀποτέλεσμα, τὸ ὁποῖον ἐπιθυμεῖ νὰ ἔχῃ, ἀναλόγως πῶς θέτει τὴν ἐρώτησιν καὶ πῶς τονίζει τὸ α΄ ἢ β΄ πρόβλημα…

4. Μὲ ἐξαίρεσιν τὸ ΠΑΣΟΚ, τὸ ὁποῖον ηὔξησεν ἀρκετὰ τὰ ποσοστά του, τὴν ΕΝΩΣΙΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΩΝ, ἡ ὁποία ἐδιπλασίασεν τὰ ποσοστά της καὶ τὴν ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ἡ ὁποία ηὔξησεν ἐπὶ μέρους τὰ ποσοστά της, ὅλοι οἱ ἄλλοι, ὅσοι εἰσῆλθον εἰς τὴν Βουλήν, ἔχασαν ἀπὸ ὀλίγον μέχρι πολύ…

5. Συνεπῶς, ἔχομεν κυβέρνησιν μὲ ἀπόφασιν μόνον τοῦ 22,92% τοῦ συνόλου τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, μὲ τὸν κατάπτυστον ἀντιλαϊκὸν καὶ ἐλεινότατον ἐκλογικὸν Νόμον, ὁ ὁποῖος χαρίζει 50 ἕδρας εἰς τὸ πρῶτον κόμμα…
Ἡ ἀνήθικος κατανομὴ τῶν +40 καὶ μετὰ +50 ἑδρῶν χαριστικῶς εἰς τὸ πρῶτον κόμμα μᾶς ἐκυβέρνησεν ζημιώνουσα τὴν Χώραν, τὸν Λαὸν καὶ τὴν Δημοκρατίαν!!! Αὐτὸς ὁ τρισάθλιος καὶ ἐγκληματικὸς Νόμος πρέπει νὰ ἀντικατασταθῇ ἀμέσως καὶ νὰ εἰσαχθῇ ἡ ἁπλῆ ἀναλογική!!!
Τοιουτοτρόπως θὰ ἠδύναντο νὰ εἰσέλθουν καὶ ἄλλαι φωναὶ εἰς τὴν Βουλήν, αἱ ὁποῖαι δυστυχῶς δὲν εὑρίσκουν βῆμα, διὰ νὰ προβάλλουν τὰς θέσεις των, ὅπως τὰς προβάλλουν τὰ μεγάλα κόμματα…
Εἰς τὸν ἄκρως ἄνισον αὐτὸν ἀγῶνα καὶ ἐξ αἰτίας τοῦ μὲ σχεδὸν 50% πλειοψηφοῦντος κόμματος τῆς ἀποχῆς, τοῦ λευκοῦ καὶ τοῦ ἀκύρου, θεωροῦν ἐνσυνείδητοι ψηφοφόροι χαμένην τὴν ψῆφόν των καὶ δὲν προσέρχονται νὰ ψηφίσουν τὰ μικρά, ἀδύνατα καὶ ἄσημα κόμματα. Πολλοὶ νουνεχεῖς, οἱ ὁποῖοι θὰ ἤθελαν νὰ ὑψώνουν τὴν φωνήν των μέσα ἀπὸ τὸν Ναὸν τῆς Δημοκρατίας, τὸ Κοινοβούλιον, γιὰ νὰ μὴ μετατρέπεται τοῦτο εἰς «ξενοβούλιον», δὲν δημιουργοῦν κόμματα ἢ τὰ ἤδη δημιουργηθέντα δὲν συμμετέχουν κἂν εἰς τὰς ἐκλογάς!!!
Τοιουτοτρόπως τὰ μεγάλα κόμματα ἐκυβέρνησαν τὰ τελευταῖα 50 χρόνια οὐσιαστικῶς αὐταρχικῶς…

6. Οἱ ἀρχηγοί, δυστυχῶς, ἀπαιτοῦν οἱ βουλευταί των νὰ μὴ ψηφίζουν κατὰ συνείδησιν, ἀλλὰ νὰ ἀκολουθοῦν τὴν γραμμὴν τοῦ κόμματος. Ἀλλοίμονον εἰς ἐκεῖνον τὸν βουλευτήν, ὁ ὁποῖος τολμᾷ νὰ διαφωνῇ μὲ τὴν γραμμὴν τοῦ κόμματος. Αὐτομάτως θέτει τὸν ἑαυτόν του ἐκτὸς τῆς Κοινοβουλευτικῆς του παρατάξεως…
Μὲ τὴν δαμόκλειον σπάθην τῆς διαγραφῆς οἱ περισσότεροι βουλευταὶ δὲν ἔχουν θάρρος καὶ παρρησίαν καὶ κάνουν ἀβαρίαν εἰς τὰς συνειδήσεις των ψηφίζοντες ἀγεληδὸν ὅ,τι ἔχει προαποφασίσει ἡ ὀλιγαρχία τῆς «κλίκας» γύρω ἀπὸ τὸν ἀρχηγὸν ἢ ὁ ἴδιος ὁ ἀρχηγός!!!

7. Μέχρι πρὸ τινος οἱ ψηφοφόροι δὲν εἶχον μόνον τύποις τὸ δικαίωμα νὰ ψηφίζουν, ἀλλὰ οὐσιαστικῶς νὰ ἐκλέγουν αὐτούς, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὴν γνώμην των διεκρίνοντο εἰς ἦθος, ἀκέραιον χαρακτῆρα, σεμνότητα, ἐργατικότητα, ταπείνωσιν καὶ ἔργα εὐποιΐας θέτοντες σταυροὺς εἰς αὐτούς!!!
Ὅμως τὴν 20.9.2015 μᾶς ἐστέρησαν καὶ αὐτὸ τὸ δικαίωμα καταρτίζοντες καταστάσεις (τὶς «περιβόητες λίστες») περιφρονοῦντες οἱ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες τὴν πλουσιωτάτην μεστὴν νοημάτων ἑλληνικὴν γλῶσσαν καὶ ἀντικαθιστῶντες αὐτὴν μὲ ἀνουσίας ἀγγλικὰς λέξεις (ἀντὶ καταστάσεις, καταλόγους, καταχωρητήρια, πίνακες μὲ τὴν ἀνούσιαν λέξιν «λίστα» ἢ ἀντὶ δημοψήφισμα μὲ τήν «γκάλοπ»)… Ὅσοι ἐντυπωσιάζουν τὸν ἀρχηγὸν μὲ κολακίας ἢ τήν «κλίκα»του καὶ ἑλίσσονται, μὴ ἔχοντες ἀκέραιον χαρακτῆρα, τοποθετοῦνται πρῶτοι καὶ οἱ λοιποὶ εἰς μὴ ἐκλόγιμον θέσιν. Οἱ ψηφοφόροι δὲν δύνανται νὰ ἐφαρμόσουν αὐτό, τὸ ὁποῖον διεκήρυττεν ὁ εἰς πάντα διαπρέψας θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης καὶ ὁ ἀκραιφνὴς Ὀρθόδοξος Θεολόγος ἀείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, δηλαδή «νὰ μὴ βασιλεύῃ τὸ ἀγκάθι» (ἴδ. σελ. 4 τοῦ παρόντος τεύχους)…

8. Τὸ ἰδεῶδες θὰ ἦτο, ἐὰν αἱ μεγάλαι Περιφέρειαι διῃροῦντο εἰς μικράς, κατὰ Δήμους ἢ ὁμάδας Δήμων, ὑπῆρχεν ἕν ἑνιαῖον ψηφοδέλτιον δι᾿ ὅλα τὰ κόμματα καὶ οἱ βουλευταὶ ἐξελέγοντο διὰ σταυροφορίας!!! Ὁ ψηφοφόρος θὰ εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ ἐκλέγῃ ἀπὸ τὸ ἑνιαῖον ψηφοδέλτιον ἀκέραιους χαρακτῆρας, ἐντίμους, ἠθικούς, ἐναρέτους, ἐργατικοὺς καὶ ταπεινοὺς ὑποψηφίους, ἀνεξαρτήτως εἰς ποῖον κόμμα ἀνήκουν. Τοιουτοτρόπως θὰ ἐκλέγοντο πραγματικοὶ ἐκφρασταὶ τοῦ Τόπου καὶ τοῦ Ἔθνους, μὴ ἀνήκοντες εἰς σκοτεινὰς δυνάμεις ἀλλὰ ἐμφορούμενοι ἀπὸ τὰς αἰωνίας ἀξίας τῆς φυλῆς μας :
Α) Ἀδιάφθορον – Ἁγνὴν Οἰκογένειαν
Β) Ἀλώβητον – Ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξίαν καὶ
Γ) Ἀκεραίαν Πατρίδα.
Αὐτοὶ θὰ ἠγωνίζοντο διὰ τὴν προάσπισιν τῶν ἀνωτέρω ἀρχῶν – ἀξιῶν.

9. Τοιοῦτοι ἐκφρασταὶ τοῦ Ἔθνους οὐδέποτε θὰ ὑπέγραφον τὸ 3ον κατάπτυστον, ἰταμόν, αἴσχιστον, «δουλικόν» καὶ ἐπαχθέστατον μνημόνιον!!! Οὔτε τὸν δυναμίτην καὶ τὰς βραδυφλεγεῖς βόμβας ἐναντίον τῶν αἰωνίων ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας, ὡς τὸ κατωτέρω ἀπόσπασμα τοῦ ὑπερμνημόνιου – Memorandum, μιᾶς νέας παγκοσμίου μασωνικῆς θρησκείας καὶ ἐκκλησίας μὲ ἡμερομηνίας ἐνάρξεων :

Άρθρο 1:
Πολυπολιτισμική Παιδεία σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας (11.9.2016)!!!
Άρθρο 2:
Κατάργηση Θρησκευτικών Εορτών και Εθνικών σε όλα τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα (11.9.2017)!!!
Άρθρο 3:
Κατάργηση Εκκλησιασμού μαθητών (11.11.2016)!!!
Άρθρο 4:
Υποχρεωτική επίσκεψη σε Συναγωγή και Ισλαμικό Τέμενος από Εκπαιδευτική Βαθμίδα του Δημοτικού και σταδιακώς σε εκπαιδευτικές βαθμίδες Γυμνασίου και Λυκείου (11.11.2016)!!!
Άρθρο 5:
Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Βαθμίδα του Δημοτικού του μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως από 11.9.2016 και παροχή δωρεάν προφυλακτικών σε όλους τους μαθητές από εκπαιδευτική βαθμίδα του Δημοτικού (11.10.2016)!!!
Άρθρο 6:
Κατάργηση μαθήματος Ελληνικής Ιστορίας, κατάργηση για την Ελληνική Επανάσταση, εισαγωγή μαθήματος Ευρωπαϊκής Αναγεννήσεως με κυρίαρχο ζήτημα την Γαλλική και Ιταλική Επανάσταση του Γαριβάλδη του 1843. Εφαρμογή Μεταρρυθμίσεως (11.12.2018)!!!
Άρθρο 7:
Πρακτική εφαρμογή του μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως σε όλες τις Σχολικές Βαθμίδες (11.12.2017)!!!
Άρθρο 8:
Κατάργηση Εθνικών Εορτών και Παρελάσεων (16.10.2016)!!!
Άρθρο 9:
Εισαγωγή εορτών για το περιβάλλον σε όλες τις Σχολικές Βαθμίδες (17.10.2016)!!!
Άρθρο 10:
Κατάργηση Θεολογικών Σχολών σε Πανεπιστήμιο (16.10.2016). Μετατροπή σε Θρησκειολογικές Σχολές του Τμήματος των Φιλοσοφικών Σχολών. Κατάργηση μαθήματος Θρησκευτικών σε όλες τις Εκπαιδευτικές Βαθμίδες (11.9.2016) και εισαγωγή μαθήματος Θρησκειολογίας (12.9.2016)!!!
Άρθρο 11:
Κατάργηση πολλών Καθηγητών σε εκπαιδευτικές Βαθμίδες και εισαγωγή Διαδικτύου (1.1.2017)!!!
Άρθρο 12:
12 Α: Εισαγωγή εικόνων-slides στο μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως (19.9.2016)!!!
12 Β: Εισαγωγή Ηλεκτρονικής ταυτοποιήσεως των μαθητών (20.9.2017)!!!
12 Γ: Εισαγωγή Ηλεκτρονικής Μπάρας ασφαλείας σε όλα τα Σχολικά και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και εισαγωγή μαθητών-σπουδαστών-καθηγητών στα Σχολικά και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα με Κάρτα Ασφαλείας!!!
12 Δ: Εκδρομές Σχολείων Εκπαιδευτικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων σε μέρη σεξουαλικής απελευθερώσεως (17.9.2017)!!!
12 Ε: Απελευθέρωση σεξουαλική των μαθητών (16.9.2016)!!!

Ἐὰν ὅλα αὐτὰ ὄντως ἀληθεύουν καὶ εἶναι ἡ μετάφρασίς των σωστή, πρέπει νὰ ἔχωμεν τύψεις συνειδήσεως διὰ τὴν ἀδιαφορίαν μας εἰς τὸ τί πράττουν οἱ ἰθύνοντες πολιτείας, νομοθετικῆς ἐξουσίας, πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας. Θὰ ἔπρεπε πρὸ πολλοῦ νὰ μιμηθῶμεν τὸν Ἰωάννην τὸν Πρόδρομον καὶ τὸν Ἅγιον Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον καὶ νὰ ἐπαναλαμβάνωμεν μὲ ἁπλοὺς λόγους εἰς ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἐξωμότας: «οὐκ ἔξεστί σοι πρεσβεύειν, λέγειν, διαδίδειν, διδάσκειν, πράττειν ὅλας αὐτὰς τὰς ἀντιχριστιανικάς, ἀντικοινωνικάς – φασιστικὰς ἀθλιότητας»…
Παρακαλεῖσθε, ἐλέγξατε, ἐὰν εὐσταθοῦν ὅλα αὐτά, τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται εἰς τὸ ὑπερμνημόνιον καὶ διαδώσατε αὐτὰ παντοῦ, διὰ νὰ ἐνημερωθοῦν οἱ πάντες καὶ νὰ ἀντιδράσωμεν ἔστω καὶ τώρα, πρὶν αὔριον εἶναι πολὺ ἀργά, δηλαδή «ζήτω ποὺ καήκαμε»…!!!
Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας νὰ μὴ ἀνταποκρίνωνται εἰς τὴν πραγματικότητα καὶ παρακαλοῦμεν ὅλους τοὺς ἐμπλεκομένους νὰ τὰ διαψεύσουν κατηγορηματικῶς ὥστε νὰ μὴ κυκλοφοροῦν τοιαῦτα ἀλλόκοτα μυθεύματα…!!!

10. Ἀλλὰ καὶ τὰ οἰκονομικὰ τῆς Ἑλλάδος δὲν ἐπιτρέπουν νὰ ἔχωμεν τὴν πολυτέλειαν τῶν 300 βουλευτῶν. Ἴχνος εὐσυνειδησίας καὶ κοινωνικῆς εὐαισθησίας ἐπιβάλλουν, ὅπως καὶ οἱ 300 βουλευταὶ ψηφίσουν ἀμετάκλητον Νόμον ὅτι προσεχῶς οἱ βουλευταὶ θὰ εἶναι τὸ ἀνώτατον 200 (τὸ Σύνταγμα ὁρίζει ὅτι ἡ Βουλὴ ἠμπορεῖ νὰ ἔχῃ ἀπὸ 200-300 βουλευτάς) μὲ προοπτικήν, ὅσον χρόνον τὸ ἐθνικόν μας εἰσόδημα εἶναι κάτω τοῦ 7%, νὰ εἶναι οὗτοι ἄμισθοι. Πρέπει ἀπὸ τώρα νὰ ἀποφασίσουν ὅλα τὰ κόμματα, μὲ τὴν ἀναθεώρησιν τοῦ Συντάγματος οἱ βουλευταὶ νὰ μὴ ὑπερβαίνουν τοὺς 100 καὶ αἱ ἀποδοχαί των νὰ εἶναι ἀποδοχαὶ Ἀντιστράτηγου, καθὼς καὶ ὅτι, διὰ νὰ ψηφίζωνται οἱ διάφοροι νόμοι, πρέπει νὰ συμφωνοῦν τὰ 2/3 τῶν βουλευτῶν, ἡ δὲ κυβέρνησις θὰ εἶναι πάντοτε συνεργασίας, διότι διὰ τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς δὲν θὰ δωρίζεται τὸ 1/6 τῶν ἑδρῶν εἰς τὸ πρῶτον κόμμα!!!

11. Ὁ ἄφθαστος καἰ ἀνεπανάληπτος Κυβερνήτης – ἅγιος τῆς πολιτικῆς- ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, τὸν ὁποῖον κανεὶς καὶ ποτὲ ὄχι μόνον δὲν ἠμπόρεσε νὰ ὁμοιάσῃ, ἀλλὰ οὔτε κὰν ἠθέλησεν νὰ τὸν μιμηθῆ, ἔλεγεν συχνά :
α) «Ἐλπίζω ὅτι ὅσοι ἐξ ὑμῶν συμμετάσχουν εἰς τὴν κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μετ’ ἐμοῦ ὅτι εἰς τὰς παρούσας περιπτώσεις, ὅσοι εὑρίσκονται εἰς δημόσια ὑπουργήματα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ λαμβάνουν μισθοὺς ἀναλόγως μὲ τὸν βαθμὸν τοῦ ὑψηλοῦ ὑπουργήματός των καὶ μὲ τὰς ἐκδουλεύσεις των, ἀλλὰ ὅτι οἱ μισθοὶ οὗτοι πρέπει νὰ ἀναλογοῦν ἀκριβῶς μὲ τὰ χρηματικὰ μέσα, τὰ ὁποῖα ἔχει ἡ κυβέρνησις εἰς τὴν ἐξουσίαν της. Ἐφ’ ὅσον τὰ ἰδιαίτερα εἰσοδήματά μου ἀρκοῦν διὰ νὰ ζήσω, ἀρνοῦμαι νὰ ἐγγίσω μέχρι καὶ τοῦ ὀβολοῦ τὰ δημόσια χρήματα, ἐνῷ εὑρισκόμεθα εἰς τὸ μέσον ἐρειπίων καὶ ἀνθρώπων βυθισμένων εἰς ἐσχάτην πενίαν»!!! καὶ
β) «Οὐδέποτε θὰ ἐπιτρέψω εἰς τὸν ἑαυτόν μου νὰ βελτιώσω τὴν τροφήν μου, ἀλλὰ μόνον τότε, ὅταν θὰ εἶμαι βέβαιος, ὅτι δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνα Ἑλληνόπουλον, ποὺ νὰ πεινᾶ…»!!!
Συγκρίνατε. Τὴν κρίσιν τὴν ἀφήνομεν εἰς τοὺς ἀναγνώστας…

12. Σήμερον δυστυχῶς ὁ δύσμοιρος καὶ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχὸς ἑλληνικὸς λαὸς δὲν ψηφίζει αὐτοὺς ποὺ ἀγαπᾶ, νοσταλγεῖ καὶ λαχταρᾶ, ἀλλὰ αὐτοὺς ποὺ ἀηδιάζει, ἀπὸ φόβον μήπως ἔλθουν καὶ ἐπικρατήσουν οἱ ἄλλοι…

13. Διὰ νὰ μὴ μακρηγοροῦμεν περισσότερον παραπέμπομεν καὶ εἰς παλαιοτέρας ἀναρτήσεις μας, ὡς π.χ. :
Α) ἀπὸ 26.1.2015 : «Ἐνέργειες πρὸ καὶ σκέψεις μετὰ τὶς ἐκλο­γές» (http://fotgrammi.gr/index.php/news-tama/907-26115———-)
Β) ἀπὸ 30.6.2015 : «Δημοψηφίσματα γιὰ τὴν πλήρη ἱστορι­κὴ ἀλήθεια» (http://fotgrammi.gr/index.php/news-tama/968-30615-)
Γ) ἀπὸ 4.7.2015 : «Ὄχι σὲ νέο διχασμό» (http://fotgrammi.gr /index.php/news-tama/969—2015————-472015)
Δ) ἀπὸ 6.8.2015 : «Ἐκλογικὸς νόμος»:(http://fotgrammi.gr/ index.php/news-tama/981-6815-)

14. Ὅσοι ἔχουν χρόνον καὶ τὴν δυνατότητα ἄς ἐπισκεφθοῦν τὴν ἱστοσελίδα μας, διὰ νὰ ἐνημερωθοῦν πλήρως….

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *